Αποτελέσματα live αναζήτησης

Μείωση της γραφειοκρατίας για εξαγωγείς από 1/1/2008

2 Ιανουάριου 2008 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 6 λεπτά
  • Περιορισμένη γραφειοκρατική ταλαιπωρία και μικρότερο κόστος θα συνεπάγεται για εισαγωγείς και εξαγωγείς η αποδοχή από τις τελωνειακές αρχές της ιδιότητας του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα. Με αυτήν, θα θεωρούνται αξιόπιστοι σε όλη την Ευρωπαϊκή Eνωση, κάτι που θα συνεπάγεται λιγότερους και ταχύτερους ελέγχους παραστατικών κατά τον τελωνισμό.
Μείωση της γραφειοκρατίας για εξαγωγείς από 1/1/2008

Περιορισμένη γραφειοκρατική ταλαιπωρία και μικρότερο κόστος θα συνεπάγεται για εισαγωγείς και εξαγωγείς η αποδοχή από τις τελωνειακές αρχές της ιδιότητας του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα. Με αυτήν, θα θεωρούνται αξιόπιστοι σε όλη την Ευρωπαϊκή Eνωση, κάτι που θα συνεπάγεται λιγότερους και ταχύτερους ελέγχους παραστατικών κατά τον τελωνισμό.

Πρόθεση της Ε.Ε. είναι η χορήγηση της ιδιότητας σε αξιόπιστους οικονομικούς φορείς, οι οποίοι θα επωφελούνται από τις απλουστεύσεις που προβλέπονται από την τελωνειακή νομοθεσία και από διευκολύνσεις όσον αφορά τους τελωνειακούς ελέγχους. Έτσι, θα απολαμβάνουν ταχύτερο τελωνισμό εμπορευμάτων και αποφυγή χρονοβόρων διαδικασιών, ενώ θα μπορούν ακόμη και να επιλέγουν τον τόπο ελέγχου. Η αναγνώριση ενός οικονομικού φορέα ως εγκεκριμένου θα αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα καθώς η ιδιότητα αυτή θα συνεπάγεται τη συμμόρφωση του φορέα με πολύ αυστηρά κριτήρια. Εάν επιπλέον είναι εγκεκριμένος και ως προς τις προϋποθέσεις ασφάλειας και προστασίας, τότε η ιδιότητα αυτή αποτελεί πιστοποίηση συναλλακτικής φερεγγυότητας και αξιοπιστίας.

Αίτηση για την απόκτηση της ιδιότητάς του μπορούν να υποβάλουν οι εγκατεστημένοι στην Κοινότητα οικονομικοί φορείς που εμπλέκονται στην εφοδιαστική αλυσίδα όπως οι κατασκευαστές των εμπορευμάτων, οι εξαγωγείς, οι μεταφορικές εταιρίες, οι διαμεταφορείς, οι διαχειριστές αποθηκών, οι εκτελωνιστές και οι εισαγωγείς. Τα κριτήρια που πρέπει να πληροί ένας οικονομικός φορέας προκειμένου να του χορηγηθεί το πιστοποιητικό περιλαμβάνουν:

1. Κατάλληλο ιστορικό συμμόρφωσης προς τις τελωνειακές απαιτήσεις και συγκεκριμένα τα 3 τελευταία χρόνια πριν από την υποβολή της αίτησης να μην έχουν διαπραχθεί σοβαρές ή επανειλημμένες παραβάσεις της τελωνειακής νομοθεσίας. Ωστόσο, εάν έχουν παρέλθει λιγότερα από 3 χρόνια από την έναρξη δραστηριότητας της εταιρίας, το ιστορικό συμμόρφωσης κρίνεται βάση των στοιχείων και των πληροφοριών που έχουν στη διάθεσή τους οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές.

2. Ικανοποιητικό σύστημα διαχείρισης εμπορικών και, κατά περίπτωση, μεταφορικών καταχωρίσεων, το οποίο επιτρέπει τους κατάλληλους τελωνειακούς ελέγχους, πληρούνται, δηλαδή, οι εξής απαιτήσεις:

A) Το σύστημα λογιστικής είναι σύμφωνο με τις γενικά αποδεκτές αρχές της λογιστικής που εφαρμόζονται στο κράτος - μέλος στο οποίο τηρούνται οι λογιστικές καταχωρίσεις.

B) Επιτρέπεται στην τελωνειακή αρχή η φυσική ή ηλεκτρονική πρόσβαση στις τελωνειακές και, κατά περίπτωση, μεταφορικές καταχωρίσεις.

Γ) Το σύστημα εφοδιαστικής διαχείρισης επιτρέπει τη διάκριση κοινοτικών και μη κοινοτικών εμπορευμάτων.

Δ) Η εταιρία διαθέτει κατάλληλη διοικητική οργάνωση διαχείρισης εμπορευμάτων και σύστημα εσωτερικών ελέγχων που ανιχνεύει τις τυχόν παράνομες ή παράτυπες συναλλαγές.

Ε) Υπάρχουν ικανοποιητικές διαδικασίες διαχείρισης αδειών και εγκρίσεων που αφορούν μέτρα εμπορικής πολιτικής ή συναλλαγές αγροτικών προϊόντων.

ΣΤ) Εφαρμόζονται ικανοποιητικές διαδικασίες ως προς την αρχειοθέτηση των στοιχείων της εταιρίας, ενώ διασφαλίζεται η προστασία των πληροφοριών.

Ζ) Η εταιρία ενημερώνει τις τελωνειακές αρχές στην περίπτωση εντοπισμού προβλημάτων που αφορούν τη συμμόρφωσή της και ορίζει σημεία επαφής με αντικείμενο την ενημέρωση των τελωνειακών αρχών.

Η) Εφαρμόζονται κατάλληλα μέτρα για ασφάλεια της πληροφορικής και προστασία του μηχανογραφικού συστήματος από μη εξουσιοδοτημένη παρείσφρηση.

2. Ικανοποιητικό σύστημα διαχείρισης εμπορικών και, κατά περίπτωση, μεταφορικών καταχωρίσεων, το οποίο επιτρέπει τους κατάλληλους τελωνειακούς ελέγχους.

3. Αποδεδειγμένη χρηματοπιστωτική φερεγγυότητα. Αυτή αποδεικνύεται με την απρόσκοπτη και χωρίς οικονομικά προβλήματα λειτουργία της εταιρίας για τα τελευταία 3 χρόνια πριν από την υποβολή της αίτησης χορήγησης καθώς και με την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της. Εάν έχουν παρέλθει λιγότερα από 3 χρόνια από την έναρξη δραστηριότητας της εταιρίας, αυτή κρίνεται βάσει των στοιχείων και των πληροφοριών που έχουν στη διάθεσή τους οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές.

4. Κατάλληλες προδιαγραφές ασφάλειας και προστασίας. Η εταιρία θεωρείται ότι τηρεί κατάλληλα πρότυπα ασφάλειας και προστασίας όταν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

A) Τα κτίρια που χρησιμοποιούνται για τις δραστηριότητες που καλύπτονται από το πιστοποιητικό, διαθέτουν συστήματα που αποτρέπουν την παράνομη είσοδο και παρέχουν προστασία από παράνομες διεισδύσεις.

Β) Η εταιρία εφαρμόζει κατάλληλα μέτρα ελέγχου πρόσβασης, ώστε να παρεμποδίζεται η πρόσβαση χωρίς άδεια σε χώρους παράδοσης/παραλαβής εμπορευμάτων, αποβάθρες φόρτωσης και χώρους φορτίων.

Γ) Η εταιρία έχει λάβει κατάλληλα μέτρα προστασίας έναντι της εισόδου, αντικατάστασης και απώλειας οποιωνδήποτε υλικών και παραβίασης μονάδων.

Δ) Η εταιρία εφαρμόζει διαδικασίες σχετικά με τη διαχείριση αδειών εισαγωγής ή και εξαγωγής που συνδέονται με απαγορεύσεις και περιορισμούς και επίσης για τη διάκριση των εμπορευμάτων αυτών από άλλα εμπορεύματα.

Ε) Η εταιρία έχει εφαρμόσει μέτρα που επιτρέπουν τον προσδιορισμό με σαφήνεια όλων των επιχειρηματικών της εταίρων στην αλυσίδα εφοδιασμού κατά τη διακίνηση του εμπορεύματος από τον κατασκευαστή έως τον τελικό παραλήπτη.

ΣΤ) Η εταιρία εφαρμόζει ελέγχους ασφάλειας που αφορούν τους υπαλλήλους που εργάζονται σε ευαίσθητες θέσεις από άποψη ασφάλειας και διενεργεί τακτικούς ελέγχους.

Ζ) Η εταιρία διασφαλίζει την ενεργό συμμετοχή εργαζομένων σε προγράμματα ευαισθητοποίησης σε θέματα σχετικά με την ασφάλεια. Kάθε ένα από τα κράτη - μέλη, λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω χορηγεί τρία πιστοποιητικά εγκεκριμένου οικονομικού φορέα ανάλογα με τα κριτήρια που θα πληροί και τις απλοποιήσεις ή/και τις διευκολύνσεις από τις οποίες θα επωφελείται ο οικονομικός φορέας.

Τα πιστοποιητικά που χορηγούνται για τους εγκεκριμένους οικονομικούς φορείς είναι:

Α) Πιστοποιητικό εγκεκριμένου οικονομικού φορέα - τελωνειακές απλουστεύσεις. Το πιστοποιητικό αυτό χορηγείται στους οικονομικούς φορείς που θέλουν να επωφεληθούν από τις απλοποιήσεις που προβλέπονται στην τελωνειακή νομοθεσία.

Β) Πιστοποιητικό εγκεκριμένου οικονομικού φορέα - ασφάλεια και προστασία. Το πιστοποιητικό αυτό χορηγείται στους οικονομικούς φορείς που θέλουν να επωφεληθούν από διευκολύνσεις σε τελωνειακούς ελέγχους σχετικούς με την προστασία και την ασφάλεια.

Γ) Πιστοποιητικό εγκεκριμένου οικονομικού φορέα - τελωνειακές απλουστεύσεις/ ασφάλεια και προστασία. Το πιστοποιητικό αυτό χορηγείται στους οικονομικούς φορείς που θέλουν να επωφεληθούν και από τις απλοποιήσεις που προβλέπονται στην τελωνειακή νομοθεσία και από διευκολύνσεις σε τελωνειακούς ελέγχους σχετικούς με την προστασία και την ασφάλεια.

Τα οφέλη των εγκεκριμένων οικονομικών φορέων εξαρτώνται από το είδος του πιστοποιητικού που τους έχει χορηγηθεί. Η έναρξη εφαρμογής των πλεονεκτημάτων αυτών θα λάβει χώρα σε διαφορετικές ημερομηνίες.

1. Ευκολότερη πρόσβαση στις τελωνειακές απλοποιήσεις. Ο εγκεκριμένος οικονομικός φορέας θα μπορεί να επωφελείται από το πλεονέκτημα αυτό από την 1 Ιανουαρίου 2008.

2. Λιγότεροι φυσικοί έλεγχοι και έλεγχοι παραστατικών.

Ο εγκεκριμένος οικονομικός φορέας θα μπορεί να επωφελείται από το πλεονέκτημα αυτό από την 1 Ιανουαρίου 2008.

3. Προτεραιότητα σε θέματα ελέγχου εφόσον τα εμπορεύματα του εγκεκριμένου επιλεχθούν για έλεγχο.

Ο εγκεκριμένος οικονομικός φορέας θα μπορεί να επωφελείται από το πλεονέκτημα αυτό από την 1 Ιανουαρίου 2008.

4. Επιλογή του τόπου ελέγχου. Ο εγκεκριμένος οικονομικός φορέας θα μπορεί να επωφελείται από το πλεονέκτημα αυτό από την 1 Ιανουαρίου 2008. Το πλεονέκτημα αυτό σημαίνει ότι ο εγκεκριμένος φορέας μπορεί να ζητήσει ο τελωνειακός έλεγχος να διενεργηθεί σε μέρος όπου το κόστος και η καθυστέρηση θα είναι αρκετά μικρή για τον εγκεκριμένο.

5. Μειωμένο σύνολο στοιχείων για τις συνοπτικές διασαφήσεις. Ο εγκεκριμένος οικονομικός φορέας θα μπορεί να επωφελείται από το πλεονέκτημα αυτό από την 1 Ιουλίου 2009.

6. Γνωστοποίηση πριν από την άφιξη του εμπορεύματος. Ο εγκεκριμένος οικονομικός φορέας θα μπορεί να επωφελείται από το πλεονέκτημα αυτό από την 1 Ιουλίου 2009.

7. Αμοιβαία αναγνώριση στο πλαίσιο μελλοντικών διμερών συμφωνιών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Eνωσης και τρίτων χωρών.

8. Eμμεσα οφέλη Κάθε εγκεκριμένος οικονομικός φορέας θα μπορεί να έχει οφέλη τα οποία δεν άπτονται άμεσα με τις τελωνειακές πτυχές των συναλλαγών του όπως:

– Περιορισμός των κλοπών και των απωλειών

– Μείωση των καθυστερήσεων στις αποστολές εμπορευμάτων

– Βελτίωση του προγραμματισμού

– Ενεργό συμμετοχή των υπαλλήλων

– Μείωση του κόστους των ελέγχων των προμηθευτών

- Μείωση των προβλημάτων μέσω του έγκαιρου εντοπισμού τους από τους υπαλλήλους.

9. Ο εγκεκριμένος οικονομικός φορέας θα προτιμάται ως επιχειρηματικός εταίρος (έναντι άλλων φορέων που δεν είναι εγκεκριμένοι φορείς) από άλλους φορείς, οι οποίοι αναζητούν νέους επιχειρηματικούς εταίρους.

Διαδικασία αίτησης για τη χορήγηση πιστοποιητικού ΑΕΟ

Η αίτηση για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ΑΕΟ υποβάλλεται γραπτώς στις τελωνειακές αρχές ή σε ηλεκτρονική μορφή. Εφόσον η αίτηση γίνει αποδεκτή από την τελωνειακή αρχή εξετάζονται τα κριτήρια χορήγησης του πιστοποιητικού.

Εφόσον πληρούνται χορηγείται το πιστοποιητικό του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα, το οποίο αρχίζει να ισχύει από την δέκατη ημέρα μετά την ημερομηνία έκδοσης. Το πιστοποιητικό ΑΕΟ αναγνωρίζεται σε όλα τα κράτη - μέλη ενώ η διάρκεια ισχύος του είναι απεριόριστη. Μάλιστα, η Κοινότητα σε συνεργασία με τα κράτη - μέλη προέβη στη σύνταξη ενός ερωτηματολογίου αυτοαξιολόγησης που έχει ως σκοπό να βοηθήσει του υποψήφιους εγκεκριμένους οικονομικούς φορείς να αξιολογήσουν την εταιρία τους προκειμένου να διαπιστώσουν εάν πληρούν τα κριτήρια χορήγησης ενός πιστοποιητικού ΑΕΟ.

Πηγή express


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης