Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΣτΠ - Απαίτηση του ΙΚΑ από συνταξιούχο, να επιστρέψει, επαυξημένο στο διπλάσιο, αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό ΕΚΑΣ

9 Αύγουστος 2016

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

Κοινωνική προστασία

Σύνοψη διαμεσολάβησης

Απαίτηση του ΙΚΑ από συνταξιούχο, να επιστρέψει, επαυξημένο στο διπλάσιο, αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό ΕΚΑΣ

Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Χρήστος Α. Ιωάννου Ειδικός Επιστήμονας: Γιάννης Κωστής

Αύγουστος 2016

Συνταξιούχος ζήτησε τη διαμεσολάβηση του Συνηγόρου του Πολίτη καταγγέλλοντας ότι το ΙΚΑ του ζητούσε να επιστρέψει στο διπλάσιο αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά ΕΚΑΣ, χωρίς όμως ο ίδιος να έχει προκαλέσει, καθοιονδήποτε τρόπο, την καταβολή αυτή.

Ειδικότερα, στον συνταξιούχο, στον οποίο από το Σεπτέμβριο του 2012, είχε αρχίσει και η καταβολή της επικουρικής του σύνταξης, τον Ιούνιο του 2013, χωρίς να έχει προηγηθεί αίτησή του ή άλλη ενέργεια, καταβλήθηκε αναδρομικά ΕΚΑΣ. Η καταβολή αυτή διεκόπη δύο μήνες αργότερα τον Αύγουστο του ίδιου έτους.

Γεγονός είναι ότι τα χρήματα αυτά καταβλήθηκαν χωρίς να τα δικαιούται, αφού υπερέβαινε τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια.

Το πρόβλημα ανέκυψε από τα γεγονός ότι το αρμόδιο υποκατάστημα του ΙΚΑ αναζήτησε το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό, καταλογίζοντάς το στο διπλάσιο, με επίκληση του άρθρου 34 του ν. 3996/2001, κρίνοντας ότι η αχρεώστητη χορήγηση του ΕΚΑΣ οφειλόταν στην απόκρυψη της επικουρικής σύνταξης από τον ίδιο τον συνταξιούχο.

Ο Συνήγορος του Πολίτη, απευθύνθηκε στην Τοπική Διοικητική Επιτροπή (Τ.Δ.Ε), όπου ο συνταξιούχος είχε εν τω μεταξύ υποβάλει ένσταση, υποστηρίζοντας ότι ενώ η συγκεκριμένη νομοθετική διάταξη, επί της οποίας στηρίχθηκε ο, στο διπλάσιο, καταλογισμός του καταβληθέντος ποσού, προϋποθέτει την ύπαρξη δόλου εκ μέρους του συνταξιούχου (υποβολή ανακριβούς δήλωσης εκ μέρους του, είτε για τον φορέα καταβολής του επιδόματος είτε για τα εισοδηματικά στοιχεία, ή, πολλαπλή είσπραξη του επιδόματος), στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν προέκυπτε εκδήλωση παρόμοιας συμπεριφοράς.

Και τούτο αφού ουδέποτε υπέβαλε ανακριβή δήλωση αλλά ούτε και αίτηση για χορήγηση του ΕΚΑΣ. 

Επιπρόσθετα είχε δηλώσει κανονικά όλα τα εισοδήματά στην εφορία, και με βάση τις δηλώσεις αυτές είχαν υπολογιστεί, από τον ασφαλιστικό του φορέα, οι προβλεπόμενες μειώσεις στη σύνταξή που.

Έτσι ο Συνήγορος πρότεινε να γίνει δεκτή η ένσταση, υποστηρίζοντας, γενικότερα, ότι οι περιπτώσεις, κατά τις οποίες η αχρεώστητη καταβολή του ΕΚΑΣ έγινε χωρίς να προηγηθεί αίτηση του συνταξιούχου, και εφόσον βεβαίως δεν συντρέχει κάποια παράλληλη ενέργεια από την οποία να προκύπτει δόλος εκ μέρους του, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 6, του άρθρου 34 του ν. 3996/2011, και ως εκ τούτου δεν θα πρέπει να παρακρατούνται στο διπλάσιο τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά.

Τελικά έγινε δεκτή η ένσταση, αφού η Τ.Δ.Ε. εξετάζοντάς την έκρινε ότι δεν προκύπτει δόλος του ενιστάμενου και ότι αυτός οφείλει να επιστρέψει μόνο το ποσό που του κατεβλήθη και όχι στο διπλάσιο.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο: 
Τμήμα Επικοινωνίας
Παπαγεωργοπούλου Δημητρία τηλ. 213 1306 604 κιν. 6979362413

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης