Δημοσιεύθηκε το ΔΠΧΑ 9 - Χρηματοοικονομικά Μέσα | Taxheaven

Αποτελέσματα live αναζήτησης

Δημοσιεύθηκε το ΔΠΧΑ 9 - Χρηματοοικονομικά Μέσα

30 Νοέμβριος 2016 -- Σχόλια

Δημοσιεύθηκε ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/2067 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 22ας Νοεμβρίου 2016 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 9 

Tο ΔΠΧΑ 9 στοχεύει στη βελτίωση των οικονομικών εκθέσεων των χρηματοοικονομικών μέσων από την αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανέκυψαν στον τομέα αυτό κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Ειδικότερα, το ΔΠΧΠ 9 ανταποκρίνεται στην πρόσκληση της G20 για ένα πιο μακρόπνοο μοντέλο για την αναγνώριση των αναμενόμενων ζημιών σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία.

Το νέο πρότυπο θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2018 και θα αντικαταστήσει τα ισχύον σήμερα ΔΛΠ 39 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίμηση.

Με τον κανονισμό  (ΕΕ) 2016/2067 :
α) Προστίθεται το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα, όπως ορίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.
β) Τροποποιούνται τα ακόλουθα διεθνή λογιστικά πρότυπα, σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα, όπως ορίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού:
i) ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων·
ii) ΔΛΠ 2 Αποθέματα·
iii) ΔΛΠ 8 Λογιστικές Πολιτικές, Μεταβολές των Λογιστικών Εκτιμήσεων και Λάθη·
iv) ΔΛΠ 10 Γεγονότα μετά την Περίοδο Αναφοράς·
v) ΔΛΠ 12 Φόροι Εισοδήματος·
vi) ΔΛΠ 20 Λογιστική των Κρατικών Επιχορηγήσεων και Γνωστοποίηση της Κρατικής Υποστήριξης·
vii) ΔΛΠ 21 Οι Επιδράσεις Μεταβολών των Τιμών Συναλλάγματος·
viii) ΔΛΠ 23 Κόστος Δανεισμού·
ix) ΔΛΠ 28 Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες·
x) ΔΛΠ 32 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση·
xi) ΔΛΠ 33 Κέρδη ανά Μετοχή·
xii) ΔΛΠ 36 Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων·
xiii) ΔΛΠ 37 Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα Περιουσιακά Στοιχεία·
xiv) ΔΛΠ 39 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση·
xv) ΔΠΧΑ 1 Πρώτη εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς·
xvi) ΔΠΧΑ 2 Παροχή που Εξαρτάται από την Αξία των Μετοχών·
xvii) ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων·
xviii) ΔΠΧΑ 4 Ασφαλιστήρια Συμβόλαια·
xix) ΔΠΧΑ 5 Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση και Διακοπείσες Δραστηριότητες·
xx) ΔΠΧΑ 7 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις·
xxi) ΔΠΧΑ 13 Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας·

xxii) Διερμηνείες της Επιτροπής Διερμηνειών Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΕΔΔΠΧΑ) 2 Μετοχές Μελών σε Συνεταιριστικές Οικονομικές Οντότητες και Παρεμφερή Μέσα·
xxiii) ΕΔΔΠΧΑ 5 Δικαιώματα Συμμετοχών σε Ταμεία Παροπλισμού, Αποκατάστασης και Περιβαλλοντικής Εξυγίανσης·
xxiv) ΕΔΔΠΧΑ 10 Ενδιάμεση Οικονομική Αναφορά και Απομείωση·
xxv) ΕΔΔΠΧΑ 12 Συμφωνίες Παραχώρησης του Δικαιώματος Παροχής Υπηρεσιών·
xxvi) ΕΔΔΠΧΑ 16 Αντισταθμίσεις μιας Καθαρής Επένδυσης σε Εκμετάλλευση Εξωτερικού·
xxvii) ΕΔΔΠΧΑ 19 Εξόφληση Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων με Συμμετοχικούς Τίτλους·
xxviii) Διερμηνεία της Μόνιμης Επιτροπής Διερμηνειών ΜΕΔ-27 Εκτίμηση της Ουσίας των Συναλλαγών που Συνεπάγονται τον Νομικό Τύπο της Μίσθωσης.
γ) ΕΔΔΠΧΑ 9 Επανεκτίμηση των ενσωματωμένων παραγώγων καταργείται σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9 όπως προβλέπεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.
 

Οι επιχειρήσεις παύουν να εφαρμόζουν τις ακόλουθες διατάξεις, που αφορούν τις παραπομπές στο ΔΠΧΑ 9, από την ημερομηνία έναρξης του πρώτου οικονομικού έτους τους που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2018 ή μεταγενέστερα:

α) το άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1254/2012 της Επιτροπής
β) το άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1255/2012 της Επιτροπής
γ) το άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 183/2013 της Επιτροπής
δ) το άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 313/2013 της Επιτροπής
ε) το άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1174/2013 της Επιτροπής
στ ) το άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1361/2014 της Επιτροπής
ζ) το άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 28/2015 της Επιτροπής
η) το άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2173/2015 της Επιτροπής 
θ) το άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2441/2015 της Επιτροπής 
ι) το άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1703 της Επιτροπής 
ια) το άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1905 της Επιτροπής 

Εάν μια επιχείρηση επιλέξει να εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα για τα οικονομικά της έτη που αρχίζουν πριν από την 1η Ιανουαρίου 2018, εφαρμόζει τις διατάξεις της παραγράφου 2 για τα εν λόγω οικονομικά έτη.
 

Δείτε τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/2067  και το νέο πρότυπο ΔΠΧΑ 9 στο φορολογικό αρχείο του κόμβου
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκηςPrint word

printer word version

Add to library

click this to add to library

Clippy Clip

clip this

Email

email this to someone