Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αλλαγές στο έντυπο Ν φορολογικού έτους 2016 - Το νέο έντυπο οι διαφορές σε σχέση με το αντίστοιχο έντυπο του 2015 και οι λόγοι για τους οποίους επήλθαν οι αλλαγές.

11 Μάρτιου 2017 Σχόλια
Αλλαγές στο έντυπο Ν φορολογικού έτους 2016 - Το νέο έντυπο οι διαφορές σε σχέση με το αντίστοιχο έντυπο του 2015 και οι λόγοι για τους οποίους επήλθαν οι αλλαγές.
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης

Επιμέλεια

Επιστημονική ομάδα TAXHEAVEN

Οι αλλαγές στο νέο έντυπο Ν του φορολογικού έτους 2016 σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό είναι οι ακόλουθες:

Στην πρώτη σελίδα κάτω από το φορολογητέο αποτέλεσμα προστέθηκαν 2 κωδικοί 995 και 996, επίσης προστέθηκαν 2 περιπτώσεις με κωδικούς 655 (υποβολή δήλωσης για εισπρατ. μερίσματα πριν την συμπλήρωση 24 μηνών (παρ 1 άρθρου 48 ν.4172/2013) και 656 (κατάθεση εγγυητικής επιστολής (παρ 3 άρθρου 48 ν. 4172/2013.
 Οι κωδικοί 995 και 996 αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 27α οι οποίες αφορούν στην αναλαμβανόμενη φορολογία τραπεζών και ισχύουν φορολογικές απαιτήσεις που γεννώνται από το φορολογικό έτος 2016 και εφεξής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν.4340/2015.

Οι κωδικοί 655 και 656 αφορούν την απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων από νομικό πρόσωπο σε λήπτη φορολογούμενο που δεν έχει διακρατήσει το ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής επί είκοσι τέσσερις (24) μήνες, αλλά πληρούται η προϋπόθεση γ' της παραγράφου 1, ή αυτή της παραγράφου 2 του άρθρου 48 του ΚΦΕ [γ) υπόκειται, χωρίς τη δυνατότητα επιλογής ή απαλλαγής, σε έναν από τους φόρους που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι Μέρος Β' της Οδηγίας 2011/96/ΕΕ ή σε οποιοδήποτε άλλον φόρο / 2. Η προηγούμενη παράγραφος ισχύει επίσης για τα ενδοομιλικά μερίσματα που εισπράττονται από μόνιμες εγκαταστάσεις εταιρειών άλλων κρατών μελών που βρίσκονται στην Ελλάδα και προέρχονται από τις θυγατρικές τους σε ένα άλλο κράτος-μέλος.αντικαταστήσει έναν από τους φόρους αυτούς....]


Η περίπτωση α) των πληροφοριακών στοιχείων του πίνακα 1 καταργήθηκε

Η περίπτωση αυτή διαγράφηκε λόγω του ότι η διάταξη της  παρ 4 του άρθρου 58 οποία όριζε την μείωση του συντελεστή φορολογίας κατά 40% για τα κέρδη που προκύπτουν από επιχειρηματική δραστηριότητα που ασκείται σε νησιά με πληθυσμό, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους, έπαυσε να ισχύει.
[4. Για τους φορολογούμενους των περιπτώσεων α', β', δ', ε' και στ' του άρθρου 45 οι συντελεστές της παραγράφου 1 μειώνονται κατά ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) για τα κέρδη που προκύπτουν από επιχειρηματική δραστηριότητα που ασκείται σε νησιά με πληθυσμό, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου ισχύει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015.]


Για τον ίδιο λόγο διαγράφηκε και ο κωδικός 900 στην τρίτη σελίδα του εντύπου.

Στον πίνακα εκκαθάρισης φόρου τελών (1η σελίδα) διαγράφηκε ο κωδικός 523

Ο Συντελεστής 33% καταργήθηκε, καθώς δεν υφίσταται πλέον για τις προσωπικές εταιρίες (και τις λοιπές νομικές οντότητες) με απλογραφικό λογιστικό σύστημα.

Μπορείτε να δείτε εδώ όλους του συντελεστές που ισχύουν πλέον για το φορολογικό έτος 2016


Στον πίνακα της φορολογικής αναμόρφωσης (2η Σελίδα) διαγράφηκε ο κωδικός 456

Στον ίδιο πίνακα διαγράφηκε ο κωδικός 464


Στον ίδιο πίνακα προστέθηκε νέος κωδικός 475
Για την ωφέλεια διαγραφής χρέους από πιστωτικό ίδρυμα η οποία δεν φορολογείται, ισχύει η διάταξη του άρθρου 62 του νόμου  4389/2016:

Αρθρο 62. Λοιπές φορολογικές διατάξεις - Κείμενο νόμου

1. Η ωφέλεια νομικού προσώπου, νομικής οντότητας, καθώς και φυσικού προσώπου που αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία προκύπτει από τη διαγραφή μέρους ή του συνόλου του χρέους προς πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα, προς υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα ή προς εταιρεία του ν. 4354/2015 (Α' 176) στο πλαίσιο εξωδικαστικού συμβιβασμού ή σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης, δεν θεωρείται δωρεά και απαλλάσσεται του φόρου εισοδήματος.
2. Για διαγραφές χρέους προς πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα, προς υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα ή προς εταιρεία του ν. 4354/2015 στο πλαίσιο εξωδικαστικού συμβιβασμού, η παρ. 1 εφαρμόζεται αποκλειστικά για οφειλές που την 31 η Μαρτίου 2016 βρίσκονταν σε καθυστέρηση ή ήταν επίδικες ή ρυθμισμένες και για συμφωνίες εξωδικαστικού συμβιβασμού που συνάπτονται από την 1η Ιανουαρίου 2016 μέχρι και την 31 η Δεκεμβρίου 2017.
3. Για διαγραφές χρέους προς πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα, προς υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα ή προς εταιρεία του ν. 4354/2015 σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης, η παρ. 1 εφαρμόζεται αποκλειστικά για οφειλές οι οποίες την 31 η Μαρτίου 2016 ήταν επίδικες ή για οφειλές οι οποίες κατά την ανωτέρω ημερομηνία ήταν ρυθμισμένες με δικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί από την 1η Ιανουαρίου 2016 ή για οφειλές που κατά την 31 η Μαρτίου 2016 ήταν σε καθυστέρηση και οι σχετικές αιτήσεις ενώπιον δικαστηρίων υποβάλλονται μέχρι και την 31 η Δεκεμβρίου 2017.
4. Η ωφέλεια που αποκτά φυσικό πρόσωπο και η οποία προκύπτει από τη διαγραφή μέρους ή του συνόλου του χρέους προς πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα, προς υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα ή προς εταιρεία του ν. 4354/2015 στο πλαίσιο εξωδικαστικού συμβιβασμού, δεν θεωρείται εισόδημα και απαλλάσσεται του φόρου δωρεάς.
5. Η παρ. 4 εφαρμόζεται αποκλειστικά για οφειλές που την 31η Μαρτίου 2016 βρίσκονταν σε καθυστέρηση ή ήταν επίδικες ή ρυθμισμένες και για συμφωνίες εξωδικαστικού συμβιβασμού που συνάπτονται μέχρι και την 31 η Δεκεμβρίου 2017.Στην τρίτη σελίδα, στον πίνακα με την αφαίρεση αφορολόγητων αποθεματικών προστέθηκε ο κωδικός 053
Στο κωδικό 053 καταχωρίζονται τα κέρδη των φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας που φορολογούνται στο όνομα των εργαζομένων και κατά συνέπεια αφαιρούνται από τα κέρδη της νομικής οντότητας. Αυτό ορίζει και η διάταξη της παρ 2 του άρθρου 72 του ν. 4430/2016 με την οποία προστέθηκε περίπτωση Θ στην παρ 3 του άρθρου 12 του ν.4172/2013. [1. Στην παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 4172/2013 (Α' 167) προστίθεται περίπτωση θ' , ως εξής:
«θ) Ποσοστό έως 35% των κερδών προ φόρων, το οποίο καταβάλλεται από τους Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στους εργαζομένούς τους.»]Στην 5η σελίδα και συγκεκριμένα στον πίνακα 3Α4 (εισόδημα από ακίνητη περιουσία), προστέθηκε ο κωδικός 209.

Δείτε την ΠΟΛ.1030/2017 με τον τύπο και το περιεχόμενο των δηλώσεων Ν φορολογικού έτους 2016 από το αρχείο του κόμβουO browser δεν υποστηρίζει pdf viewer. Κατεβάστε την απόφαση από εδώ: Download PDF.Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης