Ο IASB δημοσιεύει έγγραφο προβληματισμού ως ένα πρώτο βήμα προς τη μείωση της πολυπλοκότητας στην πληροφόρηση σχετικά με τα χρηματοπιστωτικά μέσα.

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

21 Μάρτιος 2008
Ο Οργανισμός Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB – IASB) δημοσίευσε σήμερα με σκοπό τη διατύπωση σχολίων από το κοινό έγγραφο προβληματισμού με τίτλο «Μείωση της πολυπλοκότητας στην πληροφόρηση σχετικά με τα χρηματοπιστωτικά μέσα». Taxheaven.gr

Ο IASB δημοσιεύει έγγραφο  προβληματισμού ως ένα πρώτο βήμα προς τη μείωση της πολυπλοκότητας στην πληροφόρηση σχετικά με τα χρηματοπιστωτικά μέσα.

Ο Οργανισμός Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB – IASB) δημοσίευσε σήμερα με σκοπό τη διατύπωση σχολίων από το κοινό έγγραφο προβληματισμού με τίτλο «Μείωση της πολυπλοκότητας στην πληροφόρηση σχετικά με τα χρηματοπιστωτικά μέσα».

Οι υπάρχουσες προδιαγραφές για την πληροφόρηση σχετικά με τα χρηματοπιστωτικά μέσα θεωρούνται από πολλούς δυσνόητες, δύσκολες στην ερμηνεία και την εφαρμογή και οι αρμόδιοι φορείς παρότρυναν τον IASB να καταρτίσει πρότυπα, τα οποία θα βασίζονται στις θεμελιώδεις αρχές και θα είναι λιγότερο περίπλοκα. Το έγγραφο αυτό αποτελεί το πρώτο στάδιο ενός προγράμματος που στοχεύει στην αντικατάσταση του ΔΛΠ 39 Χρηματοπιστωτικά μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση. Το έγγραφο προβληματισμού αναλύει τις κύριες αιτίες πολυπλοκότητας στην πληροφόρηση σχετικά με τα χρηματοπιστωτικά μέσα και προτείνει πιθανές ενδιάμεσες προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση μερικών από αυτές. Στόχος των προσεγγίσεων αυτών είναι η βελτίωση και η απλοποίηση της επιμέτρησης και της λογιστικής αντιστάθμισης κινδύνου μέσω της τροποποίησης ή της αντικατάστασης των ήδη υπάρχουσων προδιαγραφών.

Επιπλέον, το έγγραφο προβληματισμού περιλαμβάνει τα επιχειρήματα υπέρ και κατά μιας πιθανής μακροπρόθεσμης προσέγγισης που θα χρησιμοποιούσε μια μοναδική μέθοδο επιμέτρησης για όλα τα είδη χρηματοπιστωτικών μέσων στα πλαίσια ενός προτύπου χρηματοπιστωτικών μέσων.

Ο IASB επιδιώκει να λάβει απόψεις τόσο για την πιθανή μακροπρόθεσμη προσέγγιση όσο και για τις ενδιάμεσες προσεγγίσεις και ενδιαφέρεται να λάβει προτάσεις για πιθανές εναλλακτικές λύσεις σχετικά με τον  τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να προχωρήσει στην ανάπτυξη νέων προτύπων, λιγότερο περίπλοκων και βασιζόμενων σε θεμελιώδεις αρχές,  για την πληροφόρηση σχετικά με τα χρηματοπιστωτικά μέσα.

Η δημοσίευση του εγγράφου προβληματισμού εκπληρώνει, επίσης, τη δέσμευση που περιλαμβάνει το Μνημόνιο Συνεννόησης μεταξύ του IASB και των Γενικά Αποδεκτών Λογιστικών Αρχών των Ηνωμένων Πολιτειών (ΓΑΛΑ - GAAP) για την περίοδο 2006-2008. Το Αμερικανικό Συμβούλιο Χρηματοοικονομικών Λογιστικών Προτύπων (FASB) θα εξετάσει το ενδεχόμενο δημοσίευσης του εγγράφου προβληματισμού με σκοπό τη διατύπωση σχολίων από τους φορείς του.

Παρουσιάζοντας το έγγραφο προβληματισμού, ο Sir David Tweedie, Πρόεδρος του IASB, δήλωσε:
Το ΔΛΠ 39, που κληρονόμησε ο IASB από τον προκάτοχο οργανισμό του, είναι πάρα πολύ περίπλοκο. Είμαστε αποφασισμένοι να απλοποιήσουμε και να βελτιώσουμε το ΔΛΠ 39 δημιουργώντας ένα πρότυπο που θα βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές. Όσοι πιστεύουν στη μείωση της πολυπλοκότητας των λογιστικών προτύπων έχουν τώρα την ευκαιρία να διαμορφώσουν το μέλλον των προτύπων αυτών.

Μετάφραση XLence ΕΠΕ, www.xlence.gr
Εξειδικευμένοι μεταφραστές οικονομικών, τεχνικών και ιατρικών εγγράφων σε 35 διαφορετικές γλώσσες