Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αυτός είναι ο Ευρωπαϊκός Κώδικας Φορολογουμένων - Οι σχέσεις του πολίτη με την φορολογική διοίκηση

27 Νοέμβριος 2016
Αυτός είναι ο Ευρωπαϊκός Κώδικας Φορολογουμένων - Οι σχέσεις του πολίτη με την φορολογική διοίκηση
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης


Κατευθυντήριες γραμμές για ένα πρότυπο για Κώδικα Ευρωπαίων φορολογουμένων
 
Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση της, της 27ης Ιουνίου 2012, η ​​Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύει ότι η αύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας της είσπραξης των φόρων από την φορολογική διοίκηση είναι ζωτικής σημασίας.

Ως συνέχεια στην παρούσα ανακοίνωση, η Επιτροπή ενέκρινε ένα σχέδιο δράσης στις 6 Δεκεμβρίου 2012. Ο κώδικας των Ευρωπαίων φορολογουμένων είναι μία από τις 34 πρωτοβουλίες που περιλαμβάνονται στο σχέδιο δράσης για την ενίσχυση της καταπολέμησης της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής. Η δράση αυτή εντάσσεται σε μία από τις ειδικές στρατηγικές της συγκεκριμένα την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης των κρατών μελών.

Οι Ευρωπαίοι πολίτες και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη είχαν κληθεί από την Επιτροπή μέσω διαβούλευσης η οποία ξεκίνησε στις 25 Φεβρουαρίου 2013 να καταθέσουν τις απόψεις τους για την δημιουργία και το περιεχόμενο ενός ενιαίου Ευρωπαϊκού Φορολογικού Κώδικα.

Ο παρών Ευρωπαϊκός Κώδικας Φορολογουμένων παρέχει ένα σύνολο βασικών αρχών που συγκεντρώνει τα κύρια υφιστάμενα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που διέπουν τις σχέσεις μεταξύ των φορολογουμένων και των φορολογικών διοικήσεων στην Ευρώπη. Τα κράτη μέλη κλήθηκαν να διατυπώσουν τη γνώμη τους βάσει ενός σχεδίου του παρόντος Ευρωπαϊκού Κώδικα Φορολογουμένων, το οποίο εκπονήθηκε από ομάδα κρατών μελών. Οι πληροφορίες και οι απόψεις που διατυπώνονται στις εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές δεν εκφράζουν απαραίτητα την επίσημη γνώμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή των κρατών μελών της ΕΕ.

Πρόκειται για μη δεσμευτικό έγγραφο και θα πρέπει να θεωρηθεί πρότυπο στο οποίο τα κράτη μέλη μπορούν να προσθέσουν ή να προσαρμόσουν τα απαραίτητα στοιχεία, ώστε να ανταποκρίνονται στις εθνικές ανάγκες και συνθήκες.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Οι φόροι επιβάλλονται με σκοπό την κάλυψη των βασικών δαπανών των κρατών μελών και τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς τους. Τα έσοδα που εισπράττονται αξιοποιούνται για τη χρηματοδότηση και την ανάπτυξη των δημόσιων υπηρεσιών. Η είσπραξη του ορθού ποσού των οφειλόμενων φόρων βάσει νόμου είναι πάντοτε άκρως σημαντική. Για την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών και τη διατήρηση των παροχών και των υπηρεσιών που οι πολίτες αναμένουν από την κοινωνία, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η έγκαιρη και στο ακέραιο είσπραξη των φόρων και η πρόληψη και καταπολέμηση της φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής. Για λόγους δίκαιης μεταχείρισης, οι ειλικρινείς φορολογούμενοι δεν θα πρέπει να επιβαρύνονται με πρόσθετους φόρους εξαιτίας της μη συμμόρφωσης ή της μη καταβολής φόρων άλλων φορολογουμένων.

Προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία των κρατών μελών είναι ότι όλοι οι πολίτες πληρούν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και συνεισφέρουν στα φορολογικά έσοδα. Οι φορολογούμενοι μπορούν να αναμένουν ότι οι φορολογικές διοικήσεις των κρατών μελών συλλέγουν μόνο το ποσό του οφειλόμενου φόρου και, αντιστοίχως, τα κράτη μέλη αξιοποιούν τους φόρους που εισπράττονται για τη χρηματοδότηση δημόσιων παροχών και υπηρεσιών. Αφενός, τα κράτη μέλη οφείλουν να παρέχουν στην κοινωνία καλύτερη και ευρύτερη κατανόηση της σημασίας των φόρων. Προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση των φορολογουμένων με τις φορολογικές τους υποχρεώσεις κατά τον ευκολότερο δυνατό τρόπο, οι φορολογικές διοικήσεις πρέπει να συνεργάζονται στενά με τους φορολογούμενους.

Αφετέρου, οι φορολογούμενοι έχουν καθήκον να δηλώνουν εντίμως όλα τα φορολογητέα εισοδήματά τους και να καταβάλλουν τους οφειλόμενους φόρους. Οι φορολογούμενοι πρέπει να συνεργάζονται πλήρως και να υποβάλλουν εγκαίρως όλες τις φορολογικές δηλώσεις και τα στοιχεία που απαιτούνται, και να καταβάλλουν τους φόρους εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

Ο παρών Ευρωπαϊκός Κώδικας Φορολογουμένων περιέχει κατευθυντήριες γραμμές που στοχεύουν να διασφαλίσουν ισορροπία ανάμεσα στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τόσο των φορολογουμένων όσο και των φορολογικών διοικήσεων. Βασίζεται στις βασικές γενικές αρχές και τις βέλτιστες πρακτικές σε επίπεδο κρατών μελών που θεωρούνται χρήσιμες για την ενίσχυση της συνεργασίας, της καλής πίστης και της εμπιστοσύνης μεταξύ των φορολογικών διοικήσεων και των φορολογουμένων, ώστε να εξασφαλίζεται μεγαλύτερη διαφάνεια σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις και των δύο πλευρών και να προωθείται μια προσέγγιση των φορολογικών διοικήσεων προσανατολισμένη στις υπηρεσίες. Καλεί τις φορολογικές διοικήσεις και τους Ευρωπαίους φορολογούμενους να υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν όλες αυτές τις αρχές και τις πρακτικές, συμπεριλαμβανομένων νέων εξελίξεων και ιδεών. Κατά συνέπεια, ο παρών κώδικας δεν έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα, αλλά θα πρέπει να θεωρηθεί πρότυπο στο οποίο τα κράτη μέλη μπορούν να προσθέσουν ή να προσαρμόσουν τα απαραίτητα στοιχεία, ώστε να ανταποκρίνονται στις εθνικές ανάγκες και συνθήκες.

Ως εκ τούτου, ο παρών Ευρωπαϊκός Κώδικας Φορολογουμένων αναμένεται ότι θα συμβάλει στην αποτελεσματικότερη είσπραξη των φόρων με τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ φορολογουμένων και φορολογικών διοικήσεων, με το σκεπτικό ότι η αμοιβαία κατανόηση των φορολογικών κανόνων θα μειώσει τον κίνδυνο σφαλμάτων με δυνητικά σοβαρές συνέπειες για τους φορολογούμενους και επακόλουθο κόστος για τις φορολογικές διοικήσεις.


Δείτε και κατεβάστε τον Ευρωπαϊκός Κώδικας Φορολογουμένων από εδώO browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε την απόφαση από εδώ: Download PDF.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης