Αποτελέσματα live αναζήτησης

Οδηγία για την εναρμόνιση των καταναλωτικών δανείων στην Ε.Ε.

24 Ιανουάριου 2008 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 3 λεπτά
  • Tο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναμένεται να εγκρίνει σήμερα την πρόταση Οδηγίας που έχει υποβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εναρμόνιση διαφόρων πτυχών των καταναλωτικών δανείων στα κράτη μέλη.
Οδηγία για την εναρμόνιση των καταναλωτικών δανείων στην Ε.Ε.

Tο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναμένεται να εγκρίνει σήμερα την πρόταση Οδηγίας που έχει υποβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εναρμόνιση διαφόρων πτυχών των καταναλωτικών δανείων στα κράτη μέλη.

Στόχος της Οδηγίας είναι το άνοιγμα στον ανταγωνισμό της ευρωπαϊκής αγοράς καταναλωτικών δανείων, η οποία αντιπροσωπεύει το ποσό των 800 δισ. ευρώ και παραμένει κατακερματισμένη σε εθνικές αγορές. Διαφέρουν επίσης τα επιτόκια, όπως προκύπτει από στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα και αφορούν το 2007. Η Ελλάδα έχει το δεύτερο υψηλότερο επιτόκιο στα καταναλωτικά δάνεια στην ευρωζώνη (10%), μετά την Πορτογαλία (12,20%). Τα χαμηλότερα έχουν η Ιρλανδία (6,80%) και η Φινλανδία (6,30%).

Η Οδηγία, που αφορά και τις πιστωτικές κάρτες, καλύπτει την πρόωρη αποπληρωμή των οφειλών, προσυμβατικές και συμβατικές πληροφορίες, καθώς και το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη συμφωνία.

Το πεδίο εφαρμογής της καλύπτει συμβάσεις πίστωσης που αφορούν ποσά μεταξύ 200 και 75.000 ευρώ. Για ποσά κάτω των 200 και άνω των 75.000 ευρώ τα κράτη - μέλη μπορούν να διατηρήσουν ή να θεσπίσουν τις δικές τους ρυθμίσεις. Με βάση τη νέα Οδηγία, ο καταναλωτής θα δικαιούται ανά πάσα στιγμή να αποπληρώσει πρόωρα το δάνειο. Θα δικαιούται τότε μείωση του συνολικού κόστους της πίστωσης που αποτελείται από τους τόκους και τις επιβαρύνσεις για το εναπομένον διάστημα της σύμβασης.

Στην περίπτωση πρόωρης αποπληρωμής ο πιστωτικός φορέας θα δικαιούται μια δίκαιη και αντικειμενικά δικαιολογημένη αποζημίωση για ενδεχόμενα έξοδα που έχουν άμεση σχέση με την πρόωρη αποπληρωμή της πίστωσης. Αυτό θα μπορεί όμως να συμβεί υπό την προϋπόθεση ότι η πρόωρη αποπληρωμή πραγματοποιείται εντός περιόδου για την οποία έχει καθοριστεί το χρεωστικό επιτόκιο.

Ο φορέας πληρωμής θα μπορεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις να ζητήσει μεγαλύτερη αποζημίωση αν αποδείξει ότι οι απώλειες που υπέστη από την πρόωρη αποπληρωμή υπερβαίνουν το ποσό που κατέβαλε ο καταναλωτής. Οι απώλειες θα πρέπει να οφείλονται είτε στη διαφορά μεταξύ του αρχικού επιτοκίου αναφοράς και του επιτοκίου αναφοράς τη στιγμή της πρόωρης αποπληρωμής είτε σε άλλα έξοδα.

Στην περίπτωση που η περίοδος μεταξύ της πρόωρης αποπληρωμής και του τερματισμού της σύμβασης ξεπερνά το ένα έτος η αποζημίωση δεν θα πρέπει να υπερβεί το 1% του ποσού της πρόωρης αποπληρωμής. Αν η περίοδος αυτή είναι μικρότερη, τότε η αποζημίωση δεν θα πρέπει να υπερβεί το 0,5% του εν λόγω ποσού.

Επίσης σε εύθετο χρόνο, προτού δεσμευθεί ο καταναλωτής από οποιαδήποτε σύμβαση πίστωσης, ο πιστωτικός φορέας θα πρέπει να του παράσχει τις προσυμβατικές πληροφορίες και να καθορίσει το δικαίωμα πρόωρης αποπληρωμής. Σε περίπτωση που η συμφωνία έχει συναχθεί μέσω εξ αποστάσεως επικοινωνίας ο πιστωτικός φορέας θα πρέπει να παράσχει στον καταναλωτή το σύνολο των προσυμβατικών πληροφοριών κάνοντας χρήση των τυποποιημένων ευρωπαϊκών πληροφοριών καταναλωτικής πίστης.

Στην περίπτωση πιστωτικών δανείων με σταθερή διάρκεια ο καταναλωτής θα δικαιούται να ζητεί και να λαμβάνει δωρεάν οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της σύμβασης μια κατάσταση των απαιτούμενων πληρωμών με τη μορφή πίνακα χρεολυσίων. Ο πίνακας θα περιλαμβάνει ανάλυση κάθε περιοδικής αποπληρωμής, ούτως ώστε να εμφαίνονται πληροφορίες όπως το αποσβεσθέν κεφάλαιο, ο τόκος που υπολογίζεται βάσει του χρεωστικού επιτοκίου και, όπου συντρέχει λόγος, οι συμπληρωματικές επιβαρύνσεις.

Στην περίπτωση των συμβάσεων πίστωσης υπό μορφή υπερανάληψης θα πρέπει να αναφέρονται με σαφή και συνοπτικό τρόπο πληροφορίες όπως: ο τύπος της πίστωσης, το ανώτατο όριο του ποσού της πίστωσης και οι όροι που διέπουν τις αναλήψεις, το συνολικό ετήσιο πραγματικό επιτόκιο και το συνολικό ποσό που πρέπει να πληρώσει ο καταναλωτής κατά τον χρόνο της σύναψης της συμφωνίας.

Ο καταναλωτής θα διαθέτει προθεσμία 14 ημερών για να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση πίστωσης, χωρίς να αναφέρει τους λόγους.

Πηγή express


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης