Αποτελέσματα live αναζήτησης

Κατατέθηκε το νομοσχέδιο «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» - Τι προβλέπει

25 Νοέμβριος 2016
Κατατέθηκε το νομοσχέδιο «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» - Τι προβλέπει
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης

Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου «νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις», ενώ αύριο το πρωί θα κατατεθεί από το υπουργείο ακόμα ένα σχέδιο νόμου, που θα αφορά μεταξύ άλλων, στην απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων και στην άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό.

Στόχος του νέου θεσμικού πλαισίου για την αδειοδότηση των επιχειρήσεων, είναι η απλοποίηση της διαδικασίας - και ο νέος νόμος, σύμφωνα με τη στόχευση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Οικονομίας, είναι να αποτελέσει τον οδηγό αδειοδότησης όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων.


Δείτε το σχέδιο νόμου και την αιτιολογική έκθεση εδώ


Α. Με τις διατάξεις του υπόψη σχεδίου νόμου επανακαθορίζεται το θεσμικό πλαίσιο αναφορικά με την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας. Ειδικότερα:

1. Τίθενται:

α. Ο σκοπός και το πεδίο εφαρμογής του υπό ψήφιση νομοσχεδίου. Συγκεκριμένα, αναφέρονται αφενός οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για τη λειτουργία της οικονομικής δραστηριότητας σε ορισμένο χώρο και αφετέρου ο τρόπος της σταδιακής ενοποίησης των αναγκαίων όρων και διαδικασιών για την έναρξη της λειτουργίας των οικονομικών δραστηριοτήτων.

β. Οι ορισμοί, οι γενικές αρχές, και το νομικό πλαίσιο το οποίο διέπει τις οικονομικές δραστηριότητες που προβλέπονται στον υπό ψήφιση νόμο. (άρθρα 1-4)

2 α. Προβλέπονται:με προεδρικό διάταγμα, η υπαγωγή της οικονομικής δραστηριότητας σε διαδικασία προηγούμενης γνωστοποίησης και έγκρισης καθώς και η αρμόδια αρχή παραλαβής και χορήγησης της αντίστοιχα, οι προϋποθέσεις υπαγωγής οικονομικής δραστηριότητας σε καθεστώς γνωστοποίησης και έγκρισης με σκοπό την προστασία του δημόσιου συμφέροντος.

β. Επανακαθορίζονται με κ.υ.α, το περιεχόμενο και η διαδικασία της γνωστοποίησης και έγκρισης, οι επιβαλλόμενες κυρώσεις σε ασκούντες οικονομική δραστηριότητα κ.λπ.    (άρθρα 5-8)

3α. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την διαδικασία αλλαγής του φορέα δραστηριοτήτων. Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι, σε περίπτωση αλλαγής του φορέα της δραστηριότητας που επέρχεται με την περιέλευση της κυριότητας ή του δικαιώματος της εκμετάλλευσης της δραστηριότητας σε άλλο φορέα, τόσο ο νέος όσο και ο παλαιός φορέας οφείλουν να ενημερώσουν εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος για την αλλαγή αυτή. Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης αυτής, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από πενήντα (50) ευρώ έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.

β. αναφέρονται οι λόγοι περιορισμού του αριθμού των εγκρίσεων που χορηγούνται για μια οικονομική δραστηριότητα.    (άρθρα 9-10)

4α. Καθιερώνεται εφεξής, η εφάπαξ καταβολή παράβολου, για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας υπό καθεστώς γνωστοποίησης και έγκρισης ανά εγκατάσταση, αντί ετήσιας που ισχύει σήμερα.

β. Το σύνολο των εσόδων που αφορούν το ανωτέρω παράβολο, αποτελεί έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού και ποσοστό έως 20% αυτών εγγράφεται σε ύψος στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, προκειμένου να καλυφθούν σχετικές δαπάνες της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας.
Σε περίπτωση που αρμόδιες αρχές για τη γνωστοποίηση ή έγκριση της οικονομικής δραστηριότητας ορίζονται οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), το 80% του συνόλου των εσόδων, εισπράττεται υπέρ αυτών και το υπόλοιπο ποσοστό υπέρ της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (σήμερα τα ποσά που προκύπτουν από το ως άνω παράβολο, αποτελούν εξ ολοκλήρου έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού).

γ. Καταργούνται όλα τα παράβολα που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία για την άσκηση της οικονομικής δραστηριότητας ανά εγκατάσταση μετά τον καθορισμό του ανωτέρω παράβολου.    (άρθρο 11)

5. Αναφέρονται οι λόγοι διεξαγωγής της εποπτείας και του ελέγχου κάθε οικονομικής δραστηριότητας από τις αρμόδιες αρχές και καθορίζεται το πλαίσιο βάση του οποίου διεξάγονται.    (άρθρο 12)

6α. Ορίζονται οι αρμόδιες αρχές για τη διεκπεραίωση των διαδικασιών της γνωστοποίησης και έγκρισης κάθε οικονομικής δραστηριότητας. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα σε αυτές, να συνεργάζονται με ιδιωτικούς φορείς, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις. Με κ.υ.α, μεταξύ άλλων, καθορίζονται η ειδική διαδικασία ανάθεσης σχετικού έργου στους φορείς αυτούς και οι κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους όρους της ανάθεσης.

β. Προβλέπεται, η χρήση του «Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων» (ΟΠΣ-ΑΔΕ), το οποίο αποτελεί το κεντρικό σύστημα για την υποστήριξη των διαδικασιών υπαγωγής στο καθεστώς του υπό ψήφιση νόμου και ελέγχου των οικονομικών δραστηριοτήτων. Η συνολική διαχείριση και εποπτεία του ΟΠΣ-ΑΔΕ, ανατίθεται στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.    (άρθρα 13-14)

7α. Αναπροσαρμόζεται, το πλαίσιο επιβολής των διοικητικών κυρώσεων που επιβάλλονται στους ασκούντες οικονομική δραστηριότητα κατά παράβαση των διατάξεων του υπό ψήφιση νόμου. Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, περιορίζεται το πεδίο εφαρμογής τους και επαναπροσδιορίζονται τα επιβαλλόμενα πρόστιμα [κυμαίνονται από εκατό (100) ευρώ έως εκατό χιλιάδες (100.000), ανάλογα με το είδος της παράβασης (σήμερα τα πρόστιμα αυτά κυμαίνονται από 5.000 έως και 3.000.000 ευρώ) ή έως το 15% του ετήσιου κύκλου εργασιών της επιχείρησης].
β. Τίθενται οι μεταβατικές-καταργούμενες διατάξεις του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου.    (άρθρα 15-16)

8. Προσδιορίζονται οι κατηγορίες δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου ΣΤ' του υπό ψήφιση νόμου (μεταποίησης και συσκευασίας τροφίμων και ποτών) και κατά βάση:

Προβλέπεται η υπαγωγή των ανωτέρω δραστηριοτήτων στο καθεστώς γνωστοποίησης του άρθρου 6 του υπό ψήφιση νόμου, η διαδικασία υπαγωγής του με καταβολή παράβολου κ.λπ.

Απλουστεύονται ρυθμίσεις με κατάργηση υφιστάμενων δικαιολογητικών για την λειτουργία των ανωτέρω δραστηριοτήτων (υποχρέωση λήψης βεβαίωσης καταλληλότητας, συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων κ.α.).

Προσδιορίζονται οι, κατά αναφερόμενη περίπτωση, επιβαλλόμενες κυρώσεις αναφορικά με την τήρηση της διαδικασίας γνωστοποίησης, παρέχονται εξουσιοδοτήσεις για τη ρύθμιση επιμέρους θεμάτων όπως: η διαδικασία γνωστοποίησης, ο ανακαθορισμός του ύψους του παράβολου του άρθρου 11 του υπό ψήφιση νόμου κ.α.

Καταργούνται δικαιολογητικά που αφορούν στην παραγωγή και εμφιάλωση ξυδιού, όπως η βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων λειτουργίας. Επανακαθορίζονται οι προϋποθέσεις ελέγχου σε σχέση με τις πρώτες ύλες όταν, μεταξύ αυτών, περιλαμβάνεται η αιθυλική αλκοόλη ή άλλη, στην οποία, είτε αυτοτελώς, είτε στα παραγόμενα ενδιαμέσως από την κατεργασία αυτής προϊόντα, εφαρμόζεται Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης με μηδενικό συντελεστή.

Τίθενται διατάξεις μεταβατικής ισχύος σε σχέση με τα ανωτέρω. Προβλέπεται η δυνατότητα μείωσης κατά σαράντα τοις εκατό (40%) του προσδιοριζόμενου προστίμου από το όργανο που το επιβάλλει, στις περιπτώσεις μη τήρησης των οριζομένων για την διαδικασία γνωστοποίησης (άρθρα 17-26)

9. Προσδιορίζονται οι κατηγορίες των καταστημάτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Ζ' του υπό ψήφιση νόμου (καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος κατά τα ειδικώς οριζόμενα, θέατρα και κινηματογράφοι) και κατά βάση:
Προβλέπεται η υπαγωγή και των ανωτέρω καταστημάτων κ.λπ. στο προαναφερόμενο καθεστώς γνωστοποίησης, υπό την προϋπόθεση, μεταξύ άλλων, της μη ύπαρξης εις βάρος τους, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους ο.τ.α. α' βαθμού.

Απλουστεύονται ρυθμίσεις με κατάργηση της έκδοσης υφιστάμενων αδειών, πράξεων και βεβαιώσεων, τη σύντμηση προθεσμιών για θέματα χρήσης κοινόχρηστων χώρων από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, αδειοδότησης θεάτρων και κινηματογράφων κ.λπ.

Προσδιορίζονται οι, κατά αναφερόμενη περίπτωση, επιβαλλόμενες κυρώσεις καθώς και το παράβολο που καταβάλλεται άπαξ για την γνωστοποίηση των δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο ανωτέρω Κεφάλαιο

Παρέχονται εξουσιοδοτήσεις για τη ρύθμιση επιμέρους θεμάτων όπως: η διαδικασία γνωστοποίησης, ο ανακαθορισμός του ύψους του παράβολου του άρθρου 11 του υπό ψήφιση νόμου κ.α.

Τίθενται διατάξεις μεταβατικής ισχύος σε σχέση με τα ανωτέρω. (άρθρα 27-38)

10. Προσδιορίζονται οι κατηγορίες υπηρεσιών παροχής καταλύματος που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Η' του υπό ψήφιση νόμου (ξενοδοχεία, καταλύματα διακοπών, χώροι κατασκήνωσης κ.α.) και:
Προβλέπεται η υπαγωγή και των ανωτέρω υπηρεσιών στο προαναφερόμενο καθεστώς γνωστοποίησης και τίθενται προϋποθέσεις και προθεσμίες ανάλογα με τις οποίες, απαιτείται ή καταργείται η χορήγηση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.), κατά τα ειδικώς οριζόμενα. Στο καθεστώς γνωστοποίησης υπάγονται και οι κολυμβητικές δεξαμενές που λειτουργούν εντός των τουριστικών καταλυμάτων (αντί της απόκτησης άδειας λειτουργίας που ισχύει σήμερα), κατά την οριζόμενη διαδικασία. Παρέχονται εξουσιοδοτήσεις για τη ρύθμιση επιμέρους θεμάτων της διαδικασίας γνωστοποίησης για τα τουριστικά καταλύματα και τις κολυμβητικές δεξαμενές.

Απλουστεύεται η διαδικασία χορήγησης του Ε.Σ.Λ. για τα ξενοδοχεία, τις οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις, τα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια - διαμερίσματα και τις τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις ή κατοικίες, με κατάργηση υφιστάμενων δικαιολογητικών, κατά τα ειδικώς οριζόμενα.

Επιπρόσθετα: i) αυξάνεται για τα ανωτέρω καταλύματα καθώς και για τα αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα, η ελάχιστη δυναμικότητα κλινών για την προσκόμιση πιστοποιητικού πυρασφάλειας, στο πλαίσιο χορήγησης του Ε.Σ.Λ., σε πενήντα μία (51) κλίνες και άνω, από είκοσι (20) κλίνες τουλάχιστον που ισχύει σήμερα και ii) μειώνεται η προθεσμία εντός της οποίας χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία τουρισμού το Ε.Σ.Λ. στα ξενοδοχεία, τις οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις και τα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια - διαμερίσματα, σε είκοσι οκτώ (28) ημέρες από την προσήκουσα υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών από πενήντα (50) που ισχύει σήμερα.

Προβλέπεται εφεξής η προαιρετική κατάταξη σε κατηγορίες κλειδιών των ενοικιαζόμενων δωματίων διαμερισμάτων, από υποχρεωτική που είναι σήμερα.

Προσδιορίζονται οι, κατά αναφερόμενη περίπτωση, επιβαλλόμενες κυρώσεις αναφορικά με την τήρηση της διαδικασίας γνωστοποίησης και τίθενται διατάξεις μεταβατικής ισχύος σχετικά με το Ε.Σ.Λ. και τις άδειες λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών.    (άρθρα 39-48)

11. Τροποποιούνται-συμπληρώνονται ρυθμίσεις σχετικά με την πυροπροστασία και την πυρασφάλεια στα εξής κατά βάση σημεία:
α. Διευρύνεται η δικαιολογητική βάση επιβολής προστίμων ή άλλων διοικητικών κυρώσεων από το Πυροσβεστικό Σώμα.

β. Με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος μπορούν να εκδίδονται πυροσβεστικές διατάξεις με τις οποίες θεσπίζονται διοικητικές διαδικασίες και δικαιολογητικά έγκρισης μελετών ενεργητικής πυροπροστασίας και χορήγησης πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας κ.λπ.

γ. Δίδεται η δυνατότητα στην Πυροσβεστική Αρχή να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο από εκατό (100) έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ σε παραβάτες των πυροσβεστικών διατάξεων. Το πρόστιμο αυτό, το οποίο δύναται να επαυξάνεται σε περίπτωση υποτροπής εντός διαστήματος ενός (1) έτους, εισπράττεται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.    (άρθρο 49)

12. Τροποποιούνται-συμπληρώνονται οι διατάξεις του ν. 4302/2014. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων:

α. Θεσπίζεται η διαδικασία της γνωστοποίησης αναφορικά με τη λειτουργία των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής και καταργείται η υποχρέωση έκδοσης άδειας λειτουργίας αυτών.

β. Προβλέπεται η υποχρέωση έκδοση άδειας εγκατάστασης για τα Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής που μεταπίπτουν στην κατηγορία Α' μετά την επέκταση ή τον εκσυγχρονισμό τους.

γ. Ορίζονται ρητώς με το υπό ψήφιση σχέδιο νόμου και δεν απαιτείται η έκδοση προεδρικού διατάγματος για τον καθορισμό των όρων δόμησης των Επιχειρηματικών/Εμπορευματικών Πάρκων Εφοδιαστικής Εθνικής Εμβέλειας.
(άρθρο 50)

13. Τροποποιούνται-συμπληρώνονται διατάξεις των ν. 3325/2005 και 3982/2011. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων:

α. Επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, η επέκταση υφισταμένων δραστηριοτήτων στους ΟΥΜΕΔ, μετά από τριετή τουλάχιστον λειτουργία που βεβαιώνεται από την οικεία Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας.

β. Προβλέπεται η ανάληψη, από την Εταιρεία Διαχείρισης Επιχειρηματικού Πάρκου (ΕΔΕΠ), κάθε μη ληξιπρόθεσμης οφειλής της Εταιρείας Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου (ΕΑΝΕΠ), από τυχόν δανειακούς πόρους που έχουν αντληθεί για την κατασκευή έργων υποδομής, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά μεταξύ των δύο φορέων.

γ. Ορίζεται σε έξι (6) έτη από την έναρξη ισχύος του ν. 3982/2011 (17.06.2011), από τρία (3) που είναι σήμερα, η ισχύς των κοινών υπουργικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί βάσει του άρθρου 5 παρ. 1 του ν. 2545/1997 [αφορούν τον καθορισμό της Βιομηχανικής Επιχειρηματικής Περιοχής (Β.Ε.ΠΕ.) κ.λπ.)], για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί η διαπιστωτική απόφαση ανάκλησης.
 
δ. Παρατείνεται έως 8-8-2019 η προθεσμία απομάκρυνσης λόγω αλλαγής χρήσης γης των νομίμως υφιστάμενων μεταποιητικών δραστηριοτήτων κ.λπ. (άρθρα 51-53)

14. Απαλείφεται ο χρονικός περιορισμός της αποκλειστικής προθεσμίας 60 ημερών για την κατάθεση της αίτησης για τη δωρεάν παραχώρηση του εναπομείναντα εξοπλισμοί) των πρώην θυγατρικών εταιρειών της «Ελληνικός Οργανισμός Μικρών - Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε.) που είναι χρήσιμος για την ανάπτυξη των σκοπών και δράσεων τους.    (άρθρο 54)

15. Τροποποιείται ο ν. 1804/1998 στα εξής κατά βάση σημεία:

α. Δίνεται η δυνατότητα απαλλαγής στα τακτικά μέλη της Ένωσης Ελλήνων Χημικών (Ε.Ε.Χ.), τα οποία δεν ασκούν το επάγγελμα του χημικού, από την υποχρέωση καταβολής ετήσιας συνδρομής στην Ε.Ε.Χ. για ένα έτος με δυνατότητα ετήσιας ανανέωσης της απαλλαγής αυτής κ.λπ.

β. Η Διοικούσα Επιτροπή της Ε.Ε.Χ. και η Διοικούσα Επιτροπή Περιφερειακού Τμήματος (Δ.Ε.Π.Τ.) μπορούν να συνεδριάζουν και με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (τηλεδιάσκεψη).    (άρθρο 55)

16. Επεκτείνεται και στα πρόσωπα που διετέλεσαν Διευθύνοντες Σύμβουλοι, Πρόεδροι και μέλη του Δ.Σ. των θυγατρικών της ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. προ της 01.01.2010, η εφαρμογή της διάταξης της παρ. 1 του άρ.38 του ν. 4223/2013 περί απαλλαγής από την προσωπική και αλληλέγγυο ευθύνη φυσικών προσώπων με νομικά πρόσωπα κ.λπ. (Πράξεις και μέτρα καταλογισμού και αναγκαστικής είσπραξης που έχουν τυχόν ασκηθεί καταργούνται κ.λπ.) (Το ισχύον καθεστώς περιλαμβάνει τα πρόσωπα που κατείχαν αντίστοιχες θέσεις από 01.01.2010 και μέχρι τη λύση των εταιρειών και το διορισμό εκκαθαριστών.)    (άρθρα 56-58)

Β. Από τις προτεινόμενες διατάξεις επέρχονται τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:
I. Επί του κρατικού προϋπολογισμού
1. Μείωση των εσόδων από την : εφάπαξ καταβολή παράβολου, αντί ετήσιας που ισχύει σήμερα, για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας υπό καθεστώς γνωστοποίησης και έγκρισης ανά εγκατάσταση (άρθρο 11),
είσπραξη ποσοστού 20% αντί του 100%, επί του ποσού των καταβαλλόμενων εφάπαξ παραβολών στην περίπτωση που αρμόδια αρχή για τη διαχείριση γνωστοποιήσεων και εγκρίσεων ανά εγκατάσταση είναι οι Ο.Τ Α. (άρθρο 11),
αναπροσαρμογή σε χαμηλότερο ύψος και τη συρρίκνωση του πεδίου  εφαρμογής των προστίμων, που επιβάλλονται στους ασκούντες οικονομική δραστηριότητα κατά παράβαση των διατάξεων του υπό ψήφιση νόμου, (άρθρα 5, 7 και 15)

2. Ενδεχόμενη απώλεια εσόδων, από την απαλλαγή των προσώπων που διετέλεσαν Διευθύνοντες Σύμβουλοι, Πρόεδροι και μέλη του Δ.Σ. των θυγατρικών της ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. προ της 0Ε0Ε2010 από την προσωπική και αλληλέγγυο ευθύνη κ.λπ. (άρθρο 56)

3. Ενδεχόμενη αύξηση των εσόδων από την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση:
- παράβασης της υποχρέωσης που προκύπτει λόγω αλλαγής του φορέα δραστηριότητας που επέρχεται με την περιέλευση της κυριότητας ή του δικαιώματος της εκμετάλλευσης της δραστηριότητας σε άλλο φορέα, (άρθρο 9)
- μη συμμόρφωσης με τους όρους ανάθεσης του έργου που προβλέπεται αναφορικά με τη συνεργασία των ιδιωτικών φορέων με τις αρμόδιες αρχές, (άρθρο 13)
- παραβίασης διατάξεων σχετικά με τη γνωστοποίηση, για τις δραστηριότητες του Κεφαλαίου Ζ'. (άρθρο 34 παρ. 1)
- επιβολής προστίμων της Πυροσβεστικής Αρχής, σε παραβάτες των πυροσβεστικών διατάξεων, (άρθρο 49)


Δείτε το σχέδιο νόμου και την αιτιολογική έκθεση εδώWant to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης