Αποτελέσματα live αναζήτησης

Και μέσω Taxis η υποβολή του Ε9

31 Ιανουάριου 2008 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 3 λεπτά
  • Αυτοπροσώπως στην εφορία ή ηλεκτρονικά μέσω του taxis θα υποβληθούν φέτος οι δηλώσεις Ε9 για την ακίνητη περιουσία, ενώ δεν θα γίνουν δεκτές δηλώσεις Ε9 που θα σταλούν ταχυδρομικά.
Αυτοπροσώπως στην εφορία ή ηλεκτρονικά μέσω του taxis θα υποβληθούν φέτος οι δηλώσεις Ε9 για την ακίνητη περιουσία, ενώ δεν θα γίνουν δεκτές δηλώσεις Ε9 που θα σταλούν ταχυδρομικά.

Η δήλωση Ε9 θα υποβληθεί σε δύο αντίτυπα μέχρι 31 Μαρτίου από τα φυσικά και μέχρι 30 Ιουνίου από τα νομικά πρόσωπα χωρίς να απαιτείται συνυποβολή των τίτλων ιδιοκτησίας με συμπληρωμένες τις κατά περίπτωση αλλαγές.

Όπως προκύπτει από χθεσινή απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών, Αντώνη Μπέζα, με την οποία καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης προκύπτει ότι τα έντυπα Ε9 δεν θα σταλούν στους υπόχρεους από το υπουργείο, αλλά θα πρέπει οι ίδιοι να τα προμηθευτούν από την εφορία τους.

Η υπουργική απόφαση αναφέρεται αποκλειστικά στις περιπτώσεις που υπάρχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης Ε9 αφήνοντας αδιευκρίνιστο τον τρόπο και τον τύπο της δήλωσης Ε9 από υπόχρεους που επιθυμούν να διορθώσουν λάθη που έχουν κάνει κατά την υποβολή δηλώσεων Ε9 τα προηγούμενα χρόνια.

Στην υπουργική απόφαση ορίζεται επίσης ότι η δήλωση υπογράφεται από τον υπόχρεο και τη σύζυγο, εφόσον και αυτή έχει ακίνητα.

Τα ακίνητα ή τα εμπράγματα δικαιώματα σε αυτά, ανεξάρτητα από τη μεταγραφή τους, θα δηλωθούν από:

α) Τον κύριο του ακινήτου, από την ημερομηνία σύνταξης του οριστικού συμβολαίου κτήσης ή τελεσιδικίας της δικαστικής απόφασης καταδίκης σε δήλωση βουλήσεως ή δικαστικής απόφασης με την οποία αναγνωρίζεται δικαίωμα κυριότητας ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα σε ακίνητο από οποιαδήποτε αιτία.

β) Τον υπερθεματιστή, από την ημερομηνία σύνταξης της κατακυρωτικής έκθεσης, σε περιπτώσεις πλειστηριασμού.

γ) Τους εκ διαθήκης κληρονόμους κατά το ποσοστό τους, εφόσον έχει δημοσιευθεί διαθήκη μέχρι τις 31.12.2007 ή τους εξ αδιαθέτου κληρονόμους εφόσον δεν έχει δημοσιευθεί διαθήκη μέχρι τις 31.12.2007, καθώς και από όσους έχουν αποκτήσει ακίνητο με οριστικό συμβόλαιο δωρεάς αιτία θανάτου (πρόταση και αποδοχή), εφόσον ο θάνατος επήλθε μέχρι 31.12.2007.

δ) Το νομέα επίδικων ακινήτων.

ε) Τον εκ προσυμφώνου αγοραστή, εφόσον στο προσύμφωνο πώλησης υπάρχει ο όρος της αυτοσύμβασης και δεν έχει συνταχθεί το οριστικό συμβόλαιο μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2007. Εξαιρούνται τα εργολαβικά προσύμφωνα. Σε κάθε άλλη περίπτωση μεταβίβασης ακινήτου με προσύμφωνο, υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων είναι ο εκ προσυμφώνου πωλητής, ανεξάρτητα αν έχει παραδοθεί η χρήση του ακινήτου στον εκ προσυμφώνου αγοραστή.

στ) Τον αγοραστή σε περίπτωση διαλυτικής αίρεσης και από τον πωλητή σε περίπτωση αναβλητικής αίρεσης στις περιπτώσεις σύνταξης συμβολαίων με αίρεση.

ζ) Τον δικαιούχο διαμερίσματος - κατοικίας του ΟΕΚ κατά πλήρη κυριότητα, από την ημερομηνία παράδοσης του ακινήτου για χρήση.

Ποιοί ειναι υπόχρεοι

Υπόχρεοι για υποβολή Ε9 είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα που την 1-1-2008:

Εχουν εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα, που αποκτήθηκαν το 2007.

Εχουν οποιαδήποτε μεταβολή στα ακίνητά τους, τα οποία είχαν δηλωθεί στο έντυπο Ε9 τα προηγούμενα έτη.

Ο υπόχρεος - φυσικό πρόσωπο που έχει υποβάλει δήλωση Ε9 (2005-2007) εφόσον έχουν επέλθει μεταβολές στην οικογενειακή του κατάσταση, δηλαδή γάμος, εφόσον η σύζυγος έχει ακίνητα, διάσταση, διαζύγιο, παύση χαρακτηρισμού των τέκνων ως προστατευομένων μελών και θάνατος.

Σε περίπτωση που προστατευόμενο μέλος έχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος αυτοτελώς υποχρεούται και σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων.

Τα νομικά πρόσωπα, τα οποία έχουν υποβάλει δήλωση Ε9 τα προηγούμενα έτη και έχουν διακόψει τις εργασίες τους μέχρι 31-12-2007.

Πηγή Ημερησία

Σχετικά απόφαση

ΠΟΛ 1013/23-01-2008  Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) φυσικών και νομικών προσώπων έτους 2008, και των δικαιολογητικών που υποβάλλονται με αυτήν


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης