Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΟΑΕΔ: Νέο πρόγραμμα ΛΑΕΚ για 2.500 ανέργους πλησίον σύνταξης

27 Δεκέμβριου 2007 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 3 λεπτά
  • Νέο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων, που βρίσκονται στο στάδιο πλησίον της σύνταξης, κατήρτισε ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού με εισήγηση του διοικητή του Οργανισμού, κ. Γιώργου Βερναδάκη.
ΟΑΕΔ: Νέο πρόγραμμα ΛΑΕΚ για 2.500 ανέργους πλησίον σύνταξης
Νέο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων, που βρίσκονται στο στάδιο πλησίον της σύνταξης, κατήρτισε ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού με εισήγηση του διοικητή του Οργανισμού, κ. Γιώργου Βερναδάκη.

Η Επιτροπή Διαχείρισης του ΛΑΕΚ ενέκρινε την περασμένη εβδομάδα την κάλυψη της δαπάνης για την υλοποίηση του προϋπολογισμού 81,25 εκατομμυρίων ευρώ προγράμματος, από τους πόρους του λογαριασμού ΛΑΕΚ.

Το πρόγραμμα, που θα ξεκινήσει από τον καινούργιο χρόνο (υποβολή αιτήσεων μετά την 1η Ιανουαρίου), αφορά στην απασχόληση 2.500 ανέργων που δεν έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για τη συνταξιοδότησή τους από φορέα κυρίας ασφάλισης, επειδή τους υπολείπονται μέχρι 1.500 ένσημα ή μέχρι πέντε έτη για τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησής τους. Τελευταίος ασφαλιστικός τους φορέας πρέπει να είναι το ΙΚΑ.

Ύψος και διάρκεια επιχορήγησης
Η επιχορήγηση καταβάλλεται στις επιχειρήσεις για διάστημα από έναν μήνα μέχρι
και πέντε έτη (60 μήνες) και για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης του
επιδοτούμενου ανέργου, ανέρχεται στα:
22 ευρώ, για τον πρώτο χρόνο,
24 ευρώ, για το δεύτερο χρόνο,
26 ευρώ, για τον τρίτο χρόνο,
28 ευρώ, για τον τέταρτο χρόνο και
30 ευρώ, για τον πέμπτο χρόνο.

Τα παραπάνω ποσά μειώνονται στο ήμισι εάν οι μισθωτοί απασχοληθούν με μειωμένο ωράριο εργασίας (τέσσερις τουλάχιστον ώρες ημερησίως). Λιγότερες από 18 ημέρες απασχόλησης το μήνα θα επιχορηγούνται για τρεις κατ ανώτατο όριο μήνες ανά έτος επιχορήγησης.

Η επιχορήγηση ξεκινά από την ημερομηνία πρόσληψης των ανέργων, εκτός εάν η πρόσληψη προηγηθεί της υποβολής της αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα, οπότε η επιχορήγηση ξεκινά από την ημερομηνία έκδοσης της εγκριτικής απόφασης.

Η πρόσληψη μπορεί να προηγείται μέχρι δύο μήνες της υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών από τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να υπαχθούν στο πρόγραμμα.

Εντασσόμενες επιχειρήσεις

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις υπό την προϋπόθεση να μην έχουν προβεί (οι ίδιες ή τα υποκαταστήματά τους που λειτουργούν στον ίδιο νομό) σε απόλυση προσωπικού, απασχολούμενου σε θέση αντίστοιχη με αυτήν που θα καλυφθεί μέσω του προγράμματος, κατά το εξάμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης υπαγωγής τους στο πρόγραμμα. (Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση).

Στο πρόγραμμα δεν μπορούν να υπαχθούν οι επιχειρήσεις που διέπονται από τις διατάξεις του νόμου 2190/94 όσον αφορά στην πρόσληψη του προσωπικού τους.

Στο πρόγραμμα μπορούν να υπαχθούν οι αμιγείς ή μικτές επιχειρήσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α και β βαθμού.

Δικαιούχοι άνεργοι
Οι άνεργοι που θα προσληφθούν πρέπει να είναι:
· Ή επιδοτούμενοι άνεργοι
· Ή εγγεγραμμένοι επί δύο τουλάχιστον μήνες στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ στην περιοχή του τόπου κατοικίας τους. Επίσης,
· Να έχουν Ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή να είναι Έλληνες ομογενείς που απασχολούνται νόμιμα στην Ελλάδα.
· Να μην έχουν απασχοληθεί από την επιχείρηση που υποβάλει αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα την τελευταία πενταετία πριν την υποβολή της αίτησης.

Οι άνεργοι που θα υπαχθούν στο πρόγραμμα, υποδεικνύονται από τις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, με βάση τη διαδικασία εξατομικευμένης παρέμβασης και το ατομικό σχέδιο δράσης στο οποίο έχουν συμφωνήσει.

Με την παραλαβή της αναγγελίας πρόσληψης του ανέργου, η επιχείρηση προσκομίζει στις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, μεταξύ άλλων, βεβαίωση (καταμέτρηση) του ΙΚΑ (ή και οποιουδήποτε άλλου ασφαλιστικού Οργανισμού) από την οποία θα προκύπτει ο συνολικός αριθμός των ημερομισθίων που έχουν πραγματοποιηθεί στον κλάδο κυρίας ασφάλισης του ανέργου.

Πηγή Κέρδος


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης