Αποτελέσματα live αναζήτησης

Μέχρι πότε γίνεται η σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων των Α.Ε.-Ε.Π.Ε.-Ι.Κ.Ε. - Πότε υποβάλλονται στο Γ.Ε.ΜΗ. οι εγκεκριμένες οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων - Τι ισχύει πλέον για την έκθεση διαχείρισης

30 Ιούνιου 2016 Σχόλια
Μέχρι πότε γίνεται η σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων των Α.Ε.-Ε.Π.Ε.-Ι.Κ.Ε. - Πότε υποβάλλονται στο Γ.Ε.ΜΗ. οι εγκεκριμένες οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων - Τι ισχύει πλέον για την έκθεση διαχείρισης
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 49 λεπτά


Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο που ορίζει τι θα ισχύει πλέον (μετά την χρήση 2015) για την δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων και τη σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων.


Α) Παράταση  στη σύγκληση Γενικών Συνελεύσεων 2 μήνες μετά την λήξη των δηλώσεων (Για τη χρήση 2015) 

Άρθρο 8

"4.α. Ειδικά για εταιρείες των οποίων η χρήση η οποία έληξε στις 31.12.2015, ο χρόνος που προβλέπεται στο άρθρο 25 του κ.ν. 2190/1920, στο άρθρο 10, παρ. 3 του ν. 3190/1955 και στο άρθρο 69 παρ. 2 του ν. 4072/2012, µέσα στον οποίο συνέρχεται ή συγκαλείται άπαξ του έτους η ετήσια Γενική Συνέλευση για τις Ανώνυµες Εταιρείες, τις Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης και τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες αντίστοιχα, λήγει εντός διµήνου από την ηµεροµηνία λήξης υποβολής των φορολογικών δηλώσεων των ανωτέρω εταιρειών.
 

β. Προθεσμίες που συνδέονται µε την υποβολή και τη δηµοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ., στην ιστοσελίδα ή σε οικονομική εφημερίδα των προσκλήσεων, των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και λοιπών πράξεων των ανωτέρω εταιρειών που υπόκεινται σε δηµοσιότητα από λοιπές διατάξεις των προαναφερθέντων νόμων ισχύουν ανάλογα."


β) Νέες ημερομηνίες για τη σύγκληση Γ.Σ.  (σ.σ. όχι για τη χρήση 2015, αλλά για οικονομικές καταστάσεις που λήγουν μετά την δημοσίευση του νόμου στο ΦΕΚ)


Οι ημερομηνίες σύγκλησης γενικών συνελεύσεων που προβλέπουν οι νέες διατάξεις του νομοσχεδίου είναι οι ακόλουθες :

  Σύγκληση Γενικής συνέλευσης
Ανώνυμες εταιρίες (10η) ηµερολογιακή ηµέρα του ένατου µήνα (άρθρο 4 παρ 1)
Εταιρίες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) (10η) ηµερολογιακή ηµέρα του ένατου µήνα (άρθρο 4 παρ 6)
Ι.Κ.Ε. (10η) ηµερολογιακή ηµέρα του ένατου µήνα (άρθρο 4 παρ 7)

 

γ) Υποβολή ΜΟΝΟ των εγκεκριμένων από την Γενική Συνέλευση οικονομικών καταστάσεων  στο ΓΕΜΗ  (σ.σ. όχι για τη χρήση 2015, αλλά για οικονομικές καταστάσεις που λήγουν μετά την δημοσίευση του νόμου στο ΦΕΚ)


  Ημερομηνία υποβολής στο ΓΕΜΗ των ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ οικονομικών καταστάσεων
Ανώνυμες εταιρίες  Εντός εντός είκοσι (20) ηµερών ηµερών από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση (άρθρο 4 παρ 2)
Εταιρίες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)  Εντός εντός είκοσι (20) ηµερών ηµερών από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση (άρθρο 4 παρ 2)
ΙΚΕ   Εντός εντός είκοσι (20) ηµερών ηµερών από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση (άρθρο 4 παρ 2) (άρθρο 1 παρ 3)
ΟΕ-ΕΕ στις οποίες συμμετέχουν κατά 100% νομικά πρόσωπα (περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 )  εντός εννέα (9) µηνών από τη λήξη της χρήσης (άρθρο 4 παρ 9)

 

δ) Αλλαγές στις διατάξεις και το περιεχόμενο της έκθεσης διαχείρισης.

Σύμφωνα με το νέο άρθρο 43α του ν.2190/1920 :

1. Το διοικητικό συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και να υποβάλλει στη γενική συνέλευση έκθεση διαχείρισης.

2.α) Η έκθεση διαχείρισης περιλαμβάνει πραγματική απεικόνιση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της ανώνυμης εταιρείας και της θέσης της, κα θώς και περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει.
β) Η απεικόνιση παρουσιάζει ισορροπημένη και ολοκληρωμένη ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων
των δραστηριοτήτων της ανώνυμης εταιρείας και της θέσης της, κατάλληλη για την κλίμακα και την πολυπλοκότητα της ανώνυμης εταιρείας.
γ) Στο βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης της ανώνυμης εταιρείας, των επιδόσεων ή της θέσης της, η ανάλυση αυτή περιλαμβάνει τόσο χρηματοοικονομικούς όσο και, όπου ενδείκνυται, μη χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επιδόσεων που έχουν σχέση με το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα. Στο πλαίσιο της ανάλυσης αυτής, η έκθεση διαχείρισης περιλαμβάνει, όπου ενδείκνυται, αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.
 
3. Η έκθεση διαχείρισης αναφέρει επίσης:
α) την προβλεπόμενη εξέλιξη της ανώνυμης εταιρείας, β) τις δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης,
γ) τις πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών όπως προβλέπεται στην παράγραφο 9 του άρθρου 16,
δ) την ύπαρξη υποκαταστημάτων της ανώνυμης εταιρείας και
ε) σε σχέση με τη χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων από την ανώνυμη εταιρεία και εφόσον είναι ουσιαστικής σημασίας για την εκτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού, της οικονομικής κατάστασης και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης:
αα) τους στόχους και τις πολιτικές της ανώνυμης εταιρείας όσον αφορά τη διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής της για την αντιστάθμιση κάθε σημαντικού τύπου προβλεπόμενης συναλλαγής για την οποία εφαρμόζεται λογιστική αντιστάθμισης και
ββ) την έκθεση της ανώνυμης εταιρείας στον κίνδυνο
μεταβολής των τιμών, στον πιστωτικό κίνδυνο, στον κίνδυνο ρευστότητας και στον κίνδυνο ταμειακών ροών.
 
4. Οι πολύ μικρές ανώνυμες εταιρείες, εκτός από τις ανώνυμες εταιρείες οι οποίες αποτελούν οντότητες δημόσιου ενδιαφέροντος, κατά την έννοια του Παραρτήματος Α΄ του ν. 4308/2014 (Α΄ 251), εξαιρούνται από την υποχρέωση να καταρτίζουν έκθεση διαχείρισης με την προϋπόθεση ότι οι ενδείξεις που αναφέρονται στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται στο προσάρτημα ή στο κάτω μέρος του ισολογισμού.
 
5. Πολύ μικρές ανώνυμες εταιρείες, εκτός από τις ανώνυμες εταιρείες οι οποίες αποτελούν οντότητες δημόσιου ενδιαφέροντος, κατά την έννοια του Παραρτήματος Α΄ του ν. 4308/2014, οι οποίες συντάσσουν έκθεση διαχείρισης εξαιρούνται από την υποχρέωση που προ βλέπεται στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου όσον αφορά τη μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση.
 
6. Οι μεγάλες ανώνυμες εταιρείες οι οποίες αποτελούν οντότητες δημόσιου ενδιαφέροντος, κατά την έννοια του Παραρτήματος Α΄ του ν. 4308/2014, και οι οποίες, κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού τους, υπερβαίνουν τον μέσο αριθμό των 500 εργαζομένων κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, περιλαμβάνουν στην έκθεση διαχείρισης μία μη χρηματοοικονομική κατάσταση που περιέχει πληροφορίες, στον βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης, των επιδόσεων, της θέσης και του αντίκτυπου των δραστηριοτήτων της, σε σχέση, τουλάχιστον, με περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εργασιακά θέματα, τον σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου, την καταπολέμηση της διαφθοράς και με θέματα σχετικά με τη δωροδοκία, όπου συμπεριλαμβάνονται τα εξής:
α) σύντομη περιγραφή του επιχειρηματικού μοντέλου της ανώνυμης εταιρείας,
β) περιγραφή των πολιτικών που εφαρμόζει η ανώνυμη εταιρεία σε σχέση με τα εν λόγω θέματα, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών δέουσας επιμέλειας που εφαρμόζει,
γ) τα αποτελέσματα των εν λόγω πολιτικών,
δ) οι κυριότεροι κίνδυνοι που αφορούν τα εν λόγω θέματα και που συνδέονται με τις δραστηριότητες της ανώνυμης εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση και αναλογικά, των επιχειρηματικών σχέσεών της, των προϊόντων της ή των υπηρεσιών της τα οποία είναι πιθανόν να προκαλέσουν αρνητικές επιπτώσεις στους εν λόγω τομείς και ο τρόπος με τον οποίο η ανώνυμη εταιρεία διαχειρίζεται αυτούς τους κινδύνους,
ε) μη χρηματοοικονομικοί βασικοί δείκτες επιδόσεων που σχετίζονται με τον συγκεκριμένο τομέα επιχειρήσεων. Όταν η ανώνυμη εταιρεία δεν ασκεί πολιτικές σε σχέση με ένα ή περισσότερα από τα εν λόγω θέματα, παρέχεται στην μη χρηματοοικονομική κατάσταση σαφής και αιτιολογημένη εξήγηση για την απουσία των εν λόγω πολιτικών. Η μη χρηματοοικονομική κατάσταση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο περιλαμβάνει επίσης, όπου ενδείκνυται, αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορούν να παραλειφθούν πληροφορίες σχετικά με επικείμενες εξελίξεις ή θέματα υπό διαπραγμάτευση όταν, κατά τη δεόντως αιτιολογημένη γνώμη των μελών των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων, που ενεργούν εντός των αρμοδιοτήτων τους και που υπέχουν σχετικώς συλλογική ευθύνη της εν λόγω γνώμης, η δημοσιοποίηση αυτών των πληροφοριών θα έβλαπτε σοβαρά την εμπορική θέση της ανώνυμης εταιρείας, υπό την προϋπόθεση ότι η παράλειψη αυτή δεν εμποδίζει την ορθή και ισορροπημένη κατανόηση της εξέλιξης, των επιδόσεων, της θέσης και του αντίκτυπου των δραστηριοτήτων της ανώνυμης εταιρείας. Για την παροχή των πληροφοριών που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, οι ανώνυμες εταιρείες μπορούν να βασίζονται σε εθνικά πλαίσια, πλαίσια βασισμένα στην Ένωση ή διεθνή πλαίσια και, στην περίπτωση αυτή, οι ανώνυμες εταιρείες διευκρινίζουν σε ποια πλαίσια βασίστηκαν.
7. Για τις ανώνυμες εταιρείες που εκπληρώνουν την υποχρέωση που προβλέπεται στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου θεωρείται ότι έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση που αφορά την ανάλυση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του στοιχείου γ΄.
8. Ανώνυμη εταιρεία, η οποία είναι θυγατρική, απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην παράγραφο 6, εάν αυτή και οι θυγατρικές της εταιρείες συμπεριλαμβάνονται στην ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης ή στη χωριστή έκθεση άλλης ανώνυμης εταιρείας.
9. Ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο εξετάζει εάν έχει υποβληθεί η μη χρηματοοικονομική κατάσταση που αναφέρεται στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου.
10. Η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύεται, σύμφωνα με το άρθρο 43β του παρόντος νόμου.
11. Για το σκοπό της εφαρμογής του παρόντος άρθρου ο καθορισμός του μεγέθους των ανωνύμων εταιρειών γίνεται, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 4308/2014.

12. Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου εμπίπτουν και προσωπικές εταιρείες, όταν όλοι οι άμεσοι ή έμμεσα εταίροι έχουν περιορισμένη ευθύνη λόγω του ότι είναι νομικά πρόσωπα που έχουν την μορφή της ανώνυμης εταιρίας ή περιορισμένης ευθύνης, της ετερόρρυθμης κατά μετοχές εταιρίας ή της ιδιωτικής καφαλαιουχικής εταιρίας.


Υπόχρεοι στη σύνταξη έκθεσης διαχείρισης

Μη υπόχρεοι στη σύνταξη έκθεση διαχείρισης
Ανώνυμες εταιρίες (άρθρο 43α ν.2190/1920)
Οι πολύ μικρές ανώνυμες εταιρείες, εκτός από τις ανώνυμες εταιρείες οι οποίες αποτελούν οντότητες δημόσιου ενδιαφέροντος, κατά την έννοια του Παραρτήματος Α΄ του ν. 4308/2014 (Α΄ 251), εξαιρούνται από την υποχρέωση να καταρτίζουν έκθεση διαχείρισης με την προϋπόθεση ότι οι πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών όπως προβλέπεται στην παράγραφο 9 του άρθρου 16, περιλαμβάνονται στο προσάρτημα ή στο κάτω μέρος του ισολογισμού.
Εταιρίες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) (άρθρο 43α ν.2190/1920 σε συνδυασμό  με την παρ 3 άρθρου 22 του ν.3190/1955)
 
ΙΚΕ (άρθρο 43α ν.2190/1920 σε συνδυασμό με την παράγραφο 2 του άρθρου 98 του ν.4072/2012)  

Παραθέτουμε όλες τις διατάξεις όπως προβλέπονται στο τροποποιημένο νομοσχέδιο. Για πληρέστερη ενημέρωση στην δεξιά στήλη παραθέτουμε την υφιστάμενη διάταξη η οποία θα τροποποιηθεί ή θα καταργηθεί.

 
Υφιστάμενη διάταξη Νέα διάταξη
Νόμος 2190/1920
Η περίπτωση ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 7α του κ.ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής:
ζ. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αρχικές και τροποποιημένες από τη Γενική Συνέλευση (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εταιρείας.
Ο ισολογισμός πρέπει να περιέχει τα ατομικά στοιχεία των προσώπων που, κατά νόμο, τον πιστοποιούν.
ζ. Οι εγκεκριμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συµβουλίου και των ελεγκτών της ανώνυµης εταιρείας
Η παρ. 1α του άρθρου 22α του κ.ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής:
. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε εταιρείας έχουν συλλογικά το καθήκον και την ευθύνη έναντι της εταιρείας να εξασφαλίσουν ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί, η ετήσια έκθεση και, όταν προβλέπεται ξεχωριστά, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης που προβλέπεται από την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του παρόντος νόμου συντάσσονται και δημοσιεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και κατά περίπτωση σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα που έχουν θεσπισθεί με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1606/2002. 1α. Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου και των εποπτικών οργάνων κάθε ανώνυµης εταιρείας, που ενεργούν στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων που τους αναθέτει ο νόµος έχουν το συλλογικό καθήκον έναντι της εταιρείας για να εξασφαλίσουν ότι:
α) οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης και, όταν προβλέπεται χωριστά, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης· και
β) οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, οι ενοποιηµένες εκθέσεις διαχείρισης και, όταν προβλέπεται χωριστά, η ενοποιηµένη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης έχουν καταρτιστεί και δηµοσιοποιηθεί, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του ν. 4308/2014 (Α΄ 251), του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) και του παρόντος νόµου και, κατά περίπτωση, µε τα διεθνή λογιστικά πρότυπα που θεσπίσθηκαν, σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 1606/2002.
1. Το άρθρο 43α του κ.ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής:

1. ....................


2. ....................


3.α) Η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει, τουλάχιστον, την πραγματική εικόνα της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, καθώς και την περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει.
Η εικόνα αυτή πρέπει να δίνει μία ισορροπημένη και περιεκτική ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, η οποία πρέπει να αντιστοιχεί προς το μέγεθός της και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της.
Επιπλέον, η εταιρεία που υπερβαίνει τα όρια που τίθενται στην παράγραφο 6 του άρθρου 42α, στο βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης της εταιρείας, των επιδόσεών της ή της θέσης της, η ανάλυση της Έκθεσης Διαχείρισης περιλαμβάνει τόσο χρηματοοικονομικούς όσο και, όπου ενδείκνυται, μη χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επίδοσης, που έχουν σχέση με το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα.
Στα πλαίσια της ανάλυσης αυτής, η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης περιλαμβάνει, όπου ενδείκνυται, αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στους ετήσιους λογαριασμούς.
 β) Επιπλέον, στην Έκθεση Διαχείρισης αναφέρονται:
αα) κάθε σημαντικό γεγονός που συνέβη από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της Έκθεσης,
ββ) η προβλεπόμενη εξέλιξη της εταιρείας,
γγ) οι δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης και
δδ) η ύπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρείας.
 γ) σε σχέση με τη χρήση χρηματοοικονομικών μέσων από την επιχείρηση και εφόσον η χρήση αυτή είναι ουσιώδους σημασίας για την εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων, της οικονομικής κατάστασης και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, στην έκθεση διαχείρισης πρέπει να αναφέρονται:
- οι στόχοι και οι πολιτικές της επιχείρησης, όσον αφορά τη διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής για την αντιστάθμιση κάθε σημαντικού τύπου προβλεπόμενης συναλλαγής για την οποία εφαρμόζεται η λογιστική αντιστάθμισης και
- η έκθεση της επιχείρησης στον κίνδυνο μεταβολής τιμών, στον πιστωτικό κίνδυνο, στον κίνδυνο ρευστότητας και στον κίνδυνο ταμειακών ροών
 δ) Ανώνυμη εταιρεία, οι μετοχές ή άλλες κινητές αξίες της οποίας έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, κατά την έννοια της περίπτωσης 10 του άρθρου 2 του ν. 3606/2007, (ΦΕΚ 195 Α΄) (σημείο 14 της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004, EE L 145 της 30.4.2010), συμπεριλαμβάνει στην ετήσια έκθεση διαχείρισής της και δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης.
Η δήλωση αυτή συμπεριλαμβάνεται ως ειδικό τμήμα της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης και περιέχει τουλάχιστον τα παρακάτω πληροφοριακά στοιχεία:
αα) αναφορά στον κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης στον οποίο υπάγεται η εταιρεία ή τον οποίο έχει αποφασίσει αυτοβούλως να εφαρμόζει η εταιρεία, καθώς και τον τόπο στον οποίο είναι διαθέσιμο στο κοινό το σχετικό κείμενο,
ββ) αναφορά στις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρμόζει η εταιρεία επιπλέον των προβλέψεων του νόμου, καθώς και παραπομπή στον τόπο όπου τις έχει δημοσιοποιήσει,
γγ) περιγραφή των κύριων χαρακτηριστικών των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων της εταιρείας σε σχέση με τη διαδικασία σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων,
δδ) τα πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται κατά το άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχεία γ), δ), στ), η) και θ) της οδηγίας 2004/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, σχετικά με τις δημόσιες προσφορές εξαγοράς, εφόσον η εταιρεία υπάγεται στην εν λόγω οδηγία.
εε) πληροφοριακά στοιχεία για τον τρόπο λειτουργίας της γενικής συνέλευσης των μετόχων και τις βασικές εξουσίες της, καθώς και περιγραφή των δικαιωμάτων των μετόχων και του τρόπου άσκησής τους.
στστ) τη σύνθεση και τον τρόπο λειτουργίας του διοικητικού συμβουλίου και τυχόν άλλων διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων ή επιτροπών της εταιρείας.
Αν η εταιρεία αποκλίνει από τον κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης, στον οποίο υπάγεται ή τον οποίο εφαρμόζει, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης περιλαμβάνει περιγραφή της απόκλισης με αναφορά στα σχετικά μέρη του κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης και αιτιολόγηση της απόκλισης αυτής. Αν η εταιρία δεν εφαρμόζει ορισμένες διατάξεις του κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης, στον οποίο υπάγεται ή τον οποίο εφαρμόζει, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης περιλαμβάνει αναφορά της διάταξης που δεν εφαρμόζει και εξήγηση των λόγων της μη εφαρμογής.
 ε. Οι ελεγκτές της εταιρίας, εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στη παρ. 1 και 2 του άρθρου 37, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχόμενου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.


. Αν το προσάρτημα και η ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου δεν περιλαμβάνουν τις παραπάνω πληροφορίες επιβάλλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι ποινές του άρθρου 58α.
 

4....
 

1. Το διοικητικό συµβούλιο της ανώνυμης εταιρείας υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και να υποβάλλει στη γενική συνέλευση έκθεση διαχείρισης.
 

2.α) Η έκθεση διαχείρισης περιλαµβάνει πραγµατική απεικόνιση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της ανώνυµης εταιρείας και της θέσης της, κα θώς και περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιµετωπίζει.
β) Η απεικόνιση παρουσιάζει ισορροπηµένη και ολοκληρωµένη ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων
των δραστηριοτήτων της ανώνυµης εταιρείας και της θέσης της, κατάλληλη για την κλίµακα και την πολυπλοκότητα της ανώνυµης εταιρείας.
γ) Στο βαθµό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης της ανώνυµης εταιρείας, των επιδόσεων ή της θέσης της, η ανάλυση αυτή περιλαµβάνει τόσο χρηµατοοικονοµικούς όσο και, όπου ενδείκνυται, µη χρηµατοοικονοµικούς βασικούς δείκτες επιδόσεων που έχουν σχέση µε το συγκεκριµένο τοµέα δραστηριοτήτων, συµπεριλαµβανοµένων πληροφοριών σχετικά µε περιβαλλοντικά και εργασιακά θέµατα. Στο πλαίσιο της ανάλυσης αυτής, η έκθεση διαχείρισης περιλαµβάνει, όπου ενδείκνυται, αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις.
 

3. Η έκθεση διαχείρισης αναφέρει επίσης:
α) την προβλεπόµενη εξέλιξη της ανώνυµης εταιρείας, β) τις δραστηριότητες στον τοµέα ερευνών και ανάπτυξης,
γ) τις πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων µετοχών όπως προβλέπεται στην παράγραφο 9 του άρθρου 16,
δ) την ύπαρξη υποκαταστηµάτων της ανώνυµης εταιρείας και
ε) σε σχέση µε τη χρήση χρηµατοπιστωτικών µέσων από την ανώνυµη εταιρεία και εφόσον είναι ουσιαστικής σηµασίας για την εκτίµηση των στοιχείων του ενεργητι κού και του παθητικού, της οικονοµικής κατάστασης και του λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσης:
αα) τους στόχους και τις πολιτικές της ανώνυµης εταιρείας όσον αφορά τη διαχείριση του χρηµατοοικονοµικού κινδύνου, συµπεριλαµβανοµένης της πολιτικής της για την αντιστάθµιση κάθε σηµαντικού τύπου προβλεπόµενης συναλλαγής για την οποία εφαρµόζεται λογιστική αντιστάθµισης και
ββ) την έκθεση της ανώνυµης εταιρείας στον κίνδυνο
µεταβολής των τιµών, στον πιστωτικό κίνδυνο, στον κίνδυνο ρευστότητας και στον κίνδυνο ταµειακών ροών.
 

4. Οι πολύ µικρές ανώνυµες εταιρείες, εκτός από τις ανώνυµες εταιρείες οι οποίες αποτελούν οντότητες δηµόσιου ενδιαφέροντος, κατά την έννοια του Παραρτήµατος Α΄ του ν. 4308/2014 (Α΄ 251), εξαιρούνται από την υποχρέωση να καταρτίζουν έκθεση διαχείρισης µε την προϋπόθεση ότι οι ενδείξεις που αναφέρονται στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται στο προσάρτηµα ή στο κάτω µέρος του ισο λογισµού.
 

5. Πολύ µικρές ανώνυµες εταιρείες, εκτός από τις ανώνυµες εταιρείες οι οποίες αποτελούν οντότητες δηµόσιου ενδιαφέροντος, κατά την έννοια του Παραρτήµατος Α΄ του ν. 4308/2014, οι οποίες συντάσσουν έκθεση διαχείρισης εξαιρούνται από την υποχρέωση που προ βλέπεται στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου όσον αφορά τη µη χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση.
 

6. Οι µεγάλες ανώνυµες εταιρείες οι οποίες αποτελούν οντότητες δηµόσιου ενδιαφέροντος, κατά την έννοια του Παραρτήµατος Α΄ του ν. 4308/2014, και οι οποίες, κατά την ηµεροµηνία κλεισίµατος του ισολογισµού τους, υπερβαίνουν τον µέσο αριθµό των 500 εργαζοµένων κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους, περιλαµβάνουν στην έκθεση διαχείρισης µία µη χρηµατοοικονοµική κατάσταση που περιέχει πληροφορίες, στον βαθµό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης, των επιδόσεων, της θέσης και του αντίκτυπου των δραστηριοτήτων της, σε σχέση, τουλάχιστον, µε περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εργασιακά θέµατα, τον σεβασµό των δικαιωµάτων του ανθρώπου, την καταπολέµηση της διαφθοράς και µε θέµατα σχετικά µε τη δωροδοκία, όπου συµπεριλαµβάνονται τα εξής:
α) σύντοµη περιγραφή του επιχειρηµατικού µοντέλου της ανώνυµης εταιρείας,
β) περιγραφή των πολιτικών που εφαρµόζει η ανώνυµη εταιρεία σε σχέση µε τα εν λόγω θέµατα, συµπεριλαµβανοµένων των διαδικασιών δέουσας επιµέλειας που ε φαρµόζει,
γ) τα αποτελέσµατα των εν λόγω πολιτικών,
δ) οι κυριότεροι κίνδυνοι που αφορούν τα εν λόγω θέµατα και που συνδέονται µε τις δραστηριότητες της ανώνυµης εταιρείας, συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση και αναλογικά, των επιχειρηµατικών σχέσεών της, των προϊόντων της ή των υπηρεσιών της τα οποία είναι πιθανόν να προκαλέσουν αρνητικές επιπτώσεις στους εν λόγω τοµείς και ο τρόπος µε τον οποίο η ανώνυµη εταιρεία διαχειρίζεται αυτούς τους κινδύνους,
ε) µη χρηµατοοικονοµικοί βασικοί δείκτες επιδόσεων που σχετίζονται µε τον συγκεκριµένο τοµέα επιχειρήσεων. Όταν η ανώνυµη εταιρεία δεν ασκεί πολιτικές σε σχέση µε ένα ή περισσότερα από τα εν λόγω θέµατα, παρέχεται στην µη χρηµατοοικονοµική κατάσταση σαφής και αιτιολογηµένη εξήγηση για την απουσία των εν λόγω πολιτικών. Η µη χρηµατοοικονοµική κατάσταση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο περιλαµβάνει επίσης, όπου ενδείκνυται, αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις µπορούν να παραλειφθούν πληροφορίες σχετικά µε επικείµενες εξελίξεις ή θέµατα υπό διαπραγµάτευση όταν, κατά τη δεόντως αιτιολογηµένη γνώµη των µελών των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων, που ενεργούν εντός των αρµοδιοτήτων τους και που υπέχουν σχετικώς συλλογική ευθύνη της εν λόγω γνώµης, η δηµοσιοποίηση αυτών των πληροφοριών θα έβλαπτε σοβαρά την εµπορική θέση της ανώνυµης εταιρείας, υπό την προϋπόθεση ότι η παράλειψη αυτή δεν εµποδίζει την ορθή και ισορροπηµένη κατανόηση της εξέλιξης, των επιδόσεων, της θέσης και του αντίκτυπου των δραστηριοτήτων της ανώνυµης εταιρείας. Για την παροχή των πληροφοριών που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, οι ανώνυµες εταιρείες µπορούν να βασίζονται σε εθνικά πλαίσια, πλαίσια βασισµένα στην Ένωση ή διεθνή πλαίσια και, στην περίπτωση αυτή, οι ανώνυµες εταιρείες διευκρινίζουν σε ποια πλαίσια βασίστηκαν.
7. Για τις ανώνυµες εταιρείες που εκπληρώνουν την υποχρέωση που προβλέπεται στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου θεωρείται ότι έχουν εκπληρώσει την υ ποχρέωση που αφορά την ανάλυση µη χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του στοιχείου γ΄.
8. Ανώνυµη εταιρεία, η οποία είναι θυγατρική, απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην παράγραφο 6, εάν αυτή και οι θυγατρικές της εταιρείες συµπεριλαµβάνονται στην ενοποιηµένη έκθεση διαχείρισης ή στη χωριστή έκθεση άλλης ανώνυµης εταιρείας.
9. Ο νόµιµος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο εξετάζει εάν έχει υποβληθεί η µη χρηµατοοικονοµική κατάσταση που αναφέρεται στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου.
10. Η έκθεση διαχείρισης δηµοσιεύεται, σύµφωνα µε το άρθρο 43β του παρόντος νόµου.
11. Για το σκοπό της εφαρµογής του παρόντος άρθρου ο καθορισµός του µεγέθους των ανωνύµων εταιρειών γίνεται, σύµφωνα µε το άρθρο 2 του ν. 4308/2014.
12. Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου εµπίπτουν και προσωπικές εταιρείες, όταν όλοι οι άμεσοι ή έμμεσα εταίροι έχουν περιορισμένη ευθύνη λόγω του ότι είναι νομικά πρόσωπα που έχουν την μορφή της ανώνυμης εταιρίας ή περιορισμένης ευθύνης, της ετερόρρυθμης κατά μετοχές εταιρίας ή της ιδιωτικής καφαλαιουχικής εταιρίας.

Προσθήκη νέου άρθρου - Μετά το άρθρο 43β του κ.ν. 2190/1920 προστίθεται νέο άρθρο 43ββ ως εξής:
  Άρθρο 43ββ

1. Οι ανώνυµες εταιρείες µε κινητές αξίες δεκτές προς διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη αγορά περιλαµβάνουν στην έκθεση διαχείρισης που συντάσσουν και δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης. Η δήλωση αυτή συµπεριλαµβάνεται ως ειδικό τµήµα της έκθεσης διαχείρισης και περιέχει τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:
α) παραποµπή, κατά περίπτωση, στα ακόλουθα:
αα) στον κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης στον οποίο υπόκειται η ανώνυµη εταιρεία,
ββ) στον κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης τον οποίο η ανώνυµη εταιρεία έχει οικειοθελώς αποφασίσει να εφαρµόζει,
γγ) σε κάθε σχετική πληροφορία για τις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρµόζονται πέρα από τις απαιτήσεις της κείµενης νοµοθεσίας.
Εάν γίνεται αναφορά στον κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης των στοιχείων αα΄ ή ββ΄, η ανώνυµη εταιρεία επισηµαίνει τον τόπο στον οποίο διατίθενται στο κοινό τα σχετικά έγγραφα. Εάν γίνεται αναφορά στις πληροφο  ρίες του στοιχείου γγ΄, η ανώνυµη εταιρεία δηµοσιοποιεί στοιχεία για τις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρµόζει,
β) εάν η ανώνυµη εταιρεία αποκλίνει από τον κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης που αναφέρεται στα στοιχεία αα΄ ή ββ΄ της περίπτωσης α΄ , παραθέτει τα µέρη του κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης από τα οποία αποκλίνει και σχετική αιτιολόγηση των λόγων απόκλισης. Εάν η ανώνυµη εταιρεία δεν εφαρµόζει καµία από τις διατάξεις εταιρικής διακυβέρνησης που αναφέρονται στα στοιχεία αα΄ ή ββ΄ της περίπτωσης α΄, παρέχει ειδική αιτιολόγηση για τη µη εφαρµογή,
γ) περιγραφή των κύριων χαρακτηριστικών των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων της ανώνυµης εταιρείας σε σχέση µε τη διαδικασία σύνταξης των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων,
δ) τα πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται κατά το άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχεία γ΄, δ΄, στ΄, η΄ και θ΄ της οδηγίας 2004/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, σχετικά µε τις δηµόσιες προσφορές εξαγοράς, εφόσον η ανώνυµη εταιρεία υπάγεται στην εν λόγω οδηγία,
ε) τη σύνθεση και τον τρόπο λειτουργίας των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων και των επιτροπών τους,
στ) περιγραφή της πολιτικής σχετικά µε την πολυµορφία που εφαρµόζεται για τα διοικητικά, διαχειριστικά και εποπτικά όργανα της ανώνυµης εταιρείας όσον αφορά πτυχές όπως, ενδεικτικά, η ηλικία, το φύλο ή το εκπαιδευτικό και επαγγελµατικό ιστορικό των µελών, οι στόχοι της εν λόγω πολιτικής για την πολυµορφία, ο τρόπος
µε τον οποίο εφαρµόστηκε και τα αποτελέσµατα κατά την περίοδο αναφοράς. Αν δεν εφαρµόζεται τέτοια πολιτική, η δήλωση περιλαµβάνει ειδική αιτιολόγηση του λό γου µη εφαρµογής.
2. Οι απαιτούµενες από την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου πληροφορίες µπορούν να παρέχονται ως εξής:
α) σε χωριστή έκθεση που δηµοσιεύεται µαζί µε την έκθεση διαχείρισης, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 43β ή
β) σε έγγραφο που διατίθεται για το κοινό στην ιστοσελίδα της ανώνυµης εταιρείας και στο οποίο γίνεται σχετική αναφορά στην έκθεση διαχείρισης.
Στην εν λόγω χωριστή έκθεση ή στο έγγραφο που αναφέρονται αντιστοίχως στις περιπτώσεις α΄ και β΄ µπορεί να περιέχεται αναφορά στην έκθεση διαχείρισης στην οποία διατίθενται τα απαιτούµενα από την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 πληροφοριακά στοιχεία.
3. Ο νόµιµος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο διατυπώνουν γνώµη, σύµφωνα µε το στοιχείο γ΄ της περίπτωσης 5 της Υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) για τα πληροφοριακά στοιχεία που αναφέρονται στις περιπτώσεις γ΄ και δ΄ της παραγράφου 1 και ελέγχουν αν έχουν παρασχεθεί τα πληροφοριακά στοιχεία που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄, β΄, ε΄, και στ΄ της παραγράφου 1.
4. Η περίπτωση στ΄ της παραγράφου 1 δεν εφαρµόζεται σε µικρές ή µεσαίες εταιρείες.
5. Για το σκοπό της εφαρµογής του παρόντος άρθρου ο καθορισμός του µεγέθους των ανωνύµων εταιρειών γίνεται, σύµφωνα µε το άρθρο 2 του ν. 4308/2014 (Α΄ 251).
6. Στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος άρθρου εµπίπτουν και προσωπικές εταιρείες, όταν όλοι οι άμεσοι ή έμμεσα εταίροι έχουν περιορισμένη ευθύνη λόγω του ότι είναι νομικά πρόσωπα που έχουν την μορφή της ανώνυμης εταιρίας ή περιορισμένης ευθύνης, της ετερόρρυθμης κατά μετοχές εταιρίας ή της ιδιωτικής καφαλαιουχικής εταιρίας.
7. Όπου άλλη διάταξη νόµου παραπέµπει στο άρθρο 43α για θέµατα της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης, η παραποµπή νοείται ότι αναφέρεται στο παρόν άρθρο.
1. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 25 του κ.ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 25. Τόπος όπου συνέρχεται η γενική συνέλευση

Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής.

Άρθρο 25. Τόπος όπου συνέρχεται η γενική συνέλευση
Νέα διάταξη

Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήµου εντός του νοµού της έδρας ή άλλου δήµου όµορου της έ δρας, τουλάχιστον µία φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ηµερολογιακή ηµέρα του ένατου µήνα µετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

Αρθρο 43β. Δημοσιότητα των ετήσιων λογαριασμών (οικονομικών καταστάσεων) - Κείμενο νόμου


1. Κατά τη δημοσίευση που προβλέπεται από τις διατάξεις της περιπτ. β της παρ. 1 του άρθρου 7β και της παρακάτω παρ. 5, οι εταιρίες που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 6 του άρθρου 42α μπορούν να δημοσιεύουν συνοπτικό ισολογισμό. Στην περίπτωση αυτή, κατά τη δημοσίευση, πρέπει να γίνεται μνεία ότι ο δημοσιευόμενος ισολογισμός είναι συνοπτικός και να αναφέρεται το Μητρώο Ανώνυμων Εταιριών, στο οποίο έχουν ή πρόκειται να καταχωρηθούν οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας.
 Οι παράγραφοι 7 και 8 του άρθρου 42α εφαρμόζονται αναλόγως και στην περίπτωση της παραπάνω διάταξης.
 Η έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, που είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, δεν πρέπει να συνοδεύει τη δημοσίευση αυτή, αλλά πρέπει να γνωστοποιείται αν η γνώμη του Ελεγκτή εκφράσθηκε με ή χωρίς επιφυλάξεις ή αν ήταν αντίθετη ή αν οι Ορκωτοί Ελεγκτές δεν ήταν σε θέση να εκφράσουν τη γνώμη τους. Πρέπει, επίσης, να γνωστοποιείται αν η έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών περιλαμβάνει παραπομπές σε θέματα στα οποία οι ελεγκτές επιθυμούν να επιστήσουν την προσοχή, χωρίς να διατυπώσουν επιφυλάξεις στη γνώμη τους.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του παρόντος, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρίας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πέραν της δημοσίευσής τους σε δραχμές, επιτρέπεται να δημοσιεύονται και σε ECU, με βάση την ισοτιμία δραχμών ECU, που ισχύει κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού. Η ισοτιμία αυτή αναφέρεται στο Προσάρτημα.

3. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρία στο Υπουργείο Εμπορίου, είκοσι τουλάχιστον ημέρες πρίν από τη Γενική Συνέλευση.

4. Ο ισολογισμός εταιρείας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» και ο «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές, την κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και την κατάσταση ταμειακών ροών, όταν κατά περίπτωση συντάσσονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 42α, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο.

5. Το διοικητικό συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 4, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης, στις εφημερίδες και στα έντυπα που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 26.

6. Μέσα σε είκοσι ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ.2 του άρθρου 26α, υποβάλλεται στο Υπουργείο Εμπορίου και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.
Αρθρο 43β. Δημοσιότητα των ετήσιων λογαριασμών (οικονομικών καταστάσεων) Νέα διάταξη

1. Οι ανώνυμες εταιρείες δηµοσιεύουν στο Γ.Ε.ΜΗ.: α. τις νόµιµα εγκεκριμένες από την τακτική γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, β. την έκθεση διαχείρισης και γ. τη γνώμη του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου όπου απαιτείται, εντός είκοσι (20) ηµερών ηµερών από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση.»
Όπου βάσει της διάταξης της περίπτωσης 1 της Υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) απαιτείται γνώμη νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δηµοσιεύονται µε τη µορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.
 

2. Οι πολύ µικρές ανώνυμες εταιρείες, εκτός από τις εταιρείες οι οποίες αποτελούν οντότητες δηµόσιου ενδιαφέροντος κατά την έννοια του Παραρτήματος Α΄ του ν. 4308/2014 (Α΄ 251), απαλλάσσονται από την υποχρέωση δηµοσίευσης της έκθεσης διαχείρισης. Για το σκοπό της εφαρμογής της παρούσας παραγράφου ο καθορισμός του µεγέθους των επιχειρήσεων γίνεται, σύμφωνα
µε το άρθρο 2 του ν. 4308/2014.
 

3. Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου εµπίπτουν και προσωπικές εταιρείες, όταν όλοι οι άμεσοι ή έμμεσα εταίροι έχουν περιορισμένη ευθύνη λόγω του ότι είναι νομικά πρόσωπα που έχουν την μορφή της ανώνυμης εταιρίας ή περιορισμένης ευθύνης, της ετερόρρυθμης κατά μετοχές εταιρίας ή της ιδιωτικής καφαλαιουχικής εταιρίας.

Προσθηκη νέου άρθρου - Στον κ.ν. 2190/1920 προστίθεται άρθρο 107Α ως εξής:
  Άρθρο 107Α

1. Στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος άρθρου εµπίπτουν οι όµιλοι επιχειρήσεων οι οποίοι έχουν υποχρέωση σύνταξης ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, σύµφωνα µε το άρθρα 31, 32, 33 του ν. 4308/2014 (Α΄ 251).
2. Στην ενοποιηµένη έκθεση διαχείρισης αναφέρονται, τουλάχιστον, οι πληροφορίες που απαιτεί το άρθρο 43α, λαµβανοµένων υπόψη των αναγκαίων προσαρµογών που υπαγορεύονται από τις ιδιοµορφίες της ενοποιηµένης έκθεσης διαχείρισης σε σχέση µε την έκθεση διαχείρισης, κατά τρόπο που να διευκολύνει την εκτίµηση της θέσης του συνόλου των επιχειρήσεων που συµπεριλαµβάνονται στην ενοποίηση. Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου δεν θίγει την υποχρέωση αναφοράς άλλων πλη ροφοριών που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία.
3. Στις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει του άρθρου 43α του παρόντος νόµου εφαρµόζονται οι ακόλουθες προσαρµογές:
α) Όσον αφορά τις αποκτηθείσες µετοχές ή µερίδια, η ενοποιηµένη έκθεση διαχείρισης περιλαµβάνει τον αριθµό και την ονοµαστική αξία ή ελλείψει ονοµαστικής αξίας, την εσωτερική λογιστική αξία του συνόλου των µετοχών ή µεριδίων της µητρικής ανώνυµης εταιρείας που κατέχονται είτε από την ίδια µητρική εταιρεία είτε από θυγατρικές της εταιρείας αυτής της µητρικής εταιρείας, είτε από πρόσωπο που ενεργεί επ’ ονόµατί του αλλά για λογαριασµό οποιασδήποτε από τις εταιρείες αυτές.
β) όσον αφορά τα συστήµατα εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης αναφέρει τα βασικά χαρακτηριστικά των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων για το σύνολο των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση.
4. Στις περιπτώσεις που εκτός από την έκθεση διαχείρισης απαιτείται και ενοποιηµένη έκθεση διαχείρισης, οι δύο εκθέσεις µπορούν να υποβάλλονται υπό µορφή ενιαίας έκθεσης.
5.α. Οι οντότητες δηµόσιου ενδιαφέροντος, κατά την έννοια του Παραρτήµατος Α΄ του ν. 4308/2014, που είναι
µητρικές ανώνυµες εταιρείες µεγάλου οµίλου ο οποίος, κατά την ηµεροµηνία κλεισίµατος του ισολογισµού του σε ενοποιηµένη βάση υπερβαίνει τον µέσο αριθµό των 500 εργαζοµένων κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους, περιλαµβάνουν στην ενοποιηµένη έκθεση διαχείρισης ενοποιηµένη µη χρηµατοοικονοµική κατάσταση που περιέχει πληροφορίες, στον βαθµό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης, των επιδόσεων, της θέσης και του αντίκτυπου των δραστηριοτήτων του, σε σχέση, τουλάχιστον, µε περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εργασιακά θέµατα, τον σεβασµό των δικαιωµάτων του ανθρώπου, την καταπολέµηση της διαφθοράς και µε θέµατα σχετικά µε τη δωροδοκία, όπου συµπεριλαµβάνονται τα εξής:
αα) σύντοµη περιγραφή του επιχειρηµατικού µοντέλου του οµίλου,
ββ) περιγραφή των πολιτικών που εφαρµόζει ο όµιλος σε σχέση µε τα εν λόγω θέµατα, συµπεριλαµβανοµένων των διαδικασιών δέουσας επιµέλειας που εφαρµόζει,
γγ) το αποτέλεσµα των εν λόγω πολιτικών,
δδ) οι κυριότεροι κίνδυνοι που αφορούν τα εν λόγω θέµατα και που συνδέονται µε τις δραστηριότητες του οµίλου, συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση και αναλογικά, των επιχειρηµατικών σχέσεών του, των προϊόντων του ή των υπηρεσιών του τα οποία είναι πιθανόν να προκαλέσουν αρνητικές επιπτώσεις στους εν λόγω τοµείς και ο τρόπος µε τον οποίο ο όµιλος διαχειρίζεται αυτούς τους κινδύνους,
εε) µη χρηµατοοικονοµικοί βασικοί δείκτες επιδόσεων που σχετίζονται µε τον συγκεκριµένο τοµέα επιχειρήσεων,
στστ) αναφορά και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, όπου ενδείκνυται.
β. Σε περίπτωση που ο επιχειρηµατικός όµιλος δεν εφαρµόζει οποιαδήποτε πολιτική σε σχέση µε ένα ή περισσότερα από θέµατα της περίπτωσης α΄, παρέχεται σχετική ειδική αιτιολόγηση.
γ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις µπορούν να παραληφθούν πληροφορίες σχετικά µε επικείµενες εξελίξεις ή θέµατα υπό διαπραγµάτευση όταν, κατά τη δεόντως αι τιολογηµένη γνώµη των µελών των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων, που ενεργούν εντός των αρµοδιοτήτων τους και που υπέχουν σχετικώς συλ λογική ευθύνη της εν λόγω γνώµης, η δηµοσιοποίηση των πληροφοριών αυτών θα έβλαπτε σοβαρά την εµπορική θέση του οµίλου, υπό την προϋπόθεση ότι η παρά λειψη αυτή δεν εµποδίζει την ορθή και ισορροπηµένη κατανόηση της εξέλιξης, των επιδόσεων, της θέσης και του αντίκτυπου των δραστηριοτήτων του οµίλου.
δ. Προκειµένου να υλοποιηθεί η απαίτηση για δηµοσιοποίηση των πληροφοριών της περίπτωσης α΄ η µητρική ανώνυµη εταιρεία µπορεί να βασίζεται σε εθνικά πλαίσια, πλαίσια βασισµένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή διεθνή πλαίσια αρκεί να δηλώνει σε ποια πλαίσια βασίστηκε.
6. Μητρική ανώνυµη εταιρεία που εκπληρώνει την υποχρέωση που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου θεωρείται ότι έχει εκπληρώσει την υποχρέωση που αφορά την ανάλυση µη χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών που προβλέπονται στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 43α.
7. Μητρική ανώνυµη εταιρεία που είναι επίσης θυγατρική εταιρεία τρίτης απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, εφόσον η εν λόγω µητρική εταιρεία και οι θυγατρικές της συµπεριλαµβάνονται στην ενοποιηµένη έκθεση διαχείρισης της τρίτης εταιρείας η οποία συντάσσεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Το γεγονός αυτό θα πρέπει να αναφέρεται στην έκθεση δια
χείρισης της απαλλασσόµενης. Οµοίως στην έκθεση διαχείρισης της απαλλασσόµενης θα πρέπει να δίνονται πληροφορίες για τη δηµοσίευση της ενοποιηµένης έκθεσης διαχείρισης της τρίτης εταιρείας.
8. Ο νόµιµος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο εξετάζει εάν έχει υποβληθεί η ενοποιηµένη µη χρηµατοοικονοµική κατάσταση που αναφέρεται στη παράγραφο 5.
9. Όπου άλλη διάταξη νόµου παραπέµπει στην παράγραφο 3 του άρθρου 107, το οποίο καταργήθηκε µε το στοιχείο α΄ της παρ. 3 του άρθρου 38 του ν. 4308/2014, για θέµατα της ενοποιηµένης έκθεσης διαχείρισης, η παραποµπή νοείται ότι αναφέρεται στο παρόν άρθρο.
10. Στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος άρθρου εµπίπτουν και προσωπικές εταιρείες, όταν όλοι οι άμεσοι ή έμμεσα εταίροι έχουν περιορισμένη ευθύνη λόγω του ότι είναι νομικά πρόσωπα που έχουν την μορφή της ανώνυμης εταιρίας ή περιορισμένης ευθύνης, της ετερόρρυθμης κατά μετοχές εταιρίας ή της ιδιωτικής καφαλαιουχικής εταιρίας.
3. Το άρθρο 109 του κ.ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής:

Αρθρο 109. - Κείμενο νόμου


1. Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και η ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης υπογράφονται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που δεσμεύουν την επιχείρηση που τις καταρτίζει, καθώς και από τον υπεύθυνο για την κατάρτισή τους, και, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου του ή των ελεγκτών, υποβάλλονται σε δημοσιότητα ως ακολούθως:
α) Προκειμένου για επιχειρήσεις που έχουν τη μορφή ανώνυμης εταιρίας, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις περί δημοσιότητας του άρθρου 7β. Η κατάθεση στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών γίνεται είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από την συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, ενώ η δημοσίευση της προβλεπόμενης από την περίπτ. β της παρ. 1 του άρθρου 7β ανακοίνωσης γίνεται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την προηγούμενη κατάθεση στο Μητρώο.
β) Προκειμένου για επιχειρήσεις, που έχουν τη μορφή εταιρίας περιωρισμένης ευθύνης ή ετερόρρυθμης κατά μετοχές εταιρείας, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις περί δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955. Η κατάθεση στο Μητρώο Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης γίνεται είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση της συνέλευσης των εταίρων, ενώ η δημοσίευση της προβλεπόμενης από την παρ. 2 του άρθρου 8 ανακοίνωσης γίνεται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την προηγούμενη κατάθεση στο Μητρώο.
γ) Προκειμένου για επιχείρηση που δεν έχει μία από τις εταιρικές μορφές των προηγουμένων περιπτώσεων α και β, οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και η ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, βρίσκονται στη διάθεση των ενδιαφερομένων, στην έδρα της επιχείρησης αυτής, έξι μήνες μετά την ημερομηνία με την οποία καταρτίζονται οι οικονομικές καταστάσεις και μέχρι τη συμπλήρωση δώδεκα μηνών από την ημερομηνία αυτή.
Αντίγραφα των εγγράφων που προβλέπονται από την περίπτωση αυτή χορηγούνται ή στέλνονται σε κάθε ενδιαφερόμενο έπειτα από σχετική αίτησή του. Το αντίτιμο για τα αντίγραφα αυτά δεν πρέπει να υπερβαίνει το διοικητικό κόστος τους.
Κάθε επιχείρηση που προβλέπεται από τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης αυτής, είκοσι (20) ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας, των έξι μηνών, υποχρεούται να δημοσιεύσει στις εφημερίδες, που προβλέπονται από την παρ. 5 του άρθρου 43β, ανακοίνωση για την υφιστάμενη δυνατότητα χορήγησης αντιγράφων των παραπάνω εγγράφων και για το σχετικό διοικητικό κόστος.


2. Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στη δημοσιότητα, που προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο 1, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές έχουν συντάξει τη σχετική έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου. Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, πέραν της δημοσίευσής τους σε δραχμές, επιτρέπεται να δημοσιεύονται και σε ECU, με βάση την ισοτιμία δραχμών ECU που ισχύει κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού. Η ισοτιμία αυτή αναφέρεται στο Προσάρτημα.
Αρθρο 109. - Νέα διάταξη

1. Στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, στην ενοποιηµένη έκθεση διαχείρισης και στη γνώµη του νόµιµου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου όπου απαιτείται εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις περί δηµοσιότητας του άρθρου 7β και ισχύουν οι προθεσµίες της πρώ της παραγράφου του άρθρου 43β.
 

2. Όπου βάσει της διάταξης της περίπτωσης 1 της Υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) απαιτείται γνώµη νόµιµου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου, οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις υποβάλλονται στη δηµοσιότητα, που προβλέπεται από την προηγούµενη παράγραφο 1, µε τη µορφή και το περιεχόµενο, µε βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές έχουν συντάξει τη σχετική έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώµης, το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δηµοσιευµένο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

 

Το άρθρο 131 του κ.ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής:
Αρθρο 131. - Κείμενο νόμου


1. Η δημοσιότητα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7β παραγρ. 1 και 12 και 43β παραγρ. 5.
Οι μηνιαίες λογιστικές καταστάσεις των Τραπεζών και των υποκαταστημάτων των αλλοδαπών τραπεζών, δημοσιεύονται υποχρεωτικά σε μία ημερήσια καθαρά οικονομολογική εφημερίδα της Αθήνας και μια εβδομαδιαία οικονομολογική εφημερίδα, που εκδίδονται τουλάχιστον επί μία πενταετία συνεχώς.

2. Για την δημοσίευση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων (ενοποιημένων λογαριασμών) των πιστωτικών ιδρυμάτων, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 109.

3. Οι ετήσιες και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις (ετήσιοι και ενοποιημένοι λογαριασμοί) των πιστωτικών ιδρυμάτων, των οποίων υποκαταστήματα κατά την έννοια της περ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 2076/1992 (ΦΕΚ τ.Α'/130) είναι εγκαταστημένα στην Ελλάδα, δημοσιεύονται και στην Ελλάδα, μεταφρασμένες στην ελληνική γλώσσα. Η δημοσιότητα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων 1 και 2.
 

 Αρθρο 131. -Νέα διάταξη


1. Η δηµοσιότητα των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων των πιστωτικών ιδρυµάτων πραγµατοποιείται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 43β.
 

2. Για την δηµοσίευση των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων (ενοποιηµένων λογαριασµών) των πιστωτικών ιδρυµάτων εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 109.
 

3. Οι ετήσιες και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις και εκθέσεις των πιστωτικών ιδρυµάτων, των οποίων υποκαταστήµατα κατά την έννοια της περίπτωσης 3 του άρθρου 2 του ν. 2076/1992 (Α΄ 130) είναι εγκατεστηµένα στην Ελλάδα, δηµοσιεύονται και στην Ελλάδα, µεταφρασµένες στην ελληνική γλώσσα. Η δηµοσιότητα πραγµατοποιείται, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρα γράφων 1 και 2.

Το άρθρο 135 του κ.ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής:

Αρθρο 135. Δημοσιότητα των συντεταγμένων κατά τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Οικονομικών Καταστάσεων - Κείμενο νόμου

1. Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις των ανωνύμων εταιρειών, καθώς και η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και το Πιστοποιητικό Ελέγχου της παραγράφου 4 του άρθρου 43β, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και, σε περίπτωση τροποποίησης τους, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την τροποποίηση:
α. καταχωρούνται στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και ανακοίνωση περί της καταχώρησης τους δημοσιεύεται, με επιμέλεια της αρμόδιας υπηρεσίας και με δαπάνες της εταιρείας, στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως,
β. αναρτώνται σε χώρο του διαδικτύου, ο οποίος είναι προσπελάσιμος στο ευρύ κοινό και παραμένουν προσπελάσιμες για χρονικό διάστημα δύο τουλάχιστον ετών από την πρώτη δημοσίευση τους και
γ. εφόσον πρόκειται για εταιρείες με μετοχές ή άλλες κινητές αξίες τους εισηγμένες σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά, κατατίθενται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

2. Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, καθώς η Έκθεση του Διαχειριστή ή των Διαχειριστών και το Πιστοποιητικό Ελέγχου του άρθρου 23 του Ν. 3190/1955, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και, σε περίπτωση τροποποίησης τους, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την τροποποίηση:
α. καταχωρούνται στο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, που τηρείται από το Γραμματέα του Πρωτοδικείου, όπου έχει την έδρα της η εταιρεία και ανακοίνωση περί της καταχώρησης τους δημοσιεύεται, με επιμέλεια του διαχειριστή ή των διαχειριστών και με δαπάνες της εταιρείας, στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και
β. αναρτώνται σε χώρο του διαδικτύου, ο οποίος είναι προσπελάσιμος στο ευρύ κοινό, και παραμένουν προσπελάσιμες για χρονικό διάστημα δύο (2) τουλάχιστον ετών από την πρώτη δημοσίευση τους.


3. .............................................

4. Επιπλέον από τη δημοσιότητα που προβλέπεται από τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού, οι ανώνυμες εταιρείες και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, που εφαρμόζουν, είτε υποχρεωτικά είτε προαιρετικά, τα υιοθετηθέντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, δημοσιεύουν, υποχρεωτικά, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 43β και της παραγράφου 4 του άρθρου 22 του Ν. 3190/1955, αντίστοιχα, τα στοιχεία και τις πληροφορίες που ορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού Ανάπτυξης. Αυτές οι οικονομικές καταστάσεις, όπως θα ορισθούν στην κοινή υπουργική απόφαση, δημοσιεύονται στις εφημερίδες όπως ο νόμος ορίζει. Τα στοιχεία αυτά, τα οποία, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου ή των Διαχειριστών της εταιρείας, πρέπει να προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, δημοσιεύονται όπως προβλέπουν οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού, αλλά απαιτείται η αυτούσια δημοσίευση τους στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.


5. Αν οι εταιρείες, που συντάσσουν οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα υιοθετηθέντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, δημοσιοποιούν με οποιονδήποτε άλλον τρόπο λογιστικά στοιχεία, τα δημοσιοποιούμενα στοιχεία πρέπει να είναι εκείνα που προκύπτουν από την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων με την επιφύλαξη των πρόσθετων οικονομικών ή πρόσθετων λογιστικών στοιχείων που τυχόν απαιτούνται, από άλλες κανονιστικές αρχές για τις εταιρείες των οποίων οι κινητές αξίες είναι εισηγμένες και σε εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά. Η ευθύνη για τη συμμόρφωση με τη διάταξη αυτή βαρύνει το Διοικητικό Συμβούλιο ή τους Διαχειριστές της εταιρείας.

 

 Αρθρο 135. Δημοσιότητα των συντεταγμένων κατά τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Οικονομικών Καταστάσεων - Νέα διάταξη

1. Οι συντεταγµένες κατά τα Δ.Π.Χ.Α. Εγκεκριµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις και οι Εγκεκριµένες Ετήσιες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις, καθώς και οι λοιπές προβλεπόµενες από το νόµο Εκθέσεις των επιχειρήσεων:
α. δηµοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ. κατά τα οριζόµενα στα άρθρα 7β και 43β,
β. αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ανώνυµης εταιρείας και παραµένουν προσπελάσιµες για χρονικό διάστηµα δύο τουλάχιστον ετών από την πρώτη δηµοσίευσή τους και
γ. εφόσον πρόκειται για ανώνυµες εταιρείες µε µετοχές ή άλλες κινητές αξίες τους εισηγµένες σε οργανωµένη χρηµατιστηριακή αγορά, κατατίθενται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
2. Αν οι ανώνυµες εταιρείες, που συντάσσουν οικονοµικές καταστάσεις, σύµφωνα µε τα Δ.Π.Χ.Α., δηµοσιοποιούν µε οποιονδήποτε άλλον τρόπο λογιστικά στοιχεία, τα δηµοσιοποιούµενα στοιχεία πρέπει να είναι εκεί να που προκύπτουν από την εφαρµογή των Δ.Π.Χ.Α. µε την επιφύλαξη των πρόσθετων οικονοµικών ή πρόσθετων λογιστικών στοιχείων που τυχόν απαιτούνται από άλλες κανονιστικές αρχές για τις εταιρείες των οποίων οι κινητές αξίες είναι εισηγµένες και σε εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης οργανωµένη χρηµατιστηριακή αγορά. Η ευθύνη για τη συµµόρφωση µε τη διάταξη αυτή βαρύνει το Διοικητικό Συµβούλιο ή τους Διαχειριστές της ανώνυµης εταιρείας.

 

Στον κ.ν. 2190/1920 προστίθεται Κεφάλαιο 16 µε τίτλο «Εκθέσεις πληρωµών σε κυβερνήσεις», που περιλαµβάνει τα άρθρα 144 έως 146 ως εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16

Άρθρο 144
Έκθεση πληρωµών σε κυβερνήσεις
(άρθρα 41, 42, 43 Οδηγίας 2013/34/ΕΕ)

1. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί:
1) Ως «ανώνυµη εταιρεία που δραστηριοποιείται στην εξορυκτική βιοµηχανία» νοείται η ανώνυµη εταιρεία που αναπτύσσει δραστηριότητες οι οποίες σχετίζονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο µε την αναζήτηση, την εξερεύνηση, τον εντοπισµό, την ανάπτυξη και την εξόρυξη κοιτασµάτων µεταλλευµάτων, πετρελαίου, φυσικού αερίου ή άλλων υλικών, στο πλαίσιο των οικονοµικών δραστηριοτήτων που καταγράφονται στον τοµέα Β-κλάδοι 05 έως 08 του Παραρτήµατος Ι του κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 1893/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 20ής Δεκεµβρίου 2006, για τη θέσπιση της στατιστικής ταξινόµησης των οικονοµικών δραστηριοτή των NACE-Αναθεώρηση 2.
2) Ως «ανώνυµη εταιρεία που δραστηριοποιείται στην υλοτόµηση πρωτογενών δασών» νοείται η ανώνυµη εταιρεία που αναπτύσσει δραστηριότητες, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον τοµέα Α, Διαίρεση 02, κλάδος
2.2 του Παραρτήµατος Ι του κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 1893/2006, σε πρωτογενή δάση.
3) Ως «κυβέρνηση» νοείται η κεντρική, περιφερειακή ή τοπική κυβέρνηση κράτους µέλους ή τρίτης χώρας. Η εν λόγω κεντρική, περιφερειακή ή τοπική κυβέρνηση έ χει υπό τον έλεγχό της υπηρεσίες, οργανισµούς ή οµίλους επιχειρήσεων, οι οποίοι υποχρεούνται σε σύνταξη ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, σύµφωνα µε τα άρθρα 31, 32 και 33 του ν. 4308/2014 (Α΄251).
4) Ως «έργο» νοούνται οι λειτουργικές δραστηριότητες που διέπονται από ενιαία σύµβαση, άδεια, µίσθωση, παραχώρηση ή παρεµφερείς νοµικές συµφωνίες και α ποτελούν την βάση των υποχρεώσεων πληρωµής προς
µία κυβέρνηση. Εντούτοις, εάν πολλαπλές συµφωνίες αλληλοσυνδέονται ουσιωδώς, τότε θεωρούνται έργο.
5) Ως «πληρωµή» νοείται η παροχή η οποία καταβάλλεται, σε χρήµατα ή σε είδος, για δραστηριότητες που περιγράφονται στα σηµεία 1 και 2 των ακόλουθων ειδών:
α) δικαιώµατα παραγωγής,
β) φόροι που επιβάλλονται επί του εισοδήµατος, της παραγωγής ή των κερδών των ανωνύµων εταιρειών, αλλά εξαιρούνται οι φόροι που επιβάλλονται στη κατανά λωση, όπως φόροι προστιθέµενης αξίας, φόροι εισοδήµατος φυσικών προσώπων ή φόροι επί των πωλήσεων, γ) δικαιώµατα,
δ) µερίσµατα,
ε) πριµ υπογραφής, εντοπισµού και παραγωγικότητας, στ) τέλη έκδοσης αδειών, τέλη εκµίσθωσης, τέλη εισόδου και λοιπά ζητήµατα σχετικά µε άδειες ή/και παραχωρήσεις και
ζ) πληρωµές για βελτιώσεις υποδοµών.
2. Οι µεγάλες ανώνυµες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην εξορυκτική βιοµηχανία ή στην υλοτόµηση πρωτογενών δασών οφείλουν να καταρτίζουν και να δηµοσιεύουν σε ετήσια βάση έκθεση για τις πληρωµές που καταβάλλουν προς κυβερνήσεις.
3. Η υποχρέωση αυτή δεν ισχύει για ανώνυµες εταιρείες οι οποίες είναι θυγατρικές ή µητρικές, εφόσον πληρούνται αµφότερες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) η µητρική ανώνυµη εταιρεία διέπεται από τη νοµοθεσία κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
β) οι πληρωµές προς κυβερνήσεις της ανώνυµης εταιρείας περιλαµβάνονται στην ενοποιηµένη έκθεση για πληρωµές προς κυβερνήσεις που καταρτίζει η εν λόγω
µητρική ανώνυµη εταιρεία, σύµφωνα µε το άρθρο 145.
4. Δεν λαµβάνονται υπόψη στην έκθεση οι πληρωµές που δεν υπερβαίνουν τις 100.000 ευρώ εντός του οικονοµικού έτους είτε καταβάλλονται ενιαία είτε ως σειρά συναφών πληρωµών.
5. Η έκθεση αναφέρει τις ακόλουθες πληροφορίες όσον αφορά τις δραστηριότητες που περιγράφονται στα σηµεία 1 και 2 της παραγράφου 1 για το συγκεκριµένο οικονοµικό έτος:
α) το συνολικό ποσό των πληρωµών που καταβάλλονται σε κάθε κυβέρνηση,
β) το συνολικό ποσό ανά είδος πληρωµής, όπως ορίζεται στο σηµείο 5 στοιχεία α΄ έως ζ΄ της παραγράφου 1, που καταβάλλεται σε κάθε κυβέρνηση,
γ) εφόσον οι πληρωµές αυτές αφορούν συγκεκριµένα έργα, το συνολικό ποσό ανά είδος πληρωµής, όπως ορίζεται στο σηµείο 5 στοιχεία α΄ έως ζ΄ της παραγράφου 1 για κάθε έργο και το συνολικό ποσό πληρωµών για κάθε έργο.
Οι πληρωµές της ανώνυµης εταιρείας όσον αφορά υποχρεώσεις τις οποίες υπέχει ως οντότητα µπορούν να δηµοσιοποιούνται σε επίπεδο οντότητας και όχι σε επίπεδο έργου.
6. Σε περίπτωση καταβολής πληρωµών σε είδος προς κυβερνήσεις, τα σχετικά στοιχεία υποβάλλονται βάσει αξίας και, κατά περίπτωση, όγκου. Παρέχονται επεξηγηµατικές σηµειώσεις προς αποσαφήνιση του τρόπου καθορισµού της αξίας τους.
7. Η δηµοσιοποίηση των πληρωµών, σύµφωνα µε το παρόν άρθρο αντικατοπτρίζει την ουσία και όχι τη µορφή της πληρωµής ή της δραστηριότητας. Οι πληρωµές και οι δραστηριότητες δεν µπορούν να διαχωρίζονται ή να συγκεντρώνονται τεχνητά, µε σκοπό την αποφυγή εφαρµογής της παρούσας οδηγίας.
8. Η έκθεση του παρόντος άρθρου δηµοσιεύεται, σύµφωνα µε το άρθρο 43β του παρόντος νόµου.
9. Τα µέλη των αρµόδιων οργάνων µιας ανώνυµης εταιρείας, που ενεργούν στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους, έχουν καθήκον να εξασφαλίζουν, όσο γνωρίζουν και δύνανται καλύτερα, ότι η έκθεση για τις πληρωµές προς κυβερνήσεις καταρτίζεται και δηµοσιεύεται, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου.
10. Για το σκοπό της εφαρµογής του παρόντος άρθρου ο καθορισµός του µεγέθους των ανωνύµων εταιρειών γίνεται, σύµφωνα µε το άρθρο 2 του ν. 4308/2014.

11. Στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος άρθρου εµπίπτουν και οι οντότητες δηµοσίου ενδιαφέροντος, κατά την έννοια του Παραρτήµατος Α΄ του ν. 4308/2014, και οι προσωπικές εταιρείες, στην περίπτωση κατά την οποία ο απεριόριστα ευθυνόµενος εταίρος είναι κεφαλαιουχική εταιρεία.
 


Άρθρο 145
Ενοποιηµένη έκθεση πληρωµών σε κυβερνήσεις
(άρθρο 44 Οδηγίας 2013/34/ΕΕ)

1. Οι όµιλοι επιχειρήσεων οι οποίοι έχουν υποχρέωση σύνταξης ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, σύµφωνα µε το άρθρα 31 και 32 του ν. 4308/2014 (Α΄ 251) και οι οντότητες δηµοσίου ενδιαφέροντος, κατά την έννοια του Παραρτήµατος Α΄ του ν. 4308/2014, που δραστηριοποιούνται στην εξορυκτική βιοµηχανία ή στην υλοτόµηση πρωτογενών δασών οφείλουν να καταρτίζουν ενοποιηµένη έκθεση για πληρωµές προς κυβερνήσεις εάν η µητρική ανώνυµη εταιρεία βαρύνεται µε την υποχρέωση κατάρτισης ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων κατά τα προβλεπόµενα στα άρθρα 32 έως 36 του ν. 4308/2014.
Μητρική ανώνυµη εταιρεία θεωρείται ότι δραστηριοποιείται στον εξορυκτικό κλάδο ή στην υλοτόµηση πρωτογενών δασών, εφόσον οποιαδήποτε από τις θυγατρικές της επιχειρήσεις δραστηριοποιείται στον εξορυκτικό κλάδο ή στην υλοτοµία πρωτογενών δασών.
Η ενοποιηµένη έκθεση περιλαµβάνει µόνο τις πληρωµές που απορρέουν από δραστηριότητες εξόρυξής και/ υλοτόµησης πρωτογενών δασών.
2. Η υποχρέωση κατάρτισης ενοποιηµένης έκθεσης της παραγράφου 1 δεν ισχύει για:
α) µητρικές ανώνυµες εταιρείες µικρών οµίλων, κατά τα προβλεπόµενα στην παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4308/2014, εκτός αν κάποια συνδεδεµένη εταιρεία είναι οντότητα δηµοσίου ενδιαφέροντος,
β) µητρικές ανώνυµες εταιρείες µεσαίων οµίλων, κατά τα προβλεπόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 4308/2014, εκτός αν κάποια συνδεδεµένη εταιρεία είναι οντότητα δηµοσίου ενδιαφέροντος και
γ) µητρικές ανώνυµες εταιρείες που διέπονται από τη νοµοθεσία κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες είναι ταυτόχρονα θυγατρικές επιχειρήσεις, εάν η δική τους µητρική εταιρεία διέπεται από τη νοµοθεσία κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3. Δεν απαιτείται να συµπεριλαµβάνεται εταιρεία, περιλαµβανοµένης και εταιρείας δηµοσίου ενδιαφέροντος, σε ενοποιηµένη έκθεση για πληρωµές προς κυβερνήσεις εφόσον πληρούται µία τουλάχιστον από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) αυστηροί και διαρκείς περιορισµοί θίγουν ουσιαστικά την άσκηση από τη µητρική εταιρεία των δικαιωµάτων της στην περιουσία ή στη διαχείριση αυτής της εταιρείας,
β) συντρέχουν εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις όπου οι απαραίτητες πληροφορίες για την κατάρτιση της ενοποιηµένης έκθεσης για πληρωµές προς κυβερνήσεις δεν
µπορούν να ληφθούν χωρίς δυσανάλογα έξοδα ή αδικαιολόγητες καθυστερήσεις,
γ) οι µετοχές ή τα µερίδια αυτής της εταιρείας κατέχονται µε αποκλειστικό σκοπό τη µεταγενέστερη µεταβίβασή τους,
Οι ανωτέρω εξαιρέσεις ισχύουν µόνον εφόσον χρησι µοποιούνται και για τον σκοπό των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων.»
4. Η έκθεση του παρόντος άρθρου δηµοσιεύεται, σύµφωνα µε το άρθρο 43β.
5. Τα µέλη των αρµόδιων οργάνων µιας ανώνυµης εταιρείας, που ενεργούν στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους, έχουν συλλογικό καθήκον να εξασφαλίσουν, όσο γνωρίζουν και δύνανται καλύτερα, ότι η έκθεση για τις πληρωµές προς κυβερνήσεις καταρτίζεται και δηµοσιεύεται, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 146
Κριτήρια ισοδυναµίας
(άρθρο 46 Οδηγίας 2013/34/ΕΕ)

1. Οι προβλεπόµενες στα άρθρα 144 και 145 ανώνυµες εταιρείες οι οποίες καταρτίζουν και δηµοσιοποιούν έκθεση συµµορφούµενη µε τις απαιτήσεις τρίτων χωρών οι οποίες έχουν εκτιµηθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 47 της Οδηγίας 2013/34 ως ισοδύναµες µε τις απαιτήσεις του παρόντος κεφαλαίου απαλλάσσονται από τις απαιτήσεις του παρόντος κεφαλαίου, εκτός από την υποχρέωση δηµοσιοποίησης της εν λόγω έκθεσης όπως προβλέπει το άρθρο 43β.»
 

2. Προστίθεται παρ. 5 στο άρθρο 22 του ν. 3190/1955 (Α΄ 91) περί εταιρειών περιορισµένης ευθύνης, ως εξής:
«5. Για τις µεγάλες εταιρείες, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4308/2014 (Α΄251), και τις οντότητες δηµοσίου ενδιαφέροντος, κατά την έννοια του Παραρτήµατος Α΄ του ν. 4308/2014, εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 144 έως 146 του κ.ν. 2190/1920
 

3. Προστίθεται παρ. 3 στο άρθρο 98 του ν. 4072/2012 (Α΄ 86) ως εξής:
«3. Για τις µεγάλες εταιρείες, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4308/2014 (Α΄251), και τις οντότητες δηµοσίου ενδιαφέροντος, κατά την έννοια του Παραρτήµατος Α΄ του ν. 4308/2014 εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 144 έως 146 του κ.ν. 2190/1920

 Νόμος 3190 Περί ΕΠΕ 

Η παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 3190/1955 (Α' 91) αντικαθίσταται ως εξής:

Αρθρο 10. Σύγκλησις της συνελεύσεως ΕΠΕ

3. Η συνέλευσις συγκαλείται υποχρεωτικώς τουλάχιστον άπαξ κατ' έτος και εντός τριών μηνών από της λήξεως της εταιρικής χρήσεως. Μη συγκληθείσης της συνελεύσεως κατά τον χρόνον τούτον υπό των διαχειριστών, η σύγκλησις ενεργείται υπό παντός εταίρου κατ' ανάλογον εφαρμογή του άρθρου 11 παρ. 2 του παρόντος.

Αρθρο 10. Σύγκλησις της συνελεύσεως

3. Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά τουλάχιστον µία φορά κατ’ έτος το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ηµερολογιακή ηµέρα του ένατου µήνα µετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Εάν η συνέλευση δεν συγκληθεί από τους διαχειριστές εντός της ανωτέρω προθεσµίας, η σύγκληση µπορεί να γίνει από οποιονδήποτε ε ταίρο κατ’ ανάλογη εφαρµογή του άρθρο 11 παράγραφος 2.

Η παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 3190/1955 (Α΄ 91) περί εταιρειών περιορισµένης ευθύνης αντικαθίσταται ως εξής:

Αρθρο 22. Απογραφή και ετήσιοι λογαριασμοί (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις)

3. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του ή των διαχειριστών, που απευθύνονται στη Συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αρθρο 22. Απογραφή και ετήσιοι λογαριασμοί (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις)-  Νέα διάταξη

3. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του ή των διαχειριστών, που απευθύνονται στη Συνέλευση των εταίρων, εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και εφόσον η εταιρεία υποχρεούται στη σύνταξη ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, σύµφωνα µε το ν. 4308/2014 (Α΄251), εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 107Α του κ.ν. 2190/1920.

Η παρ. 4 του άρθρου 22 του ν. 3190/1955 Α΄ αντικαθίσταται ως εξής:
4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις των διαχειριστών και των ελεγκτών της Εταιρίας, υποβάλλονται, με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8. Η καταχώρηση στο Μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παρ. 2 του άρθρου 8.
Οι διατάξεις των παρ. 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως και στις Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης.
4. Για τη δηµοσίευση των εγκεκριµένων ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων και των σχετικών εκθέσεων των διαχειριστών και των ελεγκτών της εταιρείας, εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 43β του κ.ν. 2190/1920.
Προστίθεται παρ. 5 στο άρθρο 22 του ν. 3190/1955 (Α΄ 91) περί εταιρειών περιορισµένης ευθύνης, ως εξής:
  5. Για τις µεγάλες εταιρείες, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4308/2014 (Α΄251), και τις οντότητες δηµοσίου ενδιαφέροντος, κατά την έννοια του Παραρτήµατος Α΄ του ν. 4308/2014, εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 144 έως 146 του κ.ν. 2190/1920.
Ν. 4072/2012 (ΙΚΕ-ΟΕ-ΕΕ)
Η παρ. 2 του άρθρου 69 του ν. 4072/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

Αρθρο 69. Συνέλευση των εταίρων

2. Η συνέλευση συγκαλείται τουλάχιστον μια φορά κατ’ έτος και μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης με αντικείμενο την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (τακτική συνέλευση).
Αρθρο 69. Συνέλευση των εταίρων

2. Η συνέλευση συγκαλείται τουλάχιστον µία φορά κατ’ έτος το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ηµερολογιακή ηµέρα του ένατου µήνα µετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης µε αντικείµενο την έγκριση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων (τακτική συνέλευση).

 Η παρ. 2 του άρθρου 98 του ν. 4072/2012 (Α΄ 86) αντικαθίσταται ως εξής:

Αρθρο 98. Τρόπος κατάρτισης και δηµοσίευσης καταστάσεων - Κείμενο νόμου

2. Με μέριμνα του διαχειριστή γίνεται δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. και την ιστοσελίδα της εταιρείας μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Σχετικά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43β του κ.ν. 2190/1920.

Αρθρο 98. Τρόπος κατάρτισης και δηµοσίευσης καταστάσεων

2. Με µέριµνα του διαχειριστή γίνεται δηµοσίευση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Για τη δηµοσίευση των εγκεκριµένων ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων, εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 43β του κ.ν. 2190/1920. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του διαχειριστή εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και εφόσον η εταιρεία υποχρεούται στη σύνταξη ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, σύµφωνα µε το ν. 4308/2014 (Α΄251), εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 107Α του κ.ν. 2190/1920.

 Στο άρθρο 251 του ν. 4072/2012 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

  Στη δημοσιότητα υπάγονται επίσης οι οικονομικές καταστάσεις των ομορρύθμων εταιρειών της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α' 251). Η δημοσιότητα πραγματοποιείται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7β του κ.ν. 2190/1920 εντός έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης. 

Προστίθεται παρ. 3 στο άρθρο 98 του ν. 4072/2012 (Α΄ 86) ως εξής:

  3. Για τις µεγάλες εταιρείες, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4308/2014 (Α΄251), και τις οντότητες δηµοσίου ενδιαφέροντος, κατά την έννοια του Παραρτήµατος Α΄ του ν. 4308/2014 εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 144 έως 146 του κ.ν. 2190/1920.


Οι παραπάνω διατάξεις  ισχύουν για οικονοµικές καταστάσεις εταιρικών χρήσεων που λήγουν µετά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Παράρτημα

Oι πολύ μικρές οντότητες βάση του ν.4308/2014 είναι:

Κατηγορίες οντοτήτων

Κριτήρια μεγέθους (κάλυψη 2 από τα 3)
 

Μέσος όρος προσωπικού

 Σύνολο ενεργητικού(ευρώ)

Καθαρός κύκλος εργασιών (ευρώ)

Πολύ μικρές άρθρου 1 παρ. και

(ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ και ΟΕ-ΕΕ με συμμετοχή 100% νομικών προσώπων)

 

≤ 10 ≤ 350.000 ≤ 700.000

 

 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης