Αποτελέσματα live αναζήτησης

Δημοσιεύθηκε ο νόμος 4413/2016 με την παράταση υποβολής Ε9 με μειωμένο πρόστιμο και με τις αυστηρές ποινές για τις «πειραγμένες» αντλίες και ο νόμος 4412/2016 για τις δημόσιες συμβάσεις - Κωδικοποιήθηκαν οι διατάξεις που τροποποιούνται με τους νέους νόμους

9 Αύγουστος 2016

Δημοσιεύθηκε ο νόμος 4413/2016 Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Eυρωπαϊκού Kοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις.

Η επιστημονική ομάδα του κόμβου προχώρησε στην άμεση  κωδικοποίηση όλων των διατάξεων με το νέο νόμο 4413/2016.

Υπενθυμίζουμε ότι με την διάταξη του άρθρου 84 του συγκεκριμένου νόμου δόθηκε τετράμηνη παράταση στην υποβολή των δηλώσεων Ε9 (έως 30.11.2016) με ποινή το ήμισυ του προβλεπόμενου προστίμου, έτσι ώστε οι φορολογούμενοι να προβούν στις απαραίτητες διορθώσεις στην περιουσιακή κατάσταση των ακινήτων τους. [Δείτε παραδείγματα εδώ]

Επίσης με τις διατάξεις του άρθρου 83  τροποποιείται ο ν. 4177/2013 και αυστηροποιείται το θεσμικό πλαίσιο αναφορικά με τις ειδικές κυρώσεις στην περίπτωση μη συμμόρφωσης συστημάτων μέτρησης/μετρητών ποσότητας καυσίμων.

- Επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο:  100 χιλ. € σε όποιον εμπορεύεται, παραχωρεί ή κατασκευάζει συστήματα μέτρησης/μετρητές ποσότητας καυσίμων, οι οποίοι δε συμμορφώνονται, ως προς τα μετρολογικά τους χαρακτηριστικά, με το ισχύον εθνικό ή ενωσιακό δίκαιο, και   30 χιλ. € για κάθε ελεγχόμενο μετρητή όταν διαπιστωθεί σφάλμα μεγαλύτερο του -1,5% για βενζίνες/πετρέλαια, και μεγαλύτερο του -3% για υγραέρια.

Αναλυτικά με το νόμο 4413/2016 επέρχονται αλλαγές στους παρακάτω νόμους:


Ο νόμος αυτός περιέχει σχετικές διατάξεις με φορολογικό ενδιαφέρον σε θέματα που αναφέρονται σε άλλους νόμους. Αναλυτικά σχετικές διατάξεις προστέθηκαν στους παρακάτω νόμους:


Επίσης δημοσιεύθηκε και ο νόμος 4412/2016 με τίτλο "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)." ο οποίος τροποποιεί τους 4270/2014, 4314/2014, 4276/2014, 4262/2014, 4019/2011, 4152/2013, 4146/2013, 4111/2013, 4072/2012 και 2081/1992 σχετικά με τις διαδικασίες προγραμματισμού και σύναψης δημοσίων συμβάσεων και διαγωνισμών μελετών.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης