Αύξηση κατά 1,3 δις περίπου των καταθέσεων το μήνα Αύγουστο

Οικονομικές Ειδήσεις

27 Σεπτέμβριος 2016
Taxheaven.gr


 

Καταθέσεις και ρέπος των μη ΝΧΙ στα ΝΧΙ στην Ελλάδα (εκτός της Τράπεζας της Ελλάδος)
(υπόλοιπα τέλους περιόδου, σε εκατ. ευρώ)
  Τέλος περιόδου Dec-14 Dec-15 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16
1.2     Επιχειρήσεις και Νοικοκυριά 160,285 123,377 121,426 121,703 122,743 122,579 123.895
1.2.ε Σε ευρώ  151,479 117,010 115,405 115,510 116,363 116,362 117.571
1.2.ν Σε λοιπά νομίσματα 8,806 6,368 6,021 6,194 6,380 6,217 6.324