Αποτελέσματα live αναζήτησης

(Upd) Επισκόπηση σημαντικών εγκυκλίων - αποφάσεων για το ασφαλιστικό

21 Ιούνιου 2017 Σχόλια
(Upd) Επισκόπηση σημαντικών εγκυκλίων - αποφάσεων για το ασφαλιστικό
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης


Επιμέλεια
Επιστημονική ομάδα TAXHEAVEN

 
▬ Σχετική νομοθεσία  Παρατηρήσεις
Νόμος 4387/2016 
Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις.
Ασφαλιστικός νόμος
Νόμος 4670/2020
Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις
Τροποποιήσεις ασφαλιστικού νόμου
Νόμος 4445/2016 
Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρμοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α' 85) και άλλες διατάξεις.
Τροποποιήσεις ασφαλιστικού νόμου
  Νόμος 4488/2017 
Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων, δικαιώµατα ατόµων µε αναπηρίες και άλλες διατάξεις.
Τροποποιήσεις ασφαλιστικού νόμου

Νόμος 4578/2018 
Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και άλλες διατάξεις
 Τροποποιήσεις ασφαλιστικού νόμου


 
▬ Διαδικασίες Εκκαθάρισης Εισφορών ΕΦΚΑ - Προσδιορισμός βάσης εισφορών για το 2018 Επιστροφή Εισφορών  Παρατηρήσεις

Δ.15/Δ'/44797/1191/2019
Υπαγωγή υγειονομικών που αμείβονται με ΔΠΥ στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του ν.4387/2016
Ανάκληση μέρους της Δ.15/Δ7οικ.61080/1692/2018

ΔΙΕΙΣΦΜΜ/648/827169/2019
Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών Μη Μισθωτών ασφαλισμένων, έτους 2018
 

Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 8/2019 Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών προσώπων που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις πολλαπλής απασχόλησης – Συμπληρωματικές οδηγίες  

 

Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 50/2018
Εκκαθάριση εισφορών Μη Μισθωτών ασφαλισμένων με πολλαπλή άσκηση δραστηριότητας/απασχόλησης και ασφαλισμένων που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις της παρ.9 του άρθρου 39 του Ν.4387/2016 (ΔΠΥ)
 

 

Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 45/2018
Τροποποίηση εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών Μη Μισθωτών Ασφαλισμένων
 

 

61080/1692/2018
Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών προσώπων που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις των άρθρων 36 παρ. 1 και 2 και του άρθρου 39 παρ. 9 του ν.4387/2016
Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών προσώπων με παράλληλη ασφάλιση και με «μπλοκάκι»

 

Δ.15/Δ'/οικ.45697/1235/2018Συμπληρωματικές οδηγίες για την εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών  

 

 

Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 33/2018 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών σε δικαιούχους, εργοδότες και μισθωτούς ασφαλισμένους  

 

Δ.15/Δ/οικ. 9290/183/2018
Διαδικασία εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών προσώπων που ασκούν μη μισθωτή δραστηριότητα
Πάγια διαδικασία εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών - Διαδικασία εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών έτους 2017 - Καθορισμός ασφαλιστικών εισφορών από 1/1/2018 - Παραδείγματα

 

Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 7/2018
Προσδιορισμός της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών Ελευθέρων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και Αγροτών από 01.01.2018
 

Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 21/2018
Εκκαθάριση εισφορών Μη Μισθωτών Ασφαλισμένων
 

 

Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 47/2018 
Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών σε ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες
 

Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 52/2018
Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών, έως 31-12-2016, σε ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες
 

Αριθμ. Δ.15/Δ΄/12061/293/2018
Καθορισμός διαδικασίας συμψηφισμού και επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
 

 

▬ Εισφορές Ειδοποιητήριο εισφορών  Παρατηρήσεις

Ε.Φ.Κ.Α. αρ. πρωτ.: ΔΙΕΙΣΜΜ/ 79/ 175892/ 2017
Διαδικασίες είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών - Ειδοποιητήριο πληρωμής - Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες
 


 

▬ Εισφορές προθεσμία καταβολής  Παρατηρήσεις

Αριθμ. Φ. 80000/οικ. 60298/1472 /2016 Προθεσμία καταβολής, από 1.1.2017, των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένων, ελευθέρων επαγγελματιών και εμμίσθων, οι οποίοι έως την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 υπάγονταν στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε., του Ε.Τ.Α.Α. και του Ο.Γ.Α.

Μηνιαίες εισφορές για τους ενταγμένους στο άρθρο 39,40 και ΕΤΑΑ στο 38

Αριθμ. Φ.80000/οικ.46214/1903/2017
Αναλυτική Περιοδική Δήλωση και καταβολή εισφορών Ναυτικών

 

     
     
▬ Μισθωτοί - Μέλη ΔΣ και λοιπές κατηγορίες που ασφαλίζονται ως μισθωτοί

 Παρατηρήσεις

Φ.10042/οικ.15161/349/16.4.2020
Ασφαλιστικές εισφορές κύριας σύνταξης των μισθωτών που υπάγονται στην ασφάλιση του πρώην Δημοσίου (νυν e-ΕΦΚΑ) - Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του ν.4670/2020 (Α'43)
 
Δ.15/Δ'/οικ.13648/330
Ασφαλιστικές εισφορές κύριας σύνταξης μισθωτών που υπάγονται στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ - Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 34 του ν.4670/2020 (Α' 43)
 
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 21/2019 (Ορθή επανάληψη
Ασφάλιση μελών ή/και διαχειριστών εταιρειών μορφής Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε.
 

 

Ε.Φ.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Δ.ΑΣΦ. 547/669753/2018
Α. Ασφάλιση στον Ε.Φ.Κ.Α. συντακτών υπαγόμενων στις ασφαλιστικές καλύψεις παροχών των Αλληλοβοηθητικών Ταμείων «Επικουρικό Ταμείο Αρωγής Συντακτών Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Εύβοιας» (Ε.Τ.Α.Σ.) και «Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Συντακτών Πελοποννήσου - Ηπείρου - Νήσων» (Τ.Ε.Α.Σ.) μετά την εφαρμογή των διατάξεων του ν.4387/2016 και άρθρου 20 του ν.4498/2017
Β. Ασφάλιση των απασχολούμενων στα πρακτορεία ειδήσεων και γραφεία τύπου, με την υπ. αριθμ.Φ20155/25187/Δ16.624 (Φ.Ε.Κ.Β'/1582/8-5-2018) Υπουργική Απόφαση
Ασφάλιση των απασχολούμενων στα πρακτορεία ειδήσεων και γραφεία τύπου και συντακτών υπαγόμενων στις ασφαλιστικές καλύψεις παροχών Αλληλοβοηθητικών Ταμείων

 

Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 14/2018
Μείωση εισφοράς κατά 50% ασφαλισμένων που συμπληρώνουν 40 έτη ασφάλισης
 
Αριθμ. πρωτ.: Δ.15/Δ'/619/15/2018
Ασφαλιστικές εισφορές μελών εταιρειών ή/και διαχειριστών
 
Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 6/2017 
Ένταξη στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) των Μισθωτών του τ. Ε.Τ.Α.Α. – Τομέας Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. – Απασχολούμενοι σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα

Ασφαλιστικές εισφορές μισθωτών μηχανικών του τομέα ΤΣΜΕΔΕ

Αριθ. πρωτ.: Φ.10043/ 19893/ 606/ 2017
Ασφαλιστικές εισφορές μηχανικών με διακοπή άσκησης μη μισθωτής απασχόλησης
 
Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 18/2017
Ένταξη στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) των Μισθωτών του τ. Ε.Τ.Α.Α. - Τομέας Τ.Σ.Α.Υ. - Απασχολούμενοι σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα

ΑΠΔ και πακέτα κάλυψης ΤομέαςΤ.Σ.Α.Υ  μισθωτών

Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 4/2017
Ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) - κατ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4387/2016 -Μελών Εταιριών ή Συνεταιρισμών και Μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ανωνύμων Εταιριών ή Αγροτικών Συνεταιρισμών, για τις αμοιβές που λαμβάνουν, είτε στα πλαίσια εξαρτημένης εργασίας, είτε με την ιδιότητα του μέλους Δ.Σ.
 

Αμοιβές ΔΣ - Ποσοστά εισφορών - Πακέτο κάλυψης - παραδείγματα υπολογισμού εισφορών .

Αριθ. Φ. 80000/οικ. 61689/ 2215/ 2016 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ) Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 38 και της παρ. 5 του άρθρου 40 του ν.4387/2016 (Α, 85)

Αμοιβές ΔΣ που υπάγονται στο άρθρο 38 - Συνεισπραττόμεναεργάτες γης, μισθωτοί

Αριθ. πρωτ.: Φ 80000/οικ. 61647/2212 /2017  Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 9 του αρ. 38 του ν. 4387/2016, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του δευτέρου εδαφίου αυτής με το άρθρο 27 του ν.4445/2016 (Α'236)

ΕΤΑΠ - ΜΜΕ

Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 19/ 2017
Ένταξη στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) των Μισθωτών του τ. Ε.Τ.Α.Π. - Μ.Μ.Ε. - Απασχολούμενοι σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα

ΑΠΔ και πακέτα κάλυψης ΕΤΑΠ-ΜΜΕ μισθωτών

Αριθμ. Φ 11321/οικ. 45947/1757/ 2016Αναπροσαρμογή ασφαλιστικών εισφορών κλάδου σύνταξης μισθωτών από 1-1-2017 έως την 1-1-2020

Κατηγορίες μισθωτών με σταδιακή αναπροσαρμογή εισφορών μέχρι 2020

Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 19/2018
Υπαγωγή στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α. των μαθητευόμενων σπουδαστών των δημόσιων και ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) και των μαθητευόμενων στο Πρόγραμμα «Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας» σε Ε.Π.Α.Λ.
 
Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 28/2017 Ένταξη στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) των απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα με Έμμισθη Εντολή Δικηγόρων ασφαλισμένων του τ. Ε.Τ.Α.Α. – Τομέα Τ.Α.Ν.

Η εγκύκλιος του ΕΦΚΑ για τους Δικηγόρους που εργάζονται με έμμισθη εντολή

   
   
▬ Πλαφόν ασφάλισης μισθωτών  Παρατηρήσεις
Δ.15/Δ’/9096/227/2019
Τροποποίηση του ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς μισθωτών και εργοδοτών, παρ. 2 του άρθρου 38 του ν.4387/2016 (Α’ 85)
 
Αριθ. πρωτ.: Φ80020/οικ. 43434/Δ15. 734/ 2016 Γνωστοποίηση διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4387/2016 (Α, 85/12-5-2016)

Ανώτατο πλαφόν για εισφορές σύνταξης και επικουρικής

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 34/26.9.2016 Γνωστοποίηση των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 38 του Ν. 4387/2016  
Αριθ. πρωτ.: Φ80000/οικ. 40108/1544/ 2016 Γνωστοποίηση των διατάξεων της παρ. 2 του αρ. 38 του Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ Α' 85)  
   
   
▬ Ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι - Μερίσματα  Παρατηρήσεις
Δ.15/Δ’/οικ.13994/339/3.4.2020
Καθορισμός διαδικασίας, τρόπου και χρόνου επιλογής για την καταβολή μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών από αυτοτελώς απασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες
 
Δ.15/Δ'/οικ.11442/292/26.3.2020
Ασφαλιστικές εισφορές κύριας σύνταξης ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοτελώς απασχολούμενων και αγροτών από 1/1/2020 - Γνωστοποίηση των άρθρων 35 και 36 του ν.4670/2020
 
ΔΙΕΙΣΦΜΜ/647/823855/2019
Ασφαλιστικές εισφορές υγειονομικών αμειβόμενων με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών (ΔΠΥ)
 
Δ.15/Δ'/11183/286/2019
Ασφαλιστικές εισφορές απασχολούμενων συνταξιούχων και μητέρων που υπάγονται στις ρυθμίσεις του άρθρου 39 παρ. 9 του ν.4387/2016
 
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 17/2019
Ασφάλιση μελών Συνεταιρισμών Εργαζομένων
Τα υπαγόμενα πρόσωπα, από 1/1/2017, καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές που προβλέπονται από το άρθρο 39 και την παρ. 2 του άρθρου 41 του ν.4387/2016
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 7/2019 Μείωση ασφαλιστικών Εισφορών Κλάδου Σύνταξης Ελευθέρων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και Αγροτών  

 

Αριθμ. πρωτ.: Δ.15/Δ/οικ. 9290/183/2018 Διαδικασία εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών προσώπων που ασκούν μη μισθωτή δραστηριότητα

Η διαδικασία εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών - Όλες οι λεπτομέρειες

 

Δ.15/Δ/οικ. 3376/73/2018 Γνωστοποίηση άρθρου 20 του ν. 4488/2017 - Αποσύνδεση ασφάλισης από ιδιότητα

Δικηγόροι και μηχανικοί: Αποσύνδεση της υποχρεωτικής υπαγωγής σε ασφάλιση στον ΕΦΚΑ και στο ΕΤΕΑΕΠ

Αριθμ. οικ. 61502/3399/ 2016 Προσδιορισμός της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών από 1.1.2017  

Η βάση για την επιβολή εισφορών ελ. επαγγελματιών και περιπτώσεις πολλαπλής δραστηριότητας

Αριθ. πρωτ.: Φ. 80000/οικ. 61327/1484/ 2016Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 39, 40 και 98 του ν.4387/2016 - Καθορισμός ασφαλιστικών εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών από 1/1/2017

Αναφέρονται και οι μειώσεις για τους ενταγμένους στο ΕΤΑΑ

Ε.Φ.Κ.Α. αρ. πρωτ.: ΔΙΕΙΣΦΜΜ/ 26/87160/ 2017Ενιαίοι κανόνες υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών Ελευθέρων Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων από 01/01/2017

Προσδιορισμός εισοδημάτων - παραδείγματα

Αρ. πρωτ.: Φ 80000/οικ. 5547/248/ 2017 Οδηγίες για την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 9 του αρ. 39 του ν. 4387/2016

Η Νέα απόφαση για τα "μπλοκάκια"

Αρ. πρωτ.: Φ 80000/οικ. 17002/739/ 2017Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 9 του αρ. 39 του ν. 4387/2016

Συμπληρωματικές οδηγίες για τα μπλοκάκια

Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 17/2017
Ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) προσώπων, που παρέχουν υπηρεσία με σύμβαση από την οποία προκύπτει υποχρέωση έκδοσης Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών - Δ.Π.Υ.

ΑΠΔ και πακέτα κάλυψης για τα μπλοκάκια

Αριθμ. πρωτ.: Φ11321/59554/2170/22.12.2016 και εγκύκλιος 11/2017 Ε.Φ.Κ.Α.: Εισφορές Κατηγοριών Ελευθέρων Επαγγελματιών - Αυτοαπασχολούμενων οι οποίοι, με το προγενέστερο του Ν.4387/2016καθεστώς, υπάγονταν στην ασφάλιση Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης πλην ΟΑΕΕ - ΕΤΑΑ.

Πεδίο εφαρμογής - Βάση υπολογισμού εισφορών και ύψος αυτών

 

Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 9/2018
Υπολογισμός της Ειδικής Προσαύξησης του τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ. Κοινοποίηση διατάξεων και οδηγιών του ΥΠΕΚΑΑ
 

Αριθ. 25599/1453/2017 
Τροποποίηση της αριθ. 61502/3399/30.12.2016 (ΦΕΚ Β΄ 4330) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Προσδιορισμός της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών από 1.1.2017»

Τροποποίηση της 61502/3399/ 2016απόφασης. Προσθήκη διατάξεων για την βάση υπολογισμού εισφορών στα μερίσματα και συγκεκριμένα στις περιπτώσεις δ-η της απόφασης.

   

 
 
▬ Αγρότες - ΟΓΑ  Παρατηρήσεις
Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 5/2017 Ένταξη των μισθωτών του τ.Ο.Γ.Α. στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ( Ε.Φ.Κ.Α.) κατ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4387/2016 Αγρότες μισθωτοί - ΑΠΔ - Πίνακες
Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 61501/3398/ 2016  Προσδιορισμός της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένων στον ΟΓΑ από 1.1.2017

Ποιοι εντάσσονται στην ασφάλιση του άρθρου 40 και έχουν την μείωση 70% στις εισφορές

Αρ. πρωτ.: Φ.10070/ οικ.59667/ 2173/ 2016 Γνωστοποίηση διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 41 του ν.4387/2016 (Α' 85), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των παρ.4 , 5, 6 και 7 του άρθρου 1 του ν.4425/2016 (Α 183)

Εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των ασφαλισμένων του άρθρου 40 (Ο.Γ.Α.)

Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 3/2017 Κανόνες υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών Αυτοαπασχολούμενων Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών (ΟΓΑ) από 01/01/2017

Κανόνες υπολογισμού εισφορών αγροτών (επιχειρηματική δραστηριότητα)  - παραδείγματα

   
▬ ΕΦΚΑ Απογραφή - Ενημερότητα  
Αριθ. πρωτ.: Φ. 80000/οικ. 61676/2213/ 2016Απογραφή στο Μητρώο εργοδοτών - εισφερόντων Ε.Φ.Κ.Α., υπόχρεος, διαδικασία απογραφής κ.α. από 01/01/2017 Πως θα γίνεται η απογραφή από 1.1.2017 στον ΕΦΚΑ
Αριθ. πρωτ.: Φ. 80000/οικ. 61691/2216/ 2016Χορήγηση Βεβαίωσης Ασφαλιστικής Ενημερότητας από τον Ε.Φ.Κ.Α. μέχρι 28.2.2017 Ασφαλιστική Ενημερότητα στον ΕΦΚΑ
   
▬ Παράλληλη ασφάλιση

 Παρατηρήσεις

Φ.80000/οικ.13008/561/5.5.2020
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 36Α του ν. 4387/2016 περί αξιοποίησης παράλληλου χρόνου ασφάλισης καθώς και χρόνου παράλληλης απασχόλησης
 
Φ.10035/7856/179/2019
Ασφαλιστική αντιμετώπιση ειδικών κατηγοριών επαγγελματιών (Ρητινοσυλλέκτες, σμυριδορύκτες Νάξου κ.λ.π)
Δεν εφαρμόζεται το κατώτατο όριο υπολογισμού εισφορών σε ειδικές κατηγορίες ασφαλισμένων (Ρητινοσυλλέκτες, σμυριδορύκτες Νάξου κ.λ.π) - Η υποχρέωση καταβολής εισφορών εξαντλείται στις πραγματικές αποδοχές-εισοδήματά τους για κάθε αναληφθείσα δραστηριότητα
Δ.ΑΣΦ./81/481044/2019
Ασφαλιστική αντιμετώπιση ειδικών κατηγοριών απασχολούμενων (ρητινοσυλλέκτες, δασεργάτες, σμυριδορύκτες) - ασφαλισμένων μετά την 1/1/93 - οι οποίοι παράλληλα ασκούν μη μισθωτή δραστηριότητα υπαγόμενη στην ασφάλιση του τ.ΟΑΕΕ
 
Φ.1500/Δ17/οικ.42472/969/14.3.2019
Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 17, 19 και 36 του ν. 4387/2016
 
Αριθμ. πρωτ.: Φ. 80000/Δ17/οικ. 46340/1034/2018Παροχή οδηγιών σχετικά με την συνταξιοδότηση ασφαλισμένων που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις της παρ. 1 του άρθρου 17 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 36 του ν. 4387/2016 Παράλληλη ασφάλιση: Οδηγίες για τη συνταξιοδότηση ασφαλισμένων σύμφωνα με το ν. 4387/2016
Φ. 10043/οικ. 14226/ 431/ 2017
Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 36 παρ. 1 και 2 του ν.4387/2016 για την παράλληλη ασφάλιση

Οι λεπτομέρειες για την παράλληλη ασφάλιση με παραδείγματα

Κ.Υ.Α. αριθ. πρωτ.: Φ. 10043/ οικ.58770/ 1442/ 2016 Εφαρμογή του άρθρου 36 του ν.4387/2016 σε ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ

Παράλληλη ασφάλιση ελ. επαγγελματιών του ΕΤΑΑ με μισθωτή εργασία στο δημόσιο

Αρ. πρωτ.: Φ 80020/ οικ. 59590/Δ15. 1006/ 2016Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 36 του ν.4387/2016 σε ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ  
Αριθ. Πρωτ. : Φ.10043 /οικ.14224 /430 31.03.2017Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών για την εφαρμογή των παρ. 3 και 4 του άρθρου 36 του ν.4387/2016 Συμπληρωματικές οδηγίες
Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 27/2017 Παράλληλη ασφάλιση κατ' εφαρμογή των άρθρ. 17 παρ.1 και 36 παρ.1,2,6 και 7 του Ν. 4387/16

Τι ισχύει για την παράλληλη Ασφάλιση και την καταβολή εισφορών με παραδείγματα

     
     
▬ Επικουρική ασφάλιση

 Παρατηρήσεις

63808/Δ16.1530/2019
Γνωστοποίηση των ρυθμίσεων του άρθρου 8 του ν.4578/2018 (Α' 200), σχετικά με την έναρξη και λήξη του συνταξιοδοτικού δικαιώματος στο ΕΤΕΑΕΠ
 
Φ80020/οικ. 902/Δ16.20/2019
Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 5 του ν. 4578/2018 (Α' 200)
 
Φ80020/οικ. 948/Δ16.29/2019
Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση των διατάξεων του άρθρου 4 του ν.4578/2018 (Α'200) με τις οποίες αντικαθίστανται οι διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 97 του ν.4387/2016, που αφορούν τις ασφαλιστικές εισφορές υπέρ επικουρικής ασφάλισης των αυτοαπασχολουμένων, ελευθέρων επαγγελματιών και έμμισθων δικηγόρων
 
Ε.Φ.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Δ.ΑΣΦ.1279/1595212/2017Επικουρική Ασφάλιση των Καταστηματαρχών Κρεοπωλών και των λοιπών κατηγοριών αυτοαπασχολούμενων του τ. Ε.Τ.Ε.Α  
Ε.Τ.Ε.Α. αρ. πρωτ.: 100984/7.7.2016  Εφαρμογή διατάξεων του άρθ. 97 του Ν. 4387/12-5/2016

Επικουρική ασφάλιση για το 2016 και για περιόδους μετά την 1.1.2017

     
     
▬ Ασφαλιστική ικανότητα

 Παρατηρήσεις

Αριθ. πρωτ.: Φ. 40021/ οικ. 9522/ 428/ 2017
Χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης στους αναβάτες ιπποδρομιών, μαθητευόμενους αναβάτες και προπονητές δρομώνων ίππων
 
Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 7/ 2017 Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας με μειωμένες προϋποθέσεις για το από 01/03/2017 - 28/02/2018 χρονικό διάστημα σε ασφαλισμένους του πρώην ΙΚΑ - ΕΤΑΜ. Παράταση ασφαλιστικής κάλυψης ανέργων  
     
     
▬ Λοιπά συνταξιοδοτικά θέματα

 Παρατηρήσεις

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 50/2020
Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του ν.4387/2016, όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4670/2020 περί διαδοχικής ασφάλισης
 
Φ1500/οικ.13016/562/12.11.2020
Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 4387/2016, όπως έχουν αντικατασταθεί με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4670/2020 περί διαδοχικής ασφάλισης
 
Φ.80000/οικ. 15094/581/2020
Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 27 του ν. 4670/2020 για την απασχόληση συνταξιούχων γήρατος
 
Φ.80000/οικ.14032/571/2020
Γνωστοποίηση διατάξεων άρθρου 27 του ν. 4670/2020 για την απασχόληση συνταξιούχων γήρατος και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή τους
 
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 50/2019
Υπολογισμός της προσαύξησης της σύνταξης των μονοσυνταξιούχων ασφαλισμένων του τ. ΕΤΑΑ- ΤΣΑΥ
 
Σ78/33/1340042/2019
Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 20 του ν.4387/2016 σε περιπτώσεις ευκαιριακής απασχόλησης συνταξιούχων
 
19892/539/2019
Συνταξιούχοι οι οποίοι αποκομίζουν έσοδα από πνευματικά ή συγγενικά δικαιώματα
Διευκρινίσεις Υπ. Εργασίας για τους συνταξιούχους με έσοδα από πνευματικά ή συγγενικά δικαιώματα - Μη υποχρέωση υπαγωγής τους στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ και καταβολής ασφαλιστικών εισφορών
Σ22/5/2019
Όριο ηλικίας που απαιτείται για κρίση συνταξιοδοτικού αιτήματος λόγω γήρατος με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης από τον προηγούμενο ενταχθέντα στον ΕΦΚΑ φορέα, όταν ο τελευταίος ενταχθείς φορέας στον ΕΦΚΑ, είναι φορέας αυτοτελώς απασχολούμενων, ή ελεύθερων επαγγελματιών
 
Σ78/6/336900/2019
Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 20 του Ν.4387/2016 στις περιπτώσεις αμειβόμενης απασχόλησης συνταξιούχου στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης ή μαθητείας
 

 

Φ.80000/οικ.51391/1153/2018
Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 30 του ν. 4387/2016 για την προσαύξηση σύνταξης όσων κατέβαλλαν αυξημένες εισφορές
 

 

Ε.Φ.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: Σ40/25/349318/2018Συνυπολογισμός περιόδων ασφάλισης ΒΑΕ και ειδικών κατηγοριών επαγγελμάτων για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος  

 

Αριθ. πρωτ.: Φ80000/οικ.10572/223/2018 Παροχή οδηγιών σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης των ασφαλισμένων του πρώην ΝΑΤ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 28 του ν.4387/2016

Πρώην ΝΑΤ: Υπολογισμός της σύνταξης σύμφωνα με το ν. 4387/2016

Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 10/2017 Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 16 του Ν. 4387/2016 Δικαιώματα αντισυμβαλλομένου συμφώνου συμβίωσης στην σύνταξη
Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 9/2017 Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13 του Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85, Α') Περιορισμός του ανώτατου ποσού καταβολής κάθε ατομικής μηνιαίας σύνταξης ή αθροίσματος συντάξεων, από 1.6.2016 μέχρι 31.12.2018
Αρ. πρωτ.: Φ. 10034/18282/566/2017 Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 20 του ν.4387/2016 για όσους συνταξιοδοτούνται σύμφωνα με τις γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις του πρώην ΟΓΑ, όπως αυτές ίσχυαν κατά την ένταξή του στον ΕΦΚΑ  
Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 24/ 2017 Εθνική και Ανταποδοτική σύνταξη  

 

Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 10/2018
Εθνική σύνταξη. α) Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4488/2017, β) Προσδιορισμός της διάρκειας μόνιμης και νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν. 4387/2016
 
Αριθμ. πρωτ.: Φ.80000/οικ.12151/274/2018
Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 20 του ν.4387/2016 για την απασχόληση συνταξιούχων λόγω γήρατος
 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.:33  : «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν. 4387/2016 περί απασχόλησης συνταξιούχων λόγω γήρατος.» Απασχόληση συνταξιούχων - Οδηγίες από τον Ε.Φ.Κ.Α. 
 
Φ.1500/οικ.1681/119/19.9.2017 Διαδοχική ασφάλιση - Διευκρινιστική εγκύκλιος από το Υπ. Εργασίας
Αριθμ. πρωτ.: Φ80020/οικ. 26004/Δ15.403/2017
Γνωστοποίηση ρυθμίσεων των παρ. 8 και 9 του άρθρου 94 του ν. 4461/2017 (Α'38) με τις οποίες τροποποιήθηκαν αντίστοιχα το τρίτο, τέταρτο και πέμπτο εδάφιο της υποπερ. αα (μισθωτοί) και το πέμπτο, έκτο και έβδομο εδάφιο της υποπερ. ββ (αυτοτελώς απασχολούμενοι) της περ. α της παρ. 4 του άρθ. 35 του ν.4387/2016 (Α' 85)
Τρόπος της ετήσιας προσαύξησης (όπου απαιτείται τέτοια προσαύξηση) του μέσου όρου των μηνιαίων αποδοχών οι οποίες χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του τμήματος της εφάπαξ παροχής που αφορά χρόνο ασφάλισης που έχει διανυθεί έως και την 31/12/2013.
Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 37/2017
Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του Ν. 4387/2016, που αφορά θέματα Διαδοχικής Ασφάλισης
 
Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 4/2018
Προσωρινή σύνταξη για αιτήσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 του Ν. 4499/2017
 
     
▬ Προαιρετική ασφάλιση

 Παρατηρήσεις

Κ.Υ.Α. αριθμ. Φ. 80000/οικ.21628/936/2017 Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης  
Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 3/2018
Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης στον ΕΦΚΑ
 
 
     
     

 
▬ ΑΚΑΓΕ
 

 Παρατηρήσεις

Φ80000/οικ.40461/1743/2017 Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του αρ. 36 παρ. 1 και 2 του ν. 4387/2016, ως προς τις ασφαλιστικές εισφορές των εκπαιδευτών που απασχολούνται στους φορείς του αρ. 31 του ν. 4186/2013
 
ΑΚΑΓΕ εκπαιδευτικών
 

 
▬ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
 

 Παρατηρήσεις


Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 39/2017
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 95 του Ν. 4387/2016 που αφορούν θέματα παραγραφής αξιώσεων του Ε.Φ.Κ.Α. από μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές
 

 

▬ ΤΙΤΛΟΙ ΚΤΗΣΗΣ
 

 Παρατηρήσεις

Δ.ΑΣΦ./364/1405879/2019
Ανάκληση του αριθ. Δ.ΑΣΦ/362/1401448/22-11-19 Γενικού Εγγράφου μας (ΑΔΑ:6ΙΛ4465ΧΠΙ-ΘΙ8)
Ανακαλείται το έγγραφο «Ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) των προσώπων που αμείβονται με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (τίτλο κτήσης – πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης)»
Δ.ΑΣΦ./67/430334/2019 
Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 55 του Ν. 4509/2017 στους απασχολούμενους συνταξιούχους του ΕΦΚΑ που αμείβονται με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (τίτλο κτήσης - πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης)
 
Δ.ΕΙΣΦ.Μ./112/395890/2019
Απεικόνιση της ασφάλισης των Αμειβόμενων με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών - Τίτλοι Κτήσης
 
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 14/2019 
Ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) των προσώπων που αμείβονται με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (τίτλο κτήσης - πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης)
 
Δ.15/ Γ'/οικ.4624/106/2019
Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή του άρθρου 55 του ν. 4509/2017(Α' 201) και της υπ' αριθμ. Δ.15/Γ'/67695/1825/28/28-12-2018 Υπουργικής Απόφασης (Β' 6182) - Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ αμειβόμενων με παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών (τίτλος κτήσης - πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης)
 
Δ.15/Γ'/67695/1825/2018 
Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ προσώπων που αμείβονται με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (τίτλος κτήσης - πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης)
 

Άρθρο 55 του νόμου 4509/2017 όπως ισχύει:

«Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ αμειβόμενων με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (τίτλος κτήσης - πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης)»

1. Για τα πρόσωπα που αμείβονται με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (τίτλος κτήσης - πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης) καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ για κύρια σύνταξη και υγειονομική περίθαλψη (παροχές σε είδος και σε χρήμα), σύμφωνα με τα ποσοστά εισφορών άνω πενταετίας των άρθρων 39 παρ. 1 και 41 παρ. 2 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85).
2. Οι ασφαλιστικές εισφορές των προσώπων της παραγράφου 1 υπολογίζονται επί της καθαρής αξίας του παραστατικού, όπως αυτή προκύπτει μετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου και άλλων επιβαρύνσεων, μη εφαρμοζομένων των ρυθμίσεων του άρθρου 39 περί κατώτατου ορίου μηνιαίου ασφαλιστέου εισοδήματος.
Οι ασφαλιστικές εισφορές παρακρατούνται από τον εκδότη του παραστατικού κατά την έκδοσή του και αποδίδονται στον ΕΦΚΑ μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου της έκδοσης του παραστατικού μήνα.
3. Ο χρόνος ασφάλισης υπολογίζεται ως εξής:
α) Στις περιπτώσεις που από τη σύμβαση προκύπτει καθορισμένος αριθμός ημέρας/ημερών απασχόλησης και μέχρι έναν (1) πλήρη μήνα, ως χρόνος ασφάλισης λαμβάνεται η ημέρα/ημέρες, που καθορίζονται στη σύμβαση, ανεξαρτήτως της διάρκειας της ημερήσιας απασχόλησης.
β) Στις λοιπές περιπτώσεις, ως χρόνος ασφάλισης λαμβάνεται το πηλίκο της καθαρής αξίας του παραστατικού, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2, δια του ποσού που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών.
Ο χρόνος ασφάλισης του παρόντος λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στον πρώην ΟΑΕΕ και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο ασφάλισης που αντιστοιχεί στη διάρκεια της σύμβασης.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται η διαδικασία απόδοσης των ασφαλιστικών εισφορών, ο χρόνος και ο τρόπος δήλωσης των στοιχείων του παραστατικού και της σύμβασης από τον εκδότη στον ΕΦΚΑ και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
5. Οι ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται για παραστατικά που αφορούν σε συμβάσεις που καταρτίζονται από τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης της παραγράφου 4 και εφεξής. Για παραστατικά που εκδίδονται και αφορούν σε συμβάσεις που έχουν καταρτισθεί πριν από τη δημοσίευση της ανωτέρω υπουργικής απόφασης εφαρμόζεται το προϊσχύον καθεστώς.
 

  
 
▬ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣτΕ ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

 Παρατηρήσεις

ΣτΕ 1880/2019
Αντισυνταγματικότητα άρθρων 39, 40, 41 του ν.4387/2016 για εισφορές αυτοαπασχολούμενων, ελευθέρων επαγγελματιών και αγροτών - Ακύρωση αποφάσεων
 
ΣτΕ 1888/2019
Αντισυνταγματικότητα άρθρων 39, 40, 41 του ν.4387/2016 για εισφορές αυτοαπασχολούμενων, ελευθέρων επαγγελματιών και αγροτών - Ακύρωση της 25598/1452/2.6.2017 απόφασης του Υπ.Εργασίας
 
ΣτΕ 1889/2019
Κρατική χρηματοδότηση στις επικουρικές συντάξεις - Αναλογιστική μελέτη στις επικουρικές συντάξεις
 
ΣτΕ 1892/2019
Επανυπολογισμός συντάξεων - Κρατική χρηματοδότηση - Αναλογιστική μελέτη
 
ΣτΕ 1890/2019
Επανυπολογισμός επικουρικών συντάξεων - Κρατική χρηματοδότηση στις επικουρικές συντάξεις - Αναλογιστική μελέτη στις επικουρικές συντάξεις - Καθορισμός ορίου επικουρικών συντάξεων σε σχέση με την κύρια σύνταξη
 
ΣτΕ 1891/2019
Επανυπολογισμός κύριων συντάξεων - Κρατική χρηματοδότηση κύριων συντάξεων - Αναλογιστική μελέτη για τη βιωσιμότητα του ΕΦΚΑ - Μελέτη για την τεκμηρίωση της επάρκειας των παροχών - Ποσοστά αναπλήρωσης κύριας συντάξεως
 


  Όλα τα θέματα που σχετίζονται με το ασφαλιστικό μπορείτε να δείτε εδώ


[Το παρόν άρθρο θα ανανεώνεται με κάθε νέα σημαντική απόφαση του Υπ. Εργασίας ή εγκύκλιο του Ε.Φ.Κ.Α.]Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης