Αποτελέσματα live αναζήτησης

Τροπολογία για μετασχηματισμούς επιχειρήσεων και Αμοιβαίο Διακανονισμό για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε περίπτωση διορθώσεως των κερδών συνδεδεμένων επιχειρήσεων

23 Νοέμβριος 2016
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Στο σ/ν του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία και την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/48/ΕΚ και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών»

Α. Με την υπόψη τροπολογία:
1.    Συμπληρώνεται ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ., ν. 4174/2013) με την Διαδικασία Αμοιβαίου Διακανονισμού κατ' εφαρμογή των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε περίπτωση διορθώσεως των κερδών συνδεδεμένων επιχειρήσεων (90/436/ΕΟΚ), που κυρώθηκε με το ν. 2216/1994. Ειδικότερα:

α. Η ανωτέρω διαδικασία διεξάγεται από τη Φορολογική Διοίκηση και τα αποτελέσματά της επέρχονται με την έκδοση Απόφασης Αμοιβαίου Διακανονισμού του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων,
β. Μετά την ολοκλήρωσή της Διαδικασίας Αμοιβαίου Διακανονισμού, το αποτέλεσμα αυτής κοινοποιείται στον φορολογούμενο τον οποίο αφορά και ο οποίος δύναται να αποδεχθεί αυτήν εντός εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίησή της. Σε περίπτωση αποδοχής της εντός της ανωτέρω προθεσμίας, εκδίδεται Απόφαση Αμοιβαίου Διακανονισμού η οποία δεν υπόκειται σε ενδικοφανή προσφυγή ή οποιοδήποτε ένδικο βοήθημα.

2.    Ορίζεται ότι, προκειμένου να αποφευχθεί η καταστρατήγηση των διατάξεων των άρθρων 53 και 54 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε., ν.4172/2013), σχετικά με τη φορολογική αντιμετώπιση της ανταλλαγής τίτλων εταιρειών αφενός και των συγχωνεύσεων και διασπάσεων εταιρειών αφετέρου, η Φορολογική Διοίκηση δύναται να επιβάλει προϋποθέσεις για την εφαρμογή τους.

3.    Για μετασχηματισμούς κατά τα άρθρα 52 έως και 55 του Κ.Φ.Ε., η σύμβαση, η εισφορά και η μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων, κάθε σχετική πράξη ή συμφωνία, οι αποφάσεις των κατά νόμο οργάνων των μετασχηματιζόμενων εταιρειών, η σχέση συμμετοχής στο κεφάλαιο της νέας εταιρείας, καθώς και κάθε άλλη συμφωνία ή πράξη που απαιτείται για τον μετασχηματισμό ή τη σύσταση νέας εταιρείας, η δημοσίευση αυτών στο ΓΕΜΗ και η μεταγραφή των σχετικών πράξεων απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήμου ή οποιοδήποτε άλλο τέλος υπέρ του Δημοσίου, καθώς και από κάθε τέλος, εισφορά ή δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, με την επιφύλαξη του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων. Αναφορικά με το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) και το φόρο εισοδήματος, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000) και του Κ.Φ.Ε., όπως ισχύουν. Τα ανωτέρω ισχύουν για μετασχηματισμούς των οποίων η διαδικασία αρχίζει μετά τη δημοσίευση του υπό ψήφιση νόμου.

Β. Από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλούνται τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:
I. Επί του κρατικού προϋπολογισμού
1.    Ενδεχόμενη μείωση εσόδων σε περίπτωση έκδοσης Αποφάσεων Αμοιβαίου Διακανονισμού, το ύψος της οποίας δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθεί εκ των προτέρων.
2.    Διασφάλιση είσπραξης εσόδων από τη δυνατότητα της Φορολογικής Διοίκησης να επιβάλει προϋποθέσεις για την εφαρμογή των άρθρων 53 και 54 του Κ.Φ.Ε.
II. Επί του κρατικού προϋπολογισμού και επί των προϋπολογισμών λοιπών Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης
 


Αιτιολογική Έκθεση

Αρθρο ...
Τροποποιήσεις Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
Η Διαδικασία Αμοιβαίου Διακανονισμού (ΔΑΔ) προβλέπεται α) στις περισσότερες Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας που συνάπτει η Ελλάδα σύμφωνα με την Πρότυπη Φορολογική Σύμβαση του ΟΟΣΑ και β) στη Σύμβαση για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε περίπτωση διορθώσεως των κερδών συνδεδεμένων επιχειρήσεων (90/436/ΕΟΚ) της 23ης Ιουλίου 1990 μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που κυρώθηκε με το ν. 2216/1994 (ΦΕΚ Α' 83) (Σύμβαση Διαιτησίας).
Με την προτεινόμενη διάταξη ορίζεται Διαδικασία Αμοιβαίου Διακανονισμού, κατ' εφαρμογή των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας και της Σύμβασης Διαιτησίας, η οποία διεξάγεται από τη Φορολογική Διοίκηση και τα αποτελέσματά της επέρχονται με την έκδοση Απόφασης Αμοιβαίου Διακανονισμού του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων. Επίσης, ορίζεται ότι με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων καθορίζεται η διαδικασία υποβολής του αιτήματος για έναρξη Διαδικασίας Αμοιβαίου Διακανονισμού και το περιεχόμενο αυτού, οι αρμόδιες υπηρεσίες για την εξέτασή του, η διαδικασία επίτευξης Συμφωνίας Αμοιβαίου Διακανονισμού, το περιεχόμενο της Απόφασης Αμοιβαίου Διακανονισμού και κάθε άλλο σχετικό με τη Διαδικασία Αμοιβαίου Διακανονισμού θέμα. Με την προτεινόμενη διάταξη η Ελλάδα, ως κράτος-μέλος του ΟΟΣΑ, το οποίο ενέκρινε την τελική Έκθεση σχετικά με τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των μηχανισμών επίλυσης διαφορών (Δράση 14) στο πλαίσιο του Προγράμματος του ΟΟΣΑ/020 κατά της διάβρωσης της φορολογικής βάσης και μετατόπισης κερδών, προβαίνει σε θέσπιση σαφών διαδικαστικών κανόνων σχετικά με τη πρόσβαση και χρήση της Διαδικασίας Αμοιβαίου Διακανονισμού.
Αρθρο ...
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4172/2013
Με τις προτεινόμενες διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 παρέχεται η δυνατότητα στη Φορολογική Αρχή να επιβάλλει προϋποθέσεις, για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 53 και 54, αντίστοιχες με αυτές που προβλέπονται ήδη στις διατάξεις του άρθρου 52, προκειμένου να αποφεύγονται οι περιπτώσεις καταστρατήγησης των σχετικών διατάξεων.
Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παραγράφου 2 γίνεται νομοτεχνική διόρθωση προκειμένου να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση με τις διατάξεις του άρθρου 53 του ίδιου νόμου. 
-
Άρθρο ...
Κίνητρα για μετασχηματισμούς επιχειρήσεων με το ν. 4172/2013
Με τις διατάξεις των άρθρων 52 έως και 55 του ν. 4172/2013 (ΚΦΕ) χορηγήθηκαν φορολογικά κίνητρα αναφορικά με τον φόρο εισοδήματος σε μετασχηματισμούς επιχειρήσεων. Σε συμπλήρωση των εν λόγω διατάξεων και με στόχο αφενός να παρασχεθεί ένα πλήρες πλαίσιο κινήτρων για μετασχηματισμούς επιχειρήσεων με το ν. 4172/2013 και αφετέρου να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση των μετασχηματισμών βάσει των διατάξεων του ν. 4172/2013 με τις ισχύουσες διατάξεις των αναπτυξιακών νομοθετημάτων ν.δ. 1297/1972 και ν. 2166/1993, με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται απαλλαγή από τις φορολογικές και λοιπές επιβαρύνσεις για μετασχηματισμούς κατά τα άρθρα 52 έως και 55 του ν. 4172/2013. Διευκρινίζεται ότι το περιεχόμενο της ρύθμισης είναι αντίστοιχο της ισχύουσας ρύθμισης του άρθρου 3 του ν.
2166/1993.
Στις απαλλαγές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίων, καθώς δεν προβλέπεται απαλλαγή από τον εν λόγω φόρο για μετασχηματισμούς σύμφωνα με το ν.δ. 1297/1972 και το ν. 2166/1993 (η σχετική απαλλαγή καταργήθηκε με το άρθρο 5 του ν. 2954/2001). Αναφορικά με τον ΦΠΑ και τον φόρο εισοδήματος, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) και του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013), όπως ισχύουν, αντίστοιχα.
Δεδομένου ότι με την προτεινόμενη ρύθμιση παρέχεται πλέον πλήρες πλαίσιο κινήτρων για μετασχηματισμούς σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΦΕ, εφεξής δεν είναι δυνατή η παράλληλη υπαγωγή μετασχηματισμών στις διατάξεις του ΚΦΕ και στις διατάξεις των λοιπών αναπτυξιακών νομοθετημάτων.
Αθήνα, Νοεμβρίου 2016


Σχέδιο νόμου

Προτεινόμενες ρυθμίσεις
Αρθρο ...
Τροποποιήσεις Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
1.    Στο Κεφάλαιο Ενδέκατο του ν. 4174/2013 (Α' 170) ο τίτλος «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ» αντικαθίσταται σε «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ».
2.    Προστίθεται άρθρο 63Α στο ν. 4174/2013, ως εξής:
«Άρθρο 63Α Διαδικασία Αμοιβαίου Διακανονισμού
1.    Η Διαδικασία Αμοιβαίου Διακανονισμού κατ' εφαρμογή των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε περίπτωση διορθώσεως των κερδών συνδεδεμένων επιχειρήσεων (90/436/ΕΟΚ) (Σύμβαση Διαιτησίας), που κυρώθηκε με το ν. 2216/1994 (Α' 83), διεξάγεται από τη Φορολογική Διοίκηση και τα αποτελέσματά της επέρχονται με την έκδοση Απόφασης Αμοιβαίου Διακανονισμού του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.
2.    Μετά την ολοκλήρωσή της Διαδικασίας Αμοιβαίου Διακανονισμού, το αποτέλεσμα αυτής κοινοποιείται στον φορολογούμενο τον οποίο αφορά και ο οποίος δύναται να αποδεχθεί αυτήν εντός εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίησή της. Σε περίπτωση αποδοχής της Διαδικασίας Αμοιβαίου Διακανονισμού εντός της ανωτέρω προθεσμίας, εκδίδεται Απόφαση Αμοιβαίου Διακανονισμού η οποία δεν υπόκειται σε ενδικοφανή προσφυγή ή οποιοδήποτε ένδικο βοήθημα.
3.    Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων καθορίζεται η διαδικασία υποβολής του αιτήματος για έναρξη Διαδικασίας Αμοιβαίου Διακανονισμού και το περιεχόμενο αυτού, οι αρμόδιες υπηρεσίες για την εξέτασή του, η διαδικασία επίτευξης Συμφωνίας Αμοιβαίου Διακανονισμού, κάθε λεπτομέρεια σχετική με την κοινοποίηση του αποτελέσματος της Διαδικασίας Αμοιβαίου Διακανονισμού στον φορολογούμενο και τη διαδικασία αποδοχής αυτής, το περιεχόμενο της Απόφασης Αμοιβαίου Διακανονισμού και κάθε άλλο σχετικό με τη Διαδικασία Αμοιβαίου Διακανονισμού θέμα.»
3.    Στην παράγραφο 4 του άρθρου 41 του ν. 4174/2013 προστίθεται τελευταίο εδάφιο, ως εξής: «Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και για την καταβολή του φόρου βάσει απόφασης Αμοιβαίου Διακανονισμού.»
4.    Στην παράγραφο 2 του άρθρου 45 του ν. 4174/2013 προστίθεται περίπτωση θ', ως εξής:
«θ) σε περίπτωση Διαδικασίας Αμοιβαίου Διακανονισμού, η απόφαση Αμοιβαίου Διακανονισμού.» 
Άρθρο ...
Τροποποιήσεις Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος
1.    Στο τέλος του άρθρου 53 του ν. 4172/2013 (Α' 167) προστίθεται νέα παράγραφος 8, ως εξής:
«8. Η Φορολογική Διοίκηση προκειμένου να αποφευχθεί η καταστρατήγηση των διατάξεων του άρθρου αυτού δύναται να επιβάλει προϋποθέσεις για την εφαρμογή του».
2.    Στην παράγραφο 4 του άρθρου 54 του ν. 4172/2013 οι λέξεις «της λογιστικής αξίας» αντικαθίστανται με τις λέξεις «της φορολογητέας αξίας».
3.    Στο τέλος του άρθρου 54 του ν. 4172/2013 προστίθεται νέα παράγραφος 18, ως εξής: «18. Η Φορολογική Διοίκηση προκειμένου να αποφευχθεί η καταστρατήγηση των διατάξεων του άρθρου αυτού δύναται να επιβάλει προϋποθέσεις για την εφαρμογή του».
Άρθρο ...
Κίνητρα για μετασχηματισμούς επιχειρήσεων με το ν. 4172/2013
Για μετασχηματισμούς κατά τα άρθρα 52 έως και 55 του ν. 4172/2013 (Α' 167), η σύμβαση, η εισφορά και η μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων, κάθε σχετική πράξη ή συμφωνία που αφορά την εισφορά ή μεταβίβαση στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού ή άλλων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, και κάθε εμπράγματου ή ενοχικού δικαιώματος, οι αποφάσεις των κατά νόμο οργάνων των μετασχηματιζόμενων εταιριών, η σχέση συμμετοχής στο κεφάλαιο της νέας εταιρίας, καθώς και κάθε άλλη συμφωνία ή πράξη που απαιτείται για τον μετασχηματισμό ή τη σύσταση νέας εταιρίας, η δημοσίευση αυτών στο ΓΕΜΗ και η μεταγραφή των σχετικών πράξεων απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήμου ή οποιοδήποτε άλλο τέλος υπέρ του Δημοσίου, καθώς και από κάθε τέλος, εισφορά ή δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, με την επιφύλαξη του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων. Αναφορικά με τον ΦΠΑ και τον φόρο εισοδήματος, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) και του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013), όπως ισχύουν, αντίστοιχα.
α. α.
 
Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν για μετασχηματισμούς των οποίων η διαδικασία αρχίζει μετά τη δημοσίευση του παρόντος.
Αθήναι3 Νοεμβρίου 2016
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης