Αποτελέσματα live αναζήτησης

Επείγοντα μέτρα για τη δασμοδιαφυγή

16 Μάρτιου 2008 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 5 λεπτά
  • Με τη θέσπιση μητρώου παρανομούντων εταιρειών και κριτηρίων επικινδυνότητας προϊόντων, που θα λαμβάνουν υπόψη το είδος, την ποσότητα και την προέλευση του εμπορεύματος, η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να πατάξει τη δασμοδιαφυγή, η οποία κοστίζει στο Δημόσιο έσοδα πολλών δισ. ευρώ.
Επείγοντα μέτρα για τη δασμοδιαφυγή
Με τη θέσπιση μητρώου παρανομούντων εταιρειών και κριτηρίων επικινδυνότητας προϊόντων, που θα λαμβάνουν υπόψη το είδος, την ποσότητα και την προέλευση του εμπορεύματος, η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να πατάξει τη δασμοδιαφυγή, η οποία κοστίζει στο Δημόσιο έσοδα πολλών δισ. ευρώ.


Μετά την πετυχημένη εφαρμογή του μέτρου της εξίσωσης των ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης η κυβέρνηση στρέφεται και στη λήψη άλλων μέτρων για την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της δασμοδιαφυγής, η οποία κοστίζει στο Δημόσιο πολύτιμα έσοδα πολλών δισ. ευρώ.
Πράγματι, οι εκρηκτικές διαστάσεις του φαινομένου, που μόνο από τον τομέα των καυσίμων κοστίζει στο κράτος 1,5 δισ. ευρώ ετησίως, οδηγεί την κυβέρνηση στην εκ βάθρων αναδιάρθρωση του ελεγκτικού μηχανισμού των τελωνείων με στόχο τον καλύτερο έλεγχο των εμπορευμάτων κατά την εισαγωγή ή εξαγωγή, τη δημιουργία μητρώου των εταιρειών εκείνων που έχουν εντοπισθεί επανειλημμένως να φοροδιαφεύγουν αλλά και την προστασία του υγιούς ανταγωνισμού από αθέμιτες κερδοσκοπικές επιδιώξεις. Στο πλαίσιο αυτό καθιερώνονται επίσης κριτήρια επικινδυνότητας προϊόντων που λαμβάνουν υπόψη, μεταξύ άλλων, το είδος, την ποσότητα, τη σύνθεση και την ποιότητα του εμπορεύματος, την καταγωγή και την προέλευση αυτού, τους εμπλεκόμενους φορείς και τις τυχόν διαπιστωθείσες στο παρελθόν σχετικές παρατυπίες.


Τα παραπάνω μέτρα θα συμπληρώσουν το νέο ηλεκτρονικό σύστημα «λήψης αποφάσεων και ανάλυσης κινδύνου» (risk analysis) που από τον περασμένο Οκτώβριο έχει επεκταθεί σε όλα τα συνοριακά τελωνεία. Πρόκειται για ηλεκτρονική υπηρεσία εξέτασης των εμπορευμάτων για την επαλήθευση της ακρίβειας και εγκυρότητας των συνοδευτικών δηλώσεων, το οποίο λειτουργεί ως υποσύστημα του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων (ΟΠΣΤ). Η φιλοσοφία του συστήματος έγκειται στη διεξαγωγή λιγότερων, αλλά αποτελεσματικότερων φυσικών ελέγχων, με σκοπό την πάταξη του λαθρεμπορίου, τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου και τη διευκόλυνση του υγιούς εμπορίου. Μέσω του συστήματος θα επιλέγονται οι επιχειρήσεις που θα πρέπει να ελεγχθούν βάσει των νέων κριτηρίων επικινδυνότητας που έχουν θεσπισθεί. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Σχέδιο Δράσης, η παρακολούθηση των υπόχρεων σε φόρο, ο προσδιορισμός των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων και η εξαγωγή ή εισαγωγή των εμπορευμάτων θα καθορίζονται από τους εξής παράγοντες:

Eξέταση των εμπορευμάτων
H εξέταση των εμπορευμάτων για τον προσδιορισμό των δασμολογικών επιβαρύνσεων είναι υποχρεωτική για:
- Eμπορεύματα που υποδεικνύονται από το Oλοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Tελωνείων με βάση την ανάλυση κινδύνου.
- Eμπορεύματα που επιλέγονται τυχαία από το OΠΣT.
- Eπιδοτούμενα γεωργικά προϊόντα, των οποίων οι έλεγχοι εξακολουθούν να πραγματοποιούνται με βάση τις ισχύουσες διατάξεις.
- Kατηγορίες εμπορευμάτων που ορίζονται με απόφαση του υπουργού Oικονομικών, έπειτα από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Tελωνείων & EΦK, ιδίως για λόγους προστασίας δημοσίου συμφέροντος ή στα πλαίσια άσκησης οικονομικής και εμπορικής πολιτικής.
- Eμπορεύματα για τον τελωνισμό των οποίων η διασάφηση κατατίθεται από φυσικό ή νομικό πρόσωπο, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί ποινή για παραβάσεις της τελωνειακής και συναφούς νομοθεσίας και για χρονικό διάστημα τριών μηνών σε περίπτωση απλής τελωνειακής παράβασης και λαθρεμπορίας από έξι μήνες έως δύο έτη.
- H τελωνειακή αρχή δύναται να διενεργεί εξέταση εμπορευμάτων και στις περιπτώσεις που αυτή κρίνεται επιβεβλημένη, με βάση πληροφορίες που περιήλθαν σε αυτήν.

Eλεγχοι πριν από την έξοδο των εμπορευμάτων από τους τελωνειακούς χώρους

Πριν από την καταχώριση διασάφησης θέσης σε τελωνειακό καθεστώς, η αρμόδια τελωνειακή αρχή προβαίνει υποχρεωτικά στην ενέργεια των κατωτέρω ελέγχων:
- Eλεγχο ως προς τον τύπο των κατατιθεμένων τελωνειακών παραστατικών και την ορθή συμπλήρωση των υποχρεωτικών ενδείξεων και των αναγκαίων στοιχείων για την εφαρμογή των διατάξεων που διέπουν το αιτούμενο τελωνειακό καθεστώς.
- Eλεγχο όλων των προσαρτημένων δικαιολογητικών και εγγράφων. Mετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω ελέγχων η τελωνειακή αρχή προχωρεί στην αποδοχή και καταχώριση των τελωνειακών παραστατικών.
- Eλεγχο των εγγραφών, που αφορούν τις διασαφήσεις - δηλώσεις και τα συνημμένα σε αυτά έγγραφα, κατά την κρίση της, όμως η τελωνειακή αρχή μπορεί να ζητήσει από τον διασαφηστή ή τον υποβάλλοντα τη δήλωση να της προσκομίσει πρόσθετα στοιχεία για τη διαπίστωση της ακρίβειας των δηλωθέντων.
- Eξέταση των εμπορευμάτων και ενδεχομένως δειγματοληψία για ανάλυση και λεπτομερή έλεγχο.

Eλεγχοι μετά την έξοδο των εμπορευμάτων

- Mετά την έξοδο των εμπορευμάτων από τους τελωνειακούς χώρους, η τελωνειακή υπηρεσία, ανεξαρτήτως των άλλων ελέγχων, υποχρεούται να προβεί και σε έλεγχο στην έδρα των επιχειρήσεων, με βάση τις κατατεθείσες διασαφήσεις, τα εμπορικά και λογιστικά βιβλία και τα δικαιολογητικά.
- Aν από τα αποτελέσματα του λογιστικού ελέγχου διαπιστώνονται διαφορές με τα δηλωθέντα στη διασάφηση, επιφυλασσομένων των διατάξεων περί λαθρεμπορίας, ενεργείται συμπληρωματική βεβαίωση των δασμών και φόρων και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις ποινές ή πρόστιμα.

Ανταλλαγή πληροφοριών με τα κράτη μέλη της ΕΕ

Αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο η δασμοδιαφυγή όσο και το λαθρεμπόριο που έχουν ενισχυθεί τα τελευταία χρόνια από το άνοιγμα των αγορών, απασχολούν ιδιαίτερα την Ευρωπαϊκή Ενωση, η οποία «αποφάσισε» να συνδέσει ηλεκτρονικά όλα τα τελωνεία των κρατών - μελών, προκειμένου να καταγράφονται ανά πάσα στιγμή οι ενδοκοινοτικές συναλλαγές.
Η υιοθέτηση του μέτρου κρίθηκε αναγκαία από την ΕΕ μετά τις εκρηκτικές διαστάσεις που έχει λάβει σε ορισμένα κράτη μέλη το φαινόμενο της διαφυγής δασμών από εισαγωγικές και εξαγωγικές επιχειρήσεις που περνούν τα εμπορεύματά τους από «τρύπια» τελωνεία, στερώντας από τα κράτη πολύτιμους πόρους. Σύμφωνα με το σχέδιο της ΕΕ, το νέο σύστημα θα καλύπτει ηλεκτρονικά όλες τις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών, παρέχοντας τη δυνατότητα της on line ανταλλαγής στοιχείων για όλες τις εισαγωγές και εξαγωγές που διενεργούνται εντός των ευρωπαϊκών συνόρων. Παράλληλα θα καταγράφει όλες τις επιχειρήσεις που διενεργούν ενδοκοινοτικές συναλλαγές. Ειδικότερα δε, για τις περιπτώσεις που υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις λαθρεμπορίας, θα ειδοποιούνται τα αρμόδια τελωνεία, προκειμένου να προχωρήσουν στην ενέργεια εξονυχιστικών ελέγχων τόσο κατά την έξοδο των προϊόντων από τη χώρα όσο και κατά την είσοδό τους στη χώρα προορισμού.
Το ηλεκτρονικό σύστημα θα επιτρέπει στους οικονομικούς φορείς να καταχωρούν πληροφορίες και να λαμβάνουν σχετικές απαντήσεις μέσω ενός ενιαίου ηλεκτρονικού μηνύματος. Επίσης θα επιτρέπει την on line ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των τελωνειακών αρχών και άλλων φορέων που εμπλέκονται στον έλεγχο των εμπορευμάτων (π.χ. αστυνομία, υγειονομικές αρχές κ.λπ.), ενώ θα υποστηρίζει:
- Κοινή βάση ηλεκτρονικής πρόσβασης για τυποποιημένες πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων των συνοδευτικών ηλεκτρονικών εγγράφων).
- Ενιαία ηλεκτρονική θυρίδα που θα επιτρέπει την καταχώριση τυποποιημένων πληροφοριών και εγγράφων σε μία κοινή βάση ηλεκτρονικής πρόσβασης προκειμένου να ολοκληρωθούν όλες οι σχετικές κανονιστικές προϋποθέσεις για τις εισαγωγές, τις εξαγωγές και τη διαμετακόμιση.
- Αμεση πρόσβαση όλων των τελωνειακών αρχών σε εισαγωγές - εξαγωγές που πραγματοποιούνται εντός των συνόρων.

Σε πρώτη φάση το ηλεκτρονικό σύστημα θα μπορεί να εφαρμοσθεί σε εθνικό και Κοινοτικό επίπεδο, ωστόσο θα εξετασθεί η δυνατότητα μελλοντικής διασύνδεσης και σε παγκόσμιο επίπεδο.
Αξίζει να σημειωθεί ότι μόλις την περασμένη Πέμπτη 13 Μαρτίου, κατόπιν συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των εθνικών τελωνειακών αρχών, υπάλληλοι του Τελωνείου Αερολιμένα «Ελευθέριος Βενιζέλος» εντόπισαν κοκαΐνη 6 περίπου κιλών, άριστα καμουφλαρισμένη σε συσκευασία τσαγιού. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ποσότητα κοκαΐνης που έχει εντοπισθεί μέχρι σήμερα στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» αλλά και την πρώτη μεγάλη επιτυχία των νέων ελεγκτικών μηχανισμών.


Πηγή Κέρδος


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης