Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΕΦΕ - Έναρξη παραγραφής επί ποινικών αδικημάτων του άρθρου 19 του Ν.2523/97

  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • Ο νόμος 2523/97 « Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στην φορολογική νομοθεσία και άλλες διατάξεις» τυποποιεί ως εγκλήματα τρεις περιπτώσεις φοροδιαφυγής α) τη μη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης εισοδήματος (άρθρο 17) β) τη μη απόδοση Φ.Π.Α. και άλλων παρακρατούμενων φόρων ή εισφορών (άρθρο 18) και γ) την έκδοση πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων, την αποδοχή εικονικών και την νόθευση τέτοιων στοιχείων (άρθρο 19).
ΘΕΜΑ: « Έναρξη παραγραφής επί ποινικών αδικημάτων του άρθρου 19 του Ν.2523/97».
 
 
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
 
Ο νόμος 2523/97 « Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στην φορολογική νομοθεσία και άλλες διατάξεις» τυποποιεί ως εγκλήματα τρεις περιπτώσεις φοροδιαφυγής α) τη μη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης εισοδήματος (άρθρο 17) β) τη μη απόδοση Φ.Π.Α. και άλλων παρακρατούμενων φόρων ή εισφορών (άρθρο 18) και γ) την έκδοση πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων, την αποδοχή εικονικών και την νόθευση τέτοιων στοιχείων (άρθρο 19).


ΚαθΆ όσον αφορά την ποινική δίωξη του άρθρου 21§2 προβλέπει ότι ασκείται αυτεπάγγελτα και δεν αρχίζει πριν από την τελεσίδικη κρίση του διοικητικού δικαστηρίου στην προσφυγή που ασκήθηκε ή σε περίπτωση μη άσκησης προσφυγής πριν από την οριστικοποίηση της φορολογικής εγγραφής με την πάροδο της νόμιμης προθεσμίας για την άσκηση προσφυγής κατά της εγγραφής αυτής, «κατΆ εξαίρεση» στις περιπτώσεις του άρθρου 19 του παρόντος νόμου, η ποινική δίωξη ασκείται άμεσα με βάση τα πορίσματα του φορολογικού ελέγχου και τη μηνυτήρια αναφορά του προϊσταμένου της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) ή του προϊσταμένου της υπηρεσίας που διενήργησε τον έλεγχο, σε περίπτωση που ο έλεγχος διενεργήθηκε από όργανα του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) ή των Ελεγκτικών Κέντρων του άρθρου 3 του Ν.2343/1995 (ΦΕΚ 211 Α).


Ως προς την παραγραφή ο Ν. 2523/97, με την παρ.10 του άρθρου 21 όριζε (κατά την αρχική διάταξη) ότι: « η παραγραφή των αδικημάτων του παρόντος νόμου αρχίζει από την τελεσιδικία της απόφασης επί της προσφυγής που ασκήθηκε σε περίπτωση μη άσκησης προσφυγής από την οριστικοποίηση της φορολογικής εγγραφής, λόγω παρόδου της προθεσμίας προς άσκησή της».


Με την παρ. 8 του άρθρου 2 του Ν. 2954/2001 ( ΦΕΚ Α-255/1.11.2001) προστέθηκε δεύτερο εδάφιο στην παρ.10 του άρθρου 2, με το οποίο ορίζεται:
« Στις περιπτώσεις του άρθρου 19 του παρόντος νόμου η παραγραφή αρχίζει από το χρόνο διαπίστωσης του αδικήματος, ο οποίος προσδιορίζεται από την ημερομηνία θεώρησης του οικείου πορίσματος του φορολογικού ελέγχου από τον προϊστάμενο της αρχής που διενήργησε τον έλεγχο».


Η με τον Ν. 2954/2001 ως άνω προσθήκη επιμηκύνεται ο χρόνος της παραγραφής των εγκλημάτων του άρθρου 19 του Ν. 2523/97, αφού η έναρξη της, αντί του χρόνου τέλεσης της πράξης που ως τότε ίσχυε κατά τα προαναφερόμενα, αφετηριάζεται στο μετέπειτα χρόνο διαπίστωσης αυτής, με αποτέλεσμα η συμπλήρωση του χρόνου της παραγραφής και η εξάλειψη του αξιοποίνου να επέρχεται βραδύτερα από ότι προβλεπόταν με τις προηγούμενες διατάξεις, δεν εφαρμόζεται σε πράξεις που τελέστηκαν από την έναρξη ισχύος του Ν. 2523/1997 (1-1-1998 βλ. άρθρο 38§5 του ίδιου Νόμου), έως την έναρξη ισχύος του νεώτερου Νόμου 2954/2001 δηλαδή 2/1/2001, αφού οι ρυθμίσεις του άρθρου 2§8 του τελευταίου νόμου είναι δυσμενέστερες ως προς το θέμα της παραγραφής για τον κατηγορούμενο και δεν εφαρμόζεται αναδρομικά σύμφωνα με το άρθρο 2§1 του ισχύοντος ΠΚ, ( σχετικές και οι Αποφάσεις του Αρείου Πάγου 288/2005, 616/2006, 464/2004 (Ε΄ ποινικού τμήματος) και ΣυμβΠλημΑθ! η 2958/2006, 55/2006(ΣΤΆ τμ. ΑΠ), 764/2006(ΣΤ τμ. ΑΠ), 464/2007 (Ε τμ ΑΠ), ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ ΣΤ ΠΟΙΝΙΚΟ 1990/2002)..Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης