Αλλαγές από μηδενική βάση στο 'πόθεν έσχες'

Οικονομικές Ειδήσεις

4 Φεβρουάριος 2008
Σε ριζική αναμόρφωση της φορολογικής νομοθεσίας που καθορίζει την εφαρμογή του «πόθεν έσχες» προσανατολίζεται το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. Taxheaven.gr

Αλλαγές από μηδενική βάση στο πόθεν έσχες

Σε ριζική αναμόρφωση της φορολογικής νομοθεσίας που καθορίζει την εφαρμογή του «πόθεν έσχες» προσανατολίζεται το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών έχει ήδη καταστήσει σαφές στα μέλη της Εθνικής Επιτροπής για την Αντιμετώπιση της Φοροδιαφυγής ότι η κυβέρνηση επιδιώκει μια περισσότερο αποτελεσματική –άρα και αυστηρή– νομοθεσία για το «πόθεν έσχες». Στόχος είναι να υποχρεωθούν οι φορολογούμενοι να φανερώνουν όλες τις συναλλαγές τους και να καταβάλλουν τους φόρους που αναλογούν για τα μη νομίμως κτηθέντα εισοδήματά τους. Η ισχύουσα σήμερα φορολογική νομοθεσία για το «πόθεν έσχες» θεωρείται ότι έχει πολλά «παράθυρα», τα οποία επιτρέπουν ουσιαστικά τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Ειδικότερα, η κυβέρνηση διαπιστώνει τώρα (ενδεχομένως και με αφορμή την τρέχουσα επικαιρότητα) ότι οι διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας για το «πόθεν έσχες» δεν είναι τόσο αυστηρές όσο απαιτείται προκειμένου να υποχρεώνουν τους φορολογουμένους να φανερώνουν όλες τις συναλλαγές τους και να πληρώνουν φόρους ακόμη για τα μη νομίμως κτηθέντα εισοδήματά τους. Eτσι, το υπουργείο Οικονομικών έχει ζητήσει από τα μέλη του συμβουλίου για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής (εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων, των συνδικαλιστικών οργανώσεων και των παραγωγικών φορέων) να εξετάσουν το θέμα, έχοντας παράλληλα τονίσει ότι δεν υπάρχουν θέματα «ταμπού» για το υπουργείο ως προς το «πόθεν έσχες».

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ενδιαφέρον του υπουργείου για το «πόθεν έσχες» και η εκδήλωση των προθέσεών του να το επανεξετάσει στο πλαίσιο της Εθνικής Επιτροπής για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής δεν είναι τυχαίο. Η κυβέρνηση διαπιστώνει τώρα ότι οι διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας επιτρέπουν ουσιαστικά «παράθυρα» για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα μαύρου χρήματος). Συγκεκριμένα, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, ο φορολογούμενος δεν είναι υποχρεωμένος να δικαιολογήσει την προέλευση χρηματικών ποσών που κατέβαλε για:

α) αγορές μετοχών (εισηγμένων ή μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο), εταιρικών μερίδων ή μεριδίων, ομολόγων, εντόκων γραμματίων, παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων,

β) σύσταση επιχείρησης οποιασδήποτε μορφής, δηλαδή ανώνυμης εταιρίας, ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρίας, εταιρίας περιορισμένης ευθύνης ή ατομικής επιχείρησης,

γ) συμμετοχή στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμης εταιρίας,

δ) χορήγηση δανείων προς εταιρίες ή κοινοπραξίες ή κοινωνίες στις οποίες μετέχει,

ε) δωρεές προς το Δημόσιο, τους δήμους, τις κοινότητες, τα ΑΕΙ, τα κρατικά και δημοτικά νοσηλευτικά ιδρύματα και νοσοκομεία, τα κρατικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τα προνοιακά ιδρύματα ιδιωτικού δικαίου, στ) δωρεές προς κοινωφελή ιδρύματα και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που δηλώνουν ότι επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς,

ζ) αγορά ή ανέγερση πολυτελούς κατοικίας επιφάνειας μέχρι 120 τετραγωνικά μέτρα, η οποία μπορεί να εμφανισθεί ως πρώτη κατοικία.

Επιπλέον, σε κάθε φορολογούμενο δίδεται η δυνατότητα να δικαιολογεί δαπάνες για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων μεγάλης αξίας επικαλούμενος το πλεόνασμα που προκύπτει εάν από τα εισοδήματα και τα λοιπά εισπραχθέντα έσοδα από δάνεια και πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων που εμφάνισε στις φορολογικές δηλώσεις προηγουμένων ετών αφαιρέσει τα ποσά των τεκμηρίων διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων που περιέλαβε στις ίδιες δηλώσεις. Για τον προσδιορισμό του πλεονάσματος αυτού δεν λαμβάνονται υπόψη οι δαπάνες που δηλώθηκαν σε εκείνες τις δηλώσεις προκειμένου να εκπέσουν από το φορολογητέο εισόδημα ή τον αναλογούντα φόρο. Επίσης, ο φορολογούμενος μπορεί να ανατρέξει ακόμη και σε δηλώσεις που υποβλήθηκαν 10, 15 ή ακόμη και 20 χρόνια πριν και έτσι να εμφανίσει ένα τεράστιο πλεόνασμα, το οποίο αναγνωρίζεται κανονικά για κάλυψη τεκμηρίων, αν και είναι εμφανές ότι δεν μπορεί να έχει παραμείνει άθικτο τόσα πολλά χρόνια και να έχει αποταμιευθεί.

Oλες οι εξαιρέσεις από το «πόθεν έσχες», καθώς και τα λοιπά αδύνατα σημεία των σχετικών διατάξεων, αναμένεται πλέον να επανεξετασθούν, ώστε η σχετική νομοθεσία να γίνει πιο αποτελεσματική στην καταπολέμηση των φαινομένων «ξεπλύματος μαύρου χρήματος».
Πηγή Express