Αποτελέσματα live αναζήτησης

Τα ποσά που πληρώνουν τα κράτη-μέλη στην Ε.Ε. - Ποια είναι η εισφορά της Ελλάδας

Τα ποσά που πληρώνουν τα κράτη-μέλη στην Ε.Ε. - Ποια είναι η εισφορά της Ελλάδας
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης
Σε ποσοστό 1.33% (ύψους 1.753.755.999€) του συνολικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανέρχεται η συμμετοχή της Ελλάδας, όπως φαίνεται από τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν στη σελίδα της στις 15.09.2016 και μετά την οριστική έγκριση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2016/1622 του διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2 της Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016.


 

Συνοπτική παρουσίαση 14) της χρηματοδότησης του γενικού προϋπολογισμού ανά κατηγορία ιδίων πόρων και ανά κράτος μέλος

Κράτος μέλος

Παραδοσιακοί ίδιοι πόροι (ΠΙΠ)

Καθαρές εισφορές του τομέα ζάχαρης (75 %)

Καθαροί τελωνειακοί δασμοί (75 %)

Σύνολο καθαρών παραδοσιακών ιδίων πόρων (75 %)

Έξοδα είσπραξης (25 % ακαθάριστων ΠΙΠ) (p.m.)

 

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

Βέλγιο

6 600 000

1 769 700 000

1 776 300 000

592 100 000

Βουλγαρία

400 000

58 200 000

58 600 000

19 533 333

Τσεχική Δημοκρατία

3 400 000

216 200 000

219 600 000

73 200 000

Δανία

3 400 000

340 900 000

344 300 000

114 766 667

Γερμανία

26 300 000

3 655 500 000

3 681 800 000

1 227 266 664

Εσθονία

0

24 900 000

24 900 000

8 300 000

Ιρλανδία

0

250 700 000

250 700 000

83 566 667

Ελλάδα

1 400 000

130 300 000

131 700 000

43 900 000

Ισπανία

4 700 000

1 261 400 000

1 266 100 000

422 033 334

Γαλλία

30 900 000

1 571 200 000

1 602 100 000

534 033 333

Κροατία

1 700 000

44 000 000

45 700 000

15 233 334

Ιταλία

4 700 000

1 596 900 000

1 601 600 000

533 866 667

Κύπρος

0

17 800 000

17 800 000

5 933 333

Λετονία

0

28 200 000

28 200 000

9 400 000

Λιθουανία

800 000

69 600 000

70 400 000

23 466 667

Λουξεμβούργο

0

15 100 000

15 100 000

5 033 333

Ουγγαρία

2 100 000

109 300 000

111 400 000

37 133 333

Μάλτα

0

11 200 000

11 200 000

3 733 333

Κάτω Χώρες

7 200 000

2 230 500 000

2 237 700 000

745 900 000

Αυστρία

3 200 000

208 100 000

211 300 000

70 433 334

Πολωνία

12 800 000

489 200 000

502 000 000

167 333 334

Πορτογαλία

100 000

131 200 000

131 300 000

43 766 667

Ρουμανία

900 000

123 500 000

124 400 000

41 466 667

Σλοβενία

0

64 200 000

64 200 000

21 400 000

Σλοβακία

1 300 000

96 400 000

97 700 000

32 566 667

Φινλανδία

700 000

113 700 000

114 400 000

38 133 333

Σουηδία

2 600 000

514 300 000

516 900 000

172 300 000

Ηνωμένο Βασίλειο

9 500 000

3 323 100 000

3 332 600 000

1 110 866 667

Σύνολο

124 700 000

18 465 300 000

18 590 000 000

6 196 666 667

 

 

Κράτος μέλος

Ίδιοι πόροι βασιζόμενοι στον ΦΠΑ και το ΑΕΕ, περιλαμβανομένων των αναπροσαρμογών

Σύνολο ιδίων πόρων (

Ίδιος πόρος βασιζόμενος στον ΦΠΑ

Ίδιος πόρος βασιζόμενος στο ΑΕΕ

Διόρθωση υπέρ του Ηνωμένου Βασιλείου

Σύνολο «εθνικών συνεισφορών»

Μερίδιο στο σύνολο «εθνικών συνεισφορών» (%)

 

(5)

(6)

(7)

(8) = (5) + (6) + (7)

(9)

(10) = (3) + (8)

Βέλγιο

523 409 700

2 919 612 001

261 447 948

3 704 469 649

3,03

5 480 769 649

Βουλγαρία

63 202 436

296 743 452

26 573 040

386 518 928

0,32

445 118 928

Τσεχική Δημοκρατία

200 818 634

1 059 677 884

94 892 954

1 355 389 472

1,11

1 574 989 472

Δανία

311 819 810

1 961 259 436

175 628 561

2 448 707 807

2,00

2 793 007 807

Γερμανία

3 912 398 326

21 895 426 525

337 679 947

26 145 504 798

21,37

29 827 304 798

Εσθονία

30 202 119

145 753 755

13 052 084

189 007 958

0,15

213 907 958

Ιρλανδία

219 088 800

1 184 462 169

106 067 246

1 509 618 215

1,23

1 760 318 215

Ελλάδα

221 387 850

1 285 548 718

115 119 431

1 622 055 999

1,33

1 753 755 999

Ισπανία

1 375 304 700

7 825 924 994

700 802 719

9 902 032 413

8,09

11 168 132 413

Γαλλία

2 952 872 217

15 667 221 716

1 402 981 958

20 023 075 891

16,37

21 625 175 891

Κροατία

64 085 770

300 890 812

26 944 431

391 921 013

0,32

437 621 013

Ιταλία

1 741 842 900

11 424 036 809

1 023 009 556

14 188 889 265

11,60

15 790 489 265

Κύπρος

24 682 350

115 886 762

10 377 528

150 946 640

0,12

168 746 640

Λετονία

28 305 295

181 842 612

16 283 800

226 431 707

0,19

254 631 707

Λιθουανία

45 043 722

270 514 323

24 224 251

339 782 296

0,28

410 182 296

Λουξεμβούργο

47 922 750

225 003 387

20 148 798

293 074 935

0,24

308 174 935

Ουγγαρία

133 968 470

787 966 764

70 561 531

992 496 765

0,81

1 103 896 765

Μάλτα

12 561 825

58 979 361

5 281 535

76 822 721

0,06

88 022 721

Κάτω Χώρες

819 396 150

4 786 194 982

73 814 596

5 679 405 728

4,64

7 917 105 728

Αυστρία

462 261 900

2 323 918 730

35 840 396

2 822 021 026

2,31

3 033 321 026

Πολωνία

555 928 977

3 110 515 894

278 543 175

3 944 988 046

3,22

4 446 988 046

Πορτογαλία

242 598 450

1 243 776 057

111 378 737

1 597 753 244

1,31

1 729 053 244

Ρουμανία

173 796 047

1 139 418 748

102 033 658

1 415 248 453

1,16

1 539 648 453

Σλοβενία

56 158 800

265 083 337

23 737 913

344 980 050

0,28

409 180 050

Σλοβακία

79 892 400

544 470 025

48 756 674

673 119 099

0,55

770 819 099

Φινλανδία

279 661 350

1 440 488 254

128 994 091

1 849 143 695

1,51

1 963 543 695

Σουηδία

587 407 923

3 181 849 691

49 071 747

3 818 329 361

3,12

4 335 229 361

Ηνωμένο Βασίλειο

3 646 763 905

17 874 226 523

–5 283 248 305

16 237 742 123

13,27

19 570 342 123

Σύνολο

18 812 783 576

103 516 693 721

0

122 329 477 297

100,00

140 919 477 297

 Λίγα λόγια για τα έσοδα της Ευρωπαϊκής 'ΈνωσηςΟι οδηγίες και οι κανονισμοί που καθορίζουν τα έσοδα είναι :

  • Άρθρο 311 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άρθρο 171 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας·
  • Απόφαση 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 7ης Ιουνίου 2007, για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (η απόφαση 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2014 για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κανονισμός (EE, Ευρατόμ) αριθ. 608/2014 του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2014, σχετικά με τη θέσπιση εκτελεστικών μέτρων για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ο κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 609/2014 του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2014, για τις μεθόδους και τη διαδικασία απόδοσης των παραδοσιακών ιδίων πόρων και των ιδίων πόρων που βασίζονται στον ΦΠΑ και το ΑΕΕ, και για τα μέτρα αντιμετώπισης των ταμειακών αναγκών θα εφαρμοσθούν αναδρομικά από 1ης Ιανουαρίου 2014, μόλις η απόφαση για το σύστημα των ιδίων πόρων εγκριθεί από όλα τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις συνταγματικές τους επιταγές)·
  • Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1377/2014 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2014, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1150/2000 σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
  • Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 105/2009 του Συμβουλίου, της 26ης Ιανουαρίου 2009, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1150/2000 σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης 2000/597/ΕΚ, Ευρατόμ για το σύστημα των ιδίων πόρων των Κοινοτήτων
  • Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2028/2004 του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2004, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1150/2000 σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης 94/728/ΕΚ, Ευρατόμ για το σύστημα των ιδίων πόρων των Κοινοτήτων


Τα ποσοστά επί των ως άνω πόρων καθορίζονται από την ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 7ης Ιουνίου 2007 για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ).

Ο τρόπος και η απόδοση των ποσών καθορίζεται με τον κανονισμό 
(ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1150/2000 του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2000, για την εφαρμογή της απόφασης 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 130 της 31.5.2000, σ. 1).


Αναλυτικά το άρθρο 2 της οδηγίας
2007/436/ΕΚ  ορίζει :

Άρθρο 2

1.   Συνιστούν ιδίους πόρους εγγραφόμενους στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα ακόλουθα έσοδα:

α) τα έσοδα από εισφορές, πριμοδοτήσεις, συμπληρωματικά ή εξισωτικά ποσά, πρόσθετα ποσά ή συντελεστές, δασμούς του κοινού δασμολογίου και λοιπούς δασμούς που έχουν θεσπιστεί ή θα θεσπιστούν από τα θεσμικά όργανα των Κοινοτήτων επί των συναλλαγών με χώρες μη μέλη, δασμούς που επιβάλλονται στα προϊόντα τα οποία υπάγονται στη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα που έληξε, όπως και από εισφορές και άλλα τέλη στο πλαίσιο της κοινής οργάνωσης των αγορών ζάχαρης·

β) με την επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4, τα έσοδα από την εφαρμογή ενιαίου συντελεστή για όλα τα κράτη μέλη στην εναρμονισμένη βάση ΦΠΑ, η οποία καθορίζεται σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανόνες. Η βάση υπολογισμού η οποία λαμβάνεται υπόψη προς τούτο δεν υπερβαίνει το 50 % του ΑΕΕ κάθε κράτους μέλους, όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 7·

γ) με την επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 5, τα έσοδα από την εφαρμογή ενιαίου συντελεστή —που θα καθοριστεί στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού βάσει όλων των άλλων εσόδων— στο άθροισμα των ΑΕΕ όλων των κρατών μελών.

2.   Επίσης, συνιστούν ιδίους πόρους εγγραφόμενους στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα έσοδα από άλλες εισφορές οι οποίες θεσπίζονται ενδεχομένως στο πλαίσιο κοινής πολιτικής, σύμφωνα με τη συνθήκη ΕΚ ή τη συνθήκη Ευρατόμ, εφόσον έχει τηρηθεί η διαδικασία του άρθρου 269 της συνθήκης ΕΚ ή του άρθρου 173 της συνθήκης Ευρατόμ.

3.   Τα κράτη μέλη παρακρατούν, ως έξοδα είσπραξης, το 25 % των ποσών που πρέπει να καταβληθούν βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο α).

4.   Ο ενιαίος συντελεστής που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) ορίζεται στο 0,30 %.
Για την περίοδο 2007–2013, ο συντελεστής καταβολής του πόρου ΦΠΑ για την Αυστρία ορίζεται στο 0,225 %, για τη Γερμανία στο 0,15 % και για τις Κάτω Χώρες και τη Σουηδία στο 0,10 %.

5.   Ο ενιαίος συντελεστής που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) εφαρμόζεται στο ΑΕΕ κάθε κράτους μέλους.Σύμφωνα με την ανωτέρω οδηγία και τους λοιπούς κανονισμούς που ισχύουν, το σύστημα των ιδίων πόρων με το οποίο χρηματοδοτείται ο προϋπολογισμός της Ε.Ε. κάθε χρόνο περιλαμβάνει τρία είδη εσόδων:


   -τους παραδοσιακούς πόρους: περιλαμβάνουν κυρίως τους τελωνειακούς δασμούς κατά τις εισαγωγές στην ΕΕ και τις εισφορές ζάχαρης. Οι χώρες παρακρατούν το 25 % των δασμών που εισπράττονται για την κάλυψη των εξόδων είσπραξης (βλέπε πίνακα 1)

   -τον πόρο που βασίζεται στον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ): στην ΕΕ μεταβιβάζεται ποσοστό 0,3 % επί της βάσης ΦΠΑ κάθε χώρας της ΕΕ·


   -τον πόρο που βασίζεται στο ακαθάριστο εθνικό εισόδημα (ΑΕΕ): κάθε χώρα της ΕΕ μεταβιβάζει ενιαίο ποσοστό του ΑΕΕ της στην ΕΕ. Το ποσοστό προσαρμόζεται ούτως ώστε να υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ των συνολικών εσόδων και του συμφωνημένου επιπέδου πληρωμών. Αυτή είναι η μεγαλύτερη πηγή εσόδων της ΕΕ.


Το 2014 το Συμβούλιο ενέκρινε νέα απόφαση για τους ίδιους πόρους η οποία προέβλεπε ορισμένες αλλαγές, ιδίως όσον αφορά τους διορθωτικούς μηχανισμούς, για την περίοδο 2014-2020. Η απόφαση τίθεται σε ισχύ μόνο μετά από επικύρωση από τις χώρες της ΕΕ, αλλά οι νέες διατάξεις θα έχουν αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2014.


Τα έσοδα αναλυτικά :


1. «Παραδοσιακοί» ίδιοι πόροι


Οι παραδοσιακοί ίδιοι πόροι θεσμοθετήθηκαν με την απόφαση του 1970 και εισπράττονται από τότε μέχρι σήμερα. Το 2014 αντιπροσώπευαν το 11,4% των συνολικών εσόδων. Πρόκειται για τους τελωνειακούς δασμούς, τους γεωργικούς δασμούς και τις εισφορές για την παραγωγή ζάχαρης και ισογλυκόζης.

2. Πόροι που βασίζονται στον ΦΠΑ

Μολονότι ο πόρος αυτός είχε θεσπιστεί με την απόφαση του 1970, η εφαρμογή του δεν κατέστη δυνατή πριν από την εναρμόνιση των συστημάτων ΦΠΑ των κρατών μελών το 1979. Επί του παρόντος, συνίσταται στη μεταβίβαση προς την Ένωση ενός ποσοστού του ΦΠΑ που εκτιμάται ότι εισπράττεται από τα κράτη μέλη. Ο πόρος από τον ΦΠΑ αντιστοιχούσε στο 12,3% των συνολικών εσόδων το 2014.  'Ενα ενιαίο ποσοστό 0,30%, εισπράττεται επί της εναρμονισμένης βάσης ΦΠΑ κάθε κράτους μέλους· η φορολογήσιμη βάση ΦΠΑ περιορίζεται, ωστόσο, στο 50% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ) κάθε χώρας.

3. Πόροι που βασίζονται στον ΑΕΕ (Ακαθάριστο Εθνικό εισόδημα)

Ο εν λόγω ίδιος πόρος δημιουργήθηκε με την απόφαση 88/376/ΕΟΚ του Συμβουλίου και αποτελεί εισφορά επί του ΑΕΕ των κρατών μελών σε ενιαίο ποσοστό που καθορίζεται κάθε χρόνο στο πλαίσιο της διαδικασίας προϋπολογισμού. Αρχικά, η είσπραξή του γινόταν μόνον όταν οι υπόλοιποι ίδιοι πόροι δεν επαρκούσαν για να καλύψουν πλήρως τις δαπάνες, αλλά τώρα χρηματοδοτεί τον κύριο όγκο του προϋπολογισμού της ΕΕ. Το 2014, ο βάσει του ΑΕΕ ίδιος πόρος αντιπροσώπευε το 68,7% περίπου των εσόδων της ΕΕ.

4.Λοιπά έσοδα και υπόλοιπο που μεταφέρεται από το προηγούμενο έτος

Στα λοιπά έσοδα περιλαμβάνονται οι φόροι επί των αποδοχών του προσωπικού της ΕΕ, οι εισφορές από τρίτες χώρες για ορισμένα προγράμματα της ΕΕ και τα πρόστιμα από εταιρείες που παραβιάζουν τη νομοθεσία για τον ανταγωνισμό ή άλλη νομοθεσία. Το υπόλοιπο από κάθε δημοσιονομικό έτος εγγράφεται στον προϋπολογισμό του επομένου έτους ως έσοδο σε περίπτωση πλεονάσματος. Το 2014, τα λοιπά έσοδα, τα μεταφερθέντα υπόλοιπα και οι τεχνικές προσαρμογές ανήλθαν στο 7,6% των συνολικών εσόδων.

5.Διορθωτικοί μηχανισμοί

Η διόρθωση των δημοσιονομικών ανισορροπιών μεταξύ των εισφορών των κρατών μελών αποτελεί επίσης μέρος του τρέχοντος συστήματος των ιδίων πόρων. Η «διόρθωση υπέρ του Ηνωμένου Βασιλείου» (rebate) που συμφωνήθηκε το 1984 συνίστατο σε μείωση των εισφορών για το Ηνωμένο Βασίλειο, ίση με τα δύο τρίτα της διαφοράς μεταξύ της συνεισφοράς του (εξαιρουμένων των παραδοσιακών ιδίων πόρων) και του ποσού το οποίο ανακτά από τον προϋπολογισμό. Η διόρθωση υπέρ του Ηνωμένου Βασιλείου προσαρμόσθηκε το 2007 προκειμένου να αποκλεισθούν σταδιακά από τον υπολογισμό της οι μη γεωργικές δαπάνες στα κράτη μέλη που προσχώρησαν από το 2004 και μετά. Η διόρθωση αυτή χρηματοδοτείται από όλα τα υπόλοιπα κράτη μέλη, εκτός από τη Γερμανία, τις Κάτω Χώρες, την Αυστρία και τη Σουηδία, οι οποίες απολαύουν μιας μείωσης των δικών τους εισφορών στη χρηματοδότηση της διόρθωσης υπέρ του Ηνωμένου Βασιλείου. Η Γερμανία, οι Κάτω Χώρες, η Αυστρία και η Σουηδία έτυχαν επίσης μειωμένου συντελεστή καταβολής του ΦΠΑ για το διάστημα 2007-2013, ενώ οι Κάτω Χώρες και η Σουηδία είδαν τις εισφορές τους επί του ΑΕΕ να μειώνονται κατά την ίδια περίοδο. Σύμφωνα με τις προτάσεις της Επιτροπής για μια νέα απόφαση επί των ιδίων πόρων το 2011, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Φεβρουαρίου 2013 ζήτησε να συνεχιστούν οι προσπάθειες για τη μεταρρύθμιση του πόρου από τον ΦΠΑ και κάλεσε τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στην ενισχυμένη συνεργασία για έναν φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών να εξετάσουν κατά πόσο αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για έναν νέο ίδιο πόρο.Πως υπολογίζονται τα ποσά οι πόροι - Παράδειγμα 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Υπολογισμός της προσαρμογής των εναρμονισμένων βάσεων του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) της απόφασης 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ

 

Κράτη μέλη

1 % της βάσης ΦΠΑ χωρίς προσαρμογή

1 % του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος

Συντελεστής προσαρμογής (%)

1 % του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος επί τον συντελεστή προσαρμογής

1 % της προσαρμοσμένης βάσης ΦΠΑ (8)

Κράτη μέλη με προσαρμο-σμένη βάση ΦΠΑ  (περιορισμός στο 50% του ΑΕΕ)

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Ιρλανδία

730 296 000

1 681 832 000

50

840 916 000

730 296 000

 

Ελλάδα

737 959 500

1 825 366 000

50

912 683 000

737 959 500

 

Ισπανία

4 584 349 000

11 112 124 500

50

5 556 062 250

4 584 349 000

 

Γαλλία

9 842 907 391

22 246 075 500

50

11 123 037 750

9 842 907 391

 

Κροατία

261 595 059

427 238 463

50

213 619 232

213 619 232

Κροατία

Ιταλία

5 806 143 000

16 221 126 500

50

8 110 563 250

5 806 143 000

 

Κύπρος

106 733 609

164 549 000

50

82 274 500

82 274 500

Κύπρος

Για την Κύπρο και την Κροατία όπως φένεται στον ανωτέρο πίνακα το ποσό του ΦΠΑ (εναρμονισμένη βάση ΦΠΑ) επί του οποίου θα υπολογισθεί το 0,300% για την εισφορά περιορίζεται στο 50% του ΑΕΕ (ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος)

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Κατανομή των ιδίων πόρων που προέρχονται από τον ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) της απόφασης 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ (κεφάλαιο 1 3)

Κράτος μέλος

1 % της προσαρμοσμένης βάσης ΦΠΑ

Ενιαίος συντελεστής ιδίου πόρου ΦΠΑ (σε %)

Ίδιος πόρος βασιζόμενος στον ΦΠΑ με ενιαίο συντελεστή

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Ιρλανδία

730 296 000

0,300

219 088 800

Ελλάδα

737 959 500

0,300

221 387 850

Ισπανία

4 584 349 000

0,300

1 375 304 700

Γαλλία

9 842 907 391

0,300

2 952 872 217

Κροατία

213 619 232

0,300

64 085 770

Ιταλία

5 806 143 000

0,300

1 741 842 900

Κύπρος

82 274 500

0,300

24 682 350

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

Καθορισμός του ενιαίου συντελεστή και κατανομή των πόρων που βασίζονται στο ακαθάριστο εθνικό εισόδημα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ) της απόφασης 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ (κεφάλαιο 1 4)

Ο συντελεστής ΑΕΕ καθορίζεται από τα συμπληρωματικά έσοδα που απαιτούνται για τη χρηματοδότηση των δαπανών που εγγράφονται στον προϋπολογισμό οι οποίες δεν καλύπτονται από τους άλλους πόρους (καταβολές βάσει ΦΠΑ, παραδοσιακούς ίδιους πόρους και άλλα έσοδα). Ως εκ τούτου, εφαρμόζεται συντελεστής στο ΑΕΕ κάθε κράτους μέλους.
 

Με λίγα λόγια ότι ποσό απαιτείται για να καλυφθεί ο προϋπολογισμός της ΕΕ, θα ζητηθεί  από τα κράτη μέλη μέσω του τρίτου πόρου (εισφορά ΑΕΕ).


Σύμφωνα λοιπόν με το προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2016 (βλέπε εδώ αναλυτικά)  Ο συντελεστής που πρέπει να εφαρμοστεί στο ακαθάριστο εθνικό εισόδημα των κρατών μελών για αυτό το οικονομικό έτος ανέρχεται σε 0,7043%.
Υπολογισμός συντελεστή: (103 516 693 721) / (146 984 591 507) = 0,704269016634102.

 

Κράτη μέλη

1 % του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος

Ενιαίος συντελεστής ιδίου πόρου «συμπληρωματική βάση»

Ίδιος πόρος «συμπληρωματική βάση» με ενιαίο συντελεστή

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Ιρλανδία

1 681 832 000

 0,7042690

1 184 462 169

Ελλάδα

1 825 366 000

1 285 548 718

Ισπανία

11 112 124 500

7 825 924 994

Γαλλία

22 246 075 500

15 667 221 716

Κροατία

427 238 463

300 890 812

Ιταλία

16 221 126 500

11 424 036 809

Κύπρος

164 549 000

115 886 762


Με βάση του παραπάνω πίνακες η Ελλάδα θα εισφέρει για το 2016 τα κατωτέρω ποσά :

Τελωνειακοί δασμοί και εισφορές ζάχαρης 131.700.000
Εισφορά πόρου ΦΠΑ 221.387.850
Εισφορά επί του Ακαθάριστου Εθνικού εισοδήματος 1.285.548.718
Διόρθωση υπέρ Ηνωμένου βασιλείου 115.119.431
Σύνολο 1.753.755.999

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης