Αποτελέσματα live αναζήτησης

Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Διορισμός συγγενούς θανόντος εξαιτίας των καταστρεπτικών πυρκαγιών του έτους 2007»

28 Φεβρουάριου 2008 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 5 λεπτά
  • Ο Υπουργός Εσωτερικών Καθηγητής κ. Προκόπης Παυλόπουλος υπέγραψε εγκύκλιο με θέμα: «Διορισμός συγγενούς θανόντος εξαιτίας των καταστρεπτικών πυρκαγιών του έτους 2007». Το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου έχει ως εξής:
Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Διορισμός συγγενούς θανόντος εξαιτίας των καταστρεπτικών πυρκαγιών του έτους 2007»


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΤΗΛ: 210 3393537, 210 3393581


Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2008

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Υπουργός Εσωτερικών Καθηγητής κ. Προκόπης Παυλόπουλος υπέγραψε εγκύκλιο με θέμα: «Διορισμός συγγενούς θανόντος εξαιτίας των καταστρεπτικών πυρκαγιών του έτους 2007».
Το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου έχει ως εξής:

Θέμα: Διορισμός συγγενούς θανόντος εξαιτίας των καταστρεπτικών πυρκαγιών του έτους 2007.

Στο πλαίσιο της άσκησης κοινωνικής πολιτικής για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανέκυψαν στις πληγείσες από πυρκαγιές περιοχές κατά το έτος 2007, εκδόθηκε η υπ. αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ. 1/11/οικ. 1553/17-12-2008 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, κατΆ εξουσιοδότηση των διατάξεων του ν. 3624/2007 (ΦΕΚ 289/Α΄/24-12-2007).
Σύμφωνα με τις ευεργετικές αυτές διατάξεις δίνεται η δυνατότητα διορισμού ενός (1) μέλους της οικογένειας θανόντος εξαιτίας των εκτεταμένων και καταστρεπτικών πυρκαγιών που έπληξαν τη χώρα το έτος 2007, μέχρι β΄ βαθμού συγγενείας με αυτόν ή συζύγου αυτού στο Δημόσιο στα Ν.Π.Δ.Δ., στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει.
Η ανωτέρω απόφαση αφορά συμβάντα που έλαβαν χώρα σε πληγείσες από πυρκαγιές περιοχές όπως αυτές έχουν οριοθετηθεί με τις αριθμ. οικ. /5285/Α32/31-8-2007 (ΦΕΚ 1744/τ. Β΄/31-8-2007), 5645/Α32/12-9-2007 (ΦΕΚ 1845/τ.Β΄/12-9-2007) και 6374/Α32/10-10-2007 (ΦΕΚ 2024/τ.Β΄/15-10-2007) Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις.

Α΄ Δικαιούχοι διορισμού:
Σύμφωνα με το άρθρο 1 της ως άνω απόφασης, ως δικαιούχοι διορισμού καθορίζονται ένα (1) μέλος της οικογένειας θανόντος εξαιτίας των εκτεταμένων και καταστρεπτικών πυρκαγιών που έπληξαν τη χώρα το έτος 2007, μέχρι β΄ βαθμού συγγενείας με αυτόν ή σύζυγος αυτού. Ειδικότερα, εκτός του ή της συζύγου δικαίωμα διορισμού έχουν ο γονέας ή το τέκνο ή αδελφός ή αδελφή, ή εγγονός ή εγγονή του θανόντος. Εξάλλου η συγκεκριμένη ρύθμιση αφορά σε διορισμό ενός και μόνο μέλους της οικογένειας του θανόντος.
Β΄ Διαδικασία διορισμού:
Με το άρθρο 4 της ως άνω απόφασης καθορίζεται η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων και διάθεσης για διορισμό ως εξής:

- Οι δικαιούχοι διορισμού υποβάλλουν καταρχήν στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών (Βασ. Σοφίας 15, Τ.Κ.10674 Αθήνα), την αίτηση για διορισμό τους. Η αίτηση δύναται να κατατεθεί και με συστημένη επιστολή.
Περιεχόμενο της αίτησης: Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/86 για τα στοιχεία που διαλαμβάνονται σε αυτή. Τα εν λόγω στοιχεία είναι τα εξής:
α) Στοιχεία ταυτότητας αιτούντος.
β) Τυπικά προσόντα, (βασικοί τίτλοι σπουδών, τυχόν πρόσθετα προσόντα).
γ) Νομός, σε υπηρεσία του οποίου επιθυμούν να διοριστούν.
δ) Το γεγονός ότι στο πρόσωπο του αιτούντος δεν συντρέχει κώλυμα διορισμού ή πρόσληψης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
ε) Ονοματεπώνυμο θανόντος, εξαιτίας των πυρκαγιών του 2007.
στ) Ο βαθμός συγγένειας του αιτούντος με τον θανόντα.
ζ) Τόπος συμβάντος σύμφωνα με το πιστοποιητικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ή άλλης δημόσιας αρχής.
Γ΄ Τρόπος Βεβαίωσης του θανάτου:
Η αιτία του θανάτου του συγγενούς του αιτούντος το διορισμό και ο τόπος που συνέβη το γεγονός βεβαιώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της υπ. αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ. 1/11/οικ. 1553/17-12-2008 απόφασης, με: α. πιστοποιητικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ή άλλης δημόσιας αρχής, που εκδίδεται με βάση την έκθεση της ιατροδικαστικής υπηρεσίας, ή β. πιστοποιητικό κρατικού νοσοκομείου.
- Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, μετά την αρχική αίτηση για διορισμό του δικαιούχου, μεριμνά για την εξεύρεση κενών θέσεων σε υπηρεσίες ή φορείς στους νομούς για τους οποίους εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για διορισμό, ανάλογες με τα τυπικά προσόντα των αιτούντων.

- Μετά την εξεύρεση των εν λόγω θέσεων, καταρτίζεται πίνακας με κενές οργανικές θέσεις, ο οποίος γνωστοποιείται στους ενδιαφερoμένους.

- Οι δικαιούχοι, εντός της προθεσμίας που καθορίζεται από τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, υποβάλλουν στη συνέχεια την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση της ακόλουθης περίπτωσης (Δ.α) στην οποία αναγράφουν μέχρι τρεις (3) φορείς προτίμησης για διορισμό μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Δ΄Απαιτούμενα δικαιολογητικά διορισμού:
Με το άρθρο 2 υπ. αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ. 1/11/οικ. 1553/17-12-2008 απόφασης καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι στην Γ.Γ.Δ.Δ. & Η.Δ. και τα οποία είναι:
α. Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα καταγράφονται έως τρεις (3) φορείς προτίμησης για διορισμό και θα βεβαιώνεται από τον αιτούντα το διορισμό ότι δεν διορίστηκε βάσει των διατάξεων αυτών, άλλος δικαιούχος, μαζί με τα εξής απαιτούμενα δικαιολογητικά:
β. Βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ή άλλης δημόσιας αρχής, ή Πιστοποιητικό κρατικού νοσοκομείου από τα οποία να προκύπτει η αιτία θανάτου και ο τόπος που συνέβη το γεγονός.
γ. Υπεύθυνη δήλωση όλων των λοιπών συγγενών, δικαιούχων διορισμού βάσει των διατάξεων της παρούσας απόφασης για την παραίτησή τους από το ως άνω δικαίωμα υπέρ του αιτούντος το διορισμό.
δ. Οι τίτλοι σπουδών του δικαιούχου. Για το διορισμό στους κλάδους ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ είναι απαραίτητο πρόσθετο προσόν η γνώση πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ, η οποία πιστοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου φορέα», όπως ισχύει.

ε. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του συγγενούς του αιτούντος.
στ. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου ή της Κοινότητας από το οποίο να προκύπτει ο βαθμός συγγένειας του αιτούντος με τον θανόντα.

- Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών διατίθενται για διορισμό οι ανωτέρω δικαιούχοι σύμφωνα και με τις δηλώσεις προτίμησής τους. Αν υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι για διορισμό σε θέσεις του ίδιου φορέα και ο αριθμός των θέσεων δεν επαρκεί για όλους, η διάθεση γίνεται με βάση την οικογενειακή κατάσταση, προηγουμένου του εγγάμου με το μεγαλύτερο αριθμό τέκνων και του εγγάμου έναντι του αγάμου. Σε περίπτωση σύμπτωσης του ανωτέρω κριτηρίου λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία γέννησης, προηγουμένου του μεγαλύτερου σε ηλικία.

Επισημαίνεται ότι το δικαίωμα διορισμού ασκείται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας πέντε (5) ετών από την ημερομηνία θανάτου ή από την ημερομηνία συμπλήρωσης του κατωτάτου ορίου ηλικίας για διορισμό ή από την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων του αιτούντος.
Επίσης επισημαίνεται ότι για το διορισμό των δικαιούχων απαιτείται η συνδρομή των γενικών προσόντων διορισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα ή του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, ή προκειμένου για Ν.Π.Ι.Δ., τις διατάξεις των οικείων κανονισμών λειτουργίας, καθώς και των ειδικών προσόντων που προβλέπονται από τις οργανικές διατάξεις ή κανονισμούς του οικείου φορέα.

Οι υπηρεσίες προς τις οποίες απευθύνεται η παρούσα εγκύκλιος παρακαλούνται να την κοινοποιήσουν άμεσα στους φορείς που εποπτεύουν (περιλαμβανομένων και των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα) με τον προσφορότερο τρόπο.
Επίσης, η Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α. του ΥΠ.ΕΣ. παρακαλείται να ενημερώσει σχετικά τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού.Ο Υπουργός


Προκόπιος Παυλόπουλος


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης