Αποτελέσματα live αναζήτησης

Περίπτωση αντισυνταγματικότητας στην επιβολή ανωτάτων τιμών πωλήσεως προϊόντων

13 Φεβρουάριου 2008 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • Με την απόφαση Σ.τ.Ε. 366/2008 (Δ΄ Τμήμα), κρίθηκε ότι η διάταξη του άρθρου 5 παρ. 1 του Συντ., προστατεύει την ελευθερία της οικονομικής δραστηριότητας, στην οποία περιλαμβάνεται και η ελευθερία ασκήσεως εμπορίου και αποβλέπει, μεταξύ άλλων, στη διασφάλιση της ελεύθερης οικονομικής λειτουργίας των επιχειρήσεων, ώστε να μπορούν αυτές να εργάζονται κερδοσκοπικώς στα πλαίσια της ανταγωνιστικής αγοράς.
Περίπτωση αντισυνταγματικότητας στην επιβολή ανωτάτων τιμών πωλήσεως προϊόντων  

Με την απόφαση Σ.τ.Ε. 366/2008 (Δ΄ Τμήμα), κρίθηκε ότι η διάταξη του άρθρου 5 παρ. 1 του Συντ., προστατεύει την ελευθερία της οικονομικής δραστηριότητας, στην οποία περιλαμβάνεται και η ελευθερία ασκήσεως εμπορίου και αποβλέπει, μεταξύ άλλων, στη διασφάλιση της ελεύθερης οικονομικής λειτουργίας των επιχειρήσεων, ώστε να μπορούν αυτές να εργάζονται κερδοσκοπικώς στα πλαίσια της ανταγωνιστικής αγοράς.

Και ναι μεν η εν λόγω διάταξη δεν αποκλείει στον κοινό νομοθέτη ή, κατ΄ εξουσιοδότηση τούτου, στην Διοίκηση να θεσπίζει περιορισμούς της ελευθερίας αυτής για λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι περιορισμοί όμως αυτοί δεν επιτρέπεται να καθιστούν πράγματι αδύνατη ή ουσιωδώς δυσχερή την πραγματοποίηση και των θεμιτών σκοπών της επιχειρηματικής δραστηριότητας από τους οποίους εξαρτάται η επιβίωση της επιχειρήσεως ως οικονομικής μονάδας. Ειδικώς τα αγορανομικά μέτρα, τα οποία προβλέπονται στον Αγορανομικό Κώδικα ή σε άλλες διατάξεις και στα οποία περιλαμβάνεται η ρύθμιση των τιμών των αγαθών προς προστασία του καταναλωτικού κοινού, συνιστούν θεμιτούς κατ΄ αρχήν περιορισμούς στην άσκηση του εμπορίου, εφ΄ όσον όμως δεν παρεμποδίζουν ουσιωδώς την οικονομική λειτουργία της επιχειρήσεως. Ως εκ τούτου, η καθοριζόμενη από αγορανομική διάταξη ανώτατη τιμή πωλήσεως προϊόντος όχι μόνο δεν μπορεί να είναι κατώτερη του κόστους παραγωγής ή εμπορίας ορθολογικώς οργανωμένης επιχειρήσεως στον οικείο κλάδο παραγωγής ή εμπορίας, αλλά πρέπει να περιλαμβάνει και εύλογο, επίσης από ορθολογικώς οργανωμένη επιχείρηση προσδοκώμενο ποσοστό κέρδους. Η συνδρομή των όρων αυτών της κανονιστικής ρυθμίσεως πρέπει να βεβαιώνεται στην αγορανομική διάταξη ή στις σχετικές προπαρασκευαστικές πράξεις, προκειμένου να είναι εφικτός ο δικαστικός έλεγχος της νομιμότητας της εισαγόμενης ρυθμίσεως.

Εν προκειμένω, με την προσβαλλόμενη αγορανομική διάταξη θεσπίζεται υποχρέωση των επιχειρήσεων στις οποίες αυτή αφορά (δηλ. εκείνες που λειτουργούν εκτός των χώρων των οποίων την κυριότητα ή εκμετάλλευση έχουν το Δημόσιο και ν.π.δ.δ., οι ο.τ.α. και οι δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις) να διαθέτουν τα «ελεγχόμενα» είδη (εμφιαλωμένα νερά, καφέδες, τσάι, τοστ και σάντουιτς με ζαμπόν και τυρί) καθ΄ όλο το 24ωρο, ενώ παράλληλα θεσπίζονται ανώτατες τιμές πωλήσεως αυτών. Όμως, ούτε από την προσβαλλόμενη αγορανομική διάταξη ούτε από οποιοδήποτε στοιχείο του φακέλου προκύπτει ότι οι καθορισθείσες ανώτατες τιμές πωλήσεως των επίδικων «ελεγχομένων» και υποχρεωτικώς πωλουμένων ειδών βιοτικής ανάγκης δεν είναι κατώτερες του αντιστοίχου κόστους παραγωγής και διαθέσεως των εν λόγω προϊόντων και ότι περιλαμβάνουν και ένα εύλογο περιθώριο κέρδους, ορθολογικά οργανωμένης οικονομικής μονάδας του συγκεκριμένου κλάδου, το οποίο διαμορφώνεται υπό συγκεκριμένες κατά τόπο και χρόνο οικονομικές και τεχνικές συνθήκες. Βασίμως, συνεπώς, προβάλλεται ότι, αναιτιολογήτως καθορίζονται, εν προκειμένω, δια του άρθρου 3 της προσβαλλόμενης, αγορανομικής διατάξεως, οι ανώτατες τιμές πωλήσεως των προαναφερθέντων ειδών που πωλούνται εκτός των χώρων των οποίων η κυριότητα ή εκμετάλλευση έχουν το Δημόσιο, τα ν.π.δ.δ., οι ο.τ.α. και δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις.
 Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης