Αποτελέσματα live αναζήτησης

Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις για την Πρόσκληση (Κωδικός 024) με τίτλο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα»

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία"

ΕΣΠΑ 2014-2020

27 - 07 - 2016

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΚΩΔΙΚΟΣ 024) ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα»

1.Ποιος είναι ο ελάχιστος και ποιος ο μέγιστος προϋπολογισμός ανά σχέδιο δράσης;

Ο ελάχιστος προϋπολογισμός ανά σχέδιο δράσης είναι 60.000,00 € και ο μέγιστος 1.500.000,00€. (Παράγραφοι 4.4 και 4.5, σελίδα 9 της Πρόσκλησης).

2.Υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των υποβαλλόμενων προτάσεων;

Κάθε δυνητικός δικαιούχος μπορεί να υποβάλει μια και μοναδική πρόταση, ακόμα κι όταν υποκαθιστά φορέα που δεν διαθέτει διοικητική και επιχειρησιακή ικανότητα (Παράγραφος 1.1, σελίδα 3 της Πρόσκλησης).

3.Υπάρχει ελάχιστη και μέγιστη διάρκεια υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης;

Δεν προβλέπεται ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης.
Σε κάθε περίπτωση η ολοκλήρωση των πράξεων θα πρέπει να συντελεστεί έως τις 31.12.2023
(Πρόσκληση Παράγραφος 4.1).
Επισημαίνεται ότι η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της πράξης αποτελεί κριτήριο αξιολόγησης για κάθε σχέδιο δράσης (Στάδιο Β1: Πληρότητα και Σαφήνεια του περιεχομένου της παράτασης/ ομάδα κριτηρίων 3).

4.Ποιοι είναι οι φορείς στους οποίους απευθύνεται η Πρόσκληση και ποιες προϋποθέσεις οφείλουν να πληρούν;

Σύμφωνα με την Πρόσκληση, οι φορείς που εμπίπτουν στις κατηγορίες των δυνητικών δικαιούχων είναι:
- Επιστημονικοί, επαγγελματικοί φορείς ΝΠΔΔ Θεσμικοί Κοινωνικοί Εταίροι Κλαδικοί Φορείς
- ΝΠΔΔ Εκπροσώπησης Επιμελητηρίων ή Συνδέσμων Επιχειρήσεων Ομοσπονδίες Εργαζομένων που νομιμοποιούνται να υπογράψουν Κλαδικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας • Σύνδεσμοι Επιχειρήσεων
και πρέπει να πληρούν απαραίτητα τις προϋποθέσεις της Παραγράφου 1.1. της Πρόσκλησης.
Παραδείγματα Φορέων που δεν ανήκουν στις κατηγορίες των δυνητικά δικαιούχων: Τοπικά Επιμελητήρια, ΑΕΙ και ΤΕΙ, ΜΚΟ, Δήμοι, Δημοτικές Επιχειρήσεις, Επιστημονικοί φορείς με τη μορφή ΝΠΙΔ κ.λπ.

5. Ποιά είναι η κατανομή του προϋπολογισμού κάθε σχεδίου δράσης ανά Τύπο Περιφέρειας;

Οι δυνητικοί δικαιούχοι σε κάθε σχέδιο δράσης θα πρέπει να ακολουθούν την παρακάτω χρηματοδοτική κλείδα ανά Τύπο Περιφέρειας (παράγραφος 1.3 της πρόσκλησης) :

Τύπος Περιφέρειας

% επί του π/υ του σχεδίου δράσης

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα

60,3%

Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη, Στερεά Ελλάδα

21,7%

Αττική, Νότιο Αιγαίο

18%

ΣΥΝΟΛΑ

100%


Τα σχέδια δράσης που θα υποβληθούν θα πρέπει να έχουν οριζόντιο χαρακτήρα και να αποδεικνύουν και να εξασφαλίζουν την πανελλαδική κάλυψη της παρέμβασης. Σε περίπτωση που το σχέδιο δράσης δεν προβλέπει τη συμμετοχή ωφελουμένων και από τις 13 περιφέρειες, τότε θα πρέπει να τεκμηριώνεται η περιορισμένη επικέντρωση της παρέμβασης σε συγκεκριμένες περιφέρειες (παράγραφος 1.3 της Πρόσκλησης). Έτσι:
δύναται να υποβληθεί σχέδιο δράσης που να καλύπτει το σύνολο των περιφερειών της χώρας ακολουθώντας την ποσοστιαία κατανομή της χρηματοδοτικής κλείδας και επιλέγοντας έναν ή και περισσότερους στρατηγικούς τομείς της χώρας.
εφόσον τεκμηριώνεται, επιτρέπεται μία παρέμβαση να μην καλύπτει το σύνολο των περιφερειών της χώρας αλλά να υλοποιηθεί σε λιγότερες Περιφέρειες, υπό τον όρο να περιλαμβάνει τουλάχιστον μία Περιφέρεια από κάθε έναν από τους ανωτέρω Τύπους Περιφερειών. Και σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να τηρηθεί η ποσοστιαία κατανομή της χρηματοδοτικής κλείδας.
εφόσον μια παρέμβαση έχει αποδεδειγμένα τοπικό χαρακτήρα (δηλ. δεν καλύπτει περιφέρειες και από τους τρεις τύπους περιφερειών) τότε οφείλει να ενταχθεί σε σχέδιο δράσης που θα περιέχει και παρέμβαση πανελλήνιας εμβέλειας (καλύπτοντας περιφέρειες και από τους τρεις τύπους περιφερειών) ώστε συνδυαστικά το σχέδιο δράσης να έχει οριζόντιο χαρακτήρα και να καλύπτει τις απαιτήσεις της πρόσκλησης. Οι παρεμβάσεις του σχεδίου δράσης μπορούν να αφορούν στον ίδιο στρατηγικό τομέα ή και διαφορετικούς. Επισημαίνεται ότι το υποβαλλόμενο Σχέδιο Δράσης θα πρέπει να πληροί τις ελάχιστες προϋποθέσεις όπως αυτές ορίζονται στο σημείο 5.3 (σελ. 10) της Πρόσκλησης.
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 7 της με αρ. πρωτ. 81986/ΕΥΘΥ712/24-8-2015 (ΦΕΚ1822Β') Υπουργικής Απόφασης, δίνεται η δυνατότητα η υλοποίηση της πράξης να πραγματοποιηθεί από περισσότερους του ενός φορείς - δυνητικούς δικαιούχους, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής και εμπίπτουν στις κατηγορίες των φορέων τους οποίους καλεί η πρόσκληση. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται να προσκομιστούν έγγραφα τεκμήρια της συμφωνίας (προγραμματικές συμβάσεις, αποφάσεις συλλογικών οργάνων κ.ά) με τους άλλους φορείς σχετικά με τη συνεισφορά τους στην εκτέλεση της πράξης καθώς και να τον ορισμό του Συντονιστή Φορέα. Τα απαιτούμενα από την πρόσκληση δικαιολογητικά υποβάλλονται για το σύνολο των συνδικαιούχων φορέων.

6.Μπορούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα κλαδικοί φορείς που εκπροσωπούν φυσικά πρόσωπα;

Σύμφωνα με την Πρόσκληση, οι φορείς που εμπίπτουν στις κατηγορίες των δυνητικών δικαιούχων είναι:
Επιστημονικοί, επαγγελματικοί φορείς ΝΠΔΔ
Θεσμικοί Κοινωνικοί Εταίροι
Κλαδικοί Φορείς
ΝΠΔΔ Εκπροσώπησης Επιμελητηρίων ή Συνδέσμων Επιχειρήσεων
Ομοσπονδίες Εργαζομένων που νομιμοποιούνται να υπογράψουν Κλαδικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας
Σύνδεσμοι Επιχειρήσεων
και πρέπει να πληρούν απαραίτητα τις προϋποθέσεις της Παραγράφου 1.1. της Πρόσκλησης.
Κλαδικοί φορείς που εκπροσωπούν φυσικά πρόσωπα μπορούν να συμμετάσχουν, εφόσον εμπίπτουν στις κατηγορίες των δυνητικών δικαιούχων, καλύπτουν τις προϋποθέσεις συμμετοχής που τίθενται στην Πρόσκληση και οι ωφελούμενοι από την εφαρμογή της παρέμβασης είναι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα του συγκεκριμένου κλάδου ή τομέα που εκπροσωπούν και όχι αυτοαπασχολούμενοι.

7.Ποιοί είναι οι ωφελούμενοι των πράξεων στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης;

Οι ωφελούμενοι των πράξεων στο πλαίσιο της παρούσας πρόκλησης είναι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα. Επισημαίνεται ότι αποκλείονται οι αυτοπασχολούμενοι (Πρόσκληση Παράγραφος 1.2.).

8.Επιτρέπεται ένα σχέδιο δράσης να αφορά σε κάποιο άλλο τομέα, εκτός των ανωτέρω 9 στρατηγικών τομέων της χώρας;

Σύμφωνα με την Παράγραφο 1.2 της Πρόσκλησης, οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν να συντάξουν και να υποβάλουν σχέδια δράσης τα οποία αφορούν, κατά προτεραιότητα, στους ακόλουθους εννέα (9) στρατηγικούς τομείς της χώρας:
Αγροδιατροφή-Βιομηχανία Τροφίμων
Ενέργεια
Εφοδιαστική Αλυσίδα
Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες
Περιβάλλον
Τουρισμός
Υλικά / Κατασκευές
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Υλικά-Κατασκευές
Υγεία
Συνεπώς ένα σχέδιο δράσης δύναται να αφορά σε κάποιο άλλο τομέα, εκτός των ανωτέρω 9 στρατηγικών τομέων της χώρας.
Επισημαίνεται όμως ότι στο κριτήριο Β.3.4. εξετάζεται και βαθμολογείται ο βαθμός σύνδεσης του σχεδίου δράσης με τις ανάγκες των ωφελουμένων και των επιχειρήσεων που ανήκουν στους εννέα (9) δυναμικούς εξωστρεφείς παραγωγικούς τομείς της οικονομίας.

9.Ποιά είναι η τεκμηρίωση της αξιολόγησης της ικανότητας του δικαιούχου;

Η αξιολόγηση της διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας του δικαιούχου για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 περιγράφεται αναλυτικά στον Οδηγό για την Εκτίμηση της Διαχειριστικής Ικανότητας Δυνητικών Δικαιούχων ΕΣΠΑ 2014-2020. Ο Οδηγός αποτελεί συνημμένο έγγραφο της παρούσας Πρόσκλησης και είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

10. Σε περίπτωση που φορέας υποκαθιστά το δυνητικό δικαιούχο, οφείλει να ανήκει στις κατηγορίες των δυνητικών δικαιούχων και να τηρεί τις προϋποθέσεις συμμετοχής αυτών;

Σύμφωνα με την Πρόσκληση, Παράγραφος 1.1. δύναται ο κύριος του έργου, με κατάλληλη τεκμηρίωση, να μην λειτουργήσει σε μία πράξη ως δικαιούχος ο ίδιος, αλλά να μεταβιβάσει την αρμοδιότητα εκτέλεσης της πράξης σε άλλο ικανό δικαιούχο, μέσω Προγραμματικής Σύμβασης ή/και να ενισχυθεί ως προς την επιχειρησιακή του ικανότητα. Η μεταβίβαση της αρμοδιότητας εκτέλεσης συγκεκριμένης πράξης σε άλλον δικαιούχο (υποκατάσταση ως δικαιούχος) με Προγραμματικές Συμβάσεις πραγματοποιείται σύμφωνα με τις κείμενες γενικές και ειδικές διατάξεις που προβλέπονται ήδη στην υφιστάμενη νομοθεσία. Στην περίπτωση αυτή, ο δικαιούχος που υποκαθιστά τον κύριο του έργου θα πρέπει να πληροί την προϋπόθεση συμμετοχής (ii) και, εάν πρόκειται να υλοποιήσει τις ενέργειες κατάρτισης με ίδια μέσα, την προϋπόθεση (iii) (παράγραφος 1.1, σελ. 3 της Πρόσκλησης).
Ο φορέας που υποκαθιστά τον δυνητικό δικαιούχο (δηλαδή φορέα που πρέπει υποχρεωτικά να ανήκει στις κατηγορίες των δικαιούχων στους οποίους απευθύνεται η πρόσκληση) πρέπει να πληροί τα σημεία ii και iii της παραγράφου 1.1. της Πρόσκλησης και δεν απαιτείται να είναι εθνικής εμβέλειας και ούτε να ανήκει στις κατηγορίες των φορέων που καλούνται από την Πρόσκληση. Εναπόκειται στον Δικαιούχο που προκύπτει από την υποκατάσταση η ευθύνη της αρμοδιότητας υλοποίησης της πράξης, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και την καταστατική του πράξη σύστασης.
Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση μεταβίβασης της αρμοδιότητας εκτέλεσης της πράξης σε άλλον ικανό δικαιούχο, κατά την υποβολή της πρότασης θα πρέπει να προσκομιστούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και του Κύριου του Έργου όπως π.χ. καταστατικό σύστασης και λοιπά νομιμοποιητικά έγγραφα, Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων του Δικαιούχου ή άλλων αρμόδιων οργάνων όπου αυτό προβλέπεται από τη σχετική Νομοθεσία, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι αυτός εμπίπτει στις κατηγορίες των φορέων στους οποίους απευθύνεται η πρόσκληση και είναι εθνικής εμβέλειας η δράση του.

11. Δυνητικός Δικαιούχος που υλοποιεί στο πλαίσιο της Πρόσκλησης μια πράξη, μπορεί να υλοποιήσει μέρος του φυσικού αντικειμένου αυτής μέσω αναδόχου;

Είναι δυνατή η υλοποίηση μέρους του φυσικού αντικειμένου μέσω αναδόχων εφόσον αυτό προβλέπεται στον σχεδιασμό της παρέμβασης. Ο/Οι ανάδοχος/οι θα πρέπει να προκύψουν μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας σύμφωνα με τις διατάξεις της υφιστάμενης νομοθεσίας. Σημειώνεται ότι ο/οι ανάδοχοι απλώς αναλαμβάνουν την υλοποίηση μέρους του φυσικού αντικειμένου της πράξης, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι του/ς εκχωρείται η αρμοδιότητα εκτέλεσης, η οποία παραμένει πάντα στην ευθύνη του δικαιούχου.
Συνεπώς, δύναται να υλοποιηθεί μέρος του φυσικού αντικειμένου της πράξης μέσω αναδόχων (π.χ. το φυσικό αντικείμενο της κατάρτισης και η πιστοποίηση).

12. Η προγραμματική σύμβαση που κατατίθεται με την αίτηση χρηματοδότησης πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από τα συμβαλλόμενα μέρη;

Η προγραμματική σύμβαση απαιτείται να κατατεθεί υπογεγραμμένη από τα συμβαλλόμενα μέρη με την υποβολή της πρότασης. Εφόσον ενταχθεί η πράξη, η προγραμματική σύμβαση θα επικαιροποιηθεί και θα υποβληθεί εκ νέου, σύμφωνα με εγκεκριμένο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο.

13.Σε πόσους τομείς μπορεί ένας Δικαιούχος να υποβάλει πρόταση;

(βλ. σχετ. απάντηση στο ερώτημα 8).

14.Με ποιά έννοια αναφέρεται η τεκμηριωμένη διάγνωση των αναγκών των εργαζομένων;

Σύμφωνα με την Πρόσκληση, τα σχέδια δράσης που θα υποβληθούν θα πρέπει:
να στηρίζονται σε τεκμηριωμένη διάγνωση των αναγκών των εργαζομένων στους τομείς στους οποίους επικεντρώνεται το σχέδιο δράσης
να τεκμηριώνουν την ανάγκη για κάθε πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης/ πιστοποίησης με βάση πρόσφατα στοιχεία αγοράς εργασίας (πχ. Πρωτογενείς ή δευτερογενείς έρευνες).
Επιπλέον, στα κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων (Στάδιο Β3: Σκοπιμότητα πράξης), αναφέρεται ότι εξετάζονται ο βαθμός τεκμηρίωσης της επιλογής του κλάδου και της ομάδας των ωφελουμένων, με βάση πρόσφατα στοιχεία (π.χ. έρευνες πρωτογενείς ή δευτερογενείς) και σύμφωνα με τις ανάγκες της συγκεκριμένης αγοράς εργασίας (κριτήριο 1), καθώς και ο βαθμός σύνδεσης του σχεδίου δράσης με τις ανάγκες των ωφελουμένων και των επιχειρήσεων που ανήκουν στους εννέα, δυναμικούς εξωστρεφείς παραγωγικούς τομείς της οικονομίας (κριτήριο 3).
Σημειώνεται ότι ο βαθμός ωριμότητας των προτεινομένων προγραμμάτων βάσει διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας εξετάζεται και βαθμολογείται (Στάδιο Β4: Ωριμότητα Πράξης).

15.Με ποια έννοια αναφέρεται η πανελλαδική κάλυψη της παρέμβασης;

(βλ. σχετική απάντηση στο ερώτημα 5)

16.Ποια είναι η ημερομηνία έναρξης και λήξης επιλεξιμότητας δαπανών για το πρόγραμμα;

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών μιας προτεινόμενης πράξης ορίζεται η ημερομηνία απόφασης ένταξης. Η ημερομηνία λήξης μιας πράξης δεν δύναται να ξεπερνά την 31/12/2023.

17. Ο ΦΠΑ των δαπανών χρηματοδοτείται;

Σύμφωνα με την με Α.Π. 81986/ΕΥΘΥ712/24.08.2015 (ΦΕΚ Β 1822) υπουργική απόφαση «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 - 'Ελεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014¬2020 - Ελεγχοι νομιμότητας δημοσίων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014 -2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους φορείς - διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων», δεν είναι επιλέξιμη η δαπάνη του ανακτήσιμου ΦΠΑ. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) είναι επιλέξιμη δαπάνη, εφ' όσον ο δικαιούχος δεν έχει δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα ΦΠΑ όπως εκάστοτε ισχύει. Ειδικότερα, είναι επιλέξιμη δαπάνη εφ' όσον βαρύνει δαπάνες που χρησιμοποιούνται για την άσκηση εξαιρούμενων ή απαλλασσόμενων του ΦΠΑ δραστηριοτήτων του δικαιούχου.
Στις περιπτώσεις που ο ΦΠΑ βαρύνει δαπάνες οι οποίες χρησιμοποιούνται τόσο για την άσκηση δραστηριοτήτων για τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης όσο και για την άσκηση δραστηριοτήτων για τις οποίες παρέχεται το σχετικό δικαίωμα, ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη κατά το ποσοστό που δεν μπορεί να ανακτηθεί. Σημειώνεται ότι, όταν ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη, συμπεριλαμβάνεται στον επιχορηγούμενο π/υ και σε καμία περίπτωση δεν τον προσαυξάνει.

18. Πως θα μάθω ποια δικαιολογητικά απαιτούνται;

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία που καλούνται να υποβάλουν οι δυνητικοί δικαιούχοι αναφέρονται στην Παράγραφο 5.3 της Πρόσκλησης.

19. Ποια είναι η διαδικασία αξιολόγησης;

Η αξιολόγηση των προτάσεων γίνεται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΑΝΕΚ, σε δύο στάδια:
Α' Στάδιο: Πληρότητα και επιλεξιμότητα πρότασης Β' Στάδιο: Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων
Η αξιολόγηση των προτάσεων είναι ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ και γίνεται με βάση την εγκεκριμένη μεθοδολογία και τα εγκεκριμένα από την Επιτροπή Παρακολούθησης κριτήρια αξιολόγησης, που επισυνάπτονται στην παρούσα Πρόσκληση.
Η αναφορά σε άμεση αξιολόγηση στην Παράγραφο 5.2 και 6.3 δεν αφορά στην εν λόγω Πρόσκληση, και αποτυπώνεται κατά αυτό τον τρόπο λόγω έκδοσης της Πρόσκλησης μέσω του ΟΠΣ (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα), όπου έχει ενσωματωθεί το λεκτικό του πρότυπου υποδείγματος Πρόσκλησης του ισχύοντος Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου που περιλαμβάνει και τους δύο τύπους αξιολόγησης.

20. Πως υποβάλλω την αίτηση μου για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα;

Σύμφωνα με την Παράγραφο 5, οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω ΟΠΣ-ΕΣΠΑ, δηλαδή τόσο το Τεχνικό Δελτίο Πράξης όσο και τα υπόλοιπα συνημμένα έγραφα υποβάλλονται ηλεκτρονικά και μόνο η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται υπογεγραμμένη και σε έντυπη μορφή.
Πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης ο δικαιούχος θα πρέπει να μεριμνήσει για την έκδοση κωδικού χρήστη στο ΟΠΣ-ΕΣΠΑ, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.loaon.mnec.ar.
Σε περιπτώσεις εγγράφων για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή, ο Δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ.

21. Οι εργαζόμενοι που θα συμμετέχουν στα προγράμματα κατάρτισης του δυνητικού δικαιούχου πρέπει να είναι αποκλειστικά μέλη του;

Δεν απαιτείται οι ωφελούμενοι να είναι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων/ μελών του δυνητικού δικαιούχου.

22. Το πρόγραμμα κατάρτισης υλοποιείται εντός ή εκτός ωραρίου εργασίας.

Το πρόγραμμα κατάρτισης υλοποιείται μόνον εκτός ωραρίου εργασίας.

23. Στο πρόγραμμα κατάρτισης εμπλέκεται η επιχείρηση όπου εργάζεται ο εκπαιδευόμενος;

Στα προγράμματα κατάρτισης δεν θα εμπλέκονται κατ' ουδένα τρόπο οι επιχειρήσεις που απασχολούν τους ωφελουμένους.

24. Τι γίνεται σε περίπτωση που δεν υπάρχει πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων για κάποιο κλάδο ή ειδικότητα;

Κάθε σχέδιο πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνει:
Διαμόρφωση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης σε επιλεγμένες ειδικότητες βάσει διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας και ειδικότερα βάσει των αναγκών για ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και επίκαιρων γνώσεων.
Παροχή κατάρτισης με βάση τα ως άνω προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης
Πιστοποίηση αποκτηθέντων προσόντων /δεξιοτήτων από τα ως άνω προγράμματα, μέσω αξιολόγησης των γνώσεων και της ικανότητάς τους από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024 ή ΕΟΠΠΕΠ. Η πιστοποίηση θα παρέχεται με βάση τυποποιημένες διαδικασίες που είναι ελεγμένες από τους αρμόδιους φορείς διαπίστευσης ή τον ΕΟΠΠΕΠ.
Στα κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων (Στάδιο Β3: Σκοπιμότητα πράξης), εξετάζονται και βαθμολογούνται τα προτεινόμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης ως προς την εφικτότητά τους να οδηγήσουν σε πιστοποίηση από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024 ή τον ΕΟΠΠΕΠ. Επίσης αξιολογείται η διαδικασία πιστοποίησης που περιγράφεται (κριτήριο 5) καθώς και τα ευρύτερα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη που προκύπτουν από την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης, τα οποία σχετίζονται με την ενίσχυση της εργασιακής-επαγγελματικής επάρκειας των ωφελουμένων.
Επιπλέον, εξετάζεται και βαθμολογείται ο βαθμός ωριμότητας των προτεινομένων προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης σε επιλεγμένες ειδικότητες βάσει διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας και ειδικότερα βάσει των αναγκών για ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και επίκαιρων γνώσεων και την πιστοποίηση αυτών (Στάδιο Β4: Ωριμότητα Πράξης).
Συνεπώς δεν απαιτείται η προηγούμενη ύπαρξη πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, απαιτείται όμως να τεκμηριώνεται ότι αυτή είναι εφικτή στο πλαίσιο υλοποίησης του σχεδίου δράσης.
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την Παράγραφο 1.3 της Πρόσκλησης, στόχος των προγραμμάτων κατάρτισης είναι οι ωφελούμενοι (εργαζόμενοι) να αποκτήσουν πρόσθετες-της άσκησης του επαγγέλματός τους-γνώσεις και δεξιότητες που θα έχουν άμεση και θετική επίπτωση στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας. Η συμμετοχή στις εξετάσεις για τη λήψη πιστοποίησης των αποκτηθέντων γνώσεων και δεξιοτήτων είναι υποχρεωτική και αναμένεται να συμβάλει θετικά στην ενίσχυση της απασχόλησης. Ενδεχόμενη αποτυχία του εργαζόμενου στις εξετάσεις πιστοποίησης δεν επιφέρει οικονομικές συνέπειες στον δικαιούχο που υλοποιεί την ενέργεια κατάρτισης.

25. Ποιοι είναι οι επιλέξιμοι κανόνες δαπανών των προτεινόμενων πράξεων;

Οι κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων προσδιορίζονται στην με Α.Π. 81986/ΕΥΘΥ712/24.08.2015 (ΦΕΚ1822/Β'/24.08.2014) Υπουργική Απόφαση «Εθνικοί Κανόνες Επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων, ενώ ειδικότεροι κανόνες επιλεξιμότητας που ισχύουν στην παρούσα Πρόσκληση αναφέρονται στην Παράγραφο 4 Επιλεξιμότητα της Πρόσκλησης.
Ως προς τις δαπάνες για αμοιβές προσωπικού, ισχύουν τα αναγραφόμενα στο Άρθρο 12: Δαπάνες και αμοιβές προσωπικού, της προαναφερόμενης Υπουργικής Απόφασης.
Επίσης διευκρινίζεται ότι το ποσό των 4.000 Ευρώ που αναφέρεται στην Παράγραφο 4.7 της Πρόσκλησης αφορά μηναίο μικτό κόστος απασχόλησης έκτακτου προσωπικού κατ' άτομο.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης