Αποτελέσματα live αναζήτησης

Hλεκτρονικά και το 2008 θα μπορούν να υποβληθούν οι εκκαθαριστικές δηλώσεις του ΦΠΑ

28 Δεκέμβριου 2007 Σχόλια
Hλεκτρονικά και το 2008 θα μπορούν να υποβληθούν οι εκκαθαριστικές δηλώσεις του ΦΠΑ
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • Το υπουργείο οικονομικών με την απόφαση :ΠΟΛ 1157/2007 καθορίζει τον τρόπο που θα υποβληθούν οι εκκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ από υπόχρεους των οποίων η διαχειριστική περίοδος λήγει στις 31/12/2007, καθώς και το νέο έντυπο ( Εντυπο Εκκαθαριστικής 2007) Το ίδιο έντυπο θα χρησιμοποιηθεί και από τους υποκείμενους που θα διακόψουν τη δραστηριότητά τους ή η διαχειριστική τους περίοδος λήξει μετά την 1/1/2008 και μέχρι τη θέσπιση νεώτερου εντύπου εκκαθαριστικής δήλωσης.
Hλεκτρονικά και το 2008 θα μπορούν να υποβληθούν οι εκκαθαριστικές δηλώσεις του ΦΠΑ

Το υπουργείο οικονομικών με την απόφαση :ΠΟΛ 1157/2007
καθορίζει τον τρόπο που θα υποβληθούν οι εκκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ από υπόχρεους των οποίων η διαχειριστική περίοδος λήγει στις 31/12/2007, καθώς και το νέο έντυπο ( Εντυπο Εκκαθαριστικής 2007)
Το ίδιο έντυπο θα χρησιμοποιηθεί και από τους υποκείμενους που θα διακόψουν τη δραστηριότητά τους ή η διαχειριστική τους περίοδος λήξει μετά την 1/1/2008 και μέχρι τη θέσπιση νεώτερου εντύπου εκκαθαριστικής δήλωσης.

Η υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης θα γίνει

Από την 17η Μαρτίου 2008 έως και  την 31 Μαρτίου 2008 ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ, για υποκείμενους, οι οποίοι κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου τηρούσαν βιβλία Α΄ ή Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

Από  την 12η Μαϊου 2008 έως και 26 Μαΐου 2008 για υποκείμενους, οι οποίοι κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου τηρούσαν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., καθώς και το Δημόσιο.

Τέλος για την ηλεκτρονική υποβολή ορίζονται τα εξής:

Οι υποκείμενοι των οποίων η διαχειριστική περίοδος λήγει την 31/12/2007, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τις αρχικές, εμπρόθεσμες, πιστωτικές ή μηδενικές εκκαθαριστικές δηλώσεις Φ.Π.Α. έτους 2007 με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου (ΤΑΧΙSnet), εφόσον για τη διαχειριστική περίοδο αυτή έχουν υποβάλει όλες τις περιοδικές δηλώσεις (εμπρόθεσμες, εκπρόθεσμες και τροποποιητικές) Φ.Π.Α. (ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα) μέχρι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης.

Οι υποκείμενοι που έχουν υποχρέωση συνυποβολής με την εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α. έτους 2007 των ειδικών καταστάσεων  των Α.Υ.Ο. 1103551/8478/ Α0014/ΠΟΛ.1262/2-8-1993 (ΦΕΚ 675 Β΄/ 2-8-1993) και 1013633/8911/1807/0014/ ΠΟΛ.1029/2-2-1995 (ΦΕΚ 105 Β΄/17-2-1995) έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν την ως άνω εκκαθαριστική δήλωση με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου (ΤΑΧΙSnet) και να αποστέλλουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. τις ειδικές καταστάσεις με συστημένη επιστολή μέχρι τις ημερομηνίες που καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 5 της παρούσας απόφασης.

Εξαιρούνται της παραπάνω δυνατότητας οι υποκείμενοι, που :
1. Υποβάλλουν εκκαθαριστική δήλωση έτους 2007 με επιφύλαξη.
2. Η διαχειριστική τους περίοδος έληξε σε ημερομηνία διαφορετική από την 31/12/2007.
3. Έχουν υπερδωδεκάμηνη διαχειριστική περίοδο και η ημερομηνία έναρξης αυτής είναι προγενέστερη της 1/1/2006.  
4. Έχουν υποβάλει δήλωση μεταβολής και έχουν τεθεί σε εκκαθάριση ή πτώχευση ή αδράνεια.

5. Έχουν υποβάλει δήλωση διακοπής εργασιών :
α) Εντός του έτους 2007, ή
β) εντός του έτους 2008 και μέχρι την υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. έτους 2007.   

6. Έχουν αλλαγή κατηγορίας βιβλίων Κ.Β.Σ. μετά την 1/1/2007.
7. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογίας τους την 31/12/2007 ήταν η Δ.Ο.Υ. Αγίου Αθανασίου. 
8. Υπάγονται στις διατάξεις περί μετασχηματισμού, μετατροπής, συγχώνευσης, διάσπασης ή απορρόφησης εντός του έτους 2007.
9. Μετατάχθηκαν την 1/1/2007 από το απαλλασσόμενο ή από το ειδικό καθεστώς, στο κανονικό καθεστώς με βιβλία Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης