Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2008

16 Φεβρουάριου 2008 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 19 λεπτά
  • ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2008

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2008ΑΘΗΝΑ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008


ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ, ΠΡΟΣΕΞΤΕ:


1. Αν είσθε παλαιός φορολογούμενος και διαθέτετε ήδη Α.Φ.Μ., τότε σιγουρευτείτε ότι έχετε μόνο ΕΝΑ Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ. ). Αν για οποιοδήποτε λόγο διαπιστώσετε ότι διαθέτετε δύο ή και περισσότερους Α.Φ.Μ., τότε πρέπει να το δηλώσετε στο Τμήμα Μητρώου της Δ.Ο.Υ για να γίνει η απενεργοποίηση των πέραν του ενός Α.Φ.Μ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το κάθε πρόσωπο ( φυσικό, νομικό ή ένωση προσώπων)
πρέπει να έχει ΕΝΑ μόνο Α.Φ.Μ.

2. Αν είσθε ΝΕΟΣ φορολογούμενος και δεν έχετε Α.Φ.Μ. τότε, πριν από την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, πρέπει να πάτε στο τμήμα Μητρώου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ με την αστυνομική σας ταυτότητα ή το διαβατήριο, να συμπληρώσετε το έντυπο Μ1 "Δήλωση Απόδοσης Α.Φ.Μ./ Μεταβολής Ατομικών Στοιχείων" και να πάρετε Α.Φ.Μ τον οποίο και υποχρεούστε να αναγράψετε στη φορολογική σας δήλωση.

3. Αν έχετε μεταβολές που αφορούν τα ατομικά σας στοιχεία όπως:

--  Αλλαγή επωνύμου
--  Αλλαγή ταυτότητας / διαβατηρίου
--  Αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας
--  Αλλαγή οικογενειακής κατάστασης ( γάμος / διάσταση /διαζύγιο/ χηρεία) κ.λ.π.
--  Αλλαγή επωνυμίας
--  Ίδρυση / κατάργηση υποκαταστημάτων κ.λ.π.

Τότε
Σιγουρευτείτε ότι έχετε δηλώσει τη σχετική μεταβολή στο Τμήμα Μητρώου της Δ.Ο.Υ σας.
 


ΜΙΣΘΩΤΟΙ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙΠΟΙΟΙ ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΔΗΛΩΣΗ;
Δεν υποβάλλουν φορολογική δήλωση οι φορολογούμενοι κάτοικοι Ελλάδας, που απόκτησαν ετήσιο εισόδημα αποκλειστικά από μισθούς και συντάξεις μέχρι 6.000 ευρώ.

ΠΟΤΕ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ, ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ;
H υποβολή των δηλώσεων αρχίζει στις 2 Ιανουαρίου 2008.
--  Οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι και οι ναυτικοί μπορούν να υποβάλουν τη δήλωσή τους:
α) Μέχρι τις 5 Μαΐου 2008 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 1.
β) Μέχρι τις 7 Μαΐου 2008 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 2.
γ) Μέχρι τις 9 Μαΐου 2008 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 3.
δ) Μέχρι τις 13 Μαΐου 2008 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 4.
ε) Μέχρι τις 15 Μαΐου 2008 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 5.
στ) Μέχρι τις 19 Μαΐου 2008 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 6.
ζ) Μέχρι τις 21 Μαΐου 2008 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 7.
η) Μέχρι τις 23 Μαΐου 2008 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 8.
θ) Μέχρι τις 27 Μαΐου 2008 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 9.
ι) Μέχρι τις 29 Μαΐου 2008 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 10, 20,
30, 40 και 50.
ια) Μέχρι τις 2 Ιουνίου 2008 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 60, 70,
80, 90 και 00 και οι υπόχρεοι που δεν έχουν Α.Φ.Μ.
--  Είναι όμως καλύτερα να υποβάλετε τη δήλωση όσο το δυνατό συντομότερα, πριν από τη λήξη της προθεσμίας.
--  Αν δηλώνονται εισοδήματα από κατηγορίες που λήγουν σε διαφορετικές ημερομηνίες, η κατάθεση της δήλωσης μπορεί να γίνει μέχρι τη μεταγενέστερη ημερομηνία.
Ο φορολογούμενος που θέλει να υποβάλει ηλεκτρονικά τη δήλωσή του, μέσω διαδικτύου, στην υπηρεσία TAXISnet (Ηλεκτρονική Διεύθυνση www.taxisnet.gr) με χρήση προσωπικών κωδικών πρόσβασης, πρέπει να υποβάλει αίτηση στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες μέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης, για να του αποδοθούν αυτοί οι κωδικοί.


ΠΩΣ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΔΗΛΩΣΗ;
--  Η δήλωση μπορεί να κατατεθεί από τον ίδιο το φορολογούμενο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
--  Μπορεί να κατατεθεί από εκπρόσωπο του φορολογουμένου που θα έχει ειδική εξουσιοδότηση.
--  Μπορεί να σταλεί με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου.
--  Όσοι μπορούν, είναι καλύτερα να καταθέσουν οι ίδιοι τη δήλωσή τους.

ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΔΗΛΩΣΗ;
Η δήλωση υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. της περιφέρειας που βρίσκεται η κατοικία του μισθωτού ή του συνταξιούχου.

ΠΟΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ;

--  Τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν τη δήλωση αναφέρονται αναλυτικά στο φυλλάδιο οδηγιών που σας έρχεται ταχυδρομικά.
--  Οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι που δηλώνουν και εισοδήματα από ακίνητα πρέπει να συμπληρώσουν και το έντυπο Ε2.
--  Για τα επιπλέον έντυπα που θα σας χρειαστούν απευθυνθείτε εγκαίρως στη Δ.Ο.Υ.

ΔΑΠΑΝΕΣ
--  Οι δαπάνες που αφαιρούνται από το συνολικό εισόδημα που δηλώνεται, ή που μειώνουν το φόρο εισοδήματος κατά ένα ποσοστό αυτών περιγράφονται αναλυτικά στον Πίνακα 7 της φορολογικής δήλωσης (έντυπο Ε1).
--  Για να υπολογισθούν αυτές οι δαπάνες πρέπει να υποβληθούν για κάθε περίπτωση τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο φυλλάδιο των οδηγιών.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
--  Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες διαβάστε το φυλλάδιο οδηγιών που σας έρχεται με τη δήλωση ή απευθυνθείτε στις ΔΟΥ στις οποίες λειτουργούν ειδικά τμήματα πληροφόρησης των πολιτών.
--  Καταθέστε ή ταχυδρομείστε εγκαίρως τη δήλωσή σας και μην την αφήνετε για την τελευταία στιγμή.
 ΑΓΡΟΤΕΣ
 


ΠΟΙΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΔΗΛΩΣΗ;

--  Υποχρεωμένοι να υποβάλουν φορολογική δήλωση είναι όσοι είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, έχουν την κατοικία τους στην Ελλάδα και το 2007 το ετήσιο καθαρό γεωργικό τους εισόδημα ήταν πάνω από 3000 ευρώ.
--  Όσοι αγρότες πήραν μέσα στο 2007 επιδοτήσεις για προϊόντα φυτικής παραγωγής πάνω από 1500 ευρώ ή για προϊόντα ζωικής παραγωγής πάνω από 2250 ευρώ.
--  Όσοι εισέπραξαν επιστρεφόμενο φόρο Προστιθέμενης Αξίας μέσα στο 2007 από 881 ευρώ και πάνω.
--  Όσοι πήραν καλλιεργητικά δάνεια πάνω από 5900 ευρώ ή όταν το χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασμού τους στην τράπεζα από καλλιεργητικά δάνεια την 31η Δεκεμβρίου 2007 ήταν πάνω από 5900 ευρώ.
--  Όσοι είναι κύριοι ή επικαρπωτές ή νομείς ή κάτοχοι γεωργικής γης και την καλλιεργούν με μορφή θερμοκηπίων σε έκταση από δύο στρέμματα και πάνω.
--  Όσοι αποκτούν και γεωργικό εισόδημα χωρίς να είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.

ΠΟΤΕ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΔΗΛΩΣΗ;
Η υποβολή των δηλώσεων αρχίζει στις 2 Ιανουαρίου 2008.
Όσοι δηλώνουν γεωργικό εισόδημα, ανεξάρτητα αν είναι ή δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες ή αποκτούν εισόδημα από εκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης μπορούν να υποβάλουν τη δήλωσή τους:
α) Μέχρι την 1η Απριλίου 2008 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 1.
β) Μέχρι τις 2 Απριλίου 2008 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 2.
γ) Μέχρι τις 3 Απριλίου 2008 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 3.
δ) Μέχρι τις 4 Απριλίου 2008 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 4.
ε) Μέχρι τις 7 Απριλίου 2008 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 5.
στ) Μέχρι τις 8 Απριλίου 2008 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 6.
ζ) Μέχρι τις 9 Απριλίου 2008 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 7.
η) Μέχρι τις 10 Απριλίου 2008 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 8.
θ) Μέχρι τις 11 Απριλίου 2008 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 9.
ι) Μέχρι τις 14 Απριλίου 2008 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 10, 20, 30, 40 και 50.
ια) Μέχρι τις 15 Απριλίου 2008 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 60, 70, 80, 90 και 00 και οι υπόχρεοι που δεν έχουν ΑΦΜ.

--  Είναι όμως καλύτερα να υποβάλλετε τη δήλωση όσο το δυνατό συντομότερα, πριν από τη λήξη της προθεσμίας.
--  Ο φορολογούμενος που θέλει να υποβάλει ηλεκτρονικά τη δήλωσή του, μέσω διαδικτύου, στην υπηρεσία TAXISnet (Ηλεκτρονική Διεύθυνση www.taxisnet.gr) με χρήση προσωπικών κωδικών πρόσβασης, πρέπει να υποβάλει αίτηση στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες μέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης, για να του αποδοθούν αυτοί οι κωδικοί.

ΠΩΣ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΔΗΛΩΣΗ;
--  Η δήλωση μπορεί να κατατεθεί από τον ίδιο το φορολογούμενο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
--  Μπορεί να κατατεθεί από εκπρόσωπο του φορολογούμενου που θα έχει ειδική εξουσιοδότηση.
--  Μπορεί να σταλεί με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου.
--  Όσοι μπορούν, είναι καλύτερα να καταθέσουν οι ίδιοι τη δήλωσή τους.
 

ΠΟΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ;
--  Τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν τη δήλωση αναφέρονται αναλυτικά στο φυλλάδιο οδηγιών που σας έρχεται ταχυδρομικά.
--  Όσοι έχουν εισόδημα από ακίνητα πρέπει να συμπληρώσουν και το έντυπο Ε2.
--  Για τα επιπλέον έντυπα που θα σας χρειαστούν απευθυνθείτε εγκαίρως στη Δ.Ο.Υ.

ΠΩΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ;
--  Το καθαρό γεωργικό εισόδημα για όσους δεν τηρούν βιβλία ή για όσους τηρούν βιβλία ΑΆ ή ΒΆ κατηγορίας προσδιορίζεται με αντικειμενικό τρόπο.
--  Από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών καταρτίζονται κάθε χρόνο πίνακες με το καθαρό εισόδημα για κάθε περίπτωση γεωργικής δραστηριότητας.
--  Οι πίνακες εκτός από τις Δ.Ο.Υ μπορούν να αναζητηθούν στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, τις συνεταιριστικές οργανώσεις και τους αγροτικούς συλλόγους.
ΔΑΠΑΝΕΣ
--  Oι δαπάνες που αφαιρούνται από το συνολικό εισόδημα που δηλώνεται ή που μειώνουν το φόρο εισοδήματος κατά ένα ποσοστό αυτών περιγράφονται αναλυτικά στον Πίνακα 7 της φορολογικής δήλωσης (έντυπο Ε1).
--  Για να υπολογισθούν αυτές οι δαπάνες πρέπει να υποβληθούν για κάθε μία περίπτωση τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο φυλλάδιο των οδηγιών.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
--  Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες διαβάστε το φυλλάδιο οδηγιών που σας έρχεται με τη δήλωση ή απευθυνθείτε στις Δ.Ο.Υ, στις οποίες λειτουργούν ειδικά τμήματα πληροφόρησης των πολιτών.
--  Καταθέστε ή ταχυδρομείστε εγκαίρως τη δήλωσή σας και μην την αφήνετε για την τελευταία στιγμή.

Τι εκπτώσεις γίνονται στο γεωργικό εισόδημα που προσδιορίζεται με αντικειμενικό τρόπο.
--  Από το γεωργικό εισόδημα που προσδιορίζεται με αντικειμενικό τρόπο αφαιρούνται τα πιο κάτω ποσά:
- Το ποσό του ενοικίου που καταβάλλεται για εκμίσθωση γεωργικής γης.
- Το 25% της δαπάνης για αγορά καινούργιου πάγιου εξοπλισμού που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργική εκμετάλλευση. Ειδικά για αυτούς που στην αρχή του 2007 ήταν νέοι αγρότες (ηλικίας μέχρι 40 ετών), το αφαιρούμενο ποσό ανέρχεται σε 50% αντί 25%.

Ποιες απαλλαγές υπάρχουν για τους αγρότες;
Όσοι είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες έχουν απαλλασσόμενο ποσό 1.500 ευρώ από το καθαρό γεωργικό εισόδημα. Το ποσό αυτό γίνεται 3.000 ευρώ για τους αγρότες που παίρνουν εξισωτικές αποζημιώσεις.
Ειδικά για αυτούς που στην αρχή της φορολογούμενης χρήσεως είναι νέοι αγρότες τα απαλλασσόμενα γίνονται 2.250 ευρώ και 4.500 ευρώ αντίστοιχα για τα πρώτα πέντε συνεχή χρόνια άσκησης του επαγγέλματός τους ή 1.875 ευρώ και 3.750 ευρώ για τα επόμενα πέντε χρόνια.

Πότε και πώς μπορεί να μειωθεί το γεωργικό εισόδημα που προκύπτει με αντικειμενικό τρόπο;
Αν ο αγρότης μετά τη λήψη του εκκαθαριστικού σημειώματος προσκομίσει στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται ότι από γεγονότα απρόβλεπτα ή οφειλόμενα σε ανώτερη βία δεν αποκτήθηκε εισόδημα ή αυτό που αποκτήθηκε είναι χαμηλότερο από αυτό που προσδιορίζεται με τον αντικειμενικό τρόπο, ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. έχει δικαίωμα να μειώσει το ποσό που προκύπτει με τον αντικειμενικό τρόπο ή να μην το λάβει υπόψη του. 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
 


ΠΟΙΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΔΗΛΩΣΗ;

Υποχρεωμένοι να υποβάλουν δήλωση είναι όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες ανεξάρτητα αν έχουν κέρδη ή ζημιές από την άσκηση του επαγγέλματός τους.

ΠΟΤΕ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΔΗΛΩΣΗ;
Η υποβολή των δηλώσεων αρχίζει στις 2 Ιανουαρίου 2008.
Όσοι ασκούν ατομικά ελευθέριο επάγγελμα και τηρούν βιβλία δεύτερης κατηγορίας ή δεν τηρούν βιβλία αν και έχουν υποχρέωση, μπορούν να υποβάλουν τη δήλωσή τους:
α) Μέχρι τις 3 Μαρτίου 2008 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 1.
β) Μέχρι τις 4 Μαρτίου 2008 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 2.
γ) Μέχρι τις 5 Μαρτίου 2008 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 3.
δ) Μέχρι τις 6 Μαρτίου 2008 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 4.
ε) Μέχρι τις 7 Μαρτίου 2008 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 5.
στ) Μέχρι τις 11 Μαρτίου 2008 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 6.
ζ) Μέχρι τις 12 Μαρτίου 2008 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 7.
η) Μέχρι τις 13 Μαρτίου 2008 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 8.
θ) Μέχρι τις 14 Μαρτίου 2008 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 9.
ι) Μέχρι τις 17 Μαρτίου 2008 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 10, 20, 30, 40 και 50
ια) Μέχρι τις 18 Μαρτίου 2008 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 60, 70, 80, 90 και 00 και οι υπόχρεοι που δεν έχουν ΑΦΜ.
Όσοι ασκούν ατομικά ελευθέριο επάγγελμα και τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας εφόσον η διαχειριστική περίοδος έληξε μέσα στους μήνες Νοέμβριο ή Δεκέμβριο 2007 μπορούν να υποβάλουν τη δήλωσή τους:
α) Μέχρι τις 16 Απριλίου 2008 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 1.
β) Μέχρι τις 17 Απριλίου 2008 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 2.
γ) Μέχρι τις 18 Απριλίου 2008 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 3.
δ) Μέχρι τις 21 Απριλίου 2008 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 4.
ε) Μέχρι τις 22 Απριλίου 2008 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 5.
στ) Μέχρι τις 23 Απριλίου 2008 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 6.
ζ) Μέχρι τις 24 Απριλίου 2008 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 7.
η) Μέχρι τις 29 Απριλίου 2008 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 8.
θ) Μέχρι τις 30 Απριλίου 2008 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 9.
ι) Μέχρι τις 2 Μαΐου 2008 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 10, 20,
30, 40 και 50
ια) Μέχρι τις 5 Μαΐου 2008 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 60, 70,
80, 90 και 00 και υπόχρεοι που δεν έχουν Α.Φ.Μ.
Είναι όμως καλύτερα να υποβάλετε τη δήλωση όσο το δυνατό συντομότερα, πριν από τη λήξη της προθεσμίας.
Αν δηλώνονται εισοδήματα από κατηγορίες που λήγουν σε διαφορετικές ημερομηνίες, η κατάθεση της δήλωσης μπορεί να γίνει μέχρι τη μεταγενέστερη ημερομηνία.
Ο φορολογούμενος που θέλει να υποβάλει ηλεκτρονικά τη δήλωσή του, μέσω διαδικτύου, στην υπηρεσία TAXISnet (Ηλεκτρονική Διεύθυνση www.taxisnet.gr) με χρήση προσωπικών κωδικών πρόσβασης, πρέπει να υποβάλει αίτηση στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες μέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης, για να του αποδοθούν αυτοί οι κωδικοί.

ΠΩΣ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΔΗΛΩΣΗ;
--  Η δήλωση μπορεί να κατατεθεί από τον ίδιο το φορολογούμενο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
--  Μπορεί να κατατεθεί από εκπρόσωπο του φορολογουμένου που θα έχει ειδική εξουσιοδότηση.
--  Μπορεί να σταλεί με συστημένη ταχυδρομική επιστολή, ή να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου.
--  Όσοι μπορούν είναι καλύτερα να καταθέσουν οι ίδιοι τη δήλωσή τους.

ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΔΗΛΩΣΗ;
--  Αν ο φορολογούμενος ασκεί ατομικά ελευθέριο επάγγελμα η δήλωση υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. της περιφέρειας που βρίσκεται η έδρα της επαγγελματικής του εγκατάστασης.

ΠΟΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ;
--  Τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν τη δήλωση αναφέρονται αναλυτικά στο φυλλάδιο οδηγιών που σας έρχεται ταχυδρομικά.
--  Όσοι δηλώνουν εισόδημα από ελευθέριο επάγγελμα πρέπει να υποβάλουν και το έντυπο Ε3.
--  Όσοι έχουν εισόδημα από ακίνητα πρέπει να συμπληρώνουν και το έντυπο Ε2.
--  Για τα επιπλέον έντυπα που θα σας χρειαστούν απευθυνθείτε εγκαίρως στη Δ.Ο.Υ.


ΔΑΠΑΝΕΣ
--  Οι δαπάνες που αφαιρούνται από το συνολικό εισόδημα που δηλώνεται ή που μειώνουν το φόρο εισοδήματος κατά ένα ποσοστό αυτών περιγράφονται αναλυτικά στον Πίνακα 7 της φορολογικής δήλωσης (έντυπο Ε1).
--  Για να υπολογισθούν αυτές οι δαπάνες πρέπει να υποβληθούν για κάθε περίπτωση τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο φυλλάδιο των οδηγιών.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
--  Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες διαβάστε το φυλλάδιο οδηγιών που σας έρχεται με τη δήλωση ή απευθυνθείτε στις Δ.Ο.Υ. στις οποίες λειτουργούν ειδικά τμήματα πληροφόρησης των πολιτών.
--  Καταθέστε ή ταχυδρομείστε εγκαίρως τη δήλωσή σας και μην την αφήνετε για την τελευταία στιγμή.
 


ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
 


ΠΟΙΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΔΗΛΩΣΗ;
Υποχρεωμένοι να υποβάλουν δήλωση είναι όσοι ασκούν ατομική επιχείρηση και όσοι συμμετέχουν σε ομόρρυθμη, ετερόρρυθμη, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, κοινωνία που ασκεί επιχείρηση ή επάγγελμα ή αστική εταιρεία, κερδοσκοπική ή μη.

ΠΟΤΕ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΔΗΛΩΣΗ;
Η υποβολή των δηλώσεων αρχίζει στις 2 Ιανουαρίου 2008.
--  Όσοι ασκούν ατομική εμπορική επιχείρηση που δεν τηρεί βιβλία ή τηρεί βιβλία πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας, καθώς και όσοι έχουν εισοδήματα από συμμετοχή σε ΕΠΕ με έγκριση ισολογισμού μέσα στο 2007, μπορούν να υποβάλουν δήλωση από τις 3 Μαρτίου 2008 έως και 18 Μαρτίου 2008 ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ. τους με αρχή για το ψηφίο 1 τις 3 Μαρτίου 2008.
--  Όσοι δηλώνουν εισοδήματα από συμμετοχή σε εταιρεία ή κοινοπραξία ή κοινωνία που δεν τηρεί βιβλία ή τηρεί βιβλία πρώτης, δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας μπορούν να υποβάλουν τη δήλωσή τους από 2 Μαΐου του 2008 έως και 16 Μαΐου του 2008 ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους με αρχή για το ψηφίο 1 τις 2 Μαΐου του 2008 (σελίδα 7 του φυλλαδίου οδηγιών).
--  Είναι όμως καλύτερα να υποβάλλετε τη δήλωση όσο το δυνατό συντομότερα, πριν από τη λήξη της προθεσμίας.
--  Αν δηλώνονται εισοδήματα από κατηγορίες που λήγουν σε διαφορετικές ημερομηνίες η κατάθεση της δήλωσης μπορεί να γίνει μέχρι τη μεταγενέστερη ημερομηνία.
Ο φορολογούμενος που θέλει να υποβάλει ηλεκτρονικά τη δήλωσή του, μέσω διαδικτύου, στην υπηρεσία TAXISnet (Ηλεκτρονική Διεύθυνση www.taxisnet.gr) με χρήση προσωπικών κωδικών πρόσβασης, πρέπει να υποβάλει αίτηση στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες μέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης, για να του αποδοθούν αυτοί οι κωδικοί.

ΠΩΣ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΔΗΛΩΣΗ;
--  Η δήλωση μπορεί να κατατεθεί από τον ίδιο το φορολογούμενο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
--  Μπορεί να κατατεθεί από εκπρόσωπο του φορολογούμενου που θα έχει ειδική εξουσιοδότηση.
--  Μπορεί να σταλεί με συστημένη ταχυδρομική επιστολή, ή να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου.
--  Όσοι μπορούν είναι καλύτερα να καταθέσουν οι ίδιοι τη δήλωσή τους.

ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΔΗΛΩΣΗ;
--  Αν ο φορολογούμενος ασκεί ατομική επιχείρηση, η δήλωση υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. της περιφέρειας που βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης.
--  Όσοι φορολογούμενοι συμμετέχουν σε προσωπικές εταιρίες, ΕΠΕ, κοινωνίες, κοινοπραξίες κτλ. θα υποβάλουν τη δήλωσή τους στη Δ.Ο.Υ. της περιφέρειας που βρίσκεται η κατοικία τους και όχι στη Δ.Ο.Υ. της περιφέρειας που βρίσκεται η έδρα της εταιρίας, κοινωνίας, κοινοπραξίας κτλ.

ΠΟΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ;

--  Τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν τη δήλωση αναφέρονται αναλυτικά στο φυλλάδιο οδηγιών που σας έρχεται ταχυδρομικά.
--  Όσοι δηλώνουν εισόδημα από ατομική εμπορική επιχείρηση πρέπει να υποβάλουν και το έντυπο Ε3.
--  Όσοι κατέχουν μηχανήματα έργων πρέπει να συμπληρώσουν και το έντυπο Ε16.
--  Όσοι έχουν εισόδημα από ακίνητα πρέπει να συμπληρώσουν και το έντυπο Ε2.
--  Για τα επιπλέον έντυπα που θα σας χρειαστούν απευθυνθείτε εγκαίρως στη Δ.Ο.Υ.


ΔΑΠΑΝΕΣ
--  Οι δαπάνες που αφαιρούνται από το συνολικό εισόδημα που δηλώνεται ή που μειώνουν το φόρο εισοδήματος κατά ένα ποσοστό αυτών περιγράφονται αναλυτικά στον Πίνακα 7 της φορολογικής δήλωσης (έντυπο Ε1).
--  Για να υπολογισθούν αυτές οι δαπάνες πρέπει να υποβληθούν για κάθε περίπτωση τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο φυλλάδιο των οδηγιών.


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
--  Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες διαβάστε το φυλλάδιο οδηγιών που σας έρχεται με τη δήλωση ή απευθυνθείτε στις Δ.Ο.Υ. στις οποίες λειτουργούν ειδικά τμήματα πληροφόρησης των πολιτών.
--  Καταθέστε ή ταχυδρομείστε εγκαίρως τη δήλωσή σας και μην την αφήνετε για την τελευταία στιγμή.

 


ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙΌσα φυσικά πρόσωπα αποκτούν εισόδημα από εκμίσθωση ακινήτων ή από κινητές αξίες, όσοι είναι κύριοι ή κάτοχοι Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου, ημιφορτηγού Ι.Χ., κότερου, αεροσκάφους κλπ. και δεν απαλλάσσονται από την τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης αυτών ή τους βαρύνει το τεκμήριο αγοράς τους, υποβάλουν φορολογική δήλωση από τις 3 Μαρτίου έως και 18 Μαρτίου 2008 ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ. τους με αρχή για το ψηφίο 1 τις 3 Μαρτίου 2008.

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

--  Οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες, οι αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρίες, οι κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα και οι κοινοπραξίες που δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν βιβλία πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας μπορούν να υποβάλουν τη δήλωσή τους από την 1η Απριλίου 2008 έως και 15 Απριλίου 2008 ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους με αρχή για το ψηφίο 1 την 1η Απριλίου του 2008, και εάν τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας υποβάλουν τη δήλωσή τους μέσα σε 3,5 μήνες από την ημερομηνία λήξης της διαχειριστικής περιόδου.
--  Οι δηλώσεις των ομόρρυθμων και ετερόρρυθμων εταιρειών, των κοινωνιών και των κοινοπραξιών δεν μπορούν να σταλούν ταχυδρομικά.


ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΕΝΤΥΠΟ Ε9)


Η δήλωση στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) έτους 2008 των φυσικών προσώπων υποβάλλεται μέχρι την 31η Μαρτίου 2008. Μέχρι την ημερομηνία αυτή παρέχεται η δυνατότητα στους υποχρέους να τροποποιήσουν τις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων προηγουμένων ετών, χωρίς την επιβολή του αυτοτελούς προστίμου του άρθρου 4 του ν. 2523/1997. Ειδικά για τα νομικά πρόσωπα οι ως άνω δηλώσεις υποβάλλονται μέχρι και την 30η Ιουνίου.
Η δήλωση στοιχείων ακινήτων για το έτος 2008 αποδεσμεύεται από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος και υποβάλλεται αυτοτελώς στο τμήμα εισοδήματος της οικείας Δ.Ο.Υ.
Υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων για το έτος 2008 είναι:
α) όσοι απέκτησαν εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε ακίνητα, τα οποία αποκτήθηκαν μέσα στο έτος 2007.
β) όσοι έχουν οποιαδήποτε μεταβολή σε ακίνητα, που είχαν ήδη δηλωθεί σε έντυπα Ε9 προηγουμένων ετών.
γ) ο υπόχρεος που στις δηλώσεις Ε9 προηγουμένων ετών συμπεριέλαβε σύζυγο ή λοιπά προστατευόμενα μέλη, εφόσον έχουν επέλθει μεταβολές στην οικογενειακή του κατάσταση, δηλαδή γάμος εφόσον η σύζυγος έχει ακίνητα, διάσταση, διαζύγιο, παύση χαρακτηρισμού των τέκνων ως προστατευομένων μελών σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και θάνατος, όπως αυτή είχε απεικονιστεί στις δηλώσεις προηγουμένων ετών, ανεξάρτητα από το αν υπάρχουν μεταβολές στην περιουσιακή του κατάσταση.
Τονίζεται ότι οι μεταβολές στην οικογενειακή κατάσταση της συζύγου και των προστατευομένων τέκνων αφορούν τα πρόσωπα που έχουν οποιοδήποτε εμπράγματο δικαίωμα σε ακίνητο
δ) τα νομικά πρόσωπα που έχουν υποβάλλει Ε9 προηγουμένων ετών και έχουν διακόψει τις εργασίες τους μέχρι 31-12-07.
Επίσης, εκτός των ανωτέρω υπόχρεων, δύνανται να υποβάλλουν δήλωση Ε9 έτους 2008, στις αντίστοιχες ημερομηνίες, και όσα πρόσωπα επιθυμούν είτε να τροποποιήσουν στοιχεία ακινήτων που έχουν ήδη δηλωθεί είτε να προσθέσουν ακίνητα που εκ παραδρομής παρέλειψαν.
Στην περίπτωση αυτή θα υποβληθεί μία δήλωση Ε9 έτους 2008 σημειώνοντας «χ» στην ένδειξη «ΕΙΔΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ - ΑΡΧΙΚΗ» στην πρώτη σελίδα του εντύπου και θα περιλαμβάνει τόσο τις μεταβολές που επήλθαν το έτος 2007 όσο τις τροποποιήσεις προηγουμένων ετών.
Ειδικότερα, υποχρέωση να συμπεριλάβουν στη δήλωση στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) έτους 2008 τα ακίνητα ή τα εμπράγματα δικαιώματα σΆ αυτά έχουν:
α) ο κύριος του ακινήτου, από την ημερομηνία σύνταξης του οριστικού συμβολαίου κτήσης,
β) ο κύριος του ακινήτου, από την ημερομηνία τελεσιδικίας της δικαστικής απόφασης καταδίκης σε δήλωση βουλήσεως ή δικαστικής απόφασης με την οποία αναγνωρίζεται δικαίωμα κυριότητας ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα σε ακίνητο από οποιαδήποτε αιτία,
γ) ο υπερθεματιστής, από την ημερομηνία σύνταξης της κατακυρωτικής έκθεσης, σε περιπτώσεις πλειστηριασμού,
δ) ο κληρονόμος ακίνητης περιουσίας και συγκεκριμένα:
(1) οι εκ διαθήκης κληρονόμοι κατά το ποσοστό τους, εφόσον έχει δημοσιευθεί διαθήκη μέχρι τις 31.12.2007,
(2) οι εξ αδιαθέτου κληρονόμοι κατά το ποσοστό τους, εφόσον δεν έχει δημοσιευθεί διαθήκη μέχρι τις 31.12.2007,
(3) όσοι έχουν αποκτήσει ακίνητο με οριστικό συμβόλαιο δωρεάς αιτία θανάτου (πρόταση και αποδοχή), εφόσον ο θάνατος επήλθε μέχρι 31.12.2007,
ε) ο νομέας επίδικων ακινήτων,
στ) ο εκ προσυμφώνου αγοραστής, εφόσον στο προσύμφωνο πώλησης υπάρχει ο όρος της αυτοσύμβασης και δεν έχει συνταχθεί το οριστικό συμβόλαιο μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2007. Εξαιρούνται τα εργολαβικά προσύμφωνα. Σε κάθε άλλη περίπτωση μεταβίβασης ακινήτου με προσύμφωνο, υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων είναι ο εκ προσυμφώνου πωλητής, ανεξάρτητα αν έχει παραδοθεί η χρήση του ακινήτου στον εκ προσυμφώνου αγοραστή,
ζ) ο αγοραστής σε περίπτωση διαλυτικής αίρεσης και ο πωλητής σε περίπτωση αναβλητικής αίρεσης στις περιπτώσεις σύνταξης συμβολαίων με αίρεση,
η) ο δικαιούχος διαμερίσματος – κατοικίας του Ο.Ε.Κ. κατά πλήρη κυριότητα, από την ημερομηνία παράδοσης του ακινήτου για χρήση.
 Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης