Αποτελέσματα live αναζήτησης

Δυνατότητα συμψηφισμού ζημιών σε επιχειρήσεις που μετασχηματίστηκαν

12 Ιανουάριου 2008 Σχόλια
Δυνατότητα συμψηφισμού ζημιών σε επιχειρήσεις που μετασχηματίστηκαν
  • Με τροπολογία που κατατέθηκε στην βουλή την παρασκευή δίνεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις που μετασχηματίστηκαν με βάση ισολογισμό μετασχηματισμού, προηγούμενο της ημερομηνίας δημοσίευσης του νόμου <a target='_blank' href='http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/138' rel='tag laws'>3522/2006</a> (22-12-2006),να συμψηφίζουν μεταφερόμενη ζημία στον ισολογισμό της νέας εταιρείας, με τα προκύπτοντα κέρδη αυτής κατά τα δύο επόμενα χρόνια.
Δυνατότητα συμψηφισμού ζημιών σε επιχειρήσεις που μετασχηματίστηκαν

Με τροπολογία που κατατέθηκε στην βουλή την παρασκευή δίνεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις που μετασχηματίστηκαν  με βάση ισολογισμό μετασχηματισμού, προηγούμενο της ημερομηνίας δημοσίευσης  του νόμου 3522/2006 (22-12-2006),να συμψηφίζουν μεταφερόμενη ζημία στον ισολογισμό της νέας εταιρείας, με τα προκύπτοντα κέρδη αυτής κατά τα δύο επόμενα χρόνια.


Το κείμενο της τροπολογίας έχει ως εξής.
Η διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του ν.3522/2006 (ΦΕΚ Α 276) δεν ισχύει για μετασχηματισμούς που πραγματοποιήθηκαν με βάση τον ισολογισμό μετασχηματισμού προηγούμενο της ημερομηνίας δημοσίευσης του ως άνω νόμου


Σχετικές διατάξεις των νόμων 3522 και 2992
 
Νόμος 3522 αρθρο 9
5. Οι διατάξεις της παραγράφου 5 του Αρθρου 9 του Ν. 2992/2002 (ΦΕΚ 54 Α΄) καταργούνται για μετασχηματισμούς επιχειρήσεων, που πραγματοποιούνται από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθώς και για τους μετασχηματισμούς των οποίων έχει ήδη αρχίσει η διαδικασία πραγματοποίησής τους και θα ολοκληρωθεί μετά τον ως άνω χρόνο δημοσίευσης του παρόντος.

Νόμος 2992/2002 άρθρο 9
5. Κατά το μετασχηματισμό επιχειρήσεων με βάση τις διατάξεις των άρθρων 1 , 2 , 3 , 4 και 5 του Ν. 2166/1993 ή της παραγράφου 5 του ΑΡΘΡΟΥ 16του Ν. 2515/1997 , η μεταφερόμενη στον ισολογισμό της νέας εταιρείας ζημία, και κατά το ποσό που τυχόν δεν συμψηφίζεται με κέρδη υφιστάμενα κατά το μετασχηματισμό, συμψηφίζεται με τα προκύπτοντα κέρδη αυτής των επόμενων δύο (2) χρήσεων, μόνο κατά το μέρος που αναγνωρίζεται φορολογικώς, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις περί φορολογίας του εισοδήματος. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση διάσπασης ανωνύμων εταιρειών κατά την έννοια της παραγράφου 1 του ΑΡΘΡΟΥ 81 του Κ.Ν. 2190/1920 .


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης