Αποτελέσματα live αναζήτησης

Πολυνομοσχέδιο - Οι μεταβολές στις ηλεκτρονικές πληρωμές και στην διαβίβαση λογιστικών στοιχείων στην ΑΑΔΕ.

Πολυνομοσχέδιο - Οι μεταβολές στις ηλεκτρονικές πληρωμές και στην διαβίβαση λογιστικών στοιχείων στην ΑΑΔΕ.
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης

Με τις διατάξεις των άρθρων 74-76 του πολυνομοσχεδίου που κατατέθηκε στην βουλή επέρχονται ορισμένες αλλαγές στις ηλεκτρονικές πληρωμές αλλά και στον διαχωρισμό της αρμοδιότητας για την έκδοση κανονιστικών πράξεων για την εφαρμογή της υποχρέωσης διαβίβασης των δεδομένων των εκδιδόμενων λογιστικών αρχείων - στοιχείων στην βάση της ΑΑΔΕ.


1. Ορίζεται ως απώτατη προθεσμία συμμόρφωσης στην υποχρέωση των δικαιούχων πληρωμής να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα τα τρία έτη από τη δημοσίευση του ν. 4446/2016.
 

Αιτιολογική έκθεση

Άρθρο 74
Με την προτεινόμενη διάταξη εισάγεται η συνολική χρονική διάρκεια προσαρμογής στην υποχρέωση αποδοχής μέσων πληρωμής με κάρτα. Προσδιορίζεται σαφώς ότι δεν πρόκειται για άμεση εφαρμογή ώστε να υπάρξει η δυνατότητα ομαλότερης προσαρμογής τόσο των φορέων της αγοράς όσο και του καταναλωτικού κοινού στο προβλεπόμενο μέτρο. Η υποχρεωτικότητα ως προς τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας θα προβλέπεται σταδιακά με την έκδοση υπουργικών αποφάσεων των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών βάσει της εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 65 του ν. 4446/2016 (Α' 240).
 

 

Σχέδιο νόμου

Άρθρο 74
Η παρ. 1 του άρθρου 65 του ν. 4446/2016 (Α' 240) αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι δικαιούχοι πληρωμής, στο πλαίσιο των συναλλαγών τους με καταναλωτές, υποχρεούνται, ανάλογα με τον κύριο Κωδικό Αριθμό Δράστηριότητάς τους (ΚΑΔ) και εντός ορισμένης προθεσμίας, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα για την ολοκλήρωση των πράξεων πληρωμής.»

 

2. Τροποποιούνται - συμπληρώνονται οι εξουσιοδοτικές διατάξεις των άρθρων 20 του ν. 3842/2010 (περί υποχρεωτικής ηλεκτρονικής διαβίβασης των εκδιδόμενων λογιστικών αρχείων και στοιχείων στην Α.Α.Δ.Ε.) και του άρθρου 12 του ν. 4308/2014 (περί των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων των Παροχών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης κ.λπ.) (άρθρα 74 - 76)
 

Αιτιολογική έκθεση


Άρθρο 74
Τροποποίηση άρθρου 20 του ν. 3842/2010 (Α'58)
Με το προτεινόμενο άρθρο αντικαθίσταται η παράγραφος 6 του άρθρου 20 του ν.3842/2010 (Α' 58), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 69 του ν.4446/2016 (Α' 240). Αυτό κρίνεται σκόπιμο προκειμένου να διαχωριστεί το πλαίσιο της αρμοδιότητας ως προς την έκδοση κανονιστικών πράξεων για την εφαρμογή της υποχρέωσης διαβίβασης των δεδομένων των εκδιδόμενων λογιστικών αρχείων - στοιχείων από τα υπόχρεα πρόσωπα σε βάση δεδομένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, έτσι ώστε η έκταση εφαρμογής, οι εξαιρέσεις και οι ειδικότερες υποχρεώσεις να καθορίζονται με Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ενώ το τεχνικό μέρος και η διαδικασία της εφαρμογής να καθορίζονται με επιμέρους Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με σκοπό την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη υλοποίηση του μέτρου.

Η προσθήκη της προϋπόθεσης υποβολής σχετικής πρότασης του Διοικητή της  Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για την έκδοση της ως άνω Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, κρίνεται σκόπιμη για εξυπηρέτηση τυπικών λόγων που απορρέουν από την αρμοδιότητα του Διοικητή να εισηγείται την έκδοση κανονιστικών πράξεων για τις οποίες η αρμοδιότητα έκδοσης ανήκει
στον Υπουργό Οικονομικών.


Άρθρο 76
Τροποποίηση άρθρου 12 του ν. 4308/2014 (Α'251)
Με το προτεινόμενο άρθρο, στην παράγραφο 16 του άρθρου 12 του ν. 4308/2014 (Α' 251), η οποία προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 74 του ν. 4446/2016, προστίθεται φράση, με την οποία προβλέπεται προϋπόθεση υποβολής σχετικής πρότασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για την έκδοση της Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών. Η προσθήκη αυτή κρίνεται σκόπιμη για εξυπηρέτηση τυπικών λόγων που απορρέουν από την αρμοδιότητα του Διοικητή να εισηγείται την έκδοση κανονιστικών πράξεων για τις οποίες η αρμοδιότητα έκδοσης ανήκει στον Υπουργό Οικονομικών.

 

Σχέδιο νόμου

Αρθρο 74
Τροποποίηση άρθρου 20 του ν. 3842/2010 (Α'58)
Η παρ. 6 του άρθρου 20 του ν. 3842/2010 (Α' 58), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 69 του ν. 4446/2016 (Α' 240), αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία εκδίδεται μετά από πρόταση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, καθορίζονται η έκταση εφαρμογής, οι εξαιρέσεις, οι ειδικότερες υποχρεώσεις των φορολογούμενων της παρ. 1, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τα ανωτέρω. Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζεται η διαδικασία και οι τεχνικές προδιαγραφές για τη διαβίβαση, την ασφάλεια και την επεξεργασία των δεδομένων της παρ. 1, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τα ανωτέρω.»

Άρθρο 76
Τροποποίηση άρθρου 12 του ν. 4308/2014 (Α'251)
Στην παρ. 16 του άρθρου 12 του ν. 4308/2014 (Α' 251), όπως προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 74 του ν. 4446/2016, μετά τη φράση «Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών» προστίθεται η φράση «, η οποία εκδίδεται μετά από πρόταση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων,».Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης