Αποτελέσματα live αναζήτησης

Στα 16,9 δις τα ληξιπρόθεσμα χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία

25 Οκτώβριος 2016
Στα 16,9 δις τα ληξιπρόθεσμα χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης
Στην παρούσα έκθεση προόδου αποτυπώνονται στοιχεία για το χρονικό διάστημα από την ίδρυση του K.E.A.O. έως το τέλος Σεπτεμβρίου 2016 και αφορούν τους ακόλουθους τομείς:

• Ανάλυση των Οφειλών που έχουν ενταχθεί στο Κ.Ε.Α.Ο.
• Ενέργειες Είσπραξης
• Στοιχεία Εισπράξεων

Στο Κ.Ε.Α.Ο. έχει δημιουργηθεί Ενιαίο Ηλεκτρονικό Μητρώο Οφειλετών, στο οποίο εντάσσονται οφειλέτες από τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ) για τους οποίους πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίστηκαν από τις οικείες διατάξεις. Το Κ.Ε.Α.Ο. διαχειρίζεται τις οφειλές όπως αυτές διαμορφώνονται και αποστέλλονται από τους ΦΚΑ, οι οποίοι φέρουν και την ευθύνη του προσδιορισμού του ύψους και του είδους των οφειλών. Η είσπραξη των καθυστερούμενων οφειλών που δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Κ.Ε.Α.Ο. παραμένει στην αρμοδιότητα των Φορέων.

Με την νομοθεσία για την σύσταση του Κ.Ε.Α.Ο. προβλέφθηκε η σταδιακή διαβίβαση  των ληξιπρόθεσμων οφειλών των ΦΚΑ στο Κ.Ε.Α.Ο. Από τον Μάιο του 2014, με την με αρ. πρωτ. οικ.13822/1089/2.5.2014 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, θεσπίστηκαν πρόσθετα κριτήρια για την ένταξη των θεωρητικά εισπράξιμων οφειλών στο Κ.Ε.Α.Ο:

• Η οφειλή να αφορά σε χρονική περίοδο όχι πέραν των έξι μηνών από την ημέρα λήξης της εμπροθέσμου καταβολής της. Η εν λόγω οφειλή μεταβιβάζεται στο Κ.Ε.Α.Ο. μαζί με οφειλές προηγουμένων ετών του ιδίου οφειλέτη.
• Το ύψος της οφειλής, συμπεριλαμβανομένων και των επιβαρύνσεων, που μεταβιβάζεται στο Κ.Ε.Α.Ο. να ανέρχεται στο ποσό των 5.000 € και άνω.
• Οι οφειλές να μην τελούν υπό δικαστική αναστολή.
• Οι οφειλές να μην αφορούν φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτοί προσδιορίζονται από το Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης που τηρείται με ευθύνη της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.
• Ο οφειλέτης να μην έχει ενεργή ρύθμιση ή να μην έχει τηρήσει τους όρους προηγούμενης ρύθμισης τμηματικής καταβολής.
•  Ο οφειλέτης να μην βρίσκεται σε καθεστώς πτώχευσης ή υπό καθεστώς εκκαθάρισης.


Η παραπάνω Υπουργική Απόφαση τροποποιήθηκε τον Σεπτέμβριο 2016. Σύμφωνα με την νέα Απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (οικ.43424/2458/26.9.2016), κατ' εξαίρεση των ανωτέρων κριτηρίων, στο Κ.Ε.Α.Ο. διαβιβάζεται κάθε βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή ανά φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, η οποία υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και η καταβολή της καθυστερεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους.

Από την έναρξη της λειτουργίας του Κ.Ε.Α.Ο. και μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2016 έχουν ενταχθεί στο Κ.Ε.Α.Ο. συνολικά 127.287 οφειλέτες από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (περίπου το 26% των οφειλετών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).
Από τον ΟΑΕΕ έχουν ενταχθεί οι οφειλέτες με οφειλές από 5.000 έως 15.000 ευρώ και από 40.000 ευρώ και άνω.
Σημαντικές δράσεις που υλοποιήθηκαν κατά το τρίτο τρίμηνο του 2016 είναι οι εξής:

Πολύ αποδοτική εισπρακτικά είναι η εφαρμογή της αποστολής ηλεκτρονικών κατασχετηρίων εις χείρας  πιστωτικών  ιδρυμάτων  με  εισπράξεις  ύψους  7.931.483  εντός  του  τριμήνου  και  ύψους 24.279.216€ μέσα στους πρώτους 10 μήνες λειτουργίας της. Από τις εισπράξεις αυτές, το ποσό των 16.942.891 € εισπράχθηκαν για οφειλές που δεν έχουν ενταχθεί σε ρύθμιση, ενώ 7.336.325 € κάλυψαν δόσεις τρεχουσών ρυθμίσεων.

Η εφαρμογή τέθηκε σε λειτουργία τον Δεκέμβριο του 2015. Πραγματοποιήθηκαν σεμινάρια για την εκπαίδευση των χρηστών στην υπογραφή εγγράφων με χρήση ψηφιακής υπογραφής, καθώς και στην χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής. Πλέον, η κοινοποίηση των κατασχετηρίων, η παραλαβή των εκθέσεων επίδοσης αυτών και η αποστολή των Δηλώσεων Τρίτου πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά με την ανταλλαγή κρυπτογραφημένων και ψηφιακά υπογεγραμμένων ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Επιπλέον, με την υλοποίηση της Β’ φάσης του έργου, που θα ακολουθήσει, και η διαδικασία της άρσης κατάσχεσης πρόκειται να πραγματοποιείται ηλεκτρονικά.

Είναι σε εξέλιξη η υλοποίηση της μηχανογραφικής εφαρμογής Ανάλυσης Κινδύνου. Έχουν προδιαγραφεί τα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια, με τα οποία θα αποδίδονται βαθμοί (risk points) στους οφειλέτες.

Βάσει κανόνων επικινδυνότητας θα γίνεται η βαθμονόμηση (ταξινόμηση) των οφειλετών, λαμβάνοντας υπόψη προκαθορισμένα υποσύνολα κριτηρίων και τους αντίστοιχους βαθμούς ανά οφειλέτη. Η υλοποίηση βρίσκεται στην φάση του ελέγχου ορθής λειτουργίας (testing). Σκοπός του συστήματος είναι:

1. Ο καθορισμός του βαθμού εισ πραξιμότητας της οφειλής ώστε: α) να εντοπίζονται οι οφειλέτες στους οποίους θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα κατά την λήψη αναγκαστικών μέτρα γιατί η οφειλή τους έχει υψηλή εισπραξιμότητα και β) να εντοπίζονται οι οφειλές χαμηλής εισπραξιμότητας για τις οποίες θα πρέπει να κινηθούν διαδικασίες χαρακτηρισμού ως ανεπίδεκτων είσπραξης
2. Ο εντοπισμός παραβατικών συμπεριφορών ώστε  να γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες προς τις αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου, καθώς και οι απαραίτητες ενέργειες παρεμπόδισης συνέχισης της παραβατικής συμπεριφοράς.

Με  στόχο  την  πραγματοποίηση  εσωτερικού  ελέγχου  της  λειτουργίας  του  Κ.Ε.Α.Ο.  έγινε  λεπτομερής καταγραφή των επιχειρησιακών διαδικασιών για την διαχείριση των οφειλετών και για την επιδίωξη της είσπραξης των οφειλών που εντάσσονται. Η καταγραφή πραγματοποιήθηκε με συνεργασία όλων των Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας και αποσκοπεί στην εκτίμηση της αποδοτικότητας των διαδικασιών που ακολουθούνται στο Κ.Ε.Α.Ο., στην εξέταση της ομαλής λειτουργίας της Κεντρικής και των Περιφερειακών Υπηρεσιών, καθώς και στον ανασχεδιασμό της ροής των εργασιών, όπου αυτό κριθεί απαραίτητο.
 
Βάσει του Ν.4336/2015, το Κ.Ε.Α.Ο. απέκτησε πρόσβαση στο έμμεσο μητρώο τραπεζικών λογαριασμών μέσω   του   Συστήματος   Μητρώων   Τραπεζικών   Λογαριασμών   και   Λογαριασμών   Πληρωμών   του Υπουργείου Οικονομικών. Με χρήση του αυτοματοποιημένου συστήματος πρόσβασης, τα εξουσιοδοτημένα στελέχη του ΚΕΑΟ μπορούν να συγκεντρώσουν πληροφορίες σχετικά με την περιουσιακή κατάσταση των οφειλετών ανά ΑΦΜ φυσικού ή νομικού προσώπου, και ειδικότερα για τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών κατά τα τελευταία χρόνια. Στόχος είναι η πληρέστερη σκιαγράφηση του προφίλ των οφειλετών και η λήψη στοχευμένων μέτρων αναγκαστικής είσπραξης.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης