Αποτελέσματα live αναζήτησης

Εφαρμογή συστάσεων της εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ με το νέο νομοσχέδιο - Αλλαγές στη φαρμακευτική νομοθεσία

25 Νοέμβριος 2016
Με το Μέρος Τρίτο του νομοσχεδίου «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης Επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις» εισάγονται διατάξεις εφαρμογής συστάσεων της εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ.

Αναλυτικά η αιτιολογική έκθεση και οι διατάξεις του νομοσχεδίου:

Άρθρο 26
Καταργούμενες διατάξεις Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων


ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με τις προτεινόμενες ρητές καταργήσεις νομοθετικών διατάξεων και κανονιστικών πράξεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επιδιώκεται, στο πλαίσιο της καλής νομοθέτησης, η άρση αμφιβολιών σχετικά με την ισχύ ή μη διατάξεων νόμων, Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών αποφάσεων. Η επιδίωξη αυτή είναι συμβατή και με τις συστάσεις που διατυπώθηκαν στο πλαίσιο της εργαλειοθήκης ΙΙΙ του ΟΟΣΑ. Οι ρητές καταργήσεις κρίνονται αναγκαίες και εξυπηρετούν την αρχή της ασφάλειας και βεβαιότητας του δικαίου.
Συγκεκριμένα η περ. α΄ της παρ. 1 καταργεί την περίπτωση κ΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 1959/1991, καθώς με την παρ. Τ1 της υποπαραγράφου Α2 της παραγράφου Α του άρθρου 2 του μέρους Β του ν. 4336/2015 (Α’ 94) καταργήθηκαν «η δεύτερη και επόμενες υποπαράγραφοι του άρθρου 2 του ν.δ. 49/68 (Α’249)». Με βάση την εν λόγω διάταξη καταργούνται οι υποπαράγραφοι β έως ι της παρ. 3 του αρ. 2 ν.δ. 49/1968 (Α`294). Το ν.δ. 49/1968, όμως, τροποποιήθηκε/συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του ν.δ. 833/1971 (Α’34), κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 2 του β.δ. 281/1973 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του ν. 1959/1991. Έτσι, δημιουργείται ασάφεια σχετικά με το αν ισχύει η περ. κ` της παρ. 3 του αρ. 2 του ν. 1959/1991. Με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 της υποπαραγράφου Α2 της παραγράφου Α του άρθρου 2 του μέρους Β του ν. 4336/2015 καταργήθηκε, επίσης, όλη νομοθεσία σχετικά με τον έλεγχο της απόδειξης της πραγματοποίησης ακαθάριστων εσόδων ως προϋπόθεση για τη χορήγηση αδειών κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης ή για τη μεταβολή των όρων κυκλοφορίας τους. Για λόγους ασφάλειας δικαίου, λοιπόν, κρίνεται αναγκαία η ρητή κατάργηση με νόμο της περ. κ` της παρ. 3 του αρ. 2 του ν. 1959/1991 και της υπ’ αριθμ. A9/οικ/16954/1248 ΦΕΚ Β 696/6.6.2000 «Ταξινόμηση ΦΙΧ αυτ/των μέχρι 8 τόνους σε μελισσοκόμους.» κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Μεταφοράς και Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως ισχύει, που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της περ. κ` της παρ. 3 του αρ. 2 του ν. 1959/1991.
Με την περίπτωση β’ σύμφωνα με τις αρχές της καλής νομοθέτησης καταργείται η περίπτωση α’ του άρθρου 17 της υπ’ αριθ. 4616/52519 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων». (ΦΕΚ Β 1367)
Το Π.Δ. 205/2001 καταργείται όπως ορίζεται κατωτέρω με την περίπτωση δ΄.
Με τις περιπτώσεις γ΄ και δ΄ της παρ. 1 καταργούνται αντίστοιχα τα π.δ. 115/1997 «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως έχει συμπληρωθεί» (Α΄104) και π.δ. 205/2001 «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (Α΄ 160), καθώς έχουν καταργηθεί οι Οδηγίες 91/414/ΕΟΚ και 98/8/ΕΚ, τις οποίες ενσωμάτωσαν στο εθνικό δίκαιο τα ως άνω Π.Δ.. Οι εν λόγω Οδηγίες καταργήθηκαν -με την επιφύλαξη μεταβατικών διατάξεων- με τους Κανονισμούς 1107/2009 και 528/2012 αντίστοιχα. Τα αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα των Κανονισμών αυτών έχουν γίνει με την έκδοση κανονιστικών πράξεων βάσει ειδικών εξουσιοδοτικών διατάξεων νόμων για την ενσωμάτωση κοινοτικού δικαίου αναφορικά με τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και τα βιοκτόνα. Συνεπώς, για να υπάρχει ασφάλεια δικαίου θα πρέπει να καταργηθούν ρητά τα εν λόγω Π.Δ..
Με τις περιπτώσεις ε΄ και στ΄ της παρ. 1 καταργούνται οι αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας 85418/24-8-1988 «Τεχνική και μέθοδοι ελέγχου γεωργικών φαρμάκων» (Β΄ 674) και 1716/27-4-1999 «Παρασκευαστής Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων και προϋποθέσεις επαναχορήγησης έγκρισης κυκλοφορίας των προϊόντων αυτών λόγω αλλαγής του αντιπροσώπου ή του παρασκευαστή» (Β΄ 700). Κατά το άρθρο 52 ν.4036/2012 (Α΄ 8) «Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται οι διατάξεις του ν. 721/1977 (Α'298) όσον αφορά τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, καθώς και κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα των φυτοπροστατευτικων προϊόντων». Συνεπώς, οι εξουσιοδοτικές διατάξεις των εν λόγω υπουργικών αποφάσεων έχουν ήδη καταργηθεί και άρα για λόγους ασφάλειας δικαίου πρέπει να καταργηθούν ρητά και οι υπουργικές αποφάσεις.

Με την παράγραφο 2 ορίζεται η έναρξη ισχύος αυτού του άρθρου.

Άρθρο 27
Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων


Με τις προτεινόμενες ρητές καταργήσεις νομοθετικών διατάξεων και κανονιστικών πράξεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επιδιώκεται στο πλαίσιο της καλής νομοθέτησης η άρση αμφιβολιών σχετικά με την ισχύ ή μη διατάξεων νόμων και υπουργικών αποφάσεων. Η επιδίωξη αυτή είναι συμβατή και με τις συστάσεις που διατυπώθηκαν στο πλαίσιο της εργαλειοθήκης ΙΙΙ του ΟΟΣΑ. Οι ρητές καταργήσεις κρίνονται αναγκαίες και εξυπηρετούν την αρχή της ασφάλειας και βεβαιότητας του δικαίου.
Συγκεκριμένα με τον νόμο ν.3955/2011 «Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών(ΕΜΕΑΠΕΕ) και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε από τον ν.4235/2014 άρθρο 50, σε συνάρτηση και με τις λοιπές εφαρμοστικές διατάξεις του (ΚΥΑ 230/20798/5-3-2012 «Αντικατάσταση δικαιολογητικών του άρθρου 4 του ν.3955/2011» και ΥΑ 225/32352 «Κατάθεση εγγυητικής επιστολής για την εγγραφή των εμπόρων αγροτικών προϊόντων στο Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών»), θεσπίστηκε το Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών(ΕΜΕΑΠΕΕ).
Σύμφωνα με το παραπάνω νομοθετικό πλαίσιο προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η κατάθεση εγγυητικών επιστολών εκ μέρους των εμπόρων κατά την διαδικασία εγγραφής τους στο ΕΜΕΑΠΕΕ και η διαδικασία κατάπτωσης των εγγυητικών επιστολών, μέσω της αρμόδιας υπηρεσίας του ΥΠΑΑΤ, σε περίπτωση μη εξόφλησης των συναλλασσομένων, με τους εμπόρους, παραγωγών.

Με την τροπολογία προτείνεται η κατάργηση των διατάξεων που αφορούν την υποχρέωση κατάθεσης εγγυητικής επιστολής για τους ακόλουθους λόγους:

1. Προκαλείται στρέβλωση του ανταγωνισμού λόγω της υποχρέωσης για κατάθεση εγγυητικής επιστολής κατά την εγγραφή στο ΕΜΕΑΠΕΕ και του κόστους που αυτή συνεπάγεται. Ο κίνδυνος στρέβλωσης επιτείνεται λόγω της διακριτικής μεταχείρισης μεταξύ διαφόρων κατηγοριών εμπόρων, οι οποίοι μπορούν να εξαιρούνται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων από την υποχρέωση κατάθεσης εγγυητικής επιστολής, με διάφορα κριτήρια. Τα όποια κριτήρια εξαίρεσης δίνουν έναυσμα αμφισβήτησής τους, από τους μη εξαιρουμένους, ως μη αντικειμενικών. Οι προαναφερθείσες επιπτώσεις τονίσθηκαν, κατά την διαδικασία της διαβούλευσης, από την πλευρά των εμπόρων.
2. Η διαδικασία κατάθεσης εγγυητικών επιστολών και η, στη συνέχεια. σύνδεσή της με την επίλυση των συναλλακτικών διαφορών μεταξύ εμπόρων και παραγωγών με μέσον την κατάπτωσή της, δεν είναι πρακτικά διαχειρίσιμη σε επίπεδο μιας και μόνης υπηρεσίας- και μάλιστα κεντρικής- του ΥΠΑΑΤ, με τις υπάρχουσες δομές και τις δυνατότητες που το τελευταίο έχει. Ειδικότερα, η συσσώρευση μεγάλου αριθμού εγγυητικών επιστολών, η ανάγκη για τη φύλαξή τους και ο έλεγχος της γνησιότητάς τους, καθιστά τη διαδικασία ανέφικτη. Οι δυνατότητες εφαρμογής της όλης διαδικασίας περιορίζονται πολύ περισσότερο στην πράξη εάν ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες στις συναλλαγές ανά προϊόν, η προφανής ανάγκη διενέργειας ελέγχων για την εξακρίβωση των καταγγελιών, οι ειδικές συνθήκες που πολλές φορές ισχύουν σε τοπικό επίπεδο και ο αναμενόμενος μεγάλος όγκος εξεταστέων περιπτώσεων.
3. Το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο του ν. 3955/2011 και των εφαρμοστικών Υπουργικών Αποφάσεων, καθιστά ατελέσφορη τη διαδικασία κατάπτωσης των εγγυητικών επιστολών, καθόσον αυτό το ίδιο παραπέμπει στην δικαιοδοσία των δικαστηρίων, αφού απαιτεί ως προϋπόθεση για την κατάπτωση την έκδοση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.
4. Λόγω της δυσμενούς οικονομικής κατάστασης των τελευταίων ετών, η δυνατότητα εξασφάλισης εγγυητικών επιστολών από τα Τραπεζικά Ιδρύματα έχει καταστεί δυσχερέστερη. Επιπλέον το ύψος της εγγυητικής επιστολής δεν εξασφαλίζει την εξόφληση των συναλλασσομένων παραγωγών, ειδικά στις περιπτώσεις επιχειρήσεων με μεγάλο κύκλο εργασιών, εκτός και αν είναι πολύ μεγάλο, οπότε θα δημιουργούσε προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία της ελεύθερης οικονομίας.

Άρθρο 28
Τροποποίηση της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Ε10 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ)


Τα λιπάσματα είναι χημικά προϊόντα, η εμπορία των οποίων πρέπει απαραίτητα να διενεργείται από υπεύθυνο επιστήμονα. Η ορθή ενημέρωση των χρηστών από τον υπεύθυνο επιστήμονα διασφαλίζει την ορθολογική χρήση των λιπασμάτων και ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο επιβάρυνσης ή υποβάθμισης του περιβάλλοντος. Για τους ανωτέρω λόγους, ο υπεύθυνος επιστήμονας πρέπει να απασχολείται σε κάθε σημείο πώλησης των επιχειρήσεων που εμπορεύονται λιπάσματα καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας αυτών.

Άρθρο 29
Καταργητικές διατάξεις - Αιτιολογική Έκθεση


Οι προτεινόμενες διατάξεις στοχεύουν στην ρητή κατάργηση νομοθετημάτων, τα οποία έχουν καταστεί ανενεργά λόγω προηγούμενης κατάργησης των σχετικών συνδεδεμένων ή/και εξουσιοδοτικών διατάξεων ή λόγω ρύθμισης του ιδίου θέματος από μεταγενέστερη διάταξη και ως εκ τούτου κρίνεται σκόπιμη η απάλειψή τους.

Ειδικώς δια της κατωτέρω προτεινόμενης διάταξης καταργούνται:
α) το άρθρο 7 του Ν. 3905/2010 και οι υπουργικές αποφάσεις:
• ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/38227(Β’1452/2012) «Καθορισμός της διαδικασίας ενίσχυσης παραγωγών κινηματογραφικών έργων και επιχειρήσεων αιθουσών από τον ειδικό φόρο του άρθρου 5 του Ν. 3905/2010» και
• Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α./ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/76061/2587/44(B’2278/2012), «Τροποποίηση της αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/ 38227/20-4-2012 υπουργικής απόφασης με θέμα «Καθορισμός της διαδικασίας ενίσχυσης παραγωγών κινηματογραφικών έργων και επιχειρήσεων αιθουσών από τον ειδικό φόρο του άρθρου 5 του Ν. 3905/2010» λόγω προηγούμενης κατάργησης του συνδεδεμένου, με τις ως άνω διατάξεις, άρθρου 5 του Ν. 3905/2010, το οποίο καταργήθηκε με την παρ. 8 υποπαρ.Δ.12 του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (Α΄94) και β) οι υπουργικές αποφάσεις:
• ΥΠΠΟ/ΔΙΚΟΜ/84148/1376/1402 (Β’1483/2005) «Άσκηση του επαγγέλματος τεχνικού της Βιομηχανίας Κινηματογράφου και Τηλεόρασης», λόγω προηγούμενης κατάργησης του άρθρου 1 του Ν. 358/1976 «Περί της βιομηχανίας Κινηματογράφου κλπ», δια της υποπαραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του Ν. 4254/2014 (Α’ 85).
• ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/198/64287 (Β’1812/2003) «Καθορισμός διαδικασίας και απαιτούμενων δικαιολογητικών για την χορήγηση πιστοποιητικού ελληνικής ιθαγένειας και τον χαρακτηρισμό ταινιών μυθοπλασίας, τεκμηρίωσης και κινουμένων σχεδίων μεγάλου ή μικρού μήκους, ως Ελληνικών», λόγω μεταγενέστερης υπουργικής απόφασης με αριθμό ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/105396 (Β’2608) «Καθορισμός διαδικασίας και απαιτούμενων δικαιολογητικών για την χορήγηση πιστοποιητικού ελληνικής ιθαγένειας κινηματογραφικού έργου σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3905/2010 και ρύθμιση τρόπου υπολογισμού κριτηρίων των άρθρων 3 και 4 του Ν. 3905/2010», η οποία ρυθμίζει τα ίδια θέματα και εν τοις πράγμασι καταργεί την προηγούμενη υπουργική απόφαση.

Η ως άνω ρητή κατάργηση δικαιολογείται από την επιτακτική ανάγκη απλοποίησης και κωδικοποίησης του νομοθετικού πλαισίου. Η καταπολέμηση της πολυνομίας και η συστηματική ταξινόμηση των συναφών κανόνων συμβάλλει αποφασιστικά στην ευχερέστερη επικράτηση των αρχών της νομιμότητας και της ασφάλειας δικαίου και εντάσσονται στην γενικότερη προσπάθεια της Κυβέρνησης να βελτιωθεί η καθημερινότητα του πολίτη.

Άρθρο 30
Ρύθμιση θεμάτων κινηματογραφικής παραγωγής


Αιτιολογική Έκθεση

Με το άρθρο 8 του ν. 3905/2010 (Α’ 219) επιχειρήθηκε η θέσπιση ενός συστήματος ενίσχυσης της κινηματογραφικής παραγωγής από τους παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών έργων βάσει των ιδιαιτεροτήτων κάθε υπόχρεου. Συγκεκριμένα, η διάταξη αυτή προέβλεπε ότι για την παραγωγή ελληνικών κινηματογραφικών έργων, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ίδιου νόμου.:

α) η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. υποχρεούτο να διαθέτει κάθε χρόνο το 1,5% του ετήσιου κύκλου εργασιών της, στον οποίο συνυπολογίζονταν και τα έσοδα από τα ανταποδοτικά τέλη.

β) οι ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί υποχρεούνταν να διαθέτουν κάθε χρόνο το 1,5% των ετήσιων διαφημιστικών εσόδων τους.

γ) Οι εταιρείες συνδρομητικής τηλεόρασης υποχρεούνταν να διαθέτουν κάθε χρόνο το 1,5% του ετήσιου κύκλου εργασιών τους.

δ) Οι εταιρείες παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και νέων τεχνολογιών υποχρεούνταν να διαθέτουν κάθε χρόνο το 1,5% του ετήσιου κύκλου εργασιών τους που προκύπτει από την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων μέσω διαδικτύου ή κινητής τηλεφωνίας (ΙPTV, VIDEO ON DEMAND).

Στους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς δόθηκε η δυνατότητα να διαθέτουν μέχρι και το μισό του προς επένδυση ποσού ως διαφημιστικό χρόνο στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, προκειμένου να ενισχυθεί η διαφημιστική προβολή και προώθηση έργων χρηματοδοτούμενων ή μη χρηματοδοτούμενων από αυτό. Η δυνατότητα αυτή δόθηκε και στις εταιρείες συνδρομητικής τηλεόρασης με χρονικό όμως περιορισμό, ήτοι μέχρι το έτος 2014, ενώ από το έτος 2015 και μετά οι εταιρείες συνδρομητικής τηλεόρασης υποχρεούνταν να διαθέτουν το σύνολο του 1,5 % του κύκλου εργασιών τους αποκλειστικά και μόνο για την παραγωγή κινηματογραφικών έργων, χωρίς ωστόσο να αιτιολογείται επαρκώς και χωρίς να προκύπτει κάποιος αντικειμενικός λόγος για τη διαφορετική μεταχείριση μεταξύ των δύο κατηγοριών υπόχρεων.

Με την παρούσα ρύθμιση απαλείφεται ο χρονικός αυτός περιορισμός και εξομοιώνονται οι δύο κατηγορίες υπόχρεων προκειμένου να συμβάλλουν ισομερώς στην ενίσχυση της ελληνικής κινηματογραφίας.

Άρθρα 31 και 32
Ρύθμιση θεμάτων Φορτηγών Ιδιωτικής Χρήσης


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την παρ. 2 της υποπαραγράφου Α2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α΄) καταργήθηκαν η δεύτερη και επόμενες υποπαράγραφοι του άρθρου 2 του ν.δ. 49/68 (Α’249) όπως αυτό τροποποιήθηκε - συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του ν.δ. 833/1971 (Α’34), κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 2 του β.δ. 281/1973 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του ν. 1959/1991. Οι διατάξεις αυτές αφορούν στην προϋπόθεση της πραγματοποίησης ακαθάριστων εσόδων για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας Φορτηγού Ιδιωτικής Χρήσης (ΦΙΧ). Με την παρ. 5 της υποπαραγράφου Α2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α΄) καταργήθηκαν επίσης όλες οι διατάξεις σχετικά με τον έλεγχο της απόδειξης της πραγματοποίησης ακαθάριστων εσόδων ως προϋπόθεση για τη χορήγηση αδειών κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης ή για τη μεταβολή των όρων κυκλοφορίας τους.
Σε υλοποίηση συστάσεων του ΟΟΣΑ σχετικά με την άρση εμποδίων στον ανταγωνισμό, με το άρθρο 32 αντικαθίστανται ρυθμίσεις του ν.δ. 49/1968 όπως έχει κωδικοποιηθεί με το β.δ. 281/1973, οι οποίες αφορούν αφενός στο είδος του επαγγελματικού δεσμού του οδηγού ΦΙΧ με την επιχείρηση τις μεταφορικές ανάγκες της οποίας εξυπηρετεί, αφετέρου αίρεται οιοσδήποτε περιορισμός ως προς το είδος της μισθωτικής σχέσης με την οποία το ΦΙΧ έχει περιέλθει στην κατοχή της επιχείρησης. Επαναπροσδιορίζονται κατ’ επέκταση οι προϋποθέσεις νόμιμης κυκλοφορίας των ΦΙΧ, ώστε να είναι πλέον σύμφωνοι τόσο με τις επελθούσες τροποποιήσεις του θεσμικού πλαισίου, όσο και με τις διατάξεις του ενωσιακού δικαίου. Συνεπεία των ανωτέρω νομοτεχνικών βελτιώσεων, με την παρ. 3 καταργούνται ρητά τα άρθρα 1, 2, 3, 7 και 15 του ν. 1959/1991 (ΦΕΚ Α’ 123).
Επιπλέον, για λόγους ασφάλειας και βεβαιότητας δικαίου, καθώς και σε εφαρμογή των συστάσεων του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) με την παρ. 1 του άρθρου 33 αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του Κεφαλαίου Β της Υ.Α. υπ’ αριθμ. Α2/29542/5347/1991(Β΄ 707) ώστε να εναρμονισθεί με τις επελθούσες τροποποιήσεις. Επιπλέον, καταργούνται από 11 Αυγούστου 2015 οι ακόλουθες περιπτώσεις της Υ.Α. υπ’ αριθμ. Α2/29542/5347/1991 (ΦΕΚ Β΄707) για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας αγροτικού ΦΙΧ: α. Η περίπτωση αα’ (βεβαίωση) καθώς και η περίπτωση ββ’ (υπεύθυνη δήλωση) της παραγράφου 2 του Κεφαλαίου Γ’ και β. Η περίπτωση δ’ της παρ. 2 του Κεφαλαίου Δ’. Τέλος, καταργούνται ρητά οι παράγραφοι 3, 5, 6 και 8 του Κεφαλαίου Δ’ της ως άνω Υ.Α., καθώς και η περίπτωση δδ (συμπληρωματικά στοιχεία) της παραγράφου 2 του Κεφαλαίου Γ’ της Υ.Α. υπ’ αριθμ. Α2/29542/5347/1991(Β΄ 707) για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας επαγγελματικού Φορτηγού Ιδιωτικής Χρήσης

Άρθρο 33
Καταργητικές διατάξεις


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την παρούσα τροπολογία καταργούνται οι κατωτέρω διατάξεις, επειδή έχουν καταστεί ανενεργές και άνευ αντικειμένου, είτε λόγω μεταγενέστερης διαφορετικής νομοθετικής ρύθμισης είτε λόγω μεταβολής των πραγματικών συνθηκών, που επέβαλαν και δικαιολογούσαν την τότε νομοθέτησή τους. Συγκεκριμένα,
- Το άρθρο 24 παρ. 3 και την παρ. 8 εδ.2 του Ν. 1746/1988 βάσει του άρθρου 5 του Ν. 3592/2007, περί μετοχών ΑΕ ιδιοκτητριών εφημερίδων ή περιοδικών.
- Το άρθρο 5 Ν. 1446/1984, βάσει του άρθρου 48 του Ν. 3986/2011, περί εκπτώσεων τελών τηλεπικοινωνιακών ανταποκρίσεων.
- Το άρθρο 22 παρ. 2 του Ν.Δ. 1004/1971, περί δικαιωμάτων και υποχρεώσεων ανταποκριτών.
- Το άρθρο 10 παρ. 1,2 του Ν. 3021/2002, βάσει του άρθρου 48 παρ. 1 α του Ν. 3986/2011, καθώς και λόγω του Ν. 4072/2012 περί κατάργησης υποχρεωτικής δημοσίευσης ισολογισμών.
- Ο αναγκαστικός νόμος 1093/1938, περί θεμάτων αφορώντων τους εφημεριδοπώλες.
- Ολόκληρος ο Α.Ν 582/4195, περί τρόπου χορήγησης χαρτιού στον Τύπο.
- Τα άρθρα 4 και 5 παρ. 5 του Ν.Δ. 3619/1956 περί Ένωσης ιδιοκτητών επαρχιακών εφημερίδων.
- Το Β.Δ. 433/1963, περί συμμετοχής αλλοδαπών σε Σύνδεσμο ανταποκριτών ξένου Τύπου.
- Το Ν.Δ. 3757/1957 περί προϋποθέσεων εφημερίδων δημοσίευσης ισολογισμών κλπ. ΑΕ και ΕΠΕ.
- Το άρθρο 2, Άρθρο 6 παρ. 2, Άρθρο 10 του Ν. 4286/1963 περί θεμάτων σχετικά με τη σύσταση Ένωσης Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου
- Το Π.Δ. 235/2003 περί όρων-προϋποθέσεων χορήγησης αδειών ίδρυσης-λειτουργίας ραδιοφωνικών σταθμών ελεύθερης λήψης.
- Ο αναγκαστικός νόμος 1092/38 περί Τύπου, βάσει του Ν. 2243/94.

Άρθρο 34


Αιτιολογική Έκθεση

Η προτεινόμενη ρύθμιση αποσκοπεί στην ρύθμιση θεμάτων που άπτονται της φαρμακευτικής κυρίως νομοθεσίας Ειδικότερα, μετά από οριζόντια αξιολόγηση του συγκεκριμένου τομέα, διαπιστώθηκε η ύπαρξη διατάξεων που παρ’ ό,τι έχουν καταστεί ανενεργείς λόγω επαναρρύθμισης του ίδιου θέματος με νεώτερη διάταξη ή σιωπηρής κατάργησής τους από νεότερες νομοθετικές ρυθμίσεις με το ίδιο πεδίο ρύθμισης, εξακολουθούν να βρίσκονται έστω και τυπικά σε ισχύ, χωρίς μέχρι σήμερα να έχουν καταργηθεί ρητά. Κατά συνέπεια πρέπει οι διατάξεις αυτές να καταργηθούν, για λόγους σαφήνειας του νόμου και ασφάλειας δικαίου. Ειδικότερα στην ανωτέρω κατηγορία εντάσσονται όλες οι περιπτώσεις των εδαφίων α’ έως γ’ της παραγράφου 1 της προτεινόμενης διάταξης
Η διάταξη της παρ.6 του άρθρου 11 του ν.5607/1932 (Α΄300), προβλέπει την δυνατότητα παράτασης της άδειας λειτουργίας φαρμακείου από αδειούχο φαρμακοποιό, στις περιπτώσεις που έχει συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του ή 35 χρόνια υπηρεσίας για επτά (7) έτη και έχει τέκνο που σπουδάζει στην φαρμακευτική. Το ίδιο ισχύει και για την κληρονομική φαρμακαποθήκη και για την περίπτωση κληρονομικού φαρμακείου, εάν ο κληρονόμος σπουδάζει την φαρμακευτική. Η σχετική διάταξη πρέπει να καταργηθεί, καθώς αφενός δεν υπάρχουν ηλικιακά όρια για την λειτουργία φαρμακείου από φαρμακοποιό, αφετέρου οι ευνοϊκές διατάξεις για κληρονόμους φαρμακοποιών, που μπορούσαν κατ’ εξαίρεση των λοιπών διατάξεων να αποκτήσουν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας φαρμακείου, θεωρούνται πλέον παρωχημένες, καθώς παραβιάζουν την αρχή της ισότιμης πρόσβασης των αδειούχων φαρμακοποιών στο επάγγελμα, που πρέπει να βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια και όχι στο τυχαίο κριτήριο της κληρονομικής διαδοχής.
Επιπλέον, κρίνεται επιβεβλημένη η κατάργηση του άρθρου 20 παρ.1 και περίπτωση α’ της ΚΥΑ υπ’αριθμ. ΔΥΓ3α/ΓΠ. 132979/2005 (Β’ 352) και υπ’αριθμ. Α6/2880/1980 (Β’828), λόγω εφαρμογής του νέου Κανονισμού 1223/2009/ΕΚ στον τομέα των καλλυντικών.
Τέλος, κρίνεται σκόπιμη η κατάργηση της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του ν.2166/1993 (Α’ 137), όπως ισχύει, καθώς πλέον μπορούν νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής να λάβουν άδεια χονδρικής πώλησης φαρμάκων, με είδος δραστηριότητας την φαρμακαποθήκη, χωρίς οι μέτοχοι ή οι εταίροι ή τα μέλη της Διοίκησης ή ο νόμιμος εκπρόσωπος να είναι φαρμακοποιοί (βλ.υπ’αριθμ. Δ.ΥΓ3α/Γ.Π.32221/29-4-2013 απόφαση, Β΄2013).
Επίσης κρίνεται αναγκαία η τροποποίηση της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου, ώστε να προσαρμοστεί στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο και να δίνεται η δυνατότητα στους εκπροσώπους όλων των εταιρειών να συμμετέχουν, ανεξαρτήτως της ιδιότητάς τους ως φαρμακοποιών ή της συμμετοχής στις εταιρείες αυτές φαρμακοποιών.

Διατάξεις νομοσχεδίου:

Άρθρο 26
Καταργούμενες διατάξεις Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων


1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, καταργούνται οι παρακάτω διατάξεις, όπως ισχύουν:
α) Η περίπτωση κ' της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 1959/1991 «Για τις οδικές μεταφορές, τις επικοινωνίες και άλλες διατάξεις» (Α' 123), καθώς και η ΚΥΑ Α9/οικ/16954/1248/6-6-2000 των Υπουργών Γεωργίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών «Ταξινόμηση ΦΙΧ αυτ/των μέχρι 8 τόνους σε μελισσοκόμους» (Β'696).
β) Η περίπτωση α του άρθρου 17 της ΚΥΑ 4616/52519/2016 των Υπουργών, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Υγείας, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (EE) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων» (ΦΕΚ Β' 1367).
γ) Το π.δ. 115/1997 «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως έχει συμπληρωθεί» (Α'104).
δ) Το π.δ. 205/2001 «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (Α' 160), με την επιφύλαξη των άρθρων 86, 89 έως 93 και 95 του Κανονισμού 528/2012 και του άρθρου 18 της ΚΥΑ 4616/52519/2016 (Β' 1367) «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (EE) αριθ.528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων».
ε) Η ΥΑ 85418/1988 του Υπουργού Γεωργίας «Τεχνική και μέθοδοι ελέγχου γεωργικών φαρμάκων» (Β' 674).
στ) Η ΥΑ 1716/1999 του Υπουργού Γεωργίας «Παρασκευαστής φυτοπροστατευτικών προϊόντων και προϋποθέσεις επαναχορήγησης έγκρισης κυκλοφορίας των προϊόντων αυτών λόγω αλλαγής του αντιπροσώπου ή του παρασκευαστή» (Β' 700).

2. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 27
Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων


1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, καταργούνται:
α) Η παράγραφος 4 του άρθρου 4 του ν. 3955/2011 (Α' 89).
β) Οι υποπεριπτώσεις εε' και στστ' της περ. α' της παρ. 1, η παράγραφος 2 και η περ. γ' της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3955/2011 (Α' 89).
γ) Η ΥΑ 225/32352/2014 του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κατάθεση εγγυητικής επιστολής για την εγγραφή των εμπόρων αγροτικών προϊόντων στο Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών του νόμου 3955/2011(Α' 89)» (Β'618).
δ) Η ΚΥΑ 230/20798/2012 των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αντικατάσταση δικαιολογητικών του άρθρου 4 του ν. 3955/2011 (Α'89) με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α'75). Υποβολή αιτήσεων υπεύθυνων δηλώσεων μετά των απαιτούμενων δικαιολογητικών και διαδικασία εγγραφής στο Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων Εφοδίων και Εισροών του ν. 3955/2011, καθώς και περιεχόμενο του Μητρώου» (Β'593).

2. Το προτελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3955/2011 (Α' 89) αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε κάθε περίπτωση πρώτης υποτροπής του εμπόρου, το ύψος του προστίμου που επιβάλλεται σύμφωνα με τις περιπτώσεις α και β καθορίζεται στο 50% του ποσού των κατά περίπτωση αναφερόμενων συναλλαγών και σε κάθε περίπτωση επόμενης υποτροπής στο 100% του ποσού αυτών.»

Άρθρο 28
Τροποποίηση της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Ε10 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013


Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Ε10 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α'107), αντικαθίσταται ως εξής:
«1.Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εμπορεύεται λιπάσματα υποχρεούται να απασχολεί σε κάθε εγκατάσταση εμπορίας λιπασμάτων υπεύθυνο επιστήμονα με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας της εγκατάστασης.»

Άρθρο 29
Καταργητικές διατάξεις


Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:
α) το άρθρο 7 του Ν. 3905/2010 (Α' 219)
β) η ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/38227(Β'1452. 2 Μαΐου 2012) «Καθορισμός της διαδικασίας ενίσχυσης παραγωγών κινηματογραφικών έργων και επιχειρήσεων αιθουσών από τον ειδικό φόρο του άρθρου 5 του ν. 3905/2010»
γ) η Υ.ΠΑΙ.0.Π.Α./ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/76Ο61/2587/44(Β'2278. 6 Αυγούστου 2012) «Τροποποίηση της αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/ 38227/20-4-2012 υπουργικής απόφασης με θέμα «Καθορισμός της διαδικασίας ενίσχυσης παραγωγών κινηματογραφικών έργων και επιχειρήσεων αιθουσών από τον ειδικό φόρο του άρθρου 5 του ν. 3905/2010»
δ) η ΥΠΠΟ/ΔΙΚΟΜ/84148/1376/1402 (Β'1483. 27 Οκτωβρίου 2005) «Άσκηση του επαγγέλματος τεχνικού της Βιομηχανίας Κινηματογράφου και Τηλεόρασης»
ε) η ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/198/64287 (Β' 1812. 5 Δεκεμβρίου 2003) «Καθορισμός διαδικασίας και απαιτούμενων δικαιολογητικών για την χορήγηση πιστοποιητικού ελληνικής ιθαγένειας και τον χαρακτηρισμό ταινιών μυθοπλασίας, τεκμηρίωσης και κινουμένων σχεδίων μεγάλου ή μικρού μήκους, ως Ελληνικών».

Άρθρο 30
Ρύθμιση θεμάτων κινηματογραφικής παραγωγής


1. Η παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 3905/2010 (Α' 219) αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Μέχρι και το μισό του ποσού που υποχρεούται να διαθέσει κάθε χρόνο εταιρία συνδρομητικής τηλεόρασης για την παραγωγή κινηματογραφικών έργων σύμφωνα με την αμέσως προηγούμενη παράγραφο, μπορεί να διατίθεται στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου ως διαφημιστικός χρόνος για την τηλεοπτική διαφήμιση και προώθηση κινηματογραφικών έργων.»

2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 3905/2010 (Α' 219) καταργείται από 1.1.2015.

Άρθρο 31
Ρύθμιση θεμάτων Φορτηγών Ιδιωτικής Χρήσης


1. Αντικαθίστανται τα άρθρα 1 και 2 του ν.δ. 49/68 (Α'249), όπως έχει κωδικοποιηθεί με το β.δ. 281/1973 (Α' 84) ως ακολούθως:
«Άρθρο 1
1. Ως φορτηγό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης (Φ.Ι.Χ) θεωρείται το μεταφορικό μέσο που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των μεταφορικών αναγκών της επιχείρησης ή του επαγγέλματος του ιδιοκτήτη του, απαγορευομένης σε κάθε περίπτωση της άμεσης ή έμμεσης είσπραξης κομίστρου με οποιονδήποτε τρόπο για τις μεταφορές που διενεργούνται με αυτό.
Στον όρο «φορτηγό αυτοκίνητο» περιλαμβάνεται το αυτοτελές όχημα, ο συρμός, το αρθρωτό όχημα, ως και το τρίτροχο και τετράκυκλο, του οποίου η μάζα κενού οχήματος είναι μικρότερη ή ίση των 500 kg, μη συμπεριλαμβανομένης της μάζας των συσσωρευτών των ηλεκτρικών οχημάτων, των οποίων η μέγιστη καθαρή ισχύς του κινητήρα δεν υπερβαίνει τα 15 kW στην περίπτωση οχημάτων για τη μεταφορά εμπορευμάτων.
Στην έννοια του ιδιοκτήτη περιλαμβάνεται και ο αγοραστής αυτοκινήτου με παρακράτηση της κυριότητας από τον πωλητή και ο κατέχων αυτοκίνητο με οιαδήποτε σχέση μίσθωσης.
2. Κατά τις μεταφορές με Φ.Ι.Χ., αυτοκίνητο πρέπει να πληρούνται αθροιστικά οι παρακάτω όροι:
α) Τα μεταφερόμενα εμπορεύματα ανήκουν στην επιχείρηση ή στον επαγγελματία ή να έχουν πωληθεί, αγορασθεί, μισθωθεί ή εκμισθωθεί, παραχθεί, εξορυχθεί, μεταποιηθεί ή επισκευασθεί από αυτήν ή αυτόν ή είναι είδη απαραίτητα για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών τους.
β) Η μεταφορά εξυπηρετεί την προσκόμιση των εμπορευμάτων προς την επιχείρηση, την αποστολή τους από αυτή ή τη μετακίνηση τους είτε εντός είτε εκτός της επιχείρησης για λογαριασμό της.
γ) Το ΦΙΧ αυτοκίνητο οδηγείται από τον επαγγελματία ή από προσωπικό που απασχολείται από την επιχείρηση, ή από προσωπικό που τίθεται στη διάθεση της επιχείρησης δυνάμει συμβατικής υποχρέωσης.
δ) Οι μεταφορές αυτές συνιστούν απλώς επικουρική δραστηριότητα στο πλαίσιο του συνόλου των δραστηριοτήτων της επιχείρησης.
Ειδικότερα το ΦΙΧ αυτοκίνητο μικτού βάρους κάτω των 4.000 χιλιογράμμων μπορεί να οδηγείται εκτός των παραπάνω περιπτώσεων και από μέλη της οικογενείας του ιδιοκτήτη του.
Για ειδικές περιπτώσεις κυκλοφορίας βυτιοφόρων ΦΙΧ αυτοκινήτων, που εξυπηρετούν ανάγκες μεταφοράς υγρών καυσίμων σε περιφέρειες μικρών νησιών και ανήκουν σε επιχειρήσεις εμπορίας πετρελαιοειδών, η έδρα των οποίων είναι σε άλλη περιφέρεια εξουσιοδοτούνται οι Υπουργοί Υποδομών και Μεταφορών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως με κοινή απόφασή τους ρυθμίζουν τις σχέσεις εργασίας των οδηγών των αυτοκινήτων αυτών με την επιχείρηση.
Άρθρο 2
1. Άδειες κυκλοφορίας ΦΙΧ αυτοκινήτων χορηγούνται σε ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες, που ασκούν κερδοσκοπικό ή βιοποριστικό επάγγελμα ή επιχείρηση στην Ελλάδα, καθώς και σε κοινωφελή ιδρύματα και οργανισμούς κοινής ωφελείας, γενικά υπό τους όρους και προϋποθέσεις των επομένων παραγράφων.
2. Επιτρέπεται η χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ενός ή περισσοτέρων φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως μέχρι 4.000 χιλιόγραμμων μικτού βάρους, ως και τρίτροχων φορτηγών οχημάτων ιδιωτικής χρήσεως, με δικαίωμα κυκλοφορίας σ' όλη την επικράτεια στα παραπάνω πρόσωπα, αφού καταβληθεί από αυτά υπέρ του Δημοσίου, εφάπαξ εισφορά ως εξής:
α) Για τα φορτηγά αυτοκίνητα με κλειστό αμάξωμα.:
αα) Μικτού βάρους μέχρι 1200 χιλιόγραμμα σε ευρώ 235.
αβ) Μικτού βάρους από 1201-2000 χιλιόγραμμα σε ευρώ 295
αγ) Μικτού βάρους από 2001-2400 χιλιόγραμμα σε ευρώ 350 και
αδ) Μικτού βάρους από 2401- 4000 χιλιόγραμμα σε ευρώ 410.
β) Για τα φορτηγά αυτοκίνητα με ανοικτό αμάξωμα :
βα) Μικτού βάρους μέχρι 1201 χιλιόγραμμα σε ευρώ 150.
ββ) Μικτού βάρους από 1201-2000 χιλιόγραμμα σε ευρώ 175.
βγ) Μικτού βάρους από 2001-2400 χιλιόγραμμα σε ευρώ 205 και
βδ) Μικτού βάρους από 2401-4000 χιλιόγραμμα σε ευρώ 235
γ) Για τα τρίτροχα φορτηγά με κλειστό ή ανοικτό αμάξωμα σε ευρώ 60.
Η παραπάνω εισφορά υπέρ του Δημοσίου περιορίζεται στο 1/3 για αυτοκίνητα που ανήκουν σε γεωργικές, κτηνοτροφικές, πτηνοτροφικές, μελισσοκομικές, σηροτροφικές, αλιευτικές επιχειρήσεις, δασεργάτες, ρητινοσυλλέκτες μέλη ή μη αγροτικών - δασικών συνεταιρισμών και δασικών επιχειρήσεων καθώς και για αυτοκίνητα που εκποιούνται από τον Ο.Δ.Δ.Υ. Επιτρέπεται η χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ενός φορτηγού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης, μικτού βάρους μέχρι 2.500 χιλιόγραμμων, στους μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, εφόσον αυτοί αποκτούν και δηλώνουν αρμοδίως γεωργικό εισόδημα από οποιαδήποτε γεωργική δραστηριότητα. Στην περίπτωση αυτήν καταβάλλεται ολόκληρη η, υπέρ του Δημοσίου, εφάπαξ εισφορά, που προσδιορίζεται στην παρούσα παράγραφο. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση των ανωτέρω αδειών, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης
3. α) Άδειες κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως, μικτού βάρους άνω των 4.000 χιλιογράμμων, χορηγούνται αποκλειστικά για την άσκηση κερδοσκοπικού επαγγέλματος ή τη λειτουργία επιχείρησης συμπεριλαμβανομένων και των γεωργικών, κτηνοτροφικών, πτηνοτροφικών, σηροτροφικών, μελισσοκομικών, αλιευτικών, δασικών καθώς και σε δασεργάτες η ρητινοσυλλέκτες μέλη ή μη αγροτικών - δασικών συνεταιρισμών ή δασικών επιχειρήσεων, υπό την προϋπόθεση ότι το ασκούμενο επάγγελμα ή η επιχείρηση έχει μεταφορικό έργο τέτοιο, που για την εξυπηρέτησή του απαιτείται η χρήση του φορτηγού αυτοκινήτου.
β) Κατά τη χορήγηση καταβάλλεται εφάπαξ εισφορά υπέρ του Δημοσίου που καθορίζεται:
βα) Για φορτηγά αυτοκίνητα με κλειστό αμάξωμα σε ευρώ 410 προσαυξανόμενο κατά 0,05 ευρώ ανά χιλιόγραμμο για το πέραν των 4.000 χιλιογράμμων μικτό βάρος.
ββ) Για φορτηγά αυτοκίνητα με ανοικτό αμάξωμα σε ευρώ 235 ανά χιλιόγραμμο για το πέραν των 4.000 χιλιογράμμων μικτό βάρος.
Τα παραπάνω ποσά αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών.
4. Για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ενός ή περισσοτέρων φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, υποβάλλεται αίτημα στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α. Αίτηση του ενδιαφερόμενου φυσικού προσώπου ή του προσώπου που εκπροσωπεί το νομικό πρόσωπο ή νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπρόσωπου αυτών.
β. Βεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας, η οποία έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης, με τη οποία βεβαιώνεται η έναρξη και λειτουργία της επιχείρησης και το αντικείμενο αυτής.
γ. Βεβαίωση ορθής αναγγελίας ενάρξεως επαγγέλματος ή διοικητική άδεια ή εγγραφή σε μητρώο εφόσον απαιτείται για την άσκηση της συγκεκριμένης επαγγελματικής δραστηριότητας.
Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών επαγγελματικές δραστηριότητες για τις οποίες απαιτείται η υποβολή των δικαιολογητικών του εδαφίου γ' της παρούσας, μπορούν να εξαιρούνται από την υποβολή αυτών.
Η κατηγορία της αιτούμενης άδειας του φορτηγού ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτου προσδιορίζεται στην αίτηση που υποβάλλεται στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών.
Για τη διακοπή των εργασιών της επιχείρησης από την οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, απαιτείται η υποβολή βεβαίωσης της αρμόδιας υπηρεσίας μεταφορών περί κατάθεσης των στοιχείων κυκλοφορίας των κατεχόμενων φορτηγών ιδιωτικής χρήσης ή βεβαίωσης περί μεταβίβασης αυτών.
5. Όπου στην ισχύουσα νομοθεσία προβλέπεται ο έλεγχος της απόδειξης της πραγματοποίησης ακαθάριστων εσόδων ως προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειών κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης ή για τη μεταβολή των όρων κυκλοφορίας τους, αυτός παύει να ισχύει.
6. Επιτρέπεται η χορήγηση μιας μόνο άδειας κυκλοφορίας φορτηγού αυτοκινήτου οχήματος ιδιωτικής χρήσης μικτού βάρους μέχρι 4.000 χιλιογράμμων σε μεταφορικές επιχειρήσεις και σε γραφεία και πρακτορεία μεταφορών για τη μεταφορά αποκλειστικά και μόνο υλικών συσκευασίας που ανήκουν σ' αυτές και τα οποία πρέπει να αναγράφονται στη χορηγούμενη άδεια κυκλοφορίας.
7. Κατ' εξαίρεση, με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, δύναται να καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις κυκλοφορίας ΦΙΧ αυτοκινήτων, τα οποία έχουν σταθερά συνδεδεμένα με το όχημα μηχανήματα, χρήσιμα για την εξυπηρέτηση αποκλειστικά των επαγγελματικών αναγκών της επιχείρησης ή του επαγγελματία. Κατά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας των ΦΙΧ αυτοκινήτων της κατηγορίας αυτής καταβάλλεται εφάπαξ υπέρ του Δημοσίου εισφορά ανάλογη με τα αναφερόμενα στις παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου.
8. Η εισφορά που προβλέπεται από την παρ. 3 περιορίζεται στο 1/3 προκειμένου για ΦΙΧ αυτοκίνητα που ανήκουν σε γεωργικές, κτηνοτροφικές, πτηνοτροφικές μελισσοκομικές και σηροτροφικές αλιευτικές επιχειρήσεις, σε δασεργάτες, ρητινοσυλλέκτες μέλη ή μη αγροτικών - δασικών συνεταιρισμών ή δασικών επιχειρήσεων.
9. Η εισφορά που ορίζεται από τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων βεβαιώνεται ως δημόσιο έσοδο από τον αρμόδιο προϊστάμενο ΔΟΥ βάσει των απογραφικών δελτίων των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και καταβάλλεται:
α) Εάν δεν υπερβαίνει τα 350 ευρώ, εφάπαξ κατά τη χορήγηση της άδειας κυκλοφορίας.
β) Εάν υπερβαίνει τα 350 ευρώ, καταβάλλεται σε έξι (6) μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη κατά τη χορήγηση της άδειας και οι υπόλοιπες 5 μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα των επόμενων μηνών, από το μήνα που χορηγήθηκε η άδεια.
Αν η βεβαίωση ενεργηθεί μετά την πάροδο προθεσμίας πληρωμής μερικών δόσεων, οι δόσεις αυτές καταβάλλονται μέχρι την τελευταία ημέρα πληρωμής της δόσης που λήγει μετά τη βεβαίωση. Το ποσό της κάθε δόσης, εκτός της τελευταίας, δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 235 ευρώ.
Αν όμως για την τελευταία δόση προκύπτει ποσό μέχρι 120 ευρώ, αυτό προσαυξάνει το ποσό της προηγούμενης δόσης.
Η μη εμπρόθεσμη καταβολή μιας των παραπάνω δόσεων συνεπάγεται την απώλεια του δικαιώματος καταβολής της εισφοράς σε δόσεις, ολόκληρο δε το υπόλοιπο ποσό της εισφοράς καθίσταται ληξιπρόθεσμο και απαιτητό από την ημερομηνία απώλειας του δικαιώματος .
Στην περίπτωση αυτήν αφαιρούνται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας πινακίδες του αυτοκινήτου, μέχρι την ολοσχερή εξόφληση του οφειλομένου ποσού της εισφοράς.
10. Η κατά τα παραπάνω οριζόμενη εφάπαξ υπέρ του δημοσίου εισφορά καταβάλλεται όταν κυκλοφορεί για πρώτη φορά φορτηγό αυτοκίνητο ή τρίτροχο όχημα ως ιδιωτικής χρήσης.
11. Απαλλάσσονται της καταβολής της, δια του παρόντος άρθρου οριζόμενης υπέρ του Δημοσίου εισφοράς, τα βυτιοφόρο αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, που προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη μεταφορά και διανομή πόσιμου νερού σε περιοχές που δεν υδρεύονται, καθώς και τα φορτηγά κλειστού αμαξώματος αποκομιδής απορριμμάτων. Τα ανωτέρω απαλλασσόμενα από την καταβολή εισφοράς, υπέρ του Δημοσίου, φορτηγά αυτοκίνητα έχουν δικαίωμα κυκλοφορίας μόνο στο νομό όπου βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης. Τα φορτηγά κλειστού αμαξώματος αποκομιδής απορριμμάτων δύνανται να κυκλοφορούν σε όλη τη χώρα, μόνον εφόσον καταβάλλουν την προβλεπόμενη στο παρόν άρθρο εισφορά υπέρ του Δημοσίου. Οι όροι, οι προϋποθέσεις και περιορισμοί, με τους οποίους θα είναι δυνατή η κυκλοφορία των αυτοκινήτων αυτών, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.
12. Με αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται κατηγορίες φυσικών ή νομικών προσώπων (όπως Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., σωματεία, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, σύλλογοι, πολιτικά κόμματα, κατηγορίες επαγγελματιών), στα οποία μπορεί να δοθεί το δικαίωμα ταξινόμησης φορτηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων, τα οποία είναι απαραίτητα για την άσκηση του επαγγέλματος ή την επίτευξη του σκοπού τους.
Με την ίδια αυτή απόφαση καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, τα δικαιολογητικά, το μεταφορικό έργο και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη χορήγηση των αδειών κυκλοφορίας των Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων του προηγούμενου εδαφίου .
13. Κατ' εξαίρεση, με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης ανεξάρτητων αδειών κυκλοφορίας και πινακίδων ρυμουλκούμενων σε φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του άρθρου 30 του ν. 3536/2007, αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των σκοπών τους. Κατά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας των ανεξάρτητων αυτών μονάδων καταβάλλεται εφάπαξ υπέρ του Δημοσίου εισφορά ανάλογη με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, όπως αυτή ισχύει. Στην ίδια απόφαση καθορίζεται ο αριθμός των ανεξάρτητων μονάδων για κάθε αυτοκίνητο, καθώς και ο τύπος των πινακίδων.
14. Με αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος ως προς τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία χορήγησης αδειών κυκλοφορίας φορτηγών οχημάτων ιδιωτικής χρήσης γενικά και ανά κατηγορία. Με όμοιες αποφάσεις μπορούν να καθορίζονται δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας, με τα οποία βεβαιώνεται μεταξύ άλλων ανά κατηγορία η καταλληλότητα του οχήματος για την τήρηση των όρων προστασίας της δημόσιας ασφάλειας, υγείας και του περιβάλλοντος.»

2. Αντικαθίσταται το άρθρο 4 του ν.δ. 49/68 (Α'249), όπως έχει κωδικοποιηθεί με το β.δ. 281/1973 ως ακολούθως:
«Άρθρο 4
1.Απαγορεύεται:
α) Η μεταφορά με ΦΙΧ αυτοκίνητα, έστω και δωρεάν, υλικών και αντικειμένων πέραν αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 1 του παρόντος νόμου.
β) Η μεταφορά με ΦΙΧ αυτοκίνητα αγαθών άλλων από εκείνα, που αναγράφονται στην άδεια κυκλοφορίας τους.
γ) Η χρησιμοποίηση του ΦΙΧ αυτοκινήτου για σκοπό διάφορο από εκείνο για τον οποίο χορηγήθηκε η άδεια κυκλοφορίας του.
δ) Η με οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση της χρήσης του ΦΙΧ αυτοκίνητου σε τρίτο πρόσωπο, νομικό ή φυσικό πλην σε κοινοπραξία, στην οποία συμμετέχει εξαρχής, ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου.
ε) Η με οποιονδήποτε τρόπο είσπραξη κομίστρου για εκτελούμενες με ΦΙΧ αυτοκίνητο μεταφορές.
στ) Η οδήγηση ΦΙΧ αυτοκινήτων από πρόσωπα που δεν αναφέρονται στην περιπτ. γ της παρ. 2 του άρθ. 1 του παρόντος.
ζ) Η μεταφορά προσώπων με όχημα προοριζόμενο για τη μεταφορά εμπορευμάτων πέραν του αναγραφόμενου στην άδεια κυκλοφορίας αριθμού, σύμφωνα με την έγκριση τύπου του οχήματος.
η) Η κυκλοφορία ΦΙΧ αυτοκινήτου εφ' όσον έχουν πάψει να συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας κυκλοφορίας.
θ) Η κυκλοφορία ΦΙΧ αυτοκινήτου εφόσον έχει διακοπεί η λειτουργία της επιχείρησης για οποιονδήποτε λόγο.
2. Κατ' εξαίρεση της περίπτωσης (ζ) της προηγούμενης παραγράφου, επιτρέπεται :
α) Η μεταφορά προσώπου απασχολούμενων στην εκτέλεση παραγωγικών έργων ή σε άλλες επιχειρήσεις από τον τόπο κατοικίας τους στον τόπο της εργασίας και αντίστροφα με φορτηγά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα που ανήκουν στις εν λόγω επιχειρήσεις, χωρίς καταβολή κομίστρου, εφ' όσον ο τόπος εργασίας τους δεν εξυπηρετείται συγκοινωνιακά και τα εν λόγω αυτοκίνητα πληρούν τους όρους ασφαλείας που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. Με την αυτή ή όμοια απόφαση καθορίζονται και οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις καθώς και η διαδικασία χορήγησης άδειας για μεταφορά των παραπάνω προσώπων.
β) Η μεταφορά μέχρι 3 εργατών ή τεχνιτών με φορτηγά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα που ανήκουν σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές, μεταλλευτικές, λατομικές, γεωργικές επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις και εμπορικές εν γένει επιχειρήσεις από τα καταστήματα της επιχείρησης για τη συνοδεία, εκφόρτωση και παράδοση στους τόπους προορισμού των παραγομένων και πωλουμένων από αυτές προϊόντων ή για τη συνοδεία, φόρτωση ή εκφόρτωση υλικών και εργαλείων που υπηρετούν τις λειτουργικές τους ανάγκες».

3. Το άρθρα 1, 2 , 3, 7 και 15 του ν. 1959/1991 (Α' 123) καταργούνται.

Άρθρο 32

1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του Κεφαλαίου Β της Υ.Α. υπ' αριθμ. Α2/29542/5347/1991(Β' 707) αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«1. Η διενέργεια οδικών εμπορευματικών μεταφορών γενικά με φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, πλην βυτιοφόρων μεταφοράς υγρών καυσίμων και υγραερίων, επιτρέπεται μόνον εφόσον πληρούνται αθροιστικά οι παρακάτω όροι:
α. Τα μεταφερόμενα εμπορεύματα ανήκουν στην επιχείρηση ή στον επαγγελματία υπέρ της οποίας ή του οποίου έχει εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας του ΦΙΧ αυτοκινήτου ή έχουν πωληθεί, αγορασθεί, μισθωθεί ή εκμισθωθεί, παραχθεί, εξορυχθεί, μεταποιηθεί ή επισκευασθεί από αυτή ή αυτόν ή είναι είδη απαραίτητα για την εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών της επιχείρηση ή του επαγγελματία
Για την απόδειξη των αναφερομένων στην παρούσα παράγραφο οι οδηγοί των αυτοκινήτων αυτών πρέπει να έχουν μαζί τους έντυπο έγγραφο (τιμολόγιο, άλλο φορολογικό στοιχείο κλπ.), το οποίο συμπληρώνεται από τον υπεύθυνο της μεταφοράς και αποτελεί συνοδευτικό έγγραφο, το οποίο επιδεικνύεται σε κάθε ζήτηση του στις αρμόδιες αρχές ελέγχου.
β. Η μεταφορά εξυπηρετεί την προσκόμιση των εμπορευμάτων προς την επιχείρηση, την αποστολή τους από αυτή ή τη μετακίνησή τους είτε εντός είτε εκτός της επιχείρησης για λογαριασμό της.
γ. Το ΦΙΧ αυτοκίνητο οδηγείται από τον επαγγελματία ή από προσωπικό που απασχολείται από την επιχείρηση, ή από προσωπικό που τίθεται στη διάθεση της επιχείρησης δυνάμει συμβατικής υποχρέωσης. Το ΦΙΧ αυτοκίνητο μικτού βάρους κάτω από 4.000 χιλιόγραμμα μπορεί να οδηγείται και από μέλη της οικογενείας του ιδιοκτήτη του.
δ. Οι μεταφορές με ΦΙΧ αυτοκίνητα είναι απαραίτητες στο πλαίσιο των κυρίων δραστηριοτήτων της επιχείρησης ή του επαγγελματία και για τη διενέργεια αυτών δεν εισπράττεται άμεσα ή έμμεσα κόμιστρο.
ε. Δεν μεταφέρουν άλλα εμπορεύματα ή υλικά πέραν αυτών που αναγράφονται στην άδεια κυκλοφορίας τους.
2. Τα ΦΙΧ αυτοκίνητα επιτρέπεται επίσης να διενεργούν και διεθνείς μεταφορές.»
2. Καταργούνται από 11 Αυγούστου 2015 οι παρακάτω διατάξεις της ΥΑ υπ' αριθμ. Α2/29542/5347/1991(Β' 707):
α. Η περίπτωση αα' (βεβαίωση) και η περίπτωση ββ' (υπεύθυνη δήλωση) για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας αγροτικού Φορτηγού Ιδιωτικής Χρήσης της παραγράφου 2 του Κεφαλαίου Γ'
β. Η περίπτωση δ' (βεβαίωση) της παραγράφου 2 του Κεφαλαίου Δ',
γ. Οι παράγραφοι 3, 5, 6 και 8 του Κεφαλαίου Δ'.
3. Καταργείται η περίπτωση δδ' της παραγράφου 2 του Κεφαλαίου Γ' (υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων) της Υ.Α. υπ' αριθμ. Α2/29542/5347/1991(Β' 707) για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας επαγγελματικού Φορτηγού Ιδιωτικής Χρήσης.

Άρθρο 33
Καταργητικές διατάξεις


Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται:
α. το εδάφιο 2 της παρ. 3 και το εδάφιο 2 της παρ. 8 του άρθρου 24 του νόμου 1746/1988 (Α' 2),
β. ο αναγκαστικός νόμος 1093/1938 (Α' 68),
γ. ο αναγκαστικός νόμος 582/1945 (Α' 244),
δ. το άρθρο 4 και η παρ. 5 του άρθρου 5 του ν.δ. 3619/1956 (Α' 277),
ε. το άρθρο 5 του νόμου 1446/1984 (Α' 80),
στ. η παρ. 2 του άρθρου 22 του ν.δ. 1004/1971(Α' 199),
ζ. το βασιλικό διάταγμα 433/1963 (Α' 124),
η. το νομοθετικό διάταγμα 3757/1957 (Α' 184),
θ. το άρθρο 2, η παρ.2 του άρθρου 6 και το άρθρο 10 του νόμου 4286/1963 (Α' 41),
ι. οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 10 του νόμου 3021/2002 (Α' 143),
ια. το Π.Δ 235/2003 (Α' 210) και
ιβ. ο αναγκαστικός νόμος 1092/38 (Α' 68).

Άρθρο 34
Καταργητικές και τροποποιητικές διατάξεις


1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι διατάξεις:
α. Των παραγράφων 2, 4 και 5 του άρθρου 6, της παραγράφου 2 του άρθρου 7, της παραγράφου 1 και 3 του άρθρου 8, της παραγράφου 2 του άρθρου 9, της παραγράφου 2 του άρθρου 12, της παραγράφου 6 του άρθρου 13, του έκτου, έβδομου και όγδοου εδαφίου της παραγράφου 4 και της περιπτώσεως β) της παραγράφου 5 του άρθρου 17 και της παραγράφου 4 του άρθρου 19 του ν.δ. 96/1973 (Α' 172), όπως ισχύουν.
β. Της περίπτωσης στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν.1316/1983 (Α'3), όπως ισχύει.
γ. Της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του ν.4052/2012 (Α'41), όπως ισχύει,
δ. Της παραγράφου 6 του άρθρου 11 του ν.5607/1932 (Α' 300), όπως ισχύει.
ε. Της περίπτωσης α) της παραγράφου 1 του άρθρου 20 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αριθμό ΔΥΓ3α/ΓΠ. 132979/2005 (Β'352), όπως ισχύει.
στ. Της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αριθμό Α6/2880/1980 (Β'828).
ζ. Της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του ν.2166/1993 (Α' 137), όπως ισχύει.

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 26 του ν.2166/1993 (Α' 137), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Οι εταιρείες στις οποίες παρασχέθηκε σχετική άδεια ίδρυσης και λειτουργίας φαρμακαποθήκης ή άδεια χονδρικής πώλησης με είδος δραστηριότητας την φαρμακαποθήκη, υποχρεούνται πριν από την έναρξη των δραστηριοτήτων τους να προσλάβουν υπεύθυνο επιστήμονα φαρμακοποιό, που διαθέτει τα προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 1 παρ. 2 του ν.1963/1991 (138 Α') και δεν ασκεί άλλο επιτήδευμα ή κατέχει άλλη έμμισθη θέση. Ο νόμιμος εκπρόσωπος των εταιρειών αυτών, των οποίων οι μέτοχοι ή οι εταίροι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή τα μέλη της Διοίκησης τους δεν απαιτείται να είναι φαρμακοποιοί, έχει το δικαίωμα να μετέχει με δικαίωμα ψήφου και ανεξάρτητα από το εάν έχει ή όχι την ιδιότητα του φαρμακοποιού, στις τακτικές και έκτακτες γενικές συνελεύσεις του "Πανελληνίου Συλλόγου Φαρμακαποθηκαρίων" ως ισότιμο μέλος αυτού και δικαιούται να εκλέγει και να εκλέγεται ως τακτικό και αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και του Πειθαρχικού Συμβουλίου τούτου, υπό τους λοιπούς όρους και προϋποθέσεις, που ορίζουν οι διατάξεις των παρ. 2, 3 και4 του άρθρου 11, του π.δ. 613/1977 (ΦΕΚ 199 Α').»

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης