Αποτελέσματα live αναζήτησης

Προϋπολογισμός: 1,3 δις από την αύξηση εισφορών ελ. επαγγελματιών, αγροτών, δημοσίου και λοιπών παρεμβάσεων στο ασφαλιστικό - Τι προβλέπει για το ασφαλιστικό

22 Νοέμβριος 2016
Προϋπολογισμός: 1,3 δις από την αύξηση εισφορών ελ. επαγγελματιών, αγροτών, δημοσίου και λοιπών παρεμβάσεων στο ασφαλιστικό - Τι προβλέπει για το ασφαλιστικό
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης

Ασφαλιστικά Ταμεία

Για το 2017 το δημοσιονομικό αποτέλεσμα των ασφαλιστικών ταμείων αναμένεται να διαμορφωθεί από μεταβολές στο σκέλος των εσόδων και των εξόδων ως εξής:

• Προβλέπεται αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών (περιλαμβανομένων και των ρυθμίσεων οφειλών) κατά 1.371 εκατ. ευρώ, η οποία οφείλεται τόσο στην αύξηση των εισφορών σε κατηγορίες αυτοαπασχολούμενων και αγροτών, όσο και στην καταβολή από 1/1/2017 εργοδοτικής εισφοράς από το Δημόσιο και των εισφορών εργαζομένων προς τον ΕΦΚΑ (βλέπε ανωτέρω πίνακα).
 
• Οι μεταβιβάσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό θα διαμορφωθούν στα 14.669 εκατ. ευρώ έναντι 10.083 εκατ. ευρώ στο 2016, λόγω κυρίως της αυξημένης επιχορήγησης προς τον ΕΦΚΑ για την καταβολή και των συντάξεων του Δημοσίου, που μέχρι τώρα αποτελούσαν δαπάνη του τακτικού προϋπολογισμού.

Ως προς το σκέλος των εξόδων η συνταξιοδοτική δαπάνη αναμένεται να ανέλθει στα 29.211 εκατ. ευρώ το 2017, έναντι 23.466 εκατ. ευρώ το 2016, ήτοι αυξημένη κατά 5.745 εκατ. ευρώ, λόγω της καταβολής των κύριων συντάξεων του Δημοσίου από τον ΕΦΚΑ από την 1/1/2017.

Η Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης περιλαμβάνει μια σειρά δημοσιονομικές παρεμβάσεις, κυρίως στα φορολογικά έσοδα και στο ασφαλιστικό σύστημα, οι επιπτώσεις των οποίων σε ότι αφορά το ασφαλιστικό παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα.


Ασφαλιστική μεταρρύθμιση

Με το ν. 4336/2015 εναρμονίστηκαν οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης μεταξύ των ασφαλισμένων, όσον αφορά στα όρια ηλικίας και στους αντίστοιχους χρόνους ασφάλισης, αποτρέποντας ταυτόχρονα σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα την αύξηση της συνταξιοδοτικής δαπάνης λόγω πρόωρων συνταξιοδοτήσεων. Παράλληλα, με το ν.4387/2016 ρυθμίστηκαν θέματα που αφορούν στην αποκατάσταση της ισονομίας μεταξύ παλαιών ασφαλισμένων, αλλά και μεταξύ παλαιών και νέων ασφαλισμένων, καθώς και στην ενίσχυση του κοινωνικού και αναδιανεμητικού χαρακτήρα του ασφαλιστικού συστήματος. Οι σημαντικότεροι άξονες της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης έχουν ως εξής:

• Ενοποιούνται οι υφιστάμενοι φορείς κύριας ασφάλισης στον ΕΦΚΑ, στον οποίο συμπεριλαμβάνονται πλέον και οι συντάξεις του Δημοσίου, ενώ παράλληλα οι φορείς επικουρικής ασφάλισης και τα ταμεία πρόνοιας ενσωματώνονται στο ΕΤΕΑΕΠ. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η ριζική απλοποίηση του συστήματος και η βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του.
• Εναρμονίζονται οι κανόνες εισφορών και παροχών για το σύνολο των ασφαλισμένων ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, καθιερώνοντας κανόνες ισονομίας μεταξύ των ασφαλισμένων.
• Δημιουργούνται διακριτά όρια μεταξύ ασφαλιστικών και προνοιακών παροχών και γίνεται προσπάθεια να αντιμετωπιστούν σταδιακά οι υφιστάμενες δομικές αδυναμίες του ασφαλιστικού συστήματος.
• Επιδιώκεται η πλήρης χρηματοδότηση του ανταποδοτικού μέρους των παροχών από τις ασφαλιστικές εισφορές.
• Εξασφαλίζεται η απλοποίηση των διαδικασιών, μέσω της εφαρμογής ενιαίων κανόνων για όλους τους ασφαλισμένους, στοιχείο που αναμένεται να επιταχύνει τη διοικητική αποτελεσματικότητα του συστήματος, να ενισχύσει τη διαφάνεια, να μειώσει το γραφειοκρατικό κόστος και να επιτρέψει την ευκολότερη και ταχύτερη απονομή των συντάξεων.

Στο πλαίσιο αυτό υλοποιούνται ενέργειες και παρεμβάσεις όπως :

• Υιοθετούνται ενιαία ποσοστά αναπλήρωσης για το ανταποδοτικό τμήμα της σύνταξης για όλους τους ασφαλισμένους, λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε διαμορφούμενες οικονομικές συν-θήκες στη χώρα.

• Επιδιώκεται η μείωση της φτώχειας των ηλικιωμένων, με την υιοθέτηση της εθνικής σύνταξης και θεσμοθετείται ρήτρα ανάπτυξης που συνδέεται με την πορεία της οικονομίας της χώρας.

• Εφαρμόζονται ενιαίοι ασφαλιστικοί κανόνες για όλους.

• Προβλέπεται η διατήρηση της προσωπικής διαφοράς για τους υφιστάμενους συνταξιούχους.

Λοιπές δράσεις

• Η δαπάνη του επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης συνταξιούχων (ΕΚΑΣ) αναμένεται να διαμορφωθεί σε 751 εκατ. ευρώ για το 2016 και σε 320 εκατ. ευρώ για το 2017. Προκειμένου να αμβλυνθούν οι συνέπειες της περικοπής του εν λόγω επιδόματος, έχει προβλεφθεί η εφαρμογή αντισταθμιστικών μέτρων προς τους δικαιούχους.

• Επιταχύνονται οι διαδικασίες εκκαθάρισης εκκρεμών αιτήσεων (από το 2013 και μετά) στα Ασφαλιστικά Ταμεία για τις εφάπαξ παροχές, δεδομένου ότι ο ασφαλιστικός νόμος 4387/2016 καθόρισε το νέο τρόπο υπολογισμού τους.

• Συνεχίζονται οι δράσεις εντός του 2017 με στόχο τη βελτίωση της εισπραξιμότητας των ασφαλιστικών εισφορών και οφειλών, την καταπολέμηση της αδήλωτης-ανασφάλιστης εργασίας μέσω και της συμβολής του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), καθώς και την ενίσχυση της συμμόρφωσης των εργοδοτών και των ασφαλισμένων στις ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους.

• Παράλληλα προωθείται η ενοποίηση της διαδικασίας είσπραξης των ασφαλιστικών εισφορών αρχικά στο πλαίσιο του ΕΦΚΑ και μακροπρόθεσμα σε συνεργασία με τη φορολογική διοίκηση, γεγονός που αναμένεται να βελτιώσει την εισπραξιμότητα. Η δημιουργία ενός ενοποιημένου μητρώου εισφερόντων, καθώς και η εναρμόνιση των εισπρακτικών διαδικασιών εκτιμάται ότι θα συμβάλουν στην αποτελεσματικότερη διαχείριση του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών.

Οργανισμοί Απασχόλησης

Για το 2017 το ταμειακό ισοζύγιο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) αναμένεται να παρουσιάσει πλεόνασμα ύψους 177 εκατ. ευρώ, ενώ σε δημοσιονομική βάση εκτιμάται σε πλεόνασμα 182 εκατ. ευρώ, έναντι εκτιμώμενου ταμειακού πλεονάσματος 317 εκατ. ευρώ και δημοσιονομικού αποτελέσματος 322 εκατ. ευρώ για το 2016 αντίστοιχα.

Ειδικότερα, η δαπάνη για τα επιδόματα ανεργίας αναμένεται να παραμείνει στα ίδια επίπεδα με το 2016, δηλαδή στο ύψος των 887 εκατ. ευρώ, ενώ προβλέπεται αυξημένη δαπάνη κατά 104 εκατ. ευρώ στο 2017 με σκοπό την εφαρμογή των σχεδιαζόμενων ενεργητικών πολιτικών για την τόνωση της απασχόλησης μέσω των διαφόρων προγραμμάτων ενίσχυσης, κατάρτισης και επανένταξης στην αγορά εργασίας, καθώς και των προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας. Παράλληλα ο Οργανισμός αναμένεται να λάβει σημαντική χρηματοδότηση από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, καθώς και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ύψους 505 και 130 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, για την υλοποίηση των προαναφερόμενων δράσεων.

Κοινωνική Ασφάλιση

Στον τομέα της Κοινωνικής Ασφάλισης η στρατηγική της κυβέρνησης επικεντρώνεται στην πλήρη εφαρμογή της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης όπως καθορίζεται από τον νέο ασφαλιστικό νόμο 4387/2016, και η οποία θεσπίζει ένα Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας έχοντας ως βασικό άξονα την εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης και κοινωνικής προστασίας με όρους ισότητας, κοινωνικής δικαιοσύνης, αναδιανομής και αλληλεγγύης των γενεών.

Η εφαρμογή της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης με την οποία αντιμετωπίζονται για πρώτη φορά όλες οι δομικές παθογένειες του συστήματος, εξασφαλίζει αναδιανομή και άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων ενώ ταυτόχρονα αποκαθιστά την αξιοπιστία του συστήματος στις νεότερες γενεές.

Βασικός επιχειρησιακός στόχος για την εφαρμογή της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης είναι η παραγωγική λειτουργία του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ). Η ένταξη όλων των φορέων κύριας ασφάλισης σε αυτόν θα βελτιώσει ουσιαστικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς ασφαλισμένους και συνταξιούχους με τον εκσυγχρονισμό των πληροφοριακών συστημάτων και την δημιουργία κοινών βάσεων για όλους τους ασφαλισμένους και συνταξιούχους της χώρας.

Ουσιώδης παράμετρος της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης είναι η εφαρμογή των ενιαίων κανόνων παροχών για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους με προστασία των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων όπου εφαρμόζονται ειδικότεροι κανόνες. Στο πλαίσιο αυτό, με τις αναγκαίες διοικητικές και οργανωτικές ενέργειες που ήδη υλοποιούνται, η έκδοση των νέων συντάξεων θα επιταχυνθεί σημαντικά και θα αποκατασταθεί η απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των δικαιούχων σύνταξης.

Παράλληλα, η αναμόρφωση των κανόνων εισφορών και η εφαρμογή ενιαίων κανόνων για όλους τους ασφαλισμένους, πέραν της εξυπηρέτησης των κανόνων ισονομίας, εγγυάται ένα αποτελεσματικότερο και δικαιότερο σύστημα είσπραξης εισφορών. Η λειτουργία του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης θα επιτρέψει την συγκρότηση ενός αποδοτικού συστήματος ελέγχου της εισφοροδιαφυγής και την ανασφάλιστης εργασίας.


Δείτε όλα τα επιμέρους δεδομένα του προϋπολογισμού

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης