Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ο IASB εκδίδει τροπολογία για το ΔΠΧΠ 2 - Παροχές που Eξαρτώνται από την Aξία των Mετοχών

19 Ιανουάριου 2008 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • Ο Οργανισμός Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) δημοσίευσε σήμερα τροπολογία για το ΔΠΧΠ 2 – Παροχές που Eξαρτώνται από την Aξία των Mετοχών. Η τροπολογία αυτή αφορά δυο ζητήματα.
Ο IASB εκδίδει τροπολογία για το ΔΠΧΠ 2  - Παροχές που Eξαρτώνται από την Aξία των Mετοχών

 
Ο Οργανισμός Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) δημοσίευσε σήμερα τροπολογία για το ΔΠΧΠ 2 – Παροχές που Eξαρτώνται από την Aξία των Mετοχών. Η τροπολογία αυτή αφορά δυο ζητήματα.

Διασαφηνίζει ότι οι προϋποθέσεις κατοχύρωσης αφορούν μόνο τις προϋποθέσεις σχετικά με την υπηρεσία και την εκτέλεση. Λοιπά χαρακτηριστικά παροχών με βάση την αξία των μετοχών δεν αποτελούν προϋποθέσεις κατοχύρωσης. Διευκρινίζε,ι επίσης, ότι κάθε ακύρωση, είτε από μέρους της οντότητας είτε από μέρους άλλων μερών, θα πρέπει να τυγχάνει της ίδιας λογιστικής αντιμετώπισης.
Τα θέματα που θίγει η τροπολογία είχαν αρχικά δημοσιεύθεί σε ένα σχέδιο προτεινόμενων τροπολογιών για το ΔΠΧΠ 2 - Προϋποθέσεις κατοχύρωσης και Ακυρώσεις τον Φεβρουάριο 2006. Ως απάντηση σε σχόλια που ελήφθησαν κατά τη διαδικασία διαβούλευσης ο IASB αποφάσισε να προσθέσει στην Καθοδήγηση για την Εφαρμογή του ΔΠΧΠ 2 συμβουλές σχετικά με το κατά πόσο μια προϋπόθεση αποτελεί προϋπόθεση κατοχύρωσης καθώς και σχετικά με την λογιστική αντιμετώπιση προϋποθέσεων που δεν αποτελούν προϋποθέσεις κατοχύρωσης.
Η τροπολογία θα ισχύσει για περιόδους ενός έτους ξεκινώντας από την 1η Ιανουαρίου 2009 ή αργότερα, ενώ η νωρίτερη εφαρμογή της επιτρέπεται.
 
 

Μετάφραση XLence ΕΠΕ, www.xlence.gr
Εξειδικευμένοι μεταφραστές οικονομικών, τεχνικών και ιατρικών εγγράφων σε 35 διαφορετικές γλώσσεςΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης