Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ενημερωτικό για επέκταση ορίου εξαγωγών και παράδειγμα.

26 Μάρτιου 2008 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 4 λεπτά
  • Το τελευταίο διάστημα, οι φορείς των εξαγωγικών επιχειρήσεων, με επιστολές τους, έχουν εκφράσει το αίτημα για διερεύνηση της δυνατότητας να αυξηθεί τα όριο απαλλαγής από το ΦΠΑ που επιβαρύνει τις εισροές τους, οι οποίες συνδέονται άμεσα με την εξαγωγική τους δραστηριότητα. Κατά τη γνώμη τους το υφιστάμενο όριο απαλλαγής δεν επαρκεί λόγω της σημαντικής αύξησης των εξαγωγών που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια.
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ


Το τελευταίο διάστημα, οι φορείς των εξαγωγικών επιχειρήσεων, με επιστολές τους, έχουν εκφράσει το αίτημα για διερεύνηση της δυνατότητας να αυξηθεί τα όριο απαλλαγής από το ΦΠΑ που επιβαρύνει τις εισροές τους, οι οποίες συνδέονται άμεσα με την εξαγωγική τους δραστηριότητα. Κατά τη γνώμη τους το υφιστάμενο όριο απαλλαγής δεν επαρκεί λόγω της σημαντικής αύξησης των εξαγωγών που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια.


Η δυνατότητα απαλλαγής από το ΦΠΑ των πράξεων που αφορούν αγαθά ή υπηρεσίες που προορίζονται για εξαγωγή ή ενδοκοινοτική παράδοση, παρέχεται στα κράτη μέλη, από τις διατάξεις του άρθρου 164 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ.

Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή τα κράτη μέλη, μπορούν να απαλλάσσουν:

α) τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών που πραγματοποιούνται από τον υποκείμενο στο φόρο και τις εισαγωγές και παραδόσεις αγαθών τα οποία προορίζονται για τον υποκείμενο στο φόρο με σκοπό να εξαχθούν αυτούσια ή μεταποιημένα εκτός της κοινότητας,
β) τις παροχές υπηρεσιών που αφορούν την εξαγωγική δραστηριότητα του συγκεκριμένου υποκείμενου στο φόρο και
γ) τις ενδοκοινοτικές παραδόσεις.

Το όριο απαλλαγής δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των εξαγωγών που πραγματοποίησε ο υποκείμενος στο φόρο κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο.

Η αντίστοιχη Υπηρεσία του Υπουργείου (Δ/νση ΦΠΑ) κατόπιν εντολής του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κ. Αντώνη Μπέζα υπέβαλε στην Κοινοτική Επιτροπή ΦΠΑ σχετικό αίτημα διαβούλευσης. Το αίτημα συζητήθηκε στην 82η συνεδρίαση της Συμβουλευτικής Επιτροπής ΦΠΑ (30/11/2007).

Σύμφωνα με την ελληνική πρόταση:

α) ο εξαγωγέας θα έχει τη δυνατότητα υποβολής περισσότερες της μιας αιτήσεις, εντός του δωδεκάμηνου που ακολουθεί την πρώτη αίτηση χορήγησης ορίου απαλλαγής.

β) το όριο απαλλαγής που θα του χορηγείται κάθε φορά θα είναι ίσο με τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ του ύψους των εξαγωγών που πραγματοποίησε κατά τη διάρκεια του δωδεκάμηνου που προηγείται της τελευταίας αίτησης και του ορίου απαλλαγής που του έχει χορηγηθεί με βάση την προηγούμενη αίτησή του.

γ) δικαίωμα υποβολής νέας αίτησης έχουν μόνο όσοι εξαγωγείς έχουν εξαντλήσει το όριο απαλλαγής που τους έχει χορηγηθεί.

Με τον τρόπο αυτό δίδεται η δυνατότητα στις εξαγωγικές επιχειρήσεις που εξαντλούν το όριο απαλλαγής πριν την παρέλευση δωδεκαμήνου, να επανέλθουν με νέα αίτηση και να τους χορηγηθεί νέο όριο απαλλαγής.

Με τη διαδικασία αυτή αντιμετωπίζεται το πρόβλημα στο σύνολό του. Σημειώνεται ότι η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται και από την Ιταλία, η οποία υποστήριξε το αίτημά μας κατά τη συζήτηση, χωρίς κάποια άλλη αντιπροσωπεία να εκφράσει αντιρρήσεις.

Η Επιτροπή έκανε αποδεκτό το ελληνικό αίτημα, συμφωνώντας ταυτόχρονα με την άποψή μας ότι για τις σχετικές ενέργειες εκ μέρους μας δεν χρειάζεται νέα διαβούλευση.

Για την εφαρμογή της ως άνω διαδικασίας δεν απαιτείται τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα ΦΠΑ. Χρειάστηκε η τροποποίηση της ΑΥΟ 1103551/8478/Α0014/ΠΟΛ.1262/2.8.1993, έτσι ώστε να δίδεται η δυνατότητα στους εξαγωγείς να υποβάλλουν νέα αίτηση για χορήγηση ορίου απαλλαγής, σύμφωνα με τα παραπάνω.

Η αίτηση αυτή θα μπορεί να υποβάλλεται κάθε εξάμηνο, έτσι ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος μέσω των ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών συναλλαγών που υποβάλλονται ανά τρίμηνο.Παράδειγμα

Επιχείρηση «ΑΛΦΑ» πραγματοποιεί από 01.01.2007 έως 31.12.2007 τις ακόλουθες ενδοκοινοτικές παραδόσεις ή εξαγωγές


10/02/2007 40.000 Ευρώ
10/04/2007 40.000 Ευρώ
10/06/2007 50.000 Ευρώ
10/08/2007 50.000 Ευρώ
10/10/2007 50.000 Ευρώ
10/12/2007 50.000 Ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ 280.000Ευρώ

Στην εν λόγω επιχείρηση στις 05/01/2008 χορηγείται πλαφόν απαλλαγής αξίας 280.000Ευρώ για αγορά ή εισαγωγή πρώτων υλών, υπηρεσιών ή έτοιμων προϊόντων προς εξαγωγή ή ενδοκοινοτική παράδοση.
Κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους 2008, πραγματοποιεί τις ακόλουθες εξαγωγές ή ενδοκοινοτικές παραδόσεις:

15/02/2008 100.000 Ευρώ
15/04/2008 100.000 Ευρώ
15/06/2008 100.000 Ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ 300.000Ευρώ

Θεωρούμε ότι η ανωτέρω επιχείρηση εξάντλησε το όριο αγοράς με απαλλαγή Φ.Π.Α. και, παράλληλα, έχει αυξημένες πωλήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε Τρίτη Χώρα. Με τη νέα απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΠΟΛ.1061/26.3.2008) μπορεί να ζητήσει από τη Δ.Ο.Υ. τον Ιούλιο 2008 νέο πλαφόν απαλλαγής το οποίο υπολογίζεται ως εξής:

Εξαγωγές / Ενδοκοινοτικές παραδόσεις προηγούμενων 12 μηνών (01/07/2007 έως 30/06/2008)

450.000 αΕυρώ (*)
Μείον: πλαφόν που χρησιμοποιήθηκε 280.000 Ευρώ
170.000 Ευρώ

(*) 50.000+50.000+50.000 (από 10.8.2007 έως 10.12.2007) + 300.000 (από 15.2.2008 έως 15.6.2008)= 450.000 ευρώ.

Το νέο πλαφόν (δηλ. 170.000Ευρώ) θα χρησιμοποιηθεί από 01/07/2008 και εφεξής μέχρι τουλάχιστον την παρέλευση εξαμήνου (έως 31.12.2008).

Σημείωση: Με την παλαιά απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΠΟΛ.1262/1993) δε θα μπορούσε η επιχείρηση να πάρει νέο πλαφόν τον Ιούλιο του 2008, αλλά θα έπρεπε να περιμένει τη λήξη του έτους 2008 ώστε να πάρει το νέο πλαφόν τον Ιανουάριο του 2009. Στο διάστημα από τον Ιούλιο του 2008 μέχρι το Δεκέμβριο του 2008, θα έπρεπε να καταβάλλει Φ.Π.Α. στους προμηθευτές της.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης