Αποτελέσματα live αναζήτησης

Οδηγός λογιστικής - φορολογικής αντιμετώπισης αγροτικών επιδοτήσεων - ενισχύσεων

Οδηγός λογιστικής - φορολογικής αντιμετώπισης αγροτικών επιδοτήσεων - ενισχύσεων
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης

Συνάδελφοι επανέρχομαι στο θέμα των αγροτικών επιδοτήσεων εν μέσω των υποχρεώσεων που καταβροχθίζουν τον καθημερινό μας χρόνο.Ως μάχιμος λογιστής στην επαρχία, με ότι αυτό συνεπάγεται, θα ήθελα να προσφέρω έναν οδηγό παραθέτωντας τις νομοθετικές διατάξεις όπως ισχύουν και πρακτικά παραδείγματα,για την αντιμετώπιση των αγροτικών επιδοτήσεων, επειδή πολλοί συνάδελφοι έχουν κυριολεκτικά μπερδευτεί από τα πολλά δημοσιεύματα που πολλές φορές έχουν αυθαίρετα συμπεράσματα χωρίς νομοθετική στήριξη επι των τιθέμενων θεμάτων.


1 )ΜΥΦ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

Οι αγροτικές επιδοτήσεις περιλαμβάνονται στις ΜΥΦ καθώς σύμφωνα με την ΠΟΛ.1078/17.3.2014 όπως ισχύει, δεν ανήκουν στις περιπτώσεις που εξαιρούνται από την υποβολή ΜΥΦ.


1.3. Συναλλαγές που εξαιρούνται Στις καταστάσεις πελατών και προμηθευτών δεν καταχωρούνται οι κατωτέρω συναλλαγές:


• Οι πωλήσεις αγαθών ή υπηρεσιών από και προς την αλλοδαπή (ενδοκοινοτικές παραδόσεις ή αποκτήσεις αγαθών, ενδοκοινοτικές παροχές ή λήψεις υπηρεσιών, πωλήσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών από και προς τρίτες χώρες, παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών προς την αλλοδαπή στις οποίες επιβάλλεται Φ.Π.Α. ημεδαπής).

•Τα ενοίκια ακινήτων, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και η χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων. Αντίθετα, τα ενοίκια ακινήτων των οποίων η αξία επιβαρύνεται με Φ.Π.Α., όπως η μίσθωση χώρων της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 2859/2000, συμπεριλαμβάνονται στις καταστάσεις πελατών και προμηθευτών.

• Οι πωλήσεις εισιτήριων όλων των μεταφορικών μέσων (οδικών, σιδηροδρομικών, θαλάσσιων, εναέριων), στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι αποδείξεις πώλησης εισιτηρίων (Α.Π.Ε.) και τα πιστωτικά τιμολόγια που εκδίδονται γι' αυτά.

• Οι συνδρομές σε επαγγελματικές οργανώσεις και επαγγελματικά επιμελητήρια.

• Οι συνδρομές και δωρεές σε συλλόγους και νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις οποίες εκδίδονται μη φορολογικά στοιχεία (αποδείξεις είσπραξης). Αντίθετα, οι συνδρομές σε αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρίες, για τις οποίες εκδίδονται τιμολόγια, συμπεριλαμβάνονται στις καταστάσεις πελατών και προμηθευτών.

• Συναλλαγές που αφορούν τόκους ή προμήθειες που χορηγούνται ή λαμβάνονται από τραπεζικά ιδρύματα, πλην προμηθειών πιστωτικών καρτών από και προς υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών.

• Συναλλαγές που αφορούν τόκους ή προμήθειες που καταβάλλονται ή λαμβάνονται από και προς τραπεζικά ιδρύματα από υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών, πλην καταβαλλόμενων προμηθειών πιστωτικών καρτών προς τα ιδρύματα αυτά. Αντίθετα, στις καταστάσεις πελατών και προμηθευτών συμπεριλαμβάνονται οι τόκοι μεταξύ υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών, πλην των τραπεζικών ιδρυμάτων, όπως τόκοι επί πιστώσει πωλήσεων, υπερημερίας κ.λπ..

• Η αξία εγγυοδοσίας, εφόσον δεν περιλαμβάνεται στη φορολογητέα αξία των πωληθέντων αγαθών. Αντίθετα, εφόσον η αξία εγγυοδοσίας περιλαμβάνεται στη φορολογητέα αξία των πωληθέντων αγαθών, αυτή συμπεριλαμβάνεται στις καταστάσεις πελατών και προμηθευτών.

• Τα έξοδα μισθοδοσίας (μισθοί, ημερομίσθια, συντάξεις), στα οποία συμπεριλαμβάνονται και οι εργοδοτικές εισφορές.

• Οι εισφορές που καταβάλλονται σε Ταμεία Ασφάλισης (Ο.Α.Ε.Ε. κ.λπ.).

• Τα γραμμάτια προκαταβολής (προείσπραξης) δικηγορικών συλλόγων.

• Τα μερίσματα που χορηγούν οι δικηγορικοί σύλλογοι, οι σύλλογοι δικαστικών επιμελητών, οι συμβολαιογραφικοί σύλλογοι κ.λπ. στα μέλη τους.

• Τα τέλη και δικαιώματα, που εισπράττουν οι άμισθοι υποθηκοφύλακες, για λογαριασμό τους και για λογαριασμό τρίτων.

• Τα ασφάλιστρα και αντασφάλιστρα. Επίσης, δεν καταχωρούνται, οι επιστροφές ασφαλίστρων και οι εκπτώσεις επί των ασφαλίστρων που αναγράφονται στα σχετικά ασφαλιστήρια συμβόλαια ή στις πρόσθετες πράξεις.

• Οι κοινόχρηστες δαπάνες.

• Οι πωλήσεις λαχείων. Εξαιρετικά, για το ημερολογιακό έτος 2014, τα φορολογικά στοιχεία για τις πωλήσεις ηλεκτρικού ρεύματος (μόνο από τη Δ.Ε.Η.), τις πωλήσεις ύδατος μη ιαματικού (από την Ε.Υ.Δ.Α.Π., τις δημοτικές επιχειρήσεις κ.λπ.) και την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (σταθερή και κινητή τηλεφωνία), δεν συμπεριλαμβάνονται στις καταστάσεις πελατών που υποβάλλουν οι εκδότες αυτών, ενώ οι λήπτες, υποβάλλουν στην κατάσταση προμηθευτών, τα στοιχεία αυτά, συγκεντρωτικά, χωρίς αναγραφή του Α.Φ.Μ. του αντισυμβαλλόμενου (εκδότη), στις οποίες, επίσης, δεν καταχωρούνται το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.), καθώς και το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων (Ε.Ε.Τ.Α.), που εισπράττονται μέσω των λογαριασμών της Δ.Ε.Η.. Αντίθετα, από 1.1.2015, τόσο οι εκδότες, όσο και οι λήπτες, καταχωρούν στις καταστάσεις πελατών και προμηθευτών, αντίστοιχα, αναλυτικά τα ανωτέρω φορολογικά στοιχεία.

Να θυμίσω επίσης την ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ


Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.: Ανακοίνωση σχετικά με την καταγραφή των αγροτικών επιδοτήσεων στις συγκεντρωτικές καταστάσεις ΜΥΦ του Taxis

[18.11.2015]

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

http://www.opekepe.gr

Ανακοίνωση σχετικά με την καταγραφή των αγροτικών επιδοτήσεων στις συγκεντρωτικές καταστάσεις ΜΥΦ του taxis

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ υποχρεούται να αποστέλλει προς το taxis συγκεντρωτικές καταστάσεις ανά τρίμηνο με το σύνολο των πληρωμών που αφορούν σε εντολές πληρωμής που εκδόθηκαν από 1/1/2014 έως 31/12/2014, ανεξαρτήτως έτους ενίσχυσης, σύμφωνα με τον Κ.Φ.Α.Σ.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει υποβάλλει ήδη επιτυχώς τα τρία πρώτα τρίμηνα και εκκρεμεί η υποβολή του αρχείου του τέταρτου τριμήνου, λόγω τεχνικών προβλημάτων του taxis, τα οποία θα επιλυθούν το προσεχές διάστημα. Οι πληρωμές που έχουν περιληφθεί στα αρχεία των συγκεντρωτικών είναι οι ίδιες με τις αντίστοιχες των βεβαιώσεων εφορίας έτους 2014, οι οποίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (Διαδικτυακή Εκτύπωση Βεβαιώσεων Εφορίας ποσών επιδότησης).

Για πληροφοριακούς λόγους και για περαιτέρω ανάλυση των ποσών, οι δικαιούχοι μπορούν να ανατρέχουν στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ, στην ενότητα Διαδικτυακή Ενημέρωση Αγροτών για Πληρωμές , για το σύνολο των πληρωμών που έχουν Ημ/νία Εντολής Πληρωμής εντός του διαστήματος 1/1/2014 - 31/12/2014 (εξαιρούνται οι πληρωμές με αιτιολογία πληρωμής “Επιστροφή Φόρου Πετρελαίου”, όπου αρμόδια υπηρεσία για την πληρωμή είναι το ΥΠ.ΟΙ.Ο).

Επισημαίνεται ότι οι αγρότες ειδικού καθεστώτος έχουν περιληφθεί ως μη υπόχρεοι υποβολής, στο αρχείο των συγκεντρωτικών καταστάσεων που έχει υποβληθεί στο taxis με κωδικό (1)


2 )ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ


Η καταχώριση των αγροτικών επιδοτήσεων στα βιβλία των αγροτών γίνεται με βάση την ημερομηνία πίστωσης τους στους τραπεζικούς
λογαριασμούς των αγροτών .

Πιο συγκεκριμένα, στο άρθρο 8 της ΠΟΛ.1003/31.12.2014 με θέμα «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του N. 4308/2014 (ΦΕΚ Α΄ 251) περί των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» αναφέρει:

«Για την είσπραξη αποζημιώσεων, επιδοτήσεων, οικονομικών ενισχύσεων, επιστροφών τόκων, εισφορών και λοιπών συναφών εσόδων, δεν προβλέπεται ή έκδοση τιμολογίου από την Οδηγία 2006/112/ΕΕ. Η συναλλαγή δύναται να τεκμηριώνεται από παραστατικό που εκδίδει ο χορηγών το σχετικό ποσό ή η τράπεζα που το καταβάλλει (π.χ. απόφαση επιχορήγησης, βεβαίωση
από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που περιλαμβάνει τα στοιχεία του δικαιούχου, το ποσό, την ημερομηνία ή άλλο ανάλογο στοιχείο) .

Έστω για π.χ. ότι από το site του ΟΠΕΚΕΠΕ στο μενού πληρωμές αντλούμε τα κάτωθι στοιχεία:

 

Πληρωμή

Ημερομηνία Πληρωμής

Έτος Ενίσχυσης

Αριθμός Εντολής

Ημερομηνία

Ποσό

Ε.Φ.Κ. Πετρελαίου 2014 (αφορά την αίτηση του 2013) -- Β' Δόση

30/1/2015

2015

 

 

910,55

Ειδική Ενίσχυση για Βαμβάκι

17/3/2015

2014

3360

10/3/2015

3015,86

Διεπαγγελματικη Βάμβακος

1/7/2015

2014

5592

29/6/2015

10,4

Επιστροφή Δημοσιονομικής Πειθαρχίας

15/9/2015

2014

7095

14/9/2015

1010,24

Μέτρο 121 Σχέδια Βελτίωσης

25/9/2015

2015

7505

24/9/2015

45000

Βασική Ενίσχυση

7/12/2015

2015

1507

7/12/2015

20015,14

Εξισωτική Αποζημίωση

21/12/2015

2014

2212

18/12/2015

1353,27

Mέτρο 214.1.4 Αμειψισπορά με ξηρικές καλ/γειες Καπν/γικών περιοχές

9/1/2016

2013

3254

31/12/2015

6800

Πρόσθετη Ενίσχυση για Σκληρό Σιτάρι

21/3/2016

2015

4713

21/3/2016

95,2

Ειδική Ενίσχυση για τη καλλιέργεια Βαμβακιού

5/4/2016

2015

4884

4/4/2016

3881,77

Βασική Ενίσχυση

25/4/2016

2015

5111

25/4/2016

1720,55

Ενίσχυση για γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον

25/4/2016

2015

5123

25/4/2016

10153,11Οι εγγραφές μας στα βιβλία θα πρέπει να είναι με βάση την ημερομηνία πίστωσης (κίτρινη στήλη)
Δηλαδή

στις 30/01/2015 εγγραφή στα βιβλία το ποσό των 910,55 ευρώ (η εγγραφή αυτή γίνεται μόνο για πληροφοριακούς λόγους καθώς η επιστροφή ΕΦΚ πετρελαίου δεν περιλαμβάνεται ούτε στην φορολογία ούτε στην ΜΥΦ βλ.σχετ.ανακοίνωση ΟΠΕΚΕΠΕ)

στις 10/03/2015 εγγραφή στα βιβλία το ποσό των 3015,86
στις 29/06/2015 εγγραφή στα βιβλία το ποσό των 10,40 κλπ κλπ

(να θυμίσω ότι και με τον προγενέστερο νόμο 4093/2012 άρθρο 6 παρ 3. Επίσης, ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών εκδίδει τιμολόγιο όταν εισπράττει επιδοτήσεις, οικονομικές ενισχύσεις, αποζημιώσεις, επιστροφές τόκων, εισφορές και άλλα ανόργανα έσοδα. Για την υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου, ως είσπραξη θεωρείται και η πίστωση του λογαριασμού του δικαιούχου, εφόσον αυτός εγγράφως έλαβε γνώση της πίστωσης αυτής).

Η αντιπαραβολή της παλιάς αυτής διάταξης που δεν ισχύει πλέον γίνεται για λόγους σύνδεσης και κατανόησης με αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 8 της ΠΟΛ.1003/31.12.2014. Δηλαδή την ημερομηνία που ο ΟΠΕΚΕΠΕ πιστώνει τον τραπεζικό λογαριασμό του αγρότη τότε θα πρέπει να γίνεται εγγραφή του  ποσού στα βιβλία του αγρότη .


3 )ΟΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΦΠΑ

Η καταχώριση των επιδοτήσεων στην ημερομηνία πίστωσης τους είναι σημαντική και για ένα λόγο ακόμη. Θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στον κωδικό 310 του Φ2 εντύπου ΦΠΑ εκροές απαλλασσόμενες και εξαιρούμενες χωρίς δικαίωμα έκπτωσης καθώς σύμφωνα με τις οδηγίες ΦΠΑ ΠΟΛ.1071./25.2.2002:
 

Κωδ. 310:
 

1. Γράψτε την αξία των απαλλασσομένων πράξεων για τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους.
Ενδεικτικά: • τις πωλήσεις βιομηχανοποιημένων καπνών από μεταπωλητές, • την αξία των παραδόσεων ακινήτων που απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. • την αξία των παροχών υπηρεσιών, που σύμφωνα με το άρθρο 14 του Κώδικα Φ.Π.Α. είναι φορολογητέες εκτός του εσωτερικού της Χώρας εφόσον για τις υπηρεσίες αυτές δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης εάν οι πράξεις αυτές πραγματοποιούνταν στο εσωτερικό της Χώρας.
 

2. Γράψτε την αξία των εξαιρουμένων από τον ΦΠΑ πράξεων (π.χ. επιδοτήσεων που δεν περιλαμβάνονται στη φορολογητέα αξία, οικονομικών ενισχύσεων από ΟΑΕΔ για την πρόσληψη προσωπικού, λοιπών οικονομικών ενισχύσεων, μερισμάτων δικηγόρων, εσόδων από συμμετοχές σε άλλες εταιρείες, κ.λ.π.).

Επίσης σύμφωνα με την ΠΟΛ.1056/2012 οι επιδοτήσεις υπό προϋποθέσεις συμμετέχουν στην prorata ΦΠΑ.
 

3. Αναλογία έκπτωσης ΦΠΑ (prorata) Α. Με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 9 του N. 2954/2001 αντικαταστάθηκαν οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 31 του Κώδικα ΦΠΑ (N.2859/2000) που αφορούν τον προσδιορισμό του εκπιπτόμενου φόρου εισροών.
Με τις νέες διατάξεις ορίζεται ότι, στην περίπτωση που ο υποκείμενος χρησιμοποιεί αγαθά και υπηρεσίες για την πραγματοποίηση πράξεων που παρέχουν δικαίωμα έκπτωσης (π.χ. φορολογητέες, απαλλασσόμενες με δικαίωμα έκπτωσης, φορολογητέες εκτός Ελλάδας) και για την πραγματοποίηση πράξεων που δεν παρέχουν δικαίωμα έκπτωσης (π.χ. απαλλασσόμενων χωρίς δικαίωμα έκπτωσης ή πράξεων με αναστολή του δικαιώματος έκπτωσης - νέα ακίνητα κ.λπ.), ο εκπιπτόμενος φόρος των κοινών εισροών που αφορά τις πράξεις αυτές ορίζεται σε ποσοστό στα εκατό του συνολικού ποσού του φόρου.
 

Το ποσοστό αυτό, το οποίο θα εφαρμοστεί στο φόρο των κοινών εισροών, προκειμένου να προσδιοριστεί ο εκπιπτόμενος ή μη φόρος αυτών, βρίσκεται με βάση κλάσμα που έχει ως αριθμητή το ποσό του ετήσιου κύκλου εργασιών, χωρίς ΦΠΑ, που αφορά πράξεις για τις οποίες παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου και ως παρανομαστή το ποσό των πράξεων που αναφέρονται στον αριθμητή, καθώς και των πράξεων για τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης.

Οι πράξεις που από τις διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ ( Ν.2859/2000 ) παρέχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους είναι οι φορολογητέες (πωλήσεις με ΦΠΑ, παροχές υπηρεσιών με ΦΠΑ κ.λπ.), οι απαλλασσόμενες με δικαίωμα έκπτωσης, όπως αυτές προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 30, παρ. 1 και 2 του ίδιου Κώδικα και υλοποιούνται με τις οικείες αποφάσεις και εγκυκλίους (π.χ. εξαγωγές, ενδοκοινοτικές παραδόσεις, πωλήσεις με την ΑΥΟ ΠΟΛ.1262/2.8.1993, πωλήσεις σε πρεσβείες κ.λπ.), καθώς και οι πράξεις οι φορολογητέες εκτός Ελλάδας (π.χ. αμοιβή για αρχιτεκτονικό σχέδιο από Ελληνα αρχιτέκτονα για ακίνητο που βρίσκεται στο Λονδίνο).

Εάν η επιχείρηση εκτός από πράξεις που παραπάνω αναφέρθηκαν, πραγματοποιεί και πράξεις που από τις διατάξεις του ίδιου Κώδικα ΦΠΑ δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης, θα πρέπει να δημιουργήσει το κλάσμα που προαναφέρθηκε, προκειμένου να προσδιοριστεί ο εκπιπτόμενος φόρος των κοινών εισροών, δηλαδή των εισροών που χρησιμοποιήθηκαν για την πραγματοποίηση των πράξεων για τις οποίες παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης, καθώς και για την πραγματοποίηση πράξεων για τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης.

Ως πράξεις για τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης, μπορεί να αναφερθούν κυρίως:

α) οι πράξεις του άρθρου 22 του Ν.2859/2000 (π.χ. υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευσης, ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές εργασίες, μισθώσεις ακινήτων, παράδοση εφημερίδων και περιοδικών από πρακτορεία, εφημεριδοπώλες και λοιπούς λιανοπωλητές κ.λπ.),

β) παραδόσεις νέων ακινήτων, όπως αυτά προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 1, δεδομένου ότι έχει ανασταλεί η επιβολή του φόρου στα ακίνητα αυτά μέχρι το τέλος του έτους 2002 και έχει ανασταλεί επίσης και το δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών για τις πράξεις αυτές (πώληση νέων διαμερισμάτων με ΦΜΑ χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των υλικών οικοδομής ή των υπηρεσιών για την κατασκευή της),

γ) για παραδόσεις βιομηχανοποιημένων καπνών από μεταπωλητές και λιανοπωλητές (πρατηριούχους, ψιλικατζίδικα, περίπτερα κ.λπ.) στους οποίους δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι την ίδια αντιμετώπιση έχουν και οι πωλήσεις από μεταπωλητές εισιτηρίων μεταφοράς προσώπων, των οποίων η ακύρωση προβλέπεται σε ειδικά μηχανήματα, καθώς και των καρτών τηλεπικοινωνίας.
 

Η διαφοροποίηση με την παλαιά διάταξη είναι ότι δεν δημιουργείται πλέον κλάσμα από την επιχείρηση που πραγματοποιεί πράξεις που παρέχουν δικαίωμα έκπτωσης και πράξεις εξαιρούμενες του ΦΠΑ, δηλαδή πράξεις εκτός του πεδίου εφαρμογής, όπως π.χ. αποζημιώσεις, οικονομικές ενισχύσεις και γενικότερα επιδοτήσεις μη φορολογητέες (που δεν αποτελούν αντιπαροχή και δεν συνδέονται άμεσα με την τιμή της διάθεσης των αγαθών). Από τις ανωτέρω εξαιρούμενες πράξεις λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό της αναλογίας έκπτωσης (προστίθενται στον παρανομαστή) μόνο οι επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις, οικονομικές ενισχύσεις, που δεν συνδέονται άμεσα με την τιμή και μόνο στην περίπτωση που υφίσταται ήδη μερικό δικαίωμα έκπτωσης, λόγω πραγματοποίησης πράξεων υπαγόμενων στο φόρο τόσο με δικαίωμα έκπτωσης, όσο και χωρίς δικαίωμα έκπτωσης.


4)ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

Πληρωμή

Ημερομηνία Πληρωμής

Έτος Ενίσχυσης

Αριθμός Εντολής

Ημερομηνία

Ποσό

Ε.Φ.Κ. Πετρελαίου 2014 (αφορά την αίτηση του 2013) -- Β' Δόση

30/1/2015

2015

 

 

910,55

Ειδική Ενίσχυση για Βαμβάκι

17/3/2015

2014

3360

10/3/2015

3015,86

Διεπαγγελματικη Βάμβακος

1/7/2015

2014

5592

29/6/2015

10,4

Επιστροφή Δημοσιονομικής Πειθαρχίας

15/9/2015

2014

7095

14/9/2015

1010,24

Μέτρο 121 Σχέδια Βελτίωσης

25/9/2015

2015

7505

24/9/2015

45000

Βασική Ενίσχυση

7/12/2015

2015

1507

7/12/2015

20015,14

Εξισωτική Αποζημίωση

21/12/2015

2014

2212

18/12/2015

1353,27

Mέτρο 214.1.4 Αμειψισπορά με ξηρικές καλ/γειες Καπν/γικών περιοχές

9/1/2016

2013

3254

31/12/2015

6800

Πρόσθετη Ενίσχυση για Σκληρό Σιτάρι

21/3/2016

2015

4713

21/3/2016

95,2

Ειδική Ενίσχυση για τη καλλιέργεια Βαμβακιού

5/4/2016

2015

4884

4/4/2016

3881,77

Βασική Ενίσχυση

25/4/2016

2015

5111

25/4/2016

1720,55

Ενίσχυση για γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον

25/4/2016

2015

5123

25/4/2016

10153,11


Στον πίνακα που παράθεσα παραπάνω αν ήταν αυτά τα δεδομένα μας, οι φορολογικές δηλώσεις του αγρότη θα έπρεπε σύμφωνα με την ΠΟΛ.1116/10.6.2015 να γίνουν ως εξής, όσον αφορά τις επιδοτήσεις, με την παραδοχή ότι ο αγρότης είχε λάβει μόνο βασική ενίσχυση 21000 ευρώ και καμία άλλη επιδότηση το έτος 2014 και παρουσίαζε κέρδη αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας .
 

1)To οικονομικό έτος 2014 συμπληρωματικό Ε1 συμπληρώνοντας των κωδικό 477 στην τρίτη σελίδα με το ποσό των 6800,00
 

2)Το φορολογικό έτος 2014 συμπληρωματική δήλωση με το ποσό των 5389,77(3015,86+10,4+1010,24+1353,27) στον κωδικό
908,644,550,562,570 και 347 του Ε3 και κωδ.461 και 475 του Ε1.

3)Το φορολογικό έτος 2015 το ποσο των 45000 στον κωδικό 907 του ε3, το ποσό 20015,14 στον κωδικό 908 του Ε3 και το ποσό των 8015,14 στον κωδικό 644 του Ε3.Επίσης στο Ε1 στον κωδικό 659 λοιπές αγροτικές επιδοτήσεις-ενισχύσεις θα βάλουμε το ποσό των 12000.

Έτσι θα συμφωνούμε απόλυτα με το ποσό της βεβαίωσης που θα εκδώσουμε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ακολουθώντας την ΠΟΛ.1116/10.6.2015


 

 Οι επιδοτήσεις που εισπράχθηκαν και θα εισπραχθούν μέσα στο 2016 (γιατί θα εισπραχθούν και άλλα ποσά επιδοτήσεων το 2016 που θα αφορούν το 2015 πχ. συνδεδεμένη ενίσχυση που δεν έχει εισπραχθεί ακόμη)και αφορούν το 2015, θα δηλωθούν στο φορολογικό έτος 2016 με συμπληρωματική δήλωση για το φορολογικό έτος 2015(βλέπε περ.2)

Εδώ συνάδελφοι θέλω να τονίσω ότι δυστυχώς οι διατάξεις αναφέρονται σε συμπληρωματικές δηλώσεις κάτι που κάνει την ζωή δύσκολη όλων των συναδέλφων λογιστών που ασχολούνται με την σύνταξη των φορολογικών δηλώσεων των αγροτών. Θέλω επίσης να τονίσω όπως έχω γράψει ξανά ότι το πιο σωστό θα ήταν οι επιδοτήσεις να φορολογούνται στο έτος που εισπράχθηκαν διότι τότε ο αγρότης αποκτά πραγματικό εισόδημα από τις επιδοτήσεις και όχι στο έτος που αφορούν. Εκείνο που θα πρέπει να αλλάξει λοιπόν, στις σχετικές διατάξεις είναι μόνο μία λέξη το έτος που αφορούν να γίνει το έτος που εισπράχθηκαν. Έτσι λοιπόν θα λύνονταν μια για πάντα το θέμα των συμπληρωματικών δηλώσεων. Η σχετική επισήμανση έχει σταλεί στην Διοίκηση η οποία αναμένεται σύντομα να πάρει θέση επί του μείζον αυτού θέματος.


Θα ήθελα τέλος να αναφερθώ στον κωδικό 659 και τον προβληματισμό των συναδέλφων. Η διαφορά αυτού του κωδικού το φορολογικό έτος 2014 με το φορολογικό έτος 2015 είναι στην περιγραφή και εξηγώ:

Το 2014 οι επιδοτήσεις έμπαιναν στον καταρράκτη του 659 στις «λοιπές περιπτώσεις» και το taxis θεωρούσε λανθασμένα αυτό το ποσό ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες.

Το 2015 οι επιδοτήσεις μπαίνουν στον καταρράκτη του 659 στις «λοιπές αγροτικές επιδοτήσεις -ενισχύσεις» και θεωρούνται αγροτικό εισόδημα από την εκκαθάριση του taxis και σωστά σύμφωνα με το Ν4172/2013. Το 2014 δεν υπήρχε στον καταρράκτη του 659 η περιγραφή «λοιπές αγροτικές επιδοτήσεις-ενισχύσεις» και οι εκκαθαρίσεις έγιναν λάθος και ευνοϊκές, κυρίως για τους φορολογούμενους με ζημιά από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα.

Τελειώνοντας να αναφερθώ στο θέμα των προστίμων που πολλοί συνάδελφοι πιστεύουν ότι έχουν οι συμπληρωματικές δηλώσεις των προηγούμενων ετών.

Επειδή οι υποβολή των συμπληρωματικών δηλώσεων που δεν είναι υπαιτιότητα του φορολογούμενου δεν έχουν πρόστιμο σύμφωνα με την ΠΟΛ.1088/17.4.2015, έτσι όπως αυτή τροποποιήθηκε με την απόφαση ΠΟΛ.1132/25.6.2015 και σε συνδυασμό με την ΠΟΛ.1116/10.6.2015 η οποία προβλέπει την υποβολή συμπληρωματικών δηλώσεων, θεωρώ ότι δεν υπάρχει πρόστιμο στην περίπτωση υποβολής συμπληρωματικής δήλωσης για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Να επισημάνω τέλος ότι το φορολογικό έτος 2014 σε δύο τουλάχιστον Δ.Ο.Υ.τις επαρχίας που υπέβαλα συμπληρωματικές δηλώσεις για επιδοτήσεις παρελθόντων ετών σύμφωνα με την βεβαίωση για φορολογική χρήση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν επιβλήθηκε κανένα πρόστιμο και η εκκαθάριση έγινε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Τα συμπεράσματα δικά σας.

Με εκτίμηση

Αγγελής Ι.Θεόδωρος Οικονομολόγος-Λογιστής Άτάξης-

Φοροτεχνικός-Ασφαλιστικός Σύμβουλος Ελάτεια Φθιώτιδας τ.κ.35004Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης