Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Εξυπηρέτηση Πολιτών από τα Γραφεία Υποδοχής Πολιτών».

Οικονομικές Ειδήσεις

6 Φεβρουάριος 2008
1. Με την εγκύκλιο του Υπουργού Εσωτερικών, αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ2/9967/15-5-2006, είχε ζητηθεί από τα Υπουργεία και τους εποπτευόμενους από αυτά φορείς, καθώς και από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης αΆ βαθμού με πληθυσμό 20.000 και άνω, να προβούν στη σύσταση Γραφείων Υποδοχής Πολιτών. Taxheaven.gr

Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Εξυπηρέτηση Πολιτών από τα Γραφεία Υποδοχής Πολιτών».


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΤΗΛ: 210 3393537, 210 3393581

Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 2008

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Υπουργός Εσωτερικών Καθηγητής κ. Προκόπης Παυλόπουλος υπέγραψε εγκύκλιο με θέμα: «Εξυπηρέτηση Πολιτών από τα Γραφεία Υποδοχής Πολιτών».
Το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: «Εξυπηρέτηση Πολιτών από τα Γραφεία Υποδοχής Πολιτών»

1. Με την εγκύκλιο του Υπουργού Εσωτερικών, αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ2/9967/15-5-2006, είχε ζητηθεί από τα Υπουργεία και τους εποπτευόμενους από αυτά φορείς, καθώς και από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης αΆ βαθμού με πληθυσμό 20.000 και άνω, να προβούν στη σύσταση Γραφείων Υποδοχής Πολιτών.
Σκοπός της λειτουργίας των Γραφείων αυτών είναι η διευκόλυνση του πολίτη στις καθημερινές επικοινωνίες και συναλλαγές του με τις δημόσιες υπηρεσίες, η παροχή πληροφόρησης για όλο το εύρος των λειτουργιών του οικείου φορέα και η καθοδήγησή του για τον εντοπισμό της αρμόδιας για το θέμα του υπηρεσίας.
Σήμερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπηρεσίας μας, λειτουργούν Γραφεία Υποδοχής Πολιτών ή αντίστοιχα με αυτά Γραφεία σε όλα τα Υπουργεία. Επίσης, Γραφεία Υποδοχής Πολιτών ή αντίστοιχα με αυτά Γραφεία λειτουργούν σε μεγάλους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, σε αρκετά Ν.Π.Δ.Δ., στις περισσότερες Περιφέρειες της χώρας, καθώς σε πολλές Ν.Α (Κεντρικές Υπηρεσίες), σε πολυπληθείς Δήμους και αρκετές Κοινότητες.
Συνεπώς, ο στόχος για άμεση και σωστή εξυπηρέτηση και καθοδήγηση του πολίτη έχει πραγματοποιηθεί σε ικανοποιητικό βαθμό. Τούτο ενισχύεται και από το γεγονός της μη υποβολής σοβαρών παραπόνων πολιτών σχετικά με την εξυπηρέτηση τους κατά την προσέλευσή τους στις δημόσιες υπηρεσίες.

2. Διαρκής, όμως, στόχος του Υπουργείου Εσωτερικών είναι η συνεχής λήψη και εφαρμογή μέτρων για την ταχεία, αποτελεσματική και ασφαλή ολοκλήρωση των συναλλαγών των πολιτών με τη Διοίκηση.
Για το λόγο αυτό, το Υπουργείο Εσωτερικών στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης που εφαρμόζει για την αναβάθμιση των υπηρεσιών του προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, έχει προβεί στη θέσπιση σειράς μέτρων, όπως για παράδειγμα:

- Η Αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών μεταξύ των δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και των ΟΤΑ αΆ και βΆ βαθμού για την έκδοση διοικητικών πράξεων.
Ορισμένα από αυτά αναζητούνται υποχρεωτικά από τη Διοίκηση και άλλα κατόπιν της συναίνεσης του πολίτη.

- Η υποβολή οn line αιτήσεων παροχής υπηρεσιών Πιστοποιημένων διαδικασιών μέσω του τηλεφωνικού κέντρου του Υπουργείου Εσωτερικών (1564), δηλαδή ο Πολίτης έχει τη δυνατότητα μέσω κλήσης στο τηλεφωνικό κέντρο 1564, το οποίο λειτουργεί όλο το 24ωρο, επτά (7) ημέρες την εβδομάδα, να υποβάλει αίτηση για οποιαδήποτε πιστοποιημένη διαδικασία για την οποία δεν απαιτείται η υποβολή δικαιολογητικών ή για οποιαδήποτε πιστοποιημένη διαδικασία για την οποία τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση της διοικητικής πράξης μπορούν να αναζητηθούν είτε από τα Κ.Ε.Π., είτε αυτεπαγγέλτως από τους δημόσιους φορείς που έχουν την αρμοδιότητα να τα εκδώσουν.

- Η διεκπεραίωση διοικητικών διαδικασιών από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).
Οι πολίτες δύνανται να προωθούν τις υποθέσεις τους, χωρίς να προσέρχονται στην καθΆ ύλην αρμόδια Υπηρεσία καθόσον μπορούν να απευθύνονται στα πλησιέστερα προς αυτούς ΚΕΠ, ακόμη και τα απογεύματα ή τα πρωινά του Σαββάτου.

3. Επομένως, στα πλαίσια μιας ολοένα αρτιότερης πληροφόρησης των πολιτών, αφενός κρίνεται αναγκαία η συνεχής και συστηματική λειτουργία των Γραφείων Υποδοχής Πολιτών και αφετέρου, πέραν της ήδη παρεχόμενης πληροφόρησης, να ενημερώνουν και να πληροφορούν τους πολίτες για τα ανωτέρω μέτρα που έχει λάβει η Διοίκηση και τις δυνατότητες που τους παρέχονται για ταχύτερη και καλύτερη εξυπηρέτηση.
Κατά συνέπεια, τα Γραφεία Υποδοχής Πολιτών πρέπει να παρακολουθούν τις εξελίξεις που συντελούνται στο χώρο της Δημόσιας Διοίκησης και να πληροφορούν ανάλογα τους πολίτες.

4. Προς διευκόλυνση της εφαρμογής του μέτρου αυτού, το προσωπικό των Γραφείων Υποδοχής Πολιτών μπορεί να ενημερώνεται:

- Για τις κατηγορίες δικαιολογητικών που αναζητούνται αυτεπάγγελτα (υποχρεωτικά ή κατόπιν συναίνεσης του ενδιαφερόμενου) στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και συγκεκριμένα στο δικτυακό τόπο –www.gspa.gr στη διαδρομή: Δημόσια Διοίκηση – Εκσυγχρονισμός - Αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών-. Έτσι η παροχή πληροφόρησης στον πολίτη θα είναι έγκυρη, άμεση και αξιόπιστη.
- Για τις κατηγορίες των διαδικασιών που είναι πιστοποιημένες, όταν ο πολίτης επιθυμεί να υποβάλει on line αίτηση μέσω του 1564, στη διαδικτυακή πύλη (portal) των ΚΕΠ –www.kep.gov.gr –πιστοποιημένες διαδικασίες.
Είναι αυτονόητο ότι για την επίτευξη των ανωτέρω, τα εν λόγω Γραφεία κρίνεται σκόπιμο να στελεχώνονται και από υπαλλήλους που είναι χρήστες Η/Υ.
Επίσης, εάν οι προσερχόμενοι πολίτες είναι χρήστες του internet, ο υπάλληλος του ΓΥΠ, να τους γνωστοποιεί τις σχετικές ηλεκτρονικές διευθύνσεις, προκειμένου οι πολίτες να απευθύνονται σε αυτές, να ενημερώνονται και να αντλούν όποιες πληροφορίες τους χρειάζονται.

5. Επίσης, στην πληροφόρηση των πολιτών θα συνέβαλε σημαντικά η καταγραφή σε σύντομα ηχογραφημένα μηνύματα, όπου υπάρχει βέβαια η κατάλληλη υποδομή, των ανωτέρω μέτρων.

6. Ήδη στην Υπηρεσία μας το Τμήμα Διοικητικών Πληροφοριών, που λειτουργεί και ως Γραφείο Υποδοχής Πολιτών, παρέχει όλες τις παραπάνω πληροφορίες στους πολίτες που προσέρχονται σΆ αυτό.

7. Κατόπιν των προαναφερθέντων παρακαλούμε να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για την άμεση εφαρμογή και προώθηση του μέτρου και να μας πληροφορήσετε σχετικά.
Επίσης, οι Διευθύνσεις Διοικητικού των Υπουργείων παρακαλούνται να γνωστοποιήσουν την εγκύκλιο αυτή στα Ν.Π.Δ.Δ που εποπτεύουν και να μας ενημερώσουν σχετικά, κοινοποιώντας τη σχετική ενέργειά τους και στην Υπηρεσίας μας.

Η Γενική Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην οποία κοινοποιείται η εγκύκλιος αυτή, παρακαλείται για την εφαρμογή του μέτρου αυτού τόσο στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις όσο και στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης αΆ βαθμού με πληθυσμό 20.000 και άνω.

Ο Υπουργός

Προκόπιος Παυλόπουλος