Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ένταξη δύο νέων πράξεων στο ΕΣΠΑ

16 Σεπτέμβριος 2016
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

16/09/2016

Υπογράφηκε στις 13/09/2016 από το Γιώργο Ιωαννίδη, Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού), η ένταξη της πράξης «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΔΑΑΕ)», με δικαιούχο το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) και συνολικό προϋπολογισμό 1.230.000,00 ευρώ.

Η πράξη αφορά στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος μέσω του οποίου θα καθίσταται δυνατή η διάγνωση/πρόγνωση δεξιοτήτων και επαγγελμάτων που ζητάει η αγορά εργασίας. Με αυτό τον τρόπο θα επιτευχθεί η βελτίωση της στόχευσης και της αποτελεσματικότητας των πολιτικών απασχόλησης, επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

---------------------------------

Υπογράφηκε στις 13/09/2016 από τον Γιώργο Ιωαννίδη, Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού), η ένταξη της πράξης «ΕΞEΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΔΟΜΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ», με δικαιούχο την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης / Τομέας Εσωτερικών και συνολικό προϋπολογισμό 170.919,00 ευρώ.

Η δράση αφορά την στήριξη του Μηχανισμού-Δομή Παρακολούθησης της Ισότητας των Φύλων (Παρατηρητήριο) στρατηγικός στόχος του οποίου είναι η παρακολούθηση της εφαρμογής των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης και η συμβολή στην ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των πολιτικών ισότητας των φύλων καθώς λειτουργεί ως βασικός κόμβος διάχυσης στατιστικών δεδομένων, και δεικτών που σχετίζονται με τις πολιτικές ισότητας των δύο φύλων.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης