Αποτελέσματα live αναζήτησης

Έγγραφο προς όλες τις εταιρείες με προσωπικό από 20 έως 25 υπαλλήλους για υποβολή φωτοαντιγράφων αδειών λογισμικού και των αντίστοιχων τιμολογίων αγοράς τους (Εγκύκλιος 300/Δ3Β/10-01-08)

23 Ιανουάριου 2008 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 3 λεπτά
  • Έγγραφο προς όλες τις εταιρείες με προσωπικό από 20 έως 25 υπαλλήλους για υποβολή φωτοαντιγράφων αδειών λογισμικού και των αντίστοιχων τιμολογίων αγοράς τους (Εγκύκλιος 300/Δ3Β/10-01-08)
Τις επόμενες ημέρες η υπηρεσία ειδικών ελέγχων ΥΠΕΕ, θα στείλει πρόσκληση σε επιχειρήσεις με προσωπικό 20-25 υπαλλήλους , για την υποβολή τιμολογίων και αδειών χρήσης των λογισμικών τους.

To κείμενο της απόφασης καθώς και το έντυπο Υπεύθυνης δήλωσης

Έντυπο ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ απογραφής

Αθήνα,   10/01/08
Αρ. πρωτ.: 300/Δ3Β

ΠΡΟΣ: ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ:

   α.   Με προσωπικό  από  20  έως   25  υπαλλήλους
   β.   Που  θα  προσκληθούν από  την  υπηρεσία  μας.

Θέμα:«Πρόσκληση υποβολής φωτοαντιγράφων:

α.   των αδειών χρήσης των προγραμμάτων λογισμικού [SOFTWARE] και
β.   των  αντίστοιχων  τιμολογίων  αγοράς  τους.

Αξιότιμες/οι  Κυρίες/οι,

1.  Με το παρόν έγγραφό μας, σας ενημερώνουμε ότι,  εντός χρονικού διαστήματος,  τριάντα [30] εργασίμων ημερών από της λήψεως της παρούσης πρόσκλησης,¨: να συμπληρώσετε  την  προσαρτημένη στο  παρόν  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ απογραφής των αδειών χρήσης των προγραμμάτων λογισμικού [SOFTWARE] που είναι εγκατεστημένα στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές [Η/Υ] και διακομιστές [SERVERS] που  χρησιμοποιεί  η  εταιρείας σας και να την υποβάλετε στην  υπηρεσία  μας  με  συστημένη  επιστολή  ή  με ταχυδρομείο  ταχυμεταφορών   και  με   συνημμένα:

α.  φωτοαντίγραφα  των  άδειών χρήσης τελικού  χρήστη,  όλων των σε  λειτουργία  προγραμμάτων λογισμικού (λειτουργικών και εφαρμογών), που  είναι  εγκατεστημένα  στους  Η/Υ  και  servers,  της  εταιρείας  σας.  Σε  περιπτώσεις αδειών  πολλαπλής  χρήσης  φωτοαντίγραφο  της  σύμβασης  όπου  θα  πρέπει  να  αναφέρεται  και  ο  αριθμός  των  Η/Υ  ή  SERVERS. που  μπορούν  να  εγκατασταθούν  τα  εν  λόγω  προγράμματα.

β.  φωτοαντίγραφα  των  αντίστοιχων  τιμολογίων  αγοράς  τους.

γ.  ένα  φωτοαντίγραφο  ισολογισμού  χρήσης  2006  της εταιρείας σας,  μόνο στη  περίπτωση  που  υποβάλλετε  ισολογισμό,  με  βάση  τις  ισχύουσες  διατάξεις,  στην αρμόδια,  για  τη  φορολογίας  σας,  Δ.Ο.Υ.

2. Διευκρινίζουμε ότι, για τις περιπτώσεις προεγκαταστημένων προγραμμάτων  λογισμικού (ΟΕΜ PRODUCT) στους Η/Υ, κατά την αγορά τους, που  δεν  συνοδεύονται  από  άδεια  χρήσης  τελικού  χρήστη  , αρκεί  η  υποβολή  φωτοαντιγράφων  των τιμολογίων αυτών,  εφόσον  βέβαια  φαίνεται,  στο  εν  λόγω  τιμολόγιο,  τόσο η αγορά των Η/Υ (HARDWARE) όσο και η αγορά του σχετικού προγράμματος λογισμικού (SOFTWARE),  διαφορετικά  [δηλαδή  στη περίπτωση που στα εν λόγω τιμολόγια δεν αναφέρονται λεπτομερή στοιχεία για τα προεγκατεστημένα προγράμματα], θα προβαίνετε στην απογραφή των πιστοποιητικών αυθεντικότητας, που είναι επικολλημένα στους Η/Υ , αναφέροντας όλα  τα  στοιχεία  αυτών  και  ιδιαίτερα  τον   14ψήφιο   αριθμό  σειράς  του  προγράμματος  [όχι  τον  αριθμό  κλειδιού  {product  key ) ].
 
3. Επισημαίνουμε ότι μετά τη παρέλευση του προαναφερομένου χρονικού διαστήματος, η υπηρεσία μας σύμφωνα και με το πρόγραμμα REGDATA, θα διενεργήσει επιτόπιους ελέγχους τόσο των πάσης φύσεως φορολογικών στοιχείων όσο και του χρησιμοποιούμενου λογισμικού στους Η/Υ και SERVERS, κατά προτεραιότητα στις εταιρείες,  που  δεν  θα  ανταποκριθούν στην  παρούσα  πρόσκλησή  μας καθώς και σε αυτές που  θα  υποβάλλουν  ανακριβή  ή  ελλιπή  στοιχεία.


4. Τα προαναφερόμενα αιτούμενα  φωτοαντίγραφα,(παρ. 1 του  παρόντος ) παρακαλούμε να είναι ευκρινώς αναγνώσιμα  [όχι  κακέκτυπα], και  η υπεύθυνη δήλωση απογραφής θα πρέπει να περιλαμβάνει  αφενός  όλα τα προγράμματα λογισμικού που είναι εγκατεστημένα στους Η/Υ και SERVERS και είναι σε χρήση σήμερα στην εταιρεία σας και  αφετέρου να συμπληρωθούν όλες οι στήλες της εν λόγω υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με τη γραμμογράφησή μας.


5. Τέλος σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας και υπενθυμίζουμε ότι για οποιαδήποτε, σχετική με το θέμα  πληροφορία, μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα  που  αναφέρονται  στο  παρόν  έγγραφό  μας  τις  εργάσιμες  ημέρες  και  τις  ώρες  από 08.00  έως  14.00

Συνημμένα:ένα (1) γραμμογραφημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (σελ.  2 )

 

   ΑΚΡΙΒΕΣ   ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης