Αποτελέσματα live αναζήτησης

Τί πρέπει να γνωρίζεται για το Ε9 και τον ενιαίο τέλος ακινήτων

24 Μάρτιου 2008 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 12 λεπτά
  • 1. Ποιοι έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2008; Υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων για το έτος 2008 είναι: v Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, που έχουν εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε ακίνητα που βρίσκονται στην Ελλάδα και αποκτήθηκαν εντός του έτους 2007.
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 (ΕΝΤΥΠΟ Ε9)


1. Ποιοι έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2008;

Υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων για το έτος 2008 είναι:

v Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, που έχουν εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε ακίνητα που βρίσκονται στην Ελλάδα και αποκτήθηκαν εντός του έτους 2007.

v Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που την 1η Ιανουαρίου 2008 έχουν οποιαδήποτε μεταβολή στα ακίνητά τους, τα οποία έχουν δηλωθεί στο έντυπο Ε9 προηγουμένων ετών (2005, 2006 και 2007).

v Ο υπόχρεος που στην δήλωση Ε9 ετών 2005, 2006 και 2007 συμπεριέλαβε σύζυγο ή λοιπά προστατευόμενα μέλη, εφόσον έχουν επέλθει μεταβολές στην οικογενειακή του κατάσταση όπως έχει απεικονισθεί στις δηλώσεις Ε9 προηγουμένων ετών (2005, 2006 και 2007), ανεξάρτητα από το αν έχει μεταβληθεί η κατάσταση των ακινήτων.

v Το προστατευόμενο μέλος που σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος υποχρεούται ανεξάρτητα σε δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

v Τα νομικά πρόσωπα, τα οποία έχουν υποβάλλει δήλωση Ε9 τα προηγούμενα έτη και έχουν διακόψει τις εργασίες τους μέχρι 31-12-2007.

2. Πότε υποβάλλεται δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2008;

Η δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2008 των φυσικών προσώπων υποβάλλεται μέχρι 31 Μαρτίου 2008 και των νομικών προσώπων μέχρι 30 Ιουνίου 2008.

3. Πού και πώς υποβάλλεται το έντυπο Ε9;

Το έντυπο Ε9 (δήλωση στοιχείων ακινήτων) έτους 2008 αποδεσμεύεται από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος και υποβάλλεται αυτοτελώς στο τμήμα εισοδήματος της οικείας Δ.Ο.Υ.. Η δήλωση υποβάλλεται σε έντυπα που παρέχονται δωρεάν από το Δημόσιο, υπογράφεται από τον υπόχρεο και τη σύζυγο, εφόσον έχει ακίνητα ή εμπράγματα δικαιώματα σε αυτά και υποβάλλεται είτε αυτοπροσώπως είτε από αντιπρόσωπο ή πληρεξούσιο του υποχρέου είτε μέσω διαδικτύου.

4. Οι σύζυγοι υποβάλλουν κοινό έντυπο Ε9;

ΝΑΙ. Οι σύζυγοι υποβάλλουν υποχρεωτικά κοινό έντυπο Ε9.

5. Σε περίπτωση γάμου εντός του 2007 υποχρεούται οι σύζυγοι να υποβάλλουν κοινό Ε9;

Σε περίπτωση γάμου εντός του 2007 υποχρεούται ο υπόχρεος-σύζυγος να υποβάλλει Ε9 έτους 2008 όταν η σύζυγος έχει εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε ακίνητα τα οποία έχουν καταχωρηθεί στις δηλώσεις Ε9 προηγουμένων ετών.

6. Υπόχρεος σε δήλωση Ε9 που απεβίωσε εντός του 2007, τι ενέργειες πρέπει να γίνουν;

Σε περίπτωση θανάτου του υπόχρεου μέχρι 31-12-2007 υποχρεούνται οι κληρονόμοι του αποβιώσαντος να υποβάλλουν δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) έτους 2008, συμπληρώνοντας στην πρώτη σελίδα του εντύπου τα στοιχεία του θανόντος σημειώνοντας «Χ» στην ένδειξη «διαγραφή λόγω θανάτου» καθώς και τα στοιχεία των λοιπών μελών όπως είχαν δηλωθεί στις δηλώσεις προηγουμένων ετών του αποβιώσαντος, σημειώνοντας «Χ» στις αντίστοιχες ενδείξεις «σχέση με τον υπόχρεο» και «μεταβολή σχέσης –διαγραφή -άλλη αιτία». Στο εσωτερικό του εντύπου δεν θα αναγραφεί κανένα ακίνητο. Υπόχρεοι να δηλώσουν τα ακίνητα αυτά στη δήλωση στοιχείων ακινήτων είναι οι εξ¶ αδιαθέτου κληρονόμοι κατά το ποσοστό τους, εφόσον δεν έχει δημοσιευθεί διαθήκη μέχρι τις 31-12-2007 ή από τους εκ διαθήκης κληρονόμους κατά το ποσοστό τους εφόσον έχει δημοσιευθεί διαθήκη μέχρι τις 31-12-2007.

7. Όταν επέλθει μεταβολή στην οικογενειακή κατάσταση λόγω θανάτου της συζύγου ή των προστατευόμενων μελών ποιος υποχρεούται να δηλώσει τις μεταβολές στο Ε9;

Σε περίπτωση θανάτου της συζύγου ή των προστατευόμενων μελών του υπόχρεου μέχρι 31-12-2007, ο υπόχρεος θα υποβάλει έντυπο Ε9 έτους 2008 συμπληρώνοντας τα στοιχεία τους, σημειώνοντας «Χ» στις αντίστοιχες ενδείξεις «σχέση με τον υπόχρεο» καθώς και «μεταβολή σχέσης –διαγραφή –Λόγω θανάτου». Στο εσωτερικό του εντύπου δεν θα αναγραφούν στοιχεία των ακινήτων του θανόντος.

8. Σε περίπτωση διακοπής σχέσης των συζύγων ποιος υποχρεούται να υποβάλει Ε9;

Σ¶ αυτή την περίπτωση ο υπόχρεος-σύζυγος που τα προηγούμενα έτη (2005, 2006 ΚΑΙ 2007) είχε αναγράψει τα ακίνητα της συζύγου του στο κοινό έντυπο Ε9, υποχρεούται να υποβάλει δήλωση Ε9 έτους 2008 και να αναγράφει στην πρώτη σελίδα του εντύπου την σύζυγο, σημειώνοντας «Χ» στις αντίστοιχες ενδείξεις «σχέση με τον υπόχρεο –σύζυγος» και «μεταβολή σχέσης –διαγραφή -άλλη αιτία». Στο εσωτερικό του εντύπου δεν θα αναγραφούν τα στοιχεία των ακινήτων της συζύγου. Η σύζυγος δε θα υποβάλει δήλωση Ε9 έτους 2008 εφόσον δεν υπάρχει μεταβολή στα στοιχεία των ακινήτων της.

9. Τέκνο που δεν είναι πλέον προστατευόμενο, σύμφωνα με τις διατάξεις φορολογίας εισοδήματος, υποχρεούται σε υποβολή Ε9 για το έτος 2008;

Ο Υπόχρεος-γονέας που στις δηλώσεις Ε9 των προηγουμένων ετών (2005, 2006 ΚΑΙ 2007) συμπεριέλαβε τα ακίνητα τέκνου του, το οποίο το 2008 δεν είναι προστατευόμενο μέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, υποβάλει δήλωση Ε9 έτους 2008 και στην πρώτη σελίδα του εντύπου αναγράφει το τέκνο, σημειώνοντας «Χ» στις αντίστοιχες ενδείξεις «σχέση με τον υπόχρεο –τέκνο» και «μεταβολή σχέσης –διαγραφή -άλλη αιτία». Στο εσωτερικό του εντύπου που θα υποβληθεί από τον υπόχρεο-γονέα, δεν θα αναγραφούν τα στοιχεία των ακινήτων του τέκνου. Το τέκνο οφείλει να υποβάλει έντυπο Ε9 έτους 2008, με το οποίο δηλώνει μόνο τις μεταβολές των ακινήτων του. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει μεταβολή στα στοιχεία των ακινήτων του, δε θα υποβάλει δήλωση Ε9 έτους 2008.

10. Ανήλικο, που σύμφωνα με τις διατάξεις φορολογίας εισοδήματος έχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος επ ονόματί του και έχει ακίνητα, πως θα υποβάλει το Ε9;

Η δήλωση στοιχείων ακινήτων σ¶ αυτήν την περίπτωση, θα υποβληθεί στο όνομα του ανηλίκου και όχι με αυτή των γονέων του.

11. Τα προστατευόμενα μέλη και οι ανιόντες πως θα υποβάλλουν το Ε9;

Τα ακίνητα των προστατευόμενων τέκνων δηλώνονται από τον υπόχρεο σε δήλωση φορολογίας εισοδήματος, σε ενιαίο έντυπο για τον εαυτό του, τη σύζυγό του και τα τέκνα που τον βαρύνουν κατά τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Για τους προστατευόμενους ανιόντες των συζύγων, υποβάλλεται ξεχωριστό έντυπο Ε9, για κάθε έναν από αυτούς στο όνομά τους. Όταν οι ανιόντες είναι σύζυγοι το έντυπο Ε9 θα είναι κοινό και θα υποβάλλεται στο όνομα του συζύγου.

12. Ακίνητο που μεταβιβάστηκε μέσα στο έτος 2007 και είχε αναγραφεί στις δηλώσεις Ε9 των προηγουμένων ετών, πως θα διαγραφεί;

Στην περίπτωση αυτή θα υποβληθεί από τον υπόχρεο δήλωση Ε9 έτους 2008, και στην πρώτη σελίδα του εντύπου στην ένδειξη «δηλώθηκαν ακίνητα στο Ε9 ετών 2005, 2006 και 2007» θα σημειωθεί «Χ» στο τετραγωνίδιο ΝΑΙ ή ΟΧΙ κατά περίπτωση, για κάθε έτος ξεχωριστά. Στο εσωτερικό της δήλωσης θα αναγραφούν όλα τα στοιχεία του ακινήτου που μεταβιβάστηκε. Ως αύξων αριθμός, θα αναγραφεί εκείνος της δήλωσης Ε9 με τον οποίο δηλώθηκε το ακίνητο για πρώτη φορά. Στη στήλη «κωδ. μεταβολή» (24 του πίνακα 1 και 22 του πίνακα 2) θα γραφτεί ο κωδ. αριθμός 3 (διαγραφή ακινήτου).

13. Με το Ε9 υποβάλλονται και οι τίτλοι κυριότητας;

ΟΧΙ, δεν απαιτείται η συνυποβολή των τίτλων κυριότητας.

14. Ποια ακίνητα γράφονται στον πίνακα 1 και ποια στον πίνακα 2 του εντύπου Ε9;

Στον πίνακα 1 γράφονται όλα τα κτίσματα που βρίσκονται στην Ελλάδα, ανεξάρτητα αν είναι εντός ή εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού.

Επίσης στον ίδιο πίνακα γράφονται τα στοιχεία των εντός σχεδίου πόλης ή οικισμού οικοπέδων είτε έχουν κτίσματα είτε όχι.

Στον πίνακα 2 αναγράφονται όλα τα γήπεδα-εκτάσεις, που είναι εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού.

15. Σε περιπτώσεις μεταβίβασης ακινήτου με προσύμφωνο, ποιος είναι υπόχρεος να δηλώσει το ακίνητο αυτό στο Ε9;

Όταν στο προσύμφωνο πώλησης (με εξαίρεση το εργολαβικό προσύμφωνο) υπάρχει ο όρος της αυτοσύμβασης και δεν έχει συνταχθεί το οριστικό συμβόλαιο μέχρι 31-12-2007, υπόχρεος για την υποβολή του εντύπου Ε9 είναι ο εκ προσυμφώνου αγοραστής. Σε κάθε άλλη περίπτωση μεταβίβασης ακινήτου με προσύμφωνο, υπόχρεος για την υποβολή του εντύπου Ε9 είναι ο εκ προσυμφώνου πωλητής, ανεξάρτητα αν έχει παραδοθεί η χρήση του ακινήτου στον εκ προσυμφώνου αγοραστή.

16. Πως θα γραφτεί το δικαίωμα υψούν;

Το δικαίωμα υψούν το οποίο υπάρχει βάσει σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας, γράφεται σε ξεχωριστή σειρά, σαν οικόπεδο με το ποσοστό του.

17. Νομικό πρόσωπο που διέκοψε τις εργασίες του μέχρι την 31-12-2007 υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων;

ΝΑΙ, όλα τα νομικά πρόσωπα, τα οποία έχουν υποβάλλει δηλώσεις Ε9 προηγουμένων ετών και διέκοψαν τις εργασίες τους μέχρι 31-12-2007, υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων, συμπληρώνοντας στην πρώτη σελίδα του εντύπου τα στοιχεία τους, σημειώνοντας «Χ» στην αντίστοιχη ένδειξη «διαγραφή λόγω διακοπής εργασιών».ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ Ε.Τ.ΑΚ.


1. Ποια πρόσωπα είναι υποκείμενα σε ενιαίο τέλος ακινήτων (ΕΤΑΚ);

Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα ανεξάρτητα από την ιθαγένεια, κατοικία ή την έδρα τους που έχουν την 1η Ιανουαρίου το δικαίωμα της πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας επί ακινήτων καθώς και το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης σε κοινόκτητο τμήμα υπογείου, πυλωτής, δώματος ή ακάλυπτου χώρου οικοδομής.

2. Ποια είναι η αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την υποβολή ενιαίου τέλους.

Αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την παραλαβή της δήλωσης ενιαίου τέλους είναι η Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματος του υπόχρεου.

3. Τι πρέπει να κάνει φορολογούμενος που επιθυμεί να μεταβιβάσει το ακίνητό του;

Ο φορολογούμενος υποχρεούται να προσκομίσει στο συμβολαιογράφο, πιστοποιητικό του αρμοδίου προϊστάμενου Δ.Ο.Υ., με το οποίο θα πιστοποιείται ότι κατέβαλε το τέλος που αναλογεί στην αξία του ακίνητου που μεταβιβάζει για τα δύο προηγούμενα της μεταβίβασης έτη. Ο συμβολαιογράφος απαγορεύεται να συντάξει συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο μεταβιβάζεται με αντάλλαγμα ή με χαριστική αιτία η κυριότητα ακινήτου ή μεταβιβάζονται ή δημιουργούνται εμπράγματα δικαιώματα σε αυτό, αν δεν επισυναφθεί πιστοποιητικό Ε.Τ.Α.Κ. στο συμβόλαιο που συντάσσει.

Ειδικά για το έτος 2008 δεν θα επισυνάπτεται πιστοποιητικό στα συμβόλαια που συντάσσονται.

4. Τι γίνεται με το φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας;

Από 1ης Ιανουαρίου 2008 ο φόρος μεγάλης ακίνητης περιουσίας, καταργήθηκε

5. Υποβάλλουν δήλωση ενιαίου τέλους τα φυσικά πρόσωπα;

Για την επιβολή ενιαίου τέλους των φυσικών προσώπων, ειδικά για το έτος 2008, ως δήλωση φυσικού προσώπου ορίζονται οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων ετών 2005 έως 2008, οι οποίες περιλαμβάνουν το σύνολο της ακίνητης περιουσίας την πρώτη Ιανουαρίου 2008.

6. Τι απαλλαγές έχουν τα φυσικά πρόσωπα από το Ε.Τ.ΑΚ.;

Απαλλάσσεται η κύρια κατοικία των φυσικών προσώπων εμβαδού μέχρι 200 τ.μ. η αξία της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 300.000 ευρώ.

Ειδικά, για το 2008 αφαιρείται από τη μεγαλύτερης αξίας κατοικία ποσό 300.000 ¤.

Επίσης, απαλλάσσονται και όλα τα αγροτεμάχια των φυσικών προσώπων ανεξάρτητα από το αν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες ή ασκούν άλλη δραστηριότητα.

7. Ποιοι είναι οι φορολογικοί συντελεστές για τα φυσικά πρόσωπα;

Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας των φυσικών προσώπων, μετά την αφαίρεση της αξίας της κύριας κατοικίας, φορολογείται με συντελεστή ένα τοις χιλίοις 1‰.

8. Πως καταβάλλεται το Ε.Τ.ΑΚ. των φυσικών προσώπων;

Για τα φυσικά πρόσωπα το ενιαίο τέλος που αναλογεί καταβάλλεται σε τρεις ίσες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα από τη βεβαίωση του τέλους και η καθεμία από τις επόμενες την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του τρίτου και πέμπτου μήνα αντίστοιχα από τη βεβαίωση του τέλους. Αν το τέλος βεβαιώνεται τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο του οικείου έτους τότε καταβάλλεται σε δύο ίσες δόσεις και αν βεβαιώνεται το μήνα Οκτώβριο και μετά καταβάλλεται εφάπαξ. Αν το συνολικό ποσό της οφειλής είναι μέχρι διακόσια πενήντα (250) ευρώ αθροιστικά λαμβανόμενο, τούτο θα καταβληθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του μεθεπόμενου μήνα από τη βεβαίωση του τέλους.

9. Ποιοι πρόσθετοι φόροι επιβάλλονται για τα φυσικά πρόσωπα που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις τους;

Στα φυσικά πρόσωπα που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις τους επιβάλλονται οι εξής πρόσθετοι φόροι:

Ι. Σε περίπτωση που προκύπτει ποσό τέλους για καταβολή επιβάλλεται πρόσθετος φόρος ως εξής:

α) Για διαφορά τέλους μέχρι και πεντακόσια (500) ευρώ, ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

β) Για διαφορά τέλους άνω των πεντακοσίων (500) ευρώ, ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%).

ΙΙ. Σε περίπτωση ανακρίβειας όσων δηλώθηκαν, παράλειψης ή εκπρόθεσμης δήλωσης άλλων, επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο εφόσον δεν προκύπτει ποσό τέλους για καταβολή, που ορίζεται σε τριακόσια (300) ευρώ. Το πρόστιμο επιβάλλεται με ιδιαίτερη πράξη του αρμόδιου Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ.

ΙΙΙ. Σε διοικητική επίλυση της διαφοράς ή δικαστικό συμβιβασμό το πρόστιμο της περίπτωσης ΙΙ περιορίζεται στο ένα τρίτο (1/3) και οι πρόσθετοι φόροι της περίπτωσης Ι περιορίζονται στα τρία πέμπτα (3/5). Σε περίπτωση αποδεδειγμένης ολικής ή μερικής ανυπαρξίας της παράβασης τα πρόστιμα διαγράφονται ολικά ή μερικά. Η πράξη διαγραφής πρέπει να περιέχει πλήρη και ειδική αιτιολογία για την ανυπαρξία της παράβασης.

10. Ποια είναι η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ενιαίου τέλους για τα νομικά πρόσωπα;

Η δήλωση ενιαίου τέλους νομικών προσώπων υποβάλλεται μέχρι και την 15η Μαΐου του οικείου έτους, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ.

11. Υπάρχει αφορολόγητο όριο για τις δηλώσεις των νομικών πρόσωπων ενιαίου τέλους;

Όχι, σε φόρο υποβάλλεται η συνολική αξία της περιουσίας.

12. Με τι συντελεστή φορολογείται η αξία των ακινήτων των νομικών πρόσωπων;

Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας των νομικών προσώπων φορολογείται με συντελεστή 6‰. Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα για την παραγωγή ή την άσκηση εμπορικής δραστηριότητας, κτίσματα των νομικών προσώπων φορολογούνται με συντελεστή 1‰.

13. Με τι συντελεστή φορολογείται η αξία των ακινήτων των νομικών πρόσωπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα;

Τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που επιδιώκουν σκοπούς κοινωφελείς, θρησκευτικούς, φιλανθρωπικούς και εκπαιδευτικούς, φορολογούνται με συντελεστή 3‰. Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα για την παραγωγή ή την άσκηση εμπορικής δραστηριότητας κτίσματα των νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορολογούνται με συντελεστή 1‰.

14. Πως καταβάλλεται το τέλος των νομικών προσώπων;

Για τα νομικά πρόσωπα το τέλος που αναλογεί καταβάλλεται σε τρεις ίσες διμηνιαίες δόσεις από τις οποίες η πρώτη με την υποβολή της εμπρόθεσμης δήλωσης, οι δε υπόλοιπες την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα των διμήνων που ακολουθούν.

15. Είναι απαραίτητη η καταβολή του 1/3 του τέλους που προέκυψε κατά την υποβολή της δήλωσης ενιαίου τέλους των νομικών προσώπων;

ΝΑΙ. Η δήλωση ενιαίου τέλους θεωρείται απαράδεκτη και συνεπώς μη υποβληθείσα και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα, εφ΄ όσον με την υποβολή της δεν καταβλήθηκε η πρώτη δόση, δηλαδή το 1/3 του προκύπτοντος φόρου.

16. Παρέχεται έκπτωση σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφλησης του αναλογούντος φόρου;

Όχι, στο νόμο δεν προβλέπεται έκπτωση σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής.

17. Ποιοι πρόσθετοι φόροι επιβάλλονται για τα νομικά πρόσωπα που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις τους;

Για την επιβολή των πρόσθετων φόρων και προστίμων των νομικών προσώπων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 1, 4, 5, 6, 7 και 8 του άρθρου 1, καθώς και των άρθρων 2, 4, 9, 15, 22, 23 και 24 του Ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α΄), όπως ισχύουν.

v Συγκεκριμένα: Όταν η δήλωση υποβληθεί εκπρόθεσμα, επιβάλλεται πρόσθετος φόρος, που ορίζεται σε ποσοστό 1% και μέχρι 100% επί του φόρου που οφείλεται για κάθε μήνα καθυστέρησης.

v Όταν υποβληθεί ανακριβής δήλωση επιβάλλεται στον υπόχρεο πρόσθετος φόρος, που ορίζεται σε ποσοστό 2% και μέχρι 200% επί του φόρου την πληρωμή του οποίου θα απέφευγε, για κάθε μήνα καθυστέρησης.

v Όταν δεν υποβληθεί καθόλου δήλωση, επιβάλλεται πρόσθετος φόρος, που ορίζεται σε ποσοστό 2,5% και μέχρι 200% επί του φόρου την πληρωμή του οποίου θα απέφευγε ο υπόχρεος λόγω μη υποβολής της δήλωσης, για κάθε μήνα καθυστέρησης.

v Τέλος, επιβάλλεται πρόστιμο από 117 ευρώ έως 1.170 ευρώ στους υπόχρεους σε υποβολή δήλωσης, σε περιπτώσεις που δεν προκύπτει ποσό φόρου για καταβολή.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης