Αποτελέσματα live αναζήτησης

Οι αλλαγές στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, στην εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών και στον Πτωχευτικό Κώδικα με το νέο πολυνομοσχέδιο

Οι αλλαγές στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, στην εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών και στον Πτωχευτικό Κώδικα με το νέο πολυνομοσχέδιο
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης

Αλλαγές στον πτωχευτικό κώδικα, στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς και στην εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών φέρνει  το πολυνομοσχέδιο, που κατατέθηκε στη Βουλή.

Αναλυτικά:

1. Τροποποίηση στον ν.4469/2017, αναφορικά με τη διαδικασία που ακολουθείται για τη ρύθμιση χρηματικών οφειλών, σε περίπτωση διαπίστωσης διαφοράς μεταξύ του ποσού που δηλώνει ο οφειλέτης και αυτού που βεβαιώνει ο πιστωτής, αναφορικά με το ύψος της απαίτησης του τελευταίου.

 

Αιτιολογική έκθεση

Άρθρο 46
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4469/2017 (Α' 62)
Με την παράγραφο 1 του προτεινόμενου άρθρου αντικαθίσταται το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν. 4469/2017 (Α' 62), ώστε να διευκρινιστούν ορισμένες λεπτομέρειες της εξωδικαστικής διαδικασίας ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων, σε περίπτωση διαπίστωσης διαφοράς μεταξύ του ποσού που δηλώνει ο οφειλέτης και αυτού που βεβαιώνει ο πιστωτής, αναφορικά με το ύφος της απαίτησης του τελευταίου. Συγκεκριμένα, όπως ήδη προβλέπεται, στην περίπτωση αυτή, ο συντονιστής καλεί τα μέρη να προσκομίσουν έγγραφα από τα οποία να προκύπτει το ακριβές ύψος της απαίτησης του πιστωτή και, εάν δεν είναι εφικτό να προκύψει το ακριβές ποσό από τα προσκομιζόμενα έγγραφα, συνυπολογίζει στα ποσοστά της απαρτίας και της πλειοψηφίας μόνο το μέρος της απαίτησης που δεν αμφισβητείται. Με την προσθήκη που προτείνεται στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 8, διευκρινίζεται ότι ο ανωτέρω υπολογισμός μόνο του ποσού της μη αμφισβητούμενης απαίτησης λαμβάνει χώρα μέχρι το πέρας της εξωδικαστικής διαδικασίας, με την επιφύλαξη διαφορετικού προσδιορισμού της απαίτησης από τον εμπειρογνώμονα, στον οποίο μπορεί να ανατεθεί και η επαλήθευση των αμφισβητούμενων απαιτήσεων, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 του νόμου. Με το νέο τέταρτο εδάφιο διευκρινίζεται ότι ο πιστωτής που συνεχίζει να αμφισβητεί το ποσό της απαίτησής του στο τέλος της διαδικασίας δεν εμποδίζεται να επιδιώξει τη δικαστική αναγνώριση του ύψους της. Αυτονόητο είναι ότι η δικαστική επιδίωξη της είσπραξης του αμφισβητούμενου ποσού της απαίτησης πρέπει να
γίνεται υπό την επιφύλαξη των όρων της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών. Για παράδειγμα, εάν με τη σύμβαση έχει συμφωνηθεί η καταβολή της απαίτησης του πιστωτή σε 60 μηνιαίες ισόποσες δόσεις, η ίδια ρύθμιση πρέπει να ακολουθηθεί και για το μέρος της απαίτησης που αναγνωρίστηκε μεταγενέστερα, δηλαδή και αυτό να εισπραχθεί σε 60 μηνιαίες ισόποσες δόσεις.
Με την παράγραφο 2 του προτεινόμενου άρθρου προστίθεται η περίπτωση ε' στην παράγραφο 6 του άρθρου 12 του ν. 4469/2017 (Α' 62), η οποία προβλέπει έναν νέο λόγο έκδοσης απορριπτικής απόφασης από το αρμόδιο για την επικύρωση της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών δικαστήριο. Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι απορριπτική απόφαση εκδίδεται και στην περίπτωση που μη συμβαλλόμενοι πιστωτές αμφισβητούν τον προσδιορισμό του ποσού της απαίτησής τους από τον οφειλέτη, το συντονιστή ή τον εμπειρογνώμονα και συγχρόνως προκύπτει ότι το αμφισβητούμενο μέρος της απαίτησης αντιστοιχεί σε ποσοστό απαιτήσεων ικανό να ανατρέψει τη σύναψη της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών. Σε περίπτωση που συντρέχουν οι ανωτέρω δύο προϋποθέσεις της αμφισβήτησης και του ικανού για ανατροπή ποσοστού, το δικαστήριο εξετάζει και την τρίτη προϋπόθεση που τίθεται, δηλαδή τη βασιμότητα της αξίωσης του πιστωτή, κατά το αμφισβητούμενο μέρος της, και εάν συντρέχει και αυτή απορρίπτει την αίτηση επικύρωσης της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών.
 

 

Σχέδιο νόμου

Άρθρο 46
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4469/2017 (Α' 62)
1. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4469/2017 αντικαθίσταται ως εξής: «Αν δεν προκύπτει από τα προσκομιζόμενα έγγραφα το ακριβές ύφος της απαίτησης, ο συντονιστής προσμετρά στα ποσοστά της απαρτίας και της πλειοψηφίας μέχρι το πέρας της διαδικασίας μόνο το μέρος της απαίτησης που δεν αμφισβητείται, εκτός εάν η απαίτηση προσδιοριστεί σε διαφορετικό ποσό από τον εμπειρογνώμονα κατά την επαλήθευση των αμφισβητούμενων απαιτήσεων. Ο πιστωτής που συνεχίζει να αμφισβητεί το ποσό της απαίτησής του στο τέλος της διαδικασίας δεν εμποδίζεται να επιδιώξει τη δικαστική αναγνώριση του ύψους
της».

2. Μετά την περ. δ' της παρ. 6 του άρθρου 12 του ν. 4469/2017 προστίθεται περίπτωση ε' ως εξής: «ε) μη συμβαλλόμενοι πιστωτές αμφισβητούν το ποσό της απαίτησής τους, όπως αυτό προσδιορίστηκε από τον οφειλέτη, το συντονιστή ή τον εμπειρογνώμονα, προκύπτει ότι το αμφισβητούμενο μέρος της απαίτησης αντιστοιχεί σε ποσοστό επί του συνόλου των απαιτήσεων κατά του οφειλέτη ικανό να ανατρέφει τη σύναψη της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών και αποδεικνύεται ενώπιον του δικαστηρίου η βασιμότητα της αξίωσης του πιστωτή, κατά το αμφισβητούμενο μέρος».
 

 

2. Τροποποιούνται - συμπληρώνονται επιμέρους διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα (ν.3588/2007) και θεσπίζεται νέα, απλοποιημένη διαδικασία πτωχεύσεων μικρών επιχειρήσεων. (Σήμερα, προβλέπεται απλοποιημένη διαδικασία πτωχεύσεων μικρού αντικειμένου, με πτωχευτική περιουσία έως 100 χιλ ευρώ).

Ειδικότερα: Καθορίζονται οι προϋποθέσεις υπαγωγής φυσικών ή νομικών προσώπων στη νέα διαδικασία απλοποιημένων πτωχεύσεων (σύνολο ενεργητικού πτώχευσης, καθαρό ύψος κύκλου εργασιών, μέσος όρος απασχολουμένων).

Θεσπίζονται ειδικές ρυθμίσεις για την εκποίηση κινητών και ακινήτων, στο πλαίσιο της εν λόγω διαδικασίας και προσδιορίζονται ο χρόνος και ο τρόπος περάτωσης αυτής.

Ορίζεται ότι, η απλοποιημένη διαδικασία πτωχεύσεων μικρών επιχειρήσεων εφαρμόζεται σε όλες τις πτωχεύσεις που κηρύσσονται μετά την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νόμου. (άρθρο 62)
 

Αιτιολογική έκθεση

Άρθρο 62

Τροποποιήσεις του Ένατου Κεφαλαίου του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007, Α’ 153)
Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Η ανάγκη συνεχούς προσαρμογής του δικαίου της αφερεγγυότητας στη συγκυρία της εμμένουσας οικονομικής κρίσης καθιστά χρήσιμη την κατά συνεχή ροή βελτίωση των κανόνων του πτωχευτικού δικαίου, ιδίως δε την εξειδίκευση των ρυθμίσεων εκείνων που εξ ορισμού επιδιώκουν την ταχύτητα και την απλοποίηση των διαδικασιών. Κατεξοχήν τέτοια ρύθμιση είναι η περιεχόμενη στα άρθρα 162 επ. περί της απλοποιημένης διαδικασίας επί πτωχεύσεων μικρού αντικειμένου, που επιτυχέστερα μετονομάζεται σε απλοποιημένη διαδικασία πτωχεύσεων μικρών επιχειρήσεων (νέα άρθρα 162, 163, 163α, 163β και 163γ ΠτΚ).
Με τον πρόσφατο ν. 4446/2016 τροποποιήθηκε σε μεγάλο βαθμό ο ν. 3588/2007 (Πτωχευτικός Κώδικας), με βασικότερο στόχο, μεταξύ άλλων, την επιτάχυνση και την απλούστευση της πτωχευτικής διαδικασίας. Στο πλαίσιο της άνω αναθεώρησης, εντάσσεται και η απλοποιημένη διαδικασία πτωχεύσεων μικρών επιχειρήσεων, με την αντικατάσταση του κεφαλαίου 9 («απλοποιημένη διαδικασία πτωχεύσεων μικρού αντικειμένου»).

Με τις νέες διατάξεις του κεφαλαίου 9 εισάγεται εκτενέστερη ρύθμιση της απλοποιημένης διαδικασίας, η οποία δεν περιορίζεται πλέον στο πεδίο εφαρμογής (άρθρ. 162) και στην αναγγελία και επαλήθευση απαιτήσεων και εκδίκαση αμφισβητήσεων (άρθρ. 163 παράγραφοι
1 και 2), αλλά επεκτείνεται και σε ρύθμιση σημαντικότατων, για τις ανάγκες ταχείας περαίωσης της διαδικασίας, ζητημάτων, όπως η εισαγωγή διαδικαστικών παρεκκλίσεων από την εφαρμογή διατάξεων του Κώδικα (άρθρ. 163 παράγραφοι 3, 4 και 5), η εκποίηση των κινητών (άρθρ. 163 α), η εκποίηση των ακινήτων (άρθρ. 163 β) και η περάτωση της διαδικασίας (άρθρ. 163 γ). Σκοπός των τροποποιήσεων αυτών αποτελεί η αποτελεσματικότερη ανταπόκριση στο σύγχρονο αίτημα ειδικής ρύθμισης της αφερεγγυότητας των μικρών επιχειρήσεων, με κύριους δικαιοπολιτικούς άξονες την ανάγκη, αφενός, εύκολης πρόσβασης στη διαδικασία και, αφετέρου, γρήγορης και χωρίς περιττά κόστη διεκπεραίωσής της.
Γενικότερα, το παρόν αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς τον εκσυγχρονισμό του ελληνικού δικαίου αφερεγγυότητας και εντάσσεται στη συνολικότερη νομοθετική προσπάθεια ανταπόκρισης προς τις τελευταίες ενωσιακές πρωτοβουλίες και τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές. Αποτελεί συνέχεια των τροποποιήσεων που επήλθαν με τον ν. 4446/2016, η επεξεργασία των οποίων αποτέλεσε αντικείμενο εργασιών Ειδικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής με σκοπό την επεξεργασία και κατάρτιση σχεδίου νόμου για την αναμόρφωση του πτωχευτικού δικαίου με την υπ’ αριθμ. 54243/13.7.2015 (Β' 1607/31-7-2015) απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπως τροποποιήθηκε. Η Επιτροπή αποτελείτο από τους Γεώργιο Τριανταφυλλάκη, Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, ως Πρόεδρο, Γεώργιο Χριστοδούλου, Πρόεδρο Εφετών Αθηνών, Γεώργιο Μιχαλόπουλο, Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Νικόλαο Τέλλη, Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Δημήτριο Αυγητίδη, Αναπληρωτή Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Σοφία Φούρλαρη, Πρόεδρο Πρωτοδικών Αθηνών, Αλέξανδρο Ρόκα, Διδάκτορα Νομικής, Δικηγόρο Αθηνών, Μαρία Ορφανίδου, LLM, Δικηγόρο Αθηνών, Θεόδωρο Κουλουριάνο, Διδάκτορα Νομικής, Δικηγόρο Αθηνών, Αλεξάνδρα Σκριβάνου, Νομική Σύμβουλο στο Γραφείο του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, ως μέλη, ενώ χρέη γραμματέα εκτελούσε η Ελένη Καραγιώργη, ασκούμενη δικηγόρος στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η σύνταξη του παρόντος σχεδίου αποτέλεσε επίσης αντικείμενο εργασιών της ως άνω Επιτροπής, οι οποίες παρατάθηκαν μέχρι 31.3.2017 και στις οποίες συμμετείχαν, πέραν των ανωτέρω και οι Γεώργιος Καρανικόλας, Δικηγόρος Θεσσαλονίκης, Ειδικός Συνεργάτης στο Πολιτικό Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, και Δημήτριος Μελίδης, Δικηγόρος Πειραιά, Ειδικός Συνεργάτης στο Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Β. ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Άρθρο 162 Προϋποθέσεις υπαγωγής

1. Με τον ν. 4446/2016 τροποποιήθηκε το άρθρο 162, προσδίδοντας στο πτωχευτικό δικαστήριο την ευελιξία να αποφασίζει, ακόμη και κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ΠτΚ, τον τρόπο και τους τύπους διεξαγωγής της απλοποιημένης πτωχευτικής διαδικασίας στις πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου (με πτωχευτική περιουσία έως 100.000,00 €). Ωστόσο κρίθηκε αναγκαία η περαιτέρω εξειδίκευση των σημείων και του εύρους των άνω παρεκκλίσεων, καθώς και η περαιτέρω προσαρμογή του υποκειμενικού πεδίου εφαρμογής της διαδικασίας, προς τον σκοπό αφενός της διευκόλυνσης του πτωχευτικού δικαστηρίου, όταν καλείται να διαχειρισθεί περιπτώσεις «μικροπτωχεύσεων», αφετέρου δε της εναρμόνισης τόσο με τα κριτήρια προσδιορισμού των μικρών επιχειρήσεων, όπως αποτυπώνονται στην από 06.05.2003 Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τον πρόσφατο ν. 4308/2014, όσο και με τις τρέχουσες, πλην όμως διαρκώς μεταβαλλόμενες, οικονομικές συνθήκες.
Ως προς το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων περί πτωχεύσεων μικρών επιχειρήσεων, κατά την παρ. 1 της διάταξης εφαρμόζονται τα κριτήρια του αριθμού των απασχολούμενων ατόμων (αριθμητικό κριτήριο), καθώς και του ενεργητικού της πτώχευσης (αντί του εφαρμοζόμενου μέχρι πρότινος κριτηρίου της πτωχευτικής περιουσίας) και του κύκλου εργασιών, ως συμπληρωματικά χρηματοοικονομικά κριτήρια. Τα άνω ποσοτικά μεγέθη εξάγονται από τα πλέον πρόσφατα δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία (ισολογισμοί) της επιχείρησης, συνδυαστικά με τα εμπορικά της βιβλία και, σε περίπτωση υποβολής αίτησης πτώχευσης από τον οφειλέτη, από τα λοιπά έγγραφα που προσκομίζονται από αυτόν. Ούτως επιτυγχάνεται σαφέστερος προσδιορισμός της έννοιας της «μικρής επιχείρησης», με βάση αντικειμενικά και πλείονα κριτήρια πραγματικής και οικονομικής φύσεως, από τα οποία δύναται να προκύπτει η πραγματική οικονομική θέση του οφειλέτη.
Πέραν της διευκόλυνσης του εφαρμοστή των ρυθμίσεων περί πτώχευσης μικρών επιχειρήσεων, δικαιολογητικός λόγος της περαιτέρω εξειδίκευσής τους είναι πρωτίστως η ανάγκη ταχύτερης περάτωσης της πτώχευσης στις περιπτώσεις επιχειρήσεων με περιορισμένο και χαμηλής αξίας ενεργητικό, η εκποίηση του οποίου μέσω της συνήθους πτωχευτικής διαδικασίας και των σχετικών διατυπώσεων αποδεικνύεται δυσανάλογα πολύπλοκη και χρονοβόρα σε σχέση με το οικονομικό μέγεθος του οφειλέτη. Ο δε ακριβέστερος προσδιορισμός των υπαγόμενων στις άνω ρυθμίσεις οφειλετών συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη αξιοποίηση της προϋφιστάμενης ρύθμισης.

Η παρ. 2 της διάταξης θέτει το χρονικό σημείο ελέγχου συνδρομής των προϋποθέσεων και έναρξης της διαδικασίας, ορίζοντας ότι με την απόφαση που κηρύσσει την πτώχευση, το πτωχευτικό δικαστήριο ορίζει ότι ακολουθείται η απλοποιημένη διαδικασία. Το πτωχευτικό δικαστήριο δύναται να επανέλθει στη συνήθη διαδικασία, εάν, μετά την περάτωση της απογραφής και ύστερα από αίτηση του συνδίκου, διαπιστώνεται ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις υπαγωγής.

Η παρ. 3 προβλέπει για τη διαφορετική περίπτωση, κατά την οποία η συνδρομή των προϋποθέσεων υπαγωγής διαπιστώνεται σε μεταγενέστερο στάδιο, ήτοι μετά την περάτωση απογραφής της πτωχευτικής περιουσίας. Στην περίπτωση αυτή, αρκεί διάταξη του εισηγητή κατά της οποίας δεν χωρεί προσφυγή, χωρίς να απαιτείται απόφαση του πτωχευτικού δικαστηρίου.
Είναι δηλαδή δυνατό με την κήρυξη της πτώχευσης να χαρακτηρίζεται η διαδικασία ως απλοποιημένη, εφόσον «φαίνεται» ότι η επιχείρηση πληροί τα δύο από τα τρία απαιτούμενα κριτήρια υπαγωγής (παρ. 2 εδ. 1). Εάν, ωστόσο, μετά την απογραφή διαπιστώνεται η μη πλήρωση των κριτηρίων αυτών, η απλοποιημένη διαδικασία μετατρέπεται σε κανονική διαδικασία πτώχευσης (παρ. 2 εδ. 2), αλλά και αντιστρόφως η κανονική πτωχευτική διαδικασία σε απλοποιημένη, αν από την απογραφή προκύψει η πλήρωση των εν λόγω κριτηρίων υπαγωγής σε αυτή (παρ. 3).

Άρθρο 163 Διαδικαστικές παρεκκλίσεις

Για λόγους επίσπευσης της διαδικασίας τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 163, έτσι ώστε να διευρύνεται η αρμοδιότητα του εισηγητή να αποφαίνεται, με αιτιολογημένη διάταξή του,
και για κάθε ανακοπή κατά της εκτελεστικής διαδικασίας. Προβλέπεται, επιπλέον, ότι η απόφαση του πτωχευτικού δικαστηρίου μετά την άσκηση προσφυγής κατά των πράξεων του εισηγητή, είναι αμετάκλητη ανεξαρτήτως ποσού του αμφισβητουμένου ή του εκπροθέσμως υποβληθέντος προς επαλήθευση πιστώματος. Για τους ίδιους λόγους, στην παρ. 3 προβλέπεται η μεταφορά αρμοδιοτήτων από το πτωχευτικό δικαστήριο στον εισηγητή, και σε σχέση ειδικότερα με την ανάθεση της διοίκησης της πτωχευτικής περιουσίας στον οφειλέτη, της εκποίησης της επιχείρησης και της προσωρινής συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Επιπλέον, απλοποιείται η διαδικασία εκποίησης πραγμάτων που υπόκεινται σε φθορά, καθώς και η διαδικασία συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

2. Εισαγωγή νέων άρθρων

Αρθρο 163 α Εκποίηση κινητών

Εισάγεται νέα διάταξη για την εκποίηση κινητών στο πλαίσιο της απλοποιημένης διαδικασίας, με παραπομπή στις διατάξεις των άρθρ. 67, 77 και 84 του ΠτΚ. Σημαντική είναι η απλοποίηση που εισάγεται για τη δημοσίευση περίληψης της άδειας εκποίησης, η οποία, αντί των υπερβολικών, για τις ανάγκες μικρών επιχειρήσεων, διατυπώσεων του άρθρου 77, γίνεται με τρόπο και μέσα που ορίζει ο εισηγητής.

Άρθρο 163 β Εκποίηση ακινήτων

Εισάγεται επίσης νέα διάταξη για την εκποίηση ακινήτων στο πλαίσιο της απλοποιημένης διαδικασίας, με παραπομπή στις διατάξεις των άρθρων 147, 148 και 149 του ΠτΚ. Σημαντική είναι η απλοποίηση που επέρχεται σε περίπτωση που η διαδικασία του πλειστηριασμού αποβεί άκαρπη, καθώς αυτή επαναλαμβάνεται μία (1) μόνον φορά, ενώ στο πλαίσιο της συνήθους διαδικασίας προβλέπονται τρεις (3) επαναλήψεις. Με τη νέα διάταξη, εάν και η επανάληψη αποβεί άκαρπη, εισάγεται υποχρέωση του εισηγητή να τροποποιήσει τη διάταξή του και να θέσει όρους για τη διευκόλυνση της εκποίησης του ακινήτου, η οποία θα διεξαχθεί υποχρεωτικά χωρίς τις διατυπώσεις του δημόσιου πλειστηριασμού, με ελεύθερη εκποίηση του ακινήτου.

Άρθρο 163 γ
Περάτωση της απλοποιημένης διαδικασίας

Για λόγους ταχείας περάτωσης της διαδικασίας και αποφυγής άσκοπων καθυστερήσεων της πτώχευσης μικρών επιχειρήσεων διατηρούνται οι τρόποι περάτωσης της πτώχευσης, συντέμνεται όμως δραστικά ο χρόνος περάτωσης της απλοποιημένης διαδικασίας. Οι τρόποι περάτωσης είναι αυτοί που προβλέπονται στο άρθρο 164, με εξαίρεση την παρέλευση δεκαετίας από την έναρξη της ένωσης των πιστωτών και δεκαπενταετίας από την κήρυξη της πτώχευσης. Επειδή τα προβλεπόμενα χρονικά διαστήματα κρίθηκαν υπερβολικά για τις ανάγκες πτωχεύσεων μικρών επιχειρήσεων, αντικαθίστανται, έτσι ώστε η απλοποιημένη διαδικασία να περατώνεται αυτοδίκαια, αν δεν έχει μεσολαβήσει άλλος λόγος περάτωσης, μετά παρέλευση τεσσάρων (4) ετών από την έναρξη της ένωσης των πιστωτών και σε κάθε περίπτωση μετά παρέλευση έξι (6) ετών από την κήρυξη της απλοποιημένης διαδικασίας πτώχευσης. Εάν οι εργασίες της πτώχευσης διαρκούν μετά την παρέλευση τριετίας, με την παρ. 2 εισάγεται υποχρέωση του συνδίκου να υποβάλει έκθεση στον εισηγητή εξηγώντας τους λόγους καθυστέρησης της διαδικασίας. Σε περίπτωση που η καθυστέρηση κριθεί αδικαιολόγητη από τον εισηγητή, ο τελευταίος με πράξη του αντικαθιστά τον σύνδικο.

3. Τέλος, τίθεται ως κρίσιμος χρόνος για την εφαρμογή της νέας απλοποιημένης διαδικασίας πτωχεύσεων μικρών επιχειρήσεων η ημερομηνία έκδοσης/δημοσίευσης της απόφασης με την οποία κηρύσσεται ο οφειλέτης σε κατάσταση πτώχευσης. Η εν λόγω απόκλιση από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης πτώχευσης, ως προς την αναδρομικότητα των διατάξεων, αιτιολογείται κυρίως από το γεγονός ότι η αναδρομική εφαρμογή δεν επηρεάζει εν προκειμένω την προδικασία της αίτησης πτώχευσης ούτε μεταβάλλει ουσιωδώς το νομικό καθεστώς από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης πτώχευσης και εντεύθεν. Επιπλέον, η άνω επιλογή διευρύνει το πεδίο εφαρμογής των νέων διατάξεων με συνέπεια την αποτελεσματικότερη εφαρμογή τους και την επιτάχυνση της διαδικασίας σε μεγαλύτερο αριθμό πτωχεύσεων. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι από την κατάθεση της αίτησης πτώχευσης μέχρι τη συζήτησή της και την έκδοση απόφασης επ’ αυτής ενδεχομένως να έχει μεσολαβήσει ικανός χρόνος, γεγονός το οποίο θα έχει ως συνέπεια την αδικαιολόγητη περιστολή του πεδίου εφαρμογής του νόμου.
 

 

Σχέδιο νόμου

Άρθρο 62

Τροποποιήσεις του Ένατου Κεφαλαίου του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007, Α’ 153)
1. Τα άρθρα 162-163 του Ένατου Κεφαλαίου του Πτωχευτικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
 

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Άρθρο 162 Προϋποθέσεις υπαγωγής

1. Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται επί φυσικών ή νομικών προσώπων με πτωχευτική ικανότητα κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 2, εφόσον πληρούν δύο από τα τρία ακόλουθα κριτήρια: α) σύνολο ενεργητικού έως εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ, β) καθαρό ύψος κύκλου εργασιών έως διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ, γ) μέσος όρος απασχολουμένων έως πέντε (5) άτομα. Εάν η αίτηση πτώχευσης υποβάλλεται από πιστωτή, τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτουν για τις κεφαλαιουχικές εταιρίες από τις τελευταίες πριν από την υποβολή της αίτησης πτώχευσης νομίμως δημοσιευμένες διαθέσιμες οικονομικές καταστάσεις ή από τα βιβλία της επιχείρησης. Για τις προσωπικές εταιρίες και τις ενώσεις προσώπων με νομική προσωπικότητα που επιδιώκουν οικονομικό σκοπό και τα φυσικά πρόσωπα, τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτουν από τα βιβλία της επιχείρησης ή από κάθε πρόσφορο μέσο. Εάν η αίτηση πτώχευσης υποβάλλεται
από τον οφειλέτη, τα ανωτέρω στοιχεία δύνανται να προκύπτουν και από τα έγγραφα που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 5 του παρόντος και προσκομίζονται από αυτόν.

2. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της πρώτης παραγράφου, το πτωχευτικό δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει την πτώχευση ορίζει ότι ακολουθείται η διαδικασία του παρόντος κεφαλαίου. Στην πιο πάνω περίπτωση, εάν μετά την περάτωση της απογραφής διαπιστώνεται ότι ο οφειλέτης δεν πληροί τις προϋποθέσεις της πρώτης παραγράφου, το πτωχευτικό δικαστήριο, ύστερα από αίτηση του συνδίκου, διατάσσει την εφαρμογή της διαδικασίας των λοιπών κεφαλαίων του παρόντος Κώδικα. Αντίγραφο της ως άνω απόφασης κοινοποιείται υποχρεωτικά στο Δημόσιο, σύμφωνα με το άρθρο 62 παρ. 1 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως ισχύει.

3. Εφόσον, μετά την περάτωση της απογραφής της πτωχευτικής περιουσίας, διαπιστώνεται ότι ο οφειλέτης πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 1 , ο εισηγητής, μετά την κατά το άρθρο 69 ενημέρωσή του από τον σύνδικο, αφού ακούσει τους ενδιαφερομένους, με αιτιολογημένη διάταξή του, κατά της οποίας δεν επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του πτωχευτικού δικαστηρίου, ορίζει ότι ακολουθείται η διαδικασία του παρόντος κεφαλαίου. Αντίγραφο της ως άνω διάταξης κοινοποιείται υποχρεωτικά στο Δημόσιο, σύμφωνα με το άρθρο 62 παρ. 1 του Κ.Ε.Δ.Ε., όπως ισχύει.

4. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται επί της απλοποιημένης διαδικασίας πτώχευσης οι διατάξεις των άλλων κεφαλαίων του παρόντος Κώδικα, υπό την επιφύλαξη των οριζομένων στο παρόν κεφάλαιο.

Άρθρο 163 Διαδικαστικές παρεκκλίσεις

1. Οι αναγγελίες και επαληθεύσεις γίνονται σύμφωνα με τα άρθρα 89 έως 93, αποκλειομένης της εφαρμογής του άρθρου 92. Ο εισηγητής, αφού ακούσει τους ενδιαφερομένους, αποφαίνεται με αιτιολογημένη διάταξή του για κάθε αμφισβήτηση απαίτησης κατά την επαλήθευση, για κάθε αντίρρηση που θα προβληθεί και για τις αιτήσεις εκπρόθεσμης επαλήθευσης απαιτήσεων, για τις ανακοπές κατά της εκτελεστικής διαδικασίας, καθώς και για τις ανακοπές κατά του πίνακα κατάταξης των πιστωτών. Κατά της πράξης αυτής του εισηγητή επιτρέπεται εντός δέκα (10) ημερών προσφυγή ενώπιον του πτωχευτικού δικαστηρίου, το οποίο αποφαίνεται αμετάκλητα.

2. Αν ο εισηγητής έκανε δεκτό το πίστωμα, εφόσον ασκήθηκε εμπροθέσμως προσφυγή ή αντιρρήσεις κατά της πράξης του αυτής, μέχρι να αποφανθεί το πτωχευτικό δικαστήριο, ο πιστωτής έχει το δικαίωμα να παρίσταται στις συνελεύσεις, για δε το πίστωμά του παρακρατείται ανάλογο ποσό σε κάθε διανομή ενεργητικού.

3. Οι αρμοδιότητες του πτωχευτικού δικαστηρίου, που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 18, στην παρ. 2 του άρθρου 19 και στην παρ. 1 του άρθρου 78, ασκούνται από τον εισηγητή.

4. Η εκποίηση πραγμάτων κατά την παρ. 1 του άρθρου 67 πραγματοποιείται από τον σύνδικο χωρίς την άδεια του εισηγητή.

5. Το άρθρο 75 δεν εφαρμόζεται στις διαδικασίες του παρόντος κεφαλαίου. Σε περίπτωση που απαιτείται η εκπροσώπηση και παράσταση ενώπιον δικαστηρίου, ο σύνδικος δύναται να αναθέτει τη σχετική εντολή σε δικηγόρο, μετά από σύμφωνη γνώμη του εισηγητή, ο οποίος καθορίζει και την αμοιβή του, κατ' εύλογη κρίση, με αιτιολογημένη διάταξή του, κατά της οποίας δεν επιτρέπεται προσφυγή στο πτωχευτικό δικαστήριο.
6. Η παρ. 3 του άρθρου 78 δεν εφαρμόζεται στις διαδικασίες του παρόντος κεφαλαίου.»

2. Στο Ένατο Κεφάλαιο του Πτωχευτικού Κώδικα, μετά το άρθρο 163, προστίθενται νέα άρθρα 163α, 163β και 163γ, ως εξής:

«Άρθρο 163α Εκποίηση κινητών

1. Μέχρι την ένωση των πιστωτών, η εκποίηση των κινητών και των εμπορευμάτων της περιουσίας του οφειλέτη γίνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 67, 77 και 84 του παρόντος Κώδικα. Στην περίπτωση της εκποίησης κατά τη διάταξη του άρθρου 77, περίληψη της άδειας εκποίησης με το αναφερόμενο περιεχόμενο δημοσιεύεται με τον τρόπο και τα μέσα που ορίζει ο εισηγητής.

2. Μετά την ένωση των πιστωτών, εάν δεν έχουν εκποιηθεί όλα τα κινητά και τα εμπορεύματα της περιουσίας του οφειλέτη κατά τις προηγούμενες διατάξεις, αυτά που έχουν απομείνει εκποιούνται κατά τη διαδικασία του άρθρου 77, χωρίς την τήρηση της διατύπωσης της παρ. 2 του άρθρου αυτού. Η άδεια του εισηγητή κοινοποιείται στους πιστωτές που τυχόν έχουν εμπράγματη ασφάλεια επί των εκποιούμενων στοιχείων.

Άρθρο 163β Εκποίηση ακινήτων

1. Ως προς τα ζητήματα της κίνησης της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης, της διαδικασίας της διακήρυξης, καθώς και των προσφορών για την εκποίηση των ακινήτων εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 147, 148 και 149 αντίστοιχα του παρόντος Κώδικα.

2. Εάν η διαδικασία του πλειστηριασμού αποβεί άκαρπη, γιατί δεν εμφανίστηκαν πλειοδότες ή γιατί ο εισηγητής έκρινε μη συμφέρουσα την τιμή και δεν ενέκρινε την εκποίηση, ο πλειστηριασμός επαναλαμβάνεται σε ημερομηνία απέχουσα δύο (2) εβδομάδες από τον προηγούμενο. Εάν και η νέα διαδικασία αποβεί άκαρπη, ο εισηγητής, ύστερα από αίτηση του συνδίκου, με αιτιολογημένη διάταξή του, κατά της οποίας δεν επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του πτωχευτικού δικαστηρίου, υποχρεούται να μεταρρυθμίσει την κατά το άρθρο 148 διάταξή του και να θέσει όρους για τη διευκόλυνση της εκποίησης του ακινήτου, η οποία θα διεξαχθεί υποχρεωτικά χωρίς τις διατυπώσεις του δημοσίου πλειστηριασμού με ελεύθερη εκποίηση του ακινήτου και με το οριζόμενο ελάχιστο τίμημα. Πριν από την έκδοση της ως άνω διάταξης, όποιος δικαιολογεί έννομο συμφέρον, μπορεί να καταθέσει στον εισηγητή έγγραφο υπόμνημα, να επικαλεστεί και να προσκομίσει σχετικά έγγραφα.

3. Ο εισηγητής αποφαίνεται εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την υποβολή της αίτησης του συνδίκου και μεταρρυθμίζει τη διάταξη. Αμέσως μετά την έκδοση τηςδιάταξης, ο εισηγητής συντάσσει νέα έκθεση κατά το άρθρο 148 παρ. 2 και ο σύνδικος συντάσσει νέα διακήρυξη, την οποία προσαρμόζει στη νέα διάταξη.


Αρθρο 163γ
Περάτωση της απλοποιημένης διαδικασίας

1. Η απλοποιημένη διαδικασία περατώνεται με τους τρόπους που αναφέρονται στο άρθρο 164, με εξαίρεση τον τρόπο περάτωσης που αναφέρεται στην παρ. 3 του άρθρου 166.
2. Μετά την παρέλευση τριετίας από την κήρυξη της απλοποιημένης διαδικασίας, ο σύνδικος υποχρεούται να υποβάλει στον εισηγητή έκθεση, στην οποία εξηγεί τους λόγους καθυστέρησης της διαδικασίας. Σε περίπτωση που η καθυστέρηση κρίνεται από τον εισηγητή αδικαιολόγητη, ο εισηγητής τον αντικαθιστά με πράξη του.
3. Μετά παρέλευση τεσσάρων (4) ετών από την έναρξη της ένωσης των πιστωτών, και σε κάθε περίπτωση μετά παρέλευση έξι (6) ετών από την κήρυξη της απλοποιημένης διαδικασίας πτώχευσης, επέρχονται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση τα αποτελέσματα της παρ. 2 του άρθρου 166.»
3. Οι διατάξεις περί απλοποιημένης διαδικασίας πτωχεύσεων μικρών επιχειρήσεων εφαρμόζονται σε όλες τις πτωχεύσεις που κηρύσσονται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

 


3.α. Τροποποιούνται - συμπληρώνονται επιμέρους διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (Κ.Πολ.Δ.) και εισάγεται διαδικασία για τη διενέργεια πλειστηριασμών και με ηλεκτρονικά μέσα. Μεταξύ άλλων, ορίζεται ότι:
οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί διενεργούνται από πιστοποιημένους προς τούτο συμβολαιογράφους, μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων πλειστηριασμού, η κυριότητα, διοίκηση και διαχείριση των οποίων ανήκει στους κατά τόπον αρμόδιους Συμβολαιογραφικούς Συλλόγους, στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς λαμβάνουν μέρος υποψήφιοι πλειοδότες κατόπιν πιστοποίησης, οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί είναι ανοικτού τύπου κατά τους
οποίους υποβάλλονται διαδοχικές προσφορές, διενεργούνται δε σύμφωνα με την καθοριζόμενη διαδικασία.

β. Παρέχεται η εξουσιοδότηση, για την έκδοση υπουργικής απόφασης, με την οποία ρυθμίζονται οι όροι λειτουργίας των ηλεκτρονικών συστημάτων πλειστηριασμού, οι λεπτομέρειες υποβολής πλειοδοτικών προσφορών, η διαδικασία πιστοποίησης και εγγραφής των χρηστών στα συστήματα, ο τρόπος καθορισμού και είσπραξης τέλους χρήσης των συστημάτων και κάθε άλλο συναφές θέμα.

γ. Καθορίζεται ο χρόνος έναρξης εφαρμογής της νέας διαδικασίας πλειστηριασμών και τίθενται οι αναγκαίες διατάξεις μεταβατικής ισχύος. (άρθρα 59 - 60)


 

Αιτιολογική έκθεση

Άρθρο 59

Τροποποιήσεις Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς
Με τις προτεινόμενες διατάξεις του παρόντος τροποποιούνται το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 927, το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 943, το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 954, η παράγραφος 2 του άρθρου 955, η παράγραφος 1 του άρθρου 959, το άρθρο 964, η παράγραφος 1 του άρθρου 966, η παράγραφος 4 του άρθρου 995 και το άρθρο 1021 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ενώ προστίθενται νέα άρθρα στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, το άρθρο 959Α και το άρθρο 998 A, προκειμένου να ρυθμιστεί δικονομικά η διενέργεια πλειστηριασμών με ηλεκτρονικά μέσα. Ειδικότερα:
Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 927 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αντικαθίσταται, ώστε να περιλάβει στην εντολή για κατάσχεση τη δυνατότητα του επισπεύδοντος να ζητήσει από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού τη διενέργεια του πλειστηριασμού με ηλεκτρονικά μέσα.
Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 943 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ορίζεται ότι ο ειρηνοδίκης που δίνει την άδεια ορίζει συνάμα τον τόπο, τον υπάλληλο, την ημέρα και ώρα του πλειστηριασμού, καθώς και την τυχόν διενέργεια αυτού με ηλεκτρονικά μέσα, υπό τις προϋποθέσεις του νέου άρθρου 959Α.
Με την τροποποίηση της παραγράφου 2 του άρθρου 954 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ορίζεται ότι στην έκθεση αναφέρονται επίσης οι όροι που τυχόν έθεσε, σχετικά με τον πλειστηριασμό, ο υπέρ ου η εκτέλεση με την κατά το άρθρο 927 εντολή, καθώς και την τυχόν διενέργεια του πλειστηριασμού με ηλεκτρονικά μέσα.
Περαιτέρω, η παράγραφος 2 του άρθρου 955, η παράγραφος 1 του άρθρου 959, το άρθρο 964, η παράγραφος 1 του άρθρου 966, η παράγραφος 4 του άρθρου 995 και το άρθρο 1021 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αντικαθίστανται, ώστε να προβλεφθεί στα ανωτέρω άρθρα η διενέργεια του πλειστηριασμού και με ηλεκτρονικά μέσα.
Μετά το άρθρο 959 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προστίθεται νέο άρθρο 959Α με τίτλο «Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, ηλεκτρονικός πλειστηριασμός», όπου ορίζονται οι προϋποθέσεις διενέργειας πλειστηριασμού με ηλεκτρονικά μέσα. Συγκεκριμένα, ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός διενεργείται από συμβολαιογράφο μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων πλειστηριασμού, αφού οι υποψήφιοι πλειοδότες έχουν πιστοποιηθεί στα ηλεκτρονικά συστήματα. Ο συμβολαιογράφος – υπάλληλος του πλειστηριασμού υποβάλλει στα ηλεκτρονικά συστήματα πλειστηριασμού κατάλογο των υποψήφιων πλειοδοτών που δικαιούνται να λάβουν μέρος στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός διενεργείται ημέρα Τετάρτη ή Πέμπτη ή Παρασκευή, από τις 10:00 π.μ. έως τις 14.00 ή από τις 14.00 έως τις 18:00. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς κατά το τελευταίο λεπτό του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, ήτοι από ώρα 13:59:00 έως 13:59:59 ή από ώρα 17:59:00 έως 17:59:59, δίδεται αυτόματη παράταση πέντε (5) λεπτών. Για κάθε προσφορά που υποβάλλεται κατά το τελευταίο λεπτό της παράτασης, δίδεται νέα αυτόματη παράταση πέντε (5) λεπτών, εφόσον υποβληθεί μεγαλύτερη προσφορά. Οι παρατάσεις μπορούν να συνεχισθούν για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των δύο (2) ωρών από την ορισθείσα ώρα λήξης του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, οπότε ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής προσφορών. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός είναι ανοικτού πλειοδοτικού τύπου κατά τον οποίο υποβάλλονται διαδοχικές προσφορές. Οι συμμετέχοντες υποβάλλουν συνεχώς προσφορά μεγαλύτερη από την εκάστοτε μέγιστη έως τον χρόνο λήξης της υποβολής προσφορών. Στα ηλεκτρονικά συστήματα καταγράφονται όλες οι υποβληθείσες κατά τα ανωτέρω προσφορές. Στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό κινητών, ο υπερθεματιστής έχει υποχρέωση να καταβάλει στον ειδικό τραπεζικό επαγγελματικό λογαριασμό του υπαλλήλου του πλειστηριασμού το πλειστηρίασμα.
Στην παράγραφο 1 του άρθρου 966 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προστίθεται δεύτερο εδάφιο και ορίζεται ότι, στην περίπτωση της διενέργειας του πλειστηριασμού με ηλεκτρονικά μέσα, δεν υπάρχει η δυνατότητα περισσότεροι πλειοδότες να υπερθεματίσουν από κοινού.
Με το νέο άρθρο 998A ορίζεται ότι κατά τη διενέργεια του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού ακινήτου, τηρείται η διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 1 εδ. β΄ και δ΄ του άρθρου 959 και στις διατάξεις του άρθρου 959Α.
 

 

Άρθρο 60

Μεταβατικές διατάξεις για ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς

Με τις παραγράφους 1-3 και 6 των μεταβατικών διατάξεων που αφορούν τη διενέργεια ηλεκτρονικών πλειστηριασμών ρυθμίζεται το χρονικό σημείο έναρξης ισχύος των προτεινόμενων ρυθμίσεων, κατά τρόπο ώστε να παρέχεται ο αναγκαίος χρόνος προσαρμογής όλων των παραγόντων της δικαιοσύνης στις νέες ρυθμίσεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
Με την παράγραφο 4 ορίζεται ότι οι διατάξεις του νέου άρθρου 959Α του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας δύνανται να εφαρμοστούν σε περίπτωση υποκατάστασης κατά το άρθρο 973 ή ορισμού νέας ημερομηνίας πλειστηριασμού, κατά το άρθρο 966 παράγραφοι 3 και 4, μετά την ακύρωση της εκτέλεσης, την ευδοκίμηση της κατά το άρθρο 954 παράγραφος 4 ανακοπής ή της αίτησης αναστολής του άρθρου 1000, καθώς και στον αναπλειστηριασμό κατά το άρθρο 965 παράγραφος 5.
Τέλος, με την παράγραφο 5 ορίζεται ότι οι διατάξεις του νέου άρθρου 959Α του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας εφαρμόζονται υποχρεωτικά και για τους αναφερόμενους στο άρθρο 54 του Νομοθετικού Διατάγματος 356 της 27.3/5.4.1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (A' 90) πλειστηριασμούς.
 

 

Σχέδιο νόμου


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

«Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων»

Άρθρο 59

Τροποποιήσεις Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς

1. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 927 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής:
«Αν πρόκειται για κατάσχεση, ορίζει ως υπάλληλο του πλειστηριασμού έναν συμβολαιογράφο της περιφέρειας του τόπου όπου θα γίνει η κατάσχεση και αναφέρεται η τυχόν διενέργειά του με ηλεκτρονικά μέσα.».

2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 943 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο ειρηνοδίκης που δίνει την άδεια ορίζει συνάμα τον τόπο, τον υπάλληλο, την ημέρα και ώρα του πλειστηριασμού, καθώς και την τυχόν διενέργεια αυτού με ηλεκτρονικά μέσα, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 959Α.».

3. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 954 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής:
«Στην έκθεση αναφέρονται επίσης οι όροι που τυχόν έθεσε, σχετικά με τον πλειστηριασμό, ο υπέρ ου η εκτέλεση με την κατά το άρθρο 927 εντολή, καθώς και την τυχόν διενέργειά του με ηλεκτρονικά μέσα.».

4. Η παρ. 2 του άρθρου 955 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο δικαστικός επιμελητής οφείλει, μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την ημέρα της περάτωσης της κατάσχεσης, να καταθέσει στον υπάλληλο του πλειστηριασμού τον εκτελεστό τίτλο, την έκθεση της επίδοσης της επιταγής προς εκτέλεση, την κατασχετήρια έκθεση και τις εκθέσεις επίδοσής της στον οφειλέτη και τον γραμματέα του ειρηνοδικείου και, στην περίπτωση του άρθρου 956 παρ. 3, και το γραμμάτιο της δημόσιας κατάθεσης, ο οποίος συντάσσει έκθεση για όλα αυτά. Απόσπασμα της κατασχετήριας έκθεσης, που περιλαμβάνει τα ονοματεπώνυμα του υπέρ ου και του καθ’ ου η εκτέλεση, καθώς και τον αριθμό φορολογικού μητρώου αυτών και αν πρόκειται για νομικά πρόσωπα την επωνυμία και τον αριθμό φορολογικού τους μητρώου, περιγραφή των κατασχεθέντων κινητών, την τιμή της πρώτης προσφοράς, του ποσού για το οποίο γίνεται η κατάσχεση, τους όρους του πλειστηριασμού και την τυχόν διενέργεια αυτού με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με την εντολή για εκτέλεση του άρθρου 927, το όνομα και τη διεύθυνση του υπαλλήλου του πλειστηριασμού, καθώς και τον τόπο, την ημέρα και την ώρα του πλειστηριασμού, εκδίδεται από το δικαστικό επιμελητή και δημοσιεύεται με επιμέλειά του μέχρι τη δέκατη ημέρα από την κατάσχεση στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Τομέα Ασφάλισης Νομικών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων. Το απόσπασμα αυτό επιδίδεται μέσα στην ίδια προθεσμία στον ενεχυρούχο δανειστή, εφόσον το ενέχυρο είναι γραμμένο σε δημόσιο βιβλίο. Ο πλειστηριασμός δεν μπορεί να γίνει χωρίς να τηρηθούν οι διατυπώσεις των προηγούμενων εδαφίων, διαφορετικά είναι άκυρος.».

5. Η παρ. 1 του άρθρου 959 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Τα κατασχεμένα πράγματα πλειστηριάζονται δημόσια ενώπιον συμβολαιογράφου της περιφέρειας του τόπου όπου έγινε η κατάσχεση, ο οποίος ορίστηκε για τον πλειστηριασμό. Ο πλειστηριασμός διενεργείται είτε κατά τις παρ. 2 έως 7 του παρόντος άρθρου, είτε με ηλεκτρονικά μέσα κατά το άρθρο 959Α. Ο πλειστηριασμός διενεργείται ενώπιον του ίδιου συμβολαιογράφου που ορίστηκε αρχικά και στην περίπτωση πολλαπλών κατασχέσεων.».

6. Μετά το άρθρο 959 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προστίθεται νέο άρθρο 959Α με τίτλο «Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, ηλεκτρονικός πλειστηριασμός», ως εξής:
«Άρθρο 959Α Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα – ηλεκτρονικός πλειστηριασμός.
1. Ο πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα - ηλεκτρονικός πλειστηριασμός - διενεργείται από τον πιστοποιημένο, για τον σκοπό αυτό, υπάλληλο του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού συμβολαιογράφο μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων πλειστηριασμού.
2. Η κυριότητα, διοίκηση και διαχείριση των ηλεκτρονικών συστημάτων πλειστηριασμού ανήκει, με τη σύμφωνη γνώμη της Συντονιστικής Επιτροπής των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος, στους κατά τόπους αρμοδίους Συμβολαιογραφικούς Συλλόγους.
3. Τα ηλεκτρονικά συστήματα πλειστηριασμού περιέχουν όλα τα πληροφοριακά στοιχεία τα οποία περιλαμβάνονται στο απόσπασμα της κατασχετήριας έκθεσης.
4. Στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό λαμβάνουν μέρος υποψήφιοι πλειοδότες που έχουν προηγουμένως πιστοποιηθεί στα ηλεκτρονικά συστήματα πλειστηριασμών.
5. Κάθε υποψήφιος πλειοδότης δηλώνει τη συμμετοχή του σε συγκεκριμένο πλειστηριασμό, σύμφωνα με τους όρους αυτού, αφού έχει καταβάλει την εγγύηση της παρ. 1 του άρθρου 965, το τέλος χρήσης των συστημάτων, και έχει υποβάλλει ηλεκτρονικά το πληρεξούσιο της παρ. 2 του άρθρου 1003, μέχρι ώρα 15:00 δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν την ορισθείσα ημέρα του πλειστηριασμού. Η κατάθεση της εγγύησης και του τέλους χρήσης των ηλεκτρονικών συστημάτων πλειστηριασμών και του πλειστηριάσματος γίνεται αποκλειστικά σε ειδικό ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό που θα διατηρείται σε Ελληνικό Τραπεζικό Ίδρυμα από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού. Κάθε υποψήφιος πλειοδότης διορίζει με ηλεκτρονική δήλωση αντίκλητο που κατοικεί στην περιφέρεια του πρωτοδικείου του τόπου της εκτέλεσης μέχρι ώρα 15:00 δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα του πλειστηριασμού, διαφορετικά αντίκλητος θεωρείται ο γραμματέας του πρωτοδικείου του τόπου της εκτέλεσης.
6. Ο υπάλληλος του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού μετά το πέρας της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου ελέγχει τα υποβαλλόμενα αρχεία διαπιστώνει με πράξη του μέχρι ώρα 17.00 της προηγούμενης του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού ημέρας την τήρηση των διατυπώσεων που ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους και υποβάλλει στα ηλεκτρονικά συστήματα πλειστηριασμού κατάλογο των υποψήφιων πλειοδοτών που δικαιούνται να λάβουν μέρος.
7. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός διενεργείται με επιμέλεια του συμβολαιογράφου της περιφέρειας του τόπου όπου έγινε η κατάσχεση, ο οποίος ορίστηκε για τον πλειστηριασμό. Ο πλειστηριασμός διενεργείται ενώπιον του ίδιου συμβολαιογράφου που ορίστηκε αρχικά και στην περίπτωση πολλαπλών κατασχέσεων. Αν τα κατασχεμένα πράγματα βρίσκονται στην περιφέρεια περισσότερων ειρηνοδικείων, ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός διενεργείται, κατ’ επιλογή του επισπεύδοντος, στην περιφέρεια οποιουδήποτε εκ των άνω ειρηνοδικείων. Αρμόδιο για την επίλυση των διαφορών που αναφύονται από τη διενέργεια του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού είναι το δικαστήριο της έδρας του συμβολαιογράφου.
8. Οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί διενεργούνται ημέρα Τετάρτη ή Πέμπτη ή Παρασκευή, από τις 10:00 π.μ. έως τις 14.00 ή από τις 14.00 έως τις 18:00. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς κατά το τελευταίο λεπτό του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, ήτοι από ώρα 13:59:00 έως 13:59:59 ή από ώρα 17:59:00 έως 17:59:59 δίδεται αυτόματη παράταση πέντε (5) λεπτών. Για κάθε προσφορά που υποβάλλεται κατά το τελευταίο λεπτό της παράτασης, δίδεται νέα αυτόματη παράταση πέντε (5) λεπτών, εφόσον υποβληθεί μεγαλύτερη προσφορά. Οι παρατάσεις μπορούν να συνεχισθούν για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των δύο (2) ωρών από την ορισθείσα ώρα λήξης του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, οπότε ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής προσφορών.
Ηλεκτρονικός πλειστηριασμός δεν μπορεί να γίνει από 1 Αυγούστου έως 31 Αυγούστου, καθώς και την προηγούμενη και την επομένη εβδομάδα της ημέρας των εκλογών για την ανάδειξη βουλευτών, αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Οργάνων Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η απαγόρευση αυτή ισχύει και για τις επαναληπτικές εκλογές και μόνο για τις περιφέρειες που διεξάγονται τέτοιες, εκτός αν πρόκειται για πλοία, αεροσκάφη και για πράγματα που μπορούν να υποστούν φθορά.
9. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός είναι ανοικτού πλειοδοτικού τύπου κατά τον οποίο υποβάλλονται διαδοχικές προσφορές. Οι συμμετέχοντες υποβάλλουν συνεχώς προσφορά μεγαλύτερη από την εκάστοτε μέγιστη έως τον χρόνο λήξης της υποβολής προσφορών. Στα ηλεκτρονικά συστήματα καταγράφονται όλες οι υποβληθείσες κατά τα ανωτέρω προσφορές.
10. Με την υποβολή της προσφοράς, οι υποψήφιοι πλειοδότες ενημερώνονται αμέσως από τα συστήματα για το ποσό της προσφοράς τους, τον ακριβή χρόνο
υποβολής της, καθώς και ότι αυτή έχει καταγραφεί. Ο υποψήφιος πλειοδότης ενημερώνεται για την εκάστοτε μέγιστη υποβληθείσα προσφορά.

11. Όλοι οι υποψήφιοι πλειοδότες που λαμβάνουν μέρος στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό ενημερώνονται αμέσως από τα συστήματα για τυχόν αναστολή, ματαίωση ή διακοπή του πλειστηριασμού, καθώς και για τον λόγο αυτής.

12. Μετά τη λήξη της διαδικασίας υποβολής των πλειοδοτικών προσφορών ανακοινώνεται το αποτέλεσμα του πλειστηριασμού μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων. Όσοι έχουν λάβει μέρος στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό ενημερώνονται αμελλητί για το αποτέλεσμα του. Ο υπάλληλος του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού συντάσσει την έκθεση της παρ. 2 του άρθρου 965, κατακυρώνοντας τα πράγματα στον πλειοδότη.

13. Στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό κινητών, ο υπερθεματιστής έχει υποχρέωση να καταβάλει στον ειδικό τραπεζικό επαγγελματικό λογαριασμό του υπαλλήλου του πλειστηριασμού το πλειστηρίασμα το αργότερο την τρίτη εργάσιμη ημέρα από τον πλειστηριασμό. Με την καταβολή του πλειστηριάσματος, το κατακυρωμένο πράγμα παραδίδεται στον υπερθεματιστή. Η παράδοση του πράγματος στον υπερθεματιστή δεν μπορεί να γίνει πριν από την καταβολή του πλειστηριάσματος. Ο υπάλληλος του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού οφείλει, το αργότερο την πέμπτη εργάσιμη ημέρα από τον πλειστηριασμό, να καταθέσει το πλειστηρίασμα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Η κατάθεση του πλειστηριάσματος είναι ακατάσχετη, δεν εμπίπτει στην πτωχευτική περιουσία και δεν υπόκειται στις δεσμεύσεις που επιβάλλει το Δημόσιο για τη διασφάλιση των συμφερόντων του. Οι ειδικότεροι όροι της τήρησης των επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών των υπαλλήλων των πλειστηριασμών ορίζονται με κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης. Μέχρις ότου εκδοθεί η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου, ο υπάλληλος του πλειστηριασμού ορίζει τον τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο γίνονται οι καταθέσεις.

14. Στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό ακινήτων ο υπερθεματιστής έχει υποχρέωση να καταβάλει στον ειδικό τραπεζικό επαγγελματικό λογαριασμό του υπαλλήλου του πλειστηριασμού το πλειστηρίασμα το αργότερο τη δέκατη εργάσιμη ημέρα από τον πλειστηριασμό. Ο υπάλληλος του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού οφείλει, το αργότερο τη δωδέκατη εργάσιμη ημέρα από τον πλειστηριασμό, να καταθέσει το πλειστηρίασμα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

15. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι λειτουργίας των ηλεκτρονικών συστημάτων πλειστηριασμού, οι λεπτομέρειες υποβολής των πλειοδοτικών προσφορών, η διαδικασία πιστοποίησης και εγγραφής χρηστών στα συστήματα, ο τρόπος καθορισμού και είσπραξης τέλους χρήσης των συστημάτων και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη διενέργεια των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών».
7. Το άρθρο 964 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής:
«Εκείνος κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση, αν είναι παρών, ορίζει τη σειρά με την οποία θα κατακυρώνονται τα κατασχεμένα πράγματα. Όταν ο πλειστηριασμός διενεργείται με ηλεκτρονικά μέσα, εκείνος κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση ορίζει εγγράφως, εφόσον το επιθυμεί, προς τον υπάλληλο του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού τη σειρά με την οποία θα κατακυρώνονται τα κατασχεμένα πράγματα το αργότερο δύο (2) ημέρες πριν τη διενέργεια του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού. Ο υπάλληλος του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού δύναται να ορίσει ο ίδιος σε περίπτωση μη έγγραφης ειδοποιήσεως του καθ' ου η εκτέλεση την σειρά κατακύρωσης. Ο υπάλληλος του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού ενημερώνει τα ηλεκτρονικά συστήματα για τη σειρά κατακύρωσης των κατασχεμένων πραγμάτων. Από τη στιγμή που το πλειστηρίασμα καλύψει το ποσό της απαίτησης εκείνου υπέρ του οποίου έγινε η εκτέλεση και των δανειστών που αναγγέλθηκαν, καθώς και τα έξοδα της εκτέλεσης, λήγει ο πλειστηριασμός των κατασχεμένων πραγμάτων.».
8. Στην παρ. 1 του άρθρου 966 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει στην περίπτωση κατά την οποία ο πλειστηριασμός διενεργείται με ηλεκτρονικά μέσα.».
9. Η παρ. 4 του άρθρου 995 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Ο δικαστικός επιμελητής οφείλει, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κατάσχεση, να καταθέσει στον υπάλληλο του πλειστηριασμού τον εκτελεστό τίτλο, την έκθεση επίδοσης της επιταγής προς εκτέλεση, την κατασχετήρια έκθεση και τις εκθέσεις επίδοσής της στον οφειλέτη, τον τρίτο κύριο ή νομέα και τον υποθηκοφύλακα ή όποιον τηρεί το νηολόγιο ή το μητρώο, καθώς και το πιστοποιητικό βαρών, ο οποίος συντάσσει έκθεση για όλα αυτά. Απόσπασμα της κατασχετήριας έκθεσης, που περιλαμβάνει τα ονοματεπώνυμα του υπέρ ου και του καθ’ ου η εκτέλεση, καθώς και τον αριθμό φορολογικού μητρώου αυτών και αν πρόκειται για νομικά πρόσωπα την επωνυμία και τον αριθμό φορολογικού τους μητρώου, συνοπτική περιγραφή του ακινήτου που κατασχέθηκε κατά το είδος, τη θέση, τα όρια και την έκτασή του, με τα συστατικά και όσα παραρτήματα συγκατάσχονται, καθώς και μνεία των υποθηκών ή προσημειώσεων που υπάρχουν επάνω στο ακίνητο, την τιμή της πρώτης προσφοράς, του ποσού για το οποίο γίνεται η κατάσχεση, τους όρους του πλειστηριασμού και την τυχόν διενέργεια του με ηλεκτρονικά μέσα, που τυχόν θέτει ο υπέρ ου η εκτέλεση και που γνωστοποιήθηκαν στο δικαστικό επιμελητή με την εντολή για εκτέλεση του άρθρου 927 και, το όνομα και τη διεύθυνση του υπαλλήλου του πλειστηριασμού, καθώς και τον τόπο, την ημέρα και την ώρα του πλειστηριασμού, εκδίδεται από το δικαστικό επιμελητή και δημοσιεύεται με επιμέλεια αυτού μέχρι την δέκατη πέμπτη ημέρα από την κατάσχεση στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Τομέα Ασφάλισης Νομικών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων. Το απόσπασμα επιδίδεται μέσα στην ίδια προθεσμία στον τρίτο κύριο ή νομέα και στους ενυπόθηκους δανειστές. Ο πλειστηριασμός δεν μπορεί να γίνει χωρίς να τηρηθούν οι διατυπώσεις των προηγούμενων εδαφίων, διαφορετικά είναι άκυρος.».
10. Μετά το άρθρο 998 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προστίθεται νέο άρθρο 998 A ως εξής:
«Κατά τη διενέργεια του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού ακινήτου, τηρείται η διαδικασία που προβλέπεται στο δεύτερο και τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 959 και στις διατάξεις του άρθρου 959Α.».

11. Το άρθρο 1021 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής:
«Όταν σύμφωνα με διάταξη νόμου ή με δικαστική απόφαση ή με συμφωνία των μερών γίνεται εκούσιος πλειστηριασμός ενώπιον συμβολαιογράφου, η διαδικασία αρχίζει με έκθεση περιγραφής, η οποία συντάσσεται από δικαστικό επιμελητή και περιέχει όσα ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 955, αν πρόκειται για κινητό, ή του άρθρου 995, αν πρόκειται για ακίνητο. Ο εκούσιος πλειστηριασμός πραγματοποιείται είτε με τη διαδικασία του άρθρου 959 είτε με τη διαδικασία του άρθρου 959Α. Περαιτέρω, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 954 παρ. 4, 955 παρ. 1 και 2 εδ. β΄, 965, 966, 967, 969 παρ. 1, 995 παρ. 4 εδ. β΄, 1002,
1003 παρ. 1, 2 και 4, 1004, 1005 παρ. 1 και 2 και 1010. Ο εκούσιος πλειστηριασμός γίνεται ενώπιον συμβολαιογράφου της περιφέρειας όπου βρίσκεται το πράγμα ή το ακίνητο. Σε περίπτωση διενέργειας εκούσιου πλειστηριασμού με τη διαδικασία του άρθρου 959, με συμφωνία των μερών ή με απόφαση του ειρηνοδικείου της περιφέρειας όπου βρίσκεται το πράγμα ή το ακίνητο, η οποία εκδίδεται κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ., μπορεί, αν το ζητήσει οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον, να οριστεί άλλος τόπος πλειστηριασμού.»


Άρθρο 60

Μεταβατικές διατάξεις για ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς

1. Το άρθρο 959Α του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας εφαρμόζεται όταν η επίδοση της επιταγής προς εκτέλεση διενεργείται μετά την έναρξη ισχύος του.

2. Αν κατά την έναρξη ισχύος του άρθρου 959Α έχει ήδη συντελεστεί η προδικασία του πλειστηριασμού και έχει οριστεί ημερομηνία πλειστηριασμού, ο επισπεύδων μπορεί να ζητήσει τη διενέργεια του πλειστηριασμού με ηλεκτρονικά μέσα. Η γνωστοποίηση της μεταβολής του τρόπου και του χρόνου διενέργειας του πλειστηριασμού γίνεται με εντολή του επισπεύδοντος, κατ’ άρθρο 927, στην οποία γίνεται μνεία της κατασχετήριας έκθεσης. Ο δικαστικός επιμελητής επαναλαμβάνει την προδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης κατά τα άρθρα 955 και 995 μόνο ως προς τις επιδόσεις και δημοσιεύσεις της επιταγής προς εκτέλεση της γνωστοποίησης της μεταβολής του τρόπου και του χρόνου διενέργειας του πλειστηριασμού. Στην περίπτωση που η επίδοση της επιταγής προς εκτέλεση έχειδιενεργηθεί μετά την 1.1.2016, όλες οι επιδόσεις και οι δημοσιεύσεις πρέπει να έχουν γίνει το αργότερο δύο μήνες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του πλειστηριασμού. Αν έχουν επιβληθεί περισσότερες κατασχέσεις ή έχουν κατατεθεί αναγγελίες, ο επισπεύδων δανειστής οφείλει να γνωστοποιήσει ότι επιλέγει τη διενέργεια του πλειστηριασμού κατά το άρθρο 959Α και στους λοιπούς κατασχόντες ή απλώς αναγγελθέντες δανειστές. Ο ως άνω πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα είναι άκυρος, αν δεν τηρηθούν οι διατυπώσεις των προηγούμενων εδαφίων.

3. Αν έχει ήδη ασκηθεί ανακοπή κατά της εκτέλεσης ή εκκρεμεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου η ανακοπή του άρθρου 954 παρ. 4 ή η αίτηση αναστολής του πλειστηριασμού και η εφαρμογή του άρθρου 1000, δεν είναι δυνατή η μεταβολή του τρόπου διενέργειας του πλειστηριασμού και η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 959Α. Το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται όταν η επίδοση της επιταγής προς εκτέλεση έχει διενεργηθεί μετά την 1.1.2016.

4. Οι διατάξεις του άρθρου 959Α δύναται να εφαρμοστούν σε περίπτωση υποκατάστασης κατά το άρθρο 973 ή ορισμού νέας ημερομηνίας πλειστηριασμού, κατά το άρθρο 966 παρ. 3 και 4, μετά την ακύρωση της εκτέλεσης, την ευδοκίμηση της κατά το άρθρο 954 παρ. 4 ανακοπής ή της αίτησης αναστολής του άρθρου 1000, καθώς και στον αναπλειστηριασμό κατά το άρθρο 965 παρ. 5.

5. Οι διατάξεις του άρθρου 959Α του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας εφαρμόζονται υποχρεωτικά και για τους αναφερόμενους στο άρθρο 54 του Νομοθετικού Διατάγματος 356 της 27.3/5.4.1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (A' 90) πλειστηριασμούς.

6. Οι παρ. 1 έως και 7 του άρθρου 959Α τίθενται σε ισχύ από 15 Ιουνίου 2017. Οι παρ. 8 έως και 14 του άρθρου 959Α τίθενται σε ισχύ από 1 Αυγούστου 2017.
 

 

 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης