Αποτελέσματα live αναζήτησης

Η Διεθνής Επιτροπή Ερμηνειών Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης προσφέρει καθοδήγηση αναφορικά με την εκτίμηση των συνεισφορών πελατών.

19 Ιανουάριου 2008 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • Η Διεθνής Επιτροπή Ερμηνειών Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRIC) δημοσίευσε σήμερα με σκοπό τη διατύπωση σχολίων από το κοινό ένα προσχέδιο της Ερμηνείας IFRIC D24 Συνεισφορές πελατών. Η πρόταση διατίθεται για σχολιασμό από το κοινό έως τις 25 Απριλίου 2008.
Η Διεθνής Επιτροπή Ερμηνειών Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης προσφέρει καθοδήγηση αναφορικά με την εκτίμηση των συνεισφορών πελατών.

Η Διεθνής Επιτροπή Ερμηνειών Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRIC) δημοσίευσε σήμερα με σκοπό τη διατύπωση σχολίων από το κοινό ένα προσχέδιο της Ερμηνείας IFRIC D24 Συνεισφορές πελατών. Η πρόταση διατίθεται για σχολιασμό από το κοινό έως τις 25 Απριλίου 2008.
Οι συνεισφορές πελατών είναι συναλλαγές κατά τις οποίες μια οντότητα - ο πάροχος της πρόσβασης - λαμβάνει ένα περιουσιακό στοιχείο, το οποίο χρησιμοποιεί για να παρέχει σε κάποιον πελάτη ή σε πελάτες συνεχή πρόσβαση σε αγαθά ή υπηρεσίες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο πάροχος της  πρόσβασης λαμβάνει μετρητά, τα οποία πρέπει να χρησιμοποιήσει για να αποκτήσει ή να κατασκευάσει το περιουσιακό στοιχείο με το οποίο θα παρέχει την εν λόγω πρόσβαση.
Η Eρμηνεία IFRIC D24 αφορά ένα σύνολο τομέων όπου οι πρακτικές διαφέρουν. Συγκεκριμένα, διασαφηνίζει τα εξής:
-    αν μια συνεισφορά πελάτη πρέπει να αναγνωρίζεται ως περιουσιακό στοιχείο και, σε περίπτωση που αναγνωρίζεται, αν θα πρέπει αρχικά να αναγνωρίζεται με την αξία κτήσεως ή με την εύλογη αξία του,
-    αν μια συμφωνία για διαρκή παροχή υπηρεσιών με χρήση περιουσιακού στοιχείου που έχει αποτελέσει αντικείμενο συνεισφοράς περιλαμβάνει εκμίσθωση,
-    πώς να υπολογίζεται η πίστωση που προκύπτει από την αναγνώριση συνεισφοράς πελάτη με την εύλογη αξία,
-    πώς να υπολογίζεται η εισφορά σε χρήμα.
 
 

Μετάφραση XLence ΕΠΕ, www.xlence.gr
Εξειδικευμένοι μεταφραστές οικονομικών, τεχνικών και ιατρικών εγγράφων σε 35 διαφορετικές γλώσσεςΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης