Αποτελέσματα live αναζήτησης

Παράταση για την οικειοθελή αποκάλυψη εισοδημάτων ορισμένων κατηγοριών φορολογουμένων

18 Ιανουάριου 2017
Παράταση για την οικειοθελή αποκάλυψη εισοδημάτων ορισμένων  κατηγοριών φορολογουμένων
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσηςΤροπολογία κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου «Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις», με την οποία παρατείνεται μέχρι τις 7-2-2017 (από 23-1-2017 που ισχύει σήμερα), η προθεσμία υπαγωγής κατηγοριών φορολογουμένων στη ρύθμιση περί οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών (άρθρα 57-61 του ν. 4446/2016), μέσω της υποβολής των προβλεπόμενων δηλώσεων.

Αιτιολογική Έκθεση

Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται μέχρι την 7.2.2017 η προθεσμία της παρ. 5 του άρθρου 58 του ν. 4446/2016 (Α"240), για την υπαγωγή στη ρύθμιση των διατάξεων των άρθρων 57 - 61 του ανωτέρω νόμου, προκειμένου να δοθεί στους φορολογούμενους ικανός χρόνος υπαγωγής σε αυτή.
---

Προτεινόμενη Διάταξη
Άρθρο .....


Παράταση προθεσμίας άρθρου 58 του ν. 4446/2016

«Η προθεσμία της παρ. 5 του άρθρου 58 του ν. 4446/2016 (Α'240) παρατείνεται μέχρι την 7.2.2017»
---

Τροποποιούμενες - Καταργούμενες Διατάξεις

Με το άρθρο ... τροποποιείται η παρ. 5 του άρθρου 58 του ν. 4446/2016, η οποία έχει ως εξής:

«5. Στην περίπτωση που κατά την κατάθεση του παρόντος στη Βουλή έχει ήδη κοινοποιηθεί προσωρινός διορθωτικός προσδιορισμός φόρου ή προστίμων, ο φορολογούμενος δύναται να υποβάλει τις δηλώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 57 εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος. Η Φορολογική Διοίκηση δύναται να κοινοποιήσει πράξεις οριστικού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ή επιβολής προστίμων μόνο μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας. Οριστικές πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ή επιβολής προστίμων που κατά την κατάθεση του παρόντος στη Βουλή δεν έχουν κοινοποιηθεί, κοινοποιούνται μόνο μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών, αφού τροποποιηθούν, με πράξη του οργάνου που τις εξέδωσε, λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο τυχόν υποβληθείσας δήλωσης κατά τον παρόντα νόμο. Το ποσοστό πρόσθετου φόρου ορίζεται σε είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του κυρίου φόρου.»
---

ΕΚΘΕΣΗ  Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 2 του Συντάγματος)

Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις».

Α. Με την προτεινόμενη τροπολογία παρατείνεται μέχρι τις 7-2-2017 (από 22-1-2017 που ισχύει σήμερα), η προθεσμία υπαγωγής κατηγοριών φορολογουμένων στη ρύθμιση περί οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών (άρθρα 57-61 του ν. 4446/2016), μέσω της υποβολής των προβλεπόμενων δηλώσεων.

Β. Από τις προτεινόμενες διατάξεις δεν προκαλούνται πρόσθετα οικονομικά αποτελέσματα πέραν των αναφερόμενων στην με Αρίθμ. 402 122 /2016Έκθεσή μας (σχετική στο ν. 4446/2016).


ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΙΠΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΘΕΣΗ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΛ: 210 3375823
E-MAIL: [email protected]

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΥΧΟΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ:

Παράταση της προθεσμίας της παρ. 5 του άρθρου 58 του ν. 4446/2016

Β: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

11. Γενική Αξιολόγηση

11.1 Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά το πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει κάθε μία «άλλη διάταξη» που περιλαμβάνεται στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου

Οι πολύ στενές αποκλειστικές προθεσμίες για την υπαγωγή στη ρύθμιση των διατάξεων των άρθρων 57- 61 του ν. 4446/2016, για φορολογούμενους στους οποίες κατά την κατάθεση του ανωτέρω νόμου στη Βουλή (12.12.2016) είχε κοινοποιηθεί πράξη προσωρινού προσδιορισμού φόρου ή προστίμου.

11.2 Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους κάθε «άλλη διάταξη» είναι αναγκαία και κατάλληλη να αντιμετωπίσει το αντίστοιχο πρόβλημα

Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται μέχρι τις 7.2.2017 η προθεσμία υπαγωγής στη ρύθμιση των διατάξεων των άρθρων 57-61 του ν. 4446/2016, για φορολογούμενους στους οποίες κατά την κατάθεση του ανωτέρω νόμου στη Βουλή (12.12.2016) είχε κοινοποιηθεί πράξη προσωρινού προσδιορισμού φόρου ή προστίμου, προκειμένου να δοθεί ικανός χρόνος σε αυτούς να υπαχθούν στη ρύθμιση.

11.3 Αναφέρατε χωριστά για κάθε μία «άλλη διάταξη» τους λόγους για τους οποίους έχει συμπεριληφθεί στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου

Προκειμένου να τεθεί άμεσα σε ισχύ.

11.4. Αναφέρατε χωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες κάθε μίας «άλλης διάταξης», συμπεριλαμβανομένων των συνεπειών στην οικονομία, την κοινωνία και τους πολίτες και στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον

Διευκόλυνση των φορολογουμένων να εκπληρώσουν τις δηλωτικές τους υποχρεώσεις με ευνοϊκούς όρους.

11.5. Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες που θα είναι αρμόδιες για την εφαρμογή κάθε «άλλης διάταξης».

Κεντρικές και Περιφερειακές Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

12. Διαφάνεια και Διαβούλευση

12.1. Αναφέρατε επιγραμματικά τους κοινωνικούς εταίρους και εν γένει τα ενδιαφερόμενα μέρη που εκλήθησαν να λάβουν μέρος στη διαβούλευση για κάθε μία προτεινόμενη «άλλη διάταξη»/ τον τόπο, τον χρόνο και τη διάρκεια της διαβούλευσης, τους συμμετέχοντες σε αυτήν, και τη διαδικασία διαβούλευσης που επελέγη, αιτιολογώντας τις επιλογές αυτές.

12.2. Αναφέρατε επιγραμματικά τις κυριότερες απόψεις που εκφράστηκαν υπέρ και κατά της προτεινόμενης ρύθμισης ή επιμέρους θεμάτων της και προσαρτήστε στο παρόν τις απόψεις των φορέων που έλαβαν μέρος στη διαβούλευση για κάθε μία «άλλη διάταξη» χωριστά.Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης