Αποτελέσματα live αναζήτησης

Sepenet υπό κατασκευή - Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου οι εγγραφές στη νέα υπηρεσία ΟΠΣ-ΣΕΠΕ

1 Σεπτέμβριος 2016
Sepenet υπό κατασκευή - Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου οι εγγραφές στη νέα υπηρεσία ΟΠΣ-ΣΕΠΕ
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσηςΈνα μήνα διορία
έχουν οι εργοδότες για να αποκτήσουν κωδικό πρόσβασης και ταυτόχρονα να εγγραφούν στην νέα ηλεκτρονική υπηρεσία του Υπ. Εργασίας στον ιστοχώρο http://www.sepenet.gr, από όπου πλέον θα γίνονται ηλεκτρονικά ορισμένες γνωστοποιήσεις και θα εκδίδονται και ορισμένες βεβαιώσεις. 

Αυτοί οι νέοι κωδικοί έρχονται να προστεθούν στους ουκ ολίγους υφιστάμενους κωδικούς που διαθέτουν οι Έλληνες πολίτες για διάφορες υπηρεσίες του Δημοσίου. Στο τέλος, έτσι όπως βαίνουν τα πράγματα είναι σίγουρο πως θα χρειαστεί και νέα εγγραφή σε μια μελλοντική πλατφόρμα μέσω της οποίας ο πολίτης θα διαχειρίζεται όλους αυτούς τους υφιστάμενους κωδικούς του.

Αναφορικά με την νέα υπηρεσία να θυμίσουμε ότι οι υποβολές αιτήσεων, αναγγελιών, γνωστοποιήσεων και λοιπών εγγράφων σε ό,τι αφορά τους εργοδότες είναι:

α) Αίτηση για Άδεια Εργασίας κατά την Κυριακή και ημέρα αργίας
β) Αίτηση για Βεβαίωση Αριθμού Απασχολούμενου Προσωπικού
γ) Αίτηση για Βεβαίωση ειδικότητας οδηγού βυτιοφόρου μεταφοράς υγρών καυσίμων
δ) Αίτηση για Διενέργεια Εργατικής Διαφοράς
ε) Αίτηση για Διενέργεια Συμφιλιωτικής Διαδικασίας
στ) Αναγγελία εργατικού ατυχήματος
ζ) Αναγγελία ασθενειών των εργαζομένων που οφείλονται στην εργασία
η) Αίτηση για παροχή πληροφοριών σε θέματα που αφορούν την εφαρμογή διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας
θ) Αίτηση για πρόσβαση σε έγγραφα
ι) Γνωστοποίηση σπουδαίου λόγου απόλυσης σε περίπτωση απόλυσης εγκύου
ια)Γνωστοποίηση ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας
ιβ) Γνωστοποίηση ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας σε πλοία
ιγ) Γνωστοποίηση ανάθεσης καθηκόντων Ιατρού Εργασίας
ιδ) Γνωστοποίηση παύσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας
ιε)Γνωστοποίηση παύσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας σε πλοία (εργασίες συντήρησης/ναυπήγησης)
ιστ) Γνωστοποίηση παύσης καθηκόντων Ιατρού Εργασίας
ιζ) Εκ των προτέρων γνωστοποίηση εκτέλεσης τεχνικών έργων
ιη) Γνωστοποίηση έναρξης εργασιών με αμίαντο
ιθ) Γραπτές εξηγήσεις στις περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτούνται
κ) Τυχόν πρόσθετα στοιχεία που ζητούνται από τους Επιθεωρητές Εργασίας κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους
κα) Διοικητικές προσφυγές (αίτηση θεραπείας, ιεραρχική προσφυγή) κατά πράξεων επιβολής διοικητικών κυρώσεων
κβ) Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής πράξης επιβολής προστίμου και παραίτησης από την άσκηση προβλεπόμενων ενδίκων βοηθημάτων
κγ) Διπλότυπο είσπραξης προστίμου από την αρμόδια ΔΟΥ (δεν καταργείται η υποχρέωση προσκόμισης του πρωτότυπου διπλότυπου είσπραξης στην αρμόδια Υπηρεσία του ΣΕΠΕ για όσο διάστημα εξακολουθεί η έκδοση διπλοτύπων είσπραξης από τις ΔΟΥ)
κδ) Δήλωση συμμόρφωσης για μείωση 80% επί του προστίμου 

Οι ανωτέρω διαδικασίες, αλλά και όλες οι υπόλοιπες που προβλέπονται για τους εργαζομένους και τα σωματεία θα γίνονται από τους χρήστες, οι οποίοι θα χρειαστεί να συμπληρώσουν τη σχετική ηλεκτρονική φόρμα μέσω της νέας πλατφόρμας. Για κάθε καταχώριση θα εκδίδεται ηλεκτρονική βεβαίωση ολοκλήρωσης της υποβολής στην οποία θα αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου αυτής. Στη συνέχεια θα αρχειοθετείται στον προσωπικό λογαριασμό του χρήστη καθώς και στον ηλεκτρονικό φάκελο «προφίλ» που τηρείται στο ΟΠΣ-ΣΕΠΕ.

Δυστυχώς όμως μέχρι σήμερα η εν λόγω σελίδα του υπ. Εργασίας συνεχίζει να είναι υπό κατασκευή παρότι η απόφαση  [Αριθμ. οικ. 34331/Δ9.892/26.7.2016     Απλούστευση διαδικασιών Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Σ.ΕΠ.Ε (ΟΠΣ-ΣΕΠΕ)] η οποία διευκρινίζει τις λεπτομέρειες των ανωτέρω, είχε υπογραφεί από τις 29 Ιουλίου και είχε δημοσιευθεί στο ΦΕΚ στις 10 Αυγούστου 2016 (ΦΕΚ Β' 2458/10-08-2016).

Μάλιστα, όπως αναφέρει σχετικά η απόφαση όλοι οι ενδιαφερόμενοι (εργοδότες,εργαζόμενοι,σωματεία, κ.λπ.) θα μπορούσαν να εγγραφούν στην υπηρεσία αυτή από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης και μετά, ήτοι από 10.8.2016!

Βέβαια, αυτό είναι αδύνατο αφού πέρασαν ήδη 20 ημέρες μετά την δημοσίευση της απόφασης χωρίς αποτέλεσμα και θεωρούμε αυτονόητο ότι θα δοθεί παράταση της σχετικής υποχρέωσης εγγραφής από τους εργοδότες στη συγκεκριμένη υπηρεσία (δηλαδή μετά την 30η Σεπτεμβρίου 2016).

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης