Αποτελέσματα live αναζήτησης

«Μία λευκή αχιβάδα καλεί ένα κολιμπρί - Μία λευκή ψήφος απαιτεί μία συμμετοχή»

«Μία λευκή αχιβάδα καλεί ένα κολιμπρί - Μία λευκή ψήφος απαιτεί μία συμμετοχή»
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης

Το Ο.Ε.Ε και οι παρατάξεις - Το έργο και η ευθύνη

Επιμέλεια: Σπύρος Χρήστου
Σχετική δημοσίευση στο Facebook

---------------------------------------------------------------------------------------------

Στα ερωτήματα γιατί το Ο.Ε.Ε έως τώρα:

• δεν έχει ανταποκριθεί στην αποστολή και το όραμα ίδρυσής του;

• δεν έχει υλοποιήσει με επιτυχία τους σκοπούς και τους επιμέρους στόχους του καταστατικού του;

με κορυφαίες αποτυχίες του:

• την πρόσφατη αδυναμία προστασίας της οικονομίας και κοινωνίας του τόπου,

• την συνεχιζόμενη επαγγελματική υποβάθμιση των μελών του και  των οικονομικών επαγγελμάτων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων. 

Ένα μέρος της απάντησης περιλαμβάνει την ευθύνη των Διοικήσεων του. Ενδεικτικός είναι ο παρακάτω πίνακας των εκλογικών αποτελεσμάτων του Ο.Ε.Ε, ως προς την σύνθεση αυτών, με ποσοστό των ΔΗ.ΚΙ.Ο – ΠΑΣΚΟ-Σ >50%, και τον έλεγχό τους από τα αντίστοιχα πολιτικά κόμματα εξουσίας Ν.Δ – ΠΑ.ΣΟ.Κ.Εύκολα θα μπορούσαμε να συμπεράνουμε ότι μια αλλαγή στον συσχετισμό της εκπροσώπησης των παρατάξεων στη διοίκηση του Ο.Ε.Ε (π.χ. με την αποδυνάμωση των αποτυχημένων παρατάξεων και ενίσχυση των υπόλοιπων ή των ανεξάρτητων) πιθανόν θα έφερνε τα επιθυμητά αποτελέσματα.
     
Η ορθότητα όμως της παραπάνω σκέψης βασίζεται στη παραδοχή ότι το σύνολο των ψηφοφόρων και όσων συμμετέχουν  στην διαμόρφωση  των ψηφοδελτίων κινούνται σε λάθος κατεύθυνση ή τουλάχιστον πλανώνται ως προς την πραγματική  οικονομική κατάσταση της χώρας αλλά και ως προς τα συμφέροντα του κλάδου τους και του επαγγέλματός τους, (ακόμα και με την στενή έννοια της ιδιοτέλειας του προσωπικού τους συμφέροντος).
   
Παραδοχή αμφισβητήσιμης ορθότητας αφού σε όλες τις παρατάξεις μεγάλο ποσοστό των ψηφοφόρων αλλά και των ενεργά συμμετεχόντων και ικανοί είναι, και πληρούν  τις προϋποθέσεις για την αποτελεσματική Διοίκηση του Ο.Ε.Ε  (προγραμματισμός – οργάνωση – διεύθυνση – έλεγχο και ανατροφοδότηση).
   
Μια ορθολογικά πιθανότερη απάντηση θα επικεντρωνόταν  στην παρατήρηση της χειραγώγησης και ανακύκλωσης των ίδιων ατόμων από μικρές ομάδες  ως  κοινού χαρακτηριστικού λειτουργίας των κομματικών και όχι μόνο παρατάξεων στερώντας από τα υπόλοιπα μέλη αυτών των οργανισμών τις δύο τελευταίες λειτουργίες της Διοίκησης (με μια λέξη αυτές του Συντονισμού) αλλά πολύ περισσότερο την ενεργή συμμετοχή, - στέρηση που ποσοτικά θα μπορούσε κάποιος να την ταυτίσει με ένα μεγάλο τμήμα του ποσοστού της αποχής (56%) των εγγεγραμμένων μελών.
   
Για τις παρατάξεις ΔΗ.ΚΙ.Ο (Ν.Δ),  Π.Δ.Σ.Ο (ΠΑ.ΣΟ.Κ),  Δ.Π.Κ –Ο (ΚΚΕ),  ΣΥΝ.ΑΡ.ΟΕ (ΣΥΡΙΖΑ) και όσες προέρχονται από αντίστοιχα κομματικά μορφώματα (υπάρχουν και αυτά)  είναι ευνόητο και κατανοητό ότι ανάμεσα στην  κομματική πειθαρχία ή σκοπιμότητα, και  στην υλοποίηση των σκοπών του Ο.Ε.Ε ή στην  υπεράσπιση των συμφερόντων ή του μέλλοντος  των μελών του Ο.Ε.Ε , έστω και ο παραμικρός ενδοιασμός υπέρ των δεύτερων έχει αυτόματα αποκλείσει από οποιαδήποτε δραστηριότητα ή παραπέρα ανέλιξη το κομματικό στέλεχος.
   
Έχοντας πλέον αλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα ανάμεσα στις παρατάξεις τους κομματικούς εκπροσώπους και τους σκοπούς του Ο.Ε.Ε οδηγούμαστε σε μια πρόταση δομικής αλλαγής.

Η Πρόταση

Ο Σκοπός


Η τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του Ο.Ε.Ε με εστίαση στη συμμετοχή, τον έλεγχο, τη διαφάνεια του τρόπου λήψης των αποφάσεων, την διεύρυνση και εκπροσώπηση των επαγγελματιών του οικονομικού κλάδου και οικονομικών σπουδών, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, την αποδοτική και αποτελεσματική επίτευξη των σκοπών του Ο.Ε.Ε. όπως αυτοί αναφέρονται στο αρ. 2 του Ν.1100/1980, ενδεικτικά αναφέρονται:

• Τροποποίηση της §2 του άρθρο 9 του Ν.1100/1980 2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται δια μυστικής ψηφοφορίας υπό της Συνελεύσεως των αντιπροσώπων ανά  τριετία, σε ομάδες εργασίας των έξι (6) ατόμων πλέον των αναπληρωματικών,  για κάθε θέση μέλους , με κυλιόμενη θητεία ενός έτους ή εξαμήνου για κάθε μέλος, μη δυνάμενα να εκλεγούν πέραν των δύο (2) συνεχόμενων τριετιών.

• Συμπλήρωση του άρθρο 8 του Ν.1100/1980  5. Η Συνέλευσις των αντιπροσώπων του Επιμελητήριου μεταδίδεται σε πραγματικό χρόνο με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της ιστοσελίδας του Ο.Ε.Ε , με δυνατότητα διαδραστικής  παρέμβασης  (υποβολή παρατηρήσεων- ερωτημάτων- αιτημάτων – θέσεων) των μελών του, μέσω των ηλεκτρονικές υπηρεσιών, βιντεοσκοπείται και αναρτάται  στην ιστοσελίδα του Ο.Ε.Ε  

• Συμπλήρωση της §1 του άρθρο 3 του Ν.1100/1980 .., επίσης υποχρεούνται ή δικαιούνται  να εγγραφούν ως μέλη του Ο.Ε.Ε της  κατηγορίας των Α.Τ.Ε.Ι πτυχιούχοι Οικονομικών σχολών Α.Τ.Ε.Ι δηλαδή των ……..   

• Τροποποίηση  της §1 του άρθρο 9 του Ν.1100/1980 "1. Το Επιμελητήριο διοικείται από την Κεντρική Διοίκηση, η οποία είναι από δεκαπενταμελής (15) έως είκοσι ένα  (21)   μέλη και αποτελείται από τους Πρόεδρο, Α` Αντιπρόεδρο, Β` Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Οικονομικό Επόπτη από δέκα (10) έως δέκα έξι  (16) Συμβούλους.

• Συμπλήρωση του άρθρο 9 του Ν.1100/1980  16. Οι Συνεδριάσεις της Κεντρικής Διοίκησης του Επιμελητήριου μεταδίδεται  σε πραγματικό χρόνο με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της ιστοσελίδας του Ο.Ε.Ε , με δυνατότητα διαδραστικής  παρέμβασης  (υποβολή παρατηρήσεων- ερωτημάτων- αιτημάτων – θέσεων) των μελών του, μέσω  των  ηλεκτρονικές υπηρεσιών, βιντεοσκοπείται και αναρτάται  στην ιστοσελίδα του Ο.Ε.Ε  

• Τροποποίηση της §1 του άρθρο 3 του Π.Δ. 351/1983 1. Τα μέλη της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων του ΟΕΕΕ (Αντιπρόσωποι) ανέρχονται συνολικά σε διακόσια (200) έως 300 από τις οποίες οι 200 απορρέουν από την κατηγορία των ΑΕΙ οι δε υπόλοιπες  που δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις 100 από την κατηγορία των ΑΤΕΙ ως  αναλογία των εγγεγραμμένων στα μητρώα της κατηγορίας των ΑΤΕΙ ως προς των εγγεγραμμένων  της κατηγορίας των ΑΕΙ   και οι έδρες της Συνέλευσης των αντιπροσώπων (ΣΤΑ) κατανέμονται στα τρία (3) εκλογικά διαμερίσματα ως εξής: α) πρώτο (του Νομού Αττικής), εκατό (Ι00) πλέον του αντίστοιχου ποσοστού (50%) των επιπλέον εδρών που θα προκύψουν από την κατηγορία των ΑΤΕΙ ως συνολικές  έδρες Αντιπροσώπων. β) Δεύτερο (του Νομού Θεσσαλονίκης) είκοσι (20) έδρες πλέον του αντίστοιχου ποσοστού (10%) των επιπλέον εδρών που θα προκύψουν από την κατηγορία των ΑΤΕΙ ως συνολικές  έδρες Αντιπροσώπων. γ) Τρίτο (της Υπόλοιπης Επικρατείας) ογδόντα (80) έδρες πλέον του αντίστοιχου ποσοστού (40%) των επιπλέον εδρών που θα προκύψουν από την κατηγορία των ΑΤΕΙ ως συνολικές έδρες Αντιπροσώπων.

Οι Στόχοι

Αύξηση του ποσοστού της λευκής ψήφου ως δύναμη πίεσης για την  αλλαγή του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του Ο.Ε.Ε., των παρατάξεων διοίκησής του, και ενεργοποίησης ανενεργών δυνάμεων του κλάδου.
• Η ενσωμάτωση των παραπάνω αρχών της συμμετοχής, του έλεγχου, της διαφάνειας του τρόπου λήψης των αποφάσεων, της διεύρυνσης και εκπροσώπησης των επαγγελματιών του οικονομικού κλάδου και οικονομικών σπουδών, της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της αποδοτικής και αποτελεσματικής επίτευξης των σκοπών του Ο.Ε.Ε. στα καταστατικά λειτουργίας των ενώσεων κινήσεων παρατάξεων,.., που εκπροσωπούνται – δραστηριοποιούνται ή εμπλέκονται στην  διοίκηση του Ο.Ε.Ε.
• Αποσαφήνιση τι αντιπροσωπεύει η αποχή  στις εκλογές του Ο.Ε.Ε;
• Τρόπο διαμαρτυρίας απέναντι στην κομματική άλωση και χειραγώγηση του Οργανισμού, ή
• Στάση ζωής και ωχαδερφισμό.
Επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος σε όσες παρατάξεις υιοθετήσουν με δεσμευτικό τρόπο (αποφάσεις Γ.Σ, Δ.Σ, χρονοδιάγραμμα υλοποίησης,..) όλο ή μέρος των προτάσεων.
• Σημείο αναφοράς και προώθησης προβληματισμού εντός των παρατάξεων ως προς το περιεχόμενο των σκοπών.  

Η τακτική υλοποίησης

• Δημοσιοποίηση  του προβληματισμού μέσω εθελοντικής δράσης.
• Δημιουργία ομάδων πίεσης εντός των παρατάξεων του Ο.Ε.Ε
• Αύξηση του ποσοστού των λευκών ψηφοδελτίων ως ποιοτικός δείκτης νομιμοποίησης των κομματικών ηγεσιών του Ο.Ε.Ε.Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης