Αποτελέσματα live αναζήτησης

Με τροπολογία επέρχονται οι πρώτες αλλαγές στο «νόμο Κατρούγκαλου»

20 Μάιου 2016 Σχόλια

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΣ

Με τις διατάξεις της προτεινόμενης τροπολογίας συμπληρώνονται - τροποποιούνται διατάξεις του ν. 4387/2016 περί Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας και κατά βάση τα εξής:
- Διευκρινίζεται ότι μετά την πάροδο τριετίας και υπό τις ισχύουσες προϋποθέσεις για την καταβολή σύνταξης σε επιζώντα σύζυγο λόγω θανάτου συνταξιούχου ή ασφαλισμένου, εφαρμόζεται η καταβολή του 50% αυτής στον επιζώντα, εάν εργάζεται ή αυτοαπασχολείται ή λαμβάνει σύνταξη από οποιαδήποτε άλλη πηγή.
- Αποτελούν ασφαλιστικές οφειλές και εξοφλούνται κατά την οριζόμενη διαδικασία, οι χορηγούμενες εκπτώσεις προς τους παλαιούς και νέους ασφαλισμένους που υπάγονται ή θα υπάγονταν, έως την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016, στην ασφάλιση του Ε.Τ.Α.Α., καθώς και προς τους αυτοαπασχολούμενους αποφοίτους σχολών ανώτατης εκπαίδευσης που είναι εγγεγραμμένοι σε επιστημονικούς συλλόγους ή επιμελητήρια, αναφορικά με την καταβολή εισφορών κύριας σύνταξης και υγειονομικής περίθαλψης.
Ακόμη, για τους ίδιους ασφαλισμένους, τίθεται χρονικό όριο πέντε (5) ετών στην χορηγούμενη έκπτωση για τον υπολογισμό, επί του εκάστοτε κατώτατου βασικού μισθού, του προβλεπόμενου ποσοστού εισφοράς για υγειονομική περίθαλψη.
- Προβλέπεται η τήρηση του κοινού μητρώου εισφορών και φόρου εισοδήματος στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.
- Ορίζεται ότι μέχρι την 1-3-2017 προσδιορίζεται ο αναγκαίος αριθμός του προσωπικού για την λειτουργία του Ε.Φ.Κ.Α. καθώς και οι προϋποθέσεις και οι λόγοι μεταφοράς του τυχόν πλεονάζοντος προσωπικού του στους αναφερόμενους φορείς.
- Προσδιορίζεται ο τρόπος υπολογισμού της επιπλέον παροχής στην σύνταξή τους, των ασφαλισμένων που έως την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 υπάγονταν στην ασφάλιση του ΤΣΜΕΔΕ και κατέβαλλαν εισφορές υπέρ της Ειδικής Προσαύξησης καθώς και των ασφαλισμένων που προέρχονται από το ΤΣΑΥ και έχουν υπαχθεί προαιρετικά στην ασφάλιση του Κλάδου Μονοσυνταξιούχων.
- Αίρεται η χορήγηση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας στις ανώνυμες εταιρείες «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.» και «Μεταλλουργική Βιομηχανία Ηπείρου Α.Ε» που προβλέφθηκε από την δημοσίευση του ν. 4387/2016 και έως την 31-12-2016, χωρίς παρακράτηση και κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων κ.λπ.

Τροπολογία
Στο σχέδιο νόμου "Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας Δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις".

Α. Αιτιολογική Έκθεση


Με τις προτεινόμενες διατάξεις επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις στο ν. 4387/2016 (Α' 85) για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του από την διοίκηση και την ρυθμιστική ενοποίηση ορισμένων διατάξεων του.

Ειδικότερα, εναρμονίζονται, ενόψει της γενικής αρχής ισονομίας του άρθρου 2 του νόμου, διατάξεις που ρύθμιζαν διαφορετικά από άλλες προβλέψεις του νόμου όμοια θέματα.

Στο πλαίσιο αυτό επαναδιατυπώνονται η παρ. 3 του άρθρου 39 και η παρ. 3 του άρθρου 41 σε εναρμόνιση με την υφιστάμενη ρύθμιση της της παρ. 2 του άρθρου 39. Με τις ρυθμίσεις που αντικαθιστούν τα εδάφια 3 και 4 της παρ. 4 του άρθρου 94, καθώς και τα εδάφια 2 και 3 της παρ. 5 του ιδίου άρθρου, θεσμοθετείται ακριβές ποσοστό αναπλήρωσης για κάθε ποσοστιαία μονάδα (1%) επιπλέον εισφοράς για τους ασφαλισμένους που έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου υπάγονταν στην ασφάλιση του ΤΣΜΕΔΕ και κατέβαλλαν εισφορές υπέρ της Ειδικής Προσαύξησης καθώς και για τους ασφαλισμένους που προέρχονται από το ΤΣΑΥ και έχουν υπαχθεί προαιρετικά στην ασφάλιση του Κλάδου Μονοσυνταξιούχων. Επί του άρθρου 45 διευκρινίζεται ότι το μητρώο της παρ. 1 τηρείται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. Σε σχέση με τα θέματα προσωπικού του ΕΦΚΑ, διευκρινίζεται ότι αυτή θα διενεργηθεί σύμφωνα με τον ν. 4369/2016, στον οποίο προβλέπεται η οικεία διαδικασία. Ρυθμίζονται επίσης ειδικότερα θέματα τοποθέτησης ή μετακίνησης προσωπικού. Το άρθρο 105 του ν. 4387/2016 (Α' 85) καταργείται.

Β. Προτεινόμενες Διατάξεις

Άρθρο...


1. Στο εδάφιο β της παραγράφου 5 του άρθρο 12 του ν. 4387/2016 (Α'85) μετά τη λέξη «τριετίας» προστίθενται οι λέξεις «και υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου ΙΑ του άρθρου αυτού.»

2. Στο άρθρο 39 παράγραφος 3 του ν. 4387/2016 (Α' 85), μετά το τέλος του δευτέρου εδαφίου προστίθεται η φράση:
«Το υπόλοιπο της διαφοράς που προκύπτει από την καταβολή της μειωμένης, κατά το προηγούμενο εδάφιο της παραγράφου αυτής, εισφοράς σε σχέση με την προβλεπόμενη στο πρώτο εδάφιο της ίδιας παραγράφου αποτελεί ασφαλιστική οφειλή η οποία εξοφλείται σύμφωνα με την παράγραφο 2.»

3. Στο άρθρο 41 παρ. 3 εδάφιο 1, μετά τις λέξεις «νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου,» προστίθενται οι λέξεις «για τα πέντε (5) πρώτα έτη ασφάλισης»
Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 41 προστίθεται η φράση:
«Το υπόλοιπο της διαφοράς που προκύπτει από την καταβολή της μειωμένης, κατά τα προηγούμενα εδάφια, εισφοράς σε σχέση με την προβλεπόμενη στην παράγραφο 2 αποτελεί ασφαλιστική οφειλή η οποία εξοφλείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 39.»

4. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 45 του ν. 4387/2016 (Α' 85) προστίθεται η φράση: «Το εν λόγω μητρώο τηρείται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.»

5. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 45 του ν. 4387/2016 (Α' 85) διαγράφονται οι λέξεις: «ο υπεύθυνος φορέας λειτουργίας».

6. Στο άρθρο 52 παρ. 2 περ. α εδάφιο πρώτο του ν. 4387/2016 (Α'85) οι λέξεις «μεταξύ άλλων» απαλείφονται και μετά τη λέξη «ενδικοφανών» προστίθεται η φράση «και εν γένει διοικητικών προσφυγών».

7. Η παράγραφος 3 του άρθρου 54 του ν. 4387/2016 (Α' 85) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που θα εκδοθεί μέχρι 31.7.2016 καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την ενοποίηση εντός της φορολογικής διοίκησης της είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών οφειλών. Η εν λόγω ενοποίηση θα ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι 31.12.2017.»

8. Στο άρθρο 71 του ν. 4387/2016 (Α' 85) προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:
«Μέχρι την 1.3.2017 προσδιορίζεται ο αναγκαίος αριθμός του προσωπικού για τη λειτουργία του Ε.φ.Κ.Α. Τυχόν πλεονάζον προσωπικό μεταφέρεται μέχρι την 1.4.2017 με την ίδια εργασιακή σχέση, οργανική θέση, βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο, στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή σε άλλους φορείς εποπτείας του Υπουργείου, ή στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, ούτως ώστε να αντιμετωπιστούν κατά προτεραιότητα ανάγκες σχετικές με την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής, συνεκτιμωμένων της φύσης και του μεγέθους των προς κάλυψη αναγκών κάθε φορέα».

9. Η περ. δ της παραγράφου 11 του άρθρου 46 του ν. 4052/2012, η οποία προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 4387/2016 (Α' 85), αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι ανωτέρω τοποθετούμενοι, σύμφωνα με τις περιπτώσεις β' και γ' ασκούν τα καθήκοντά τους, μέχρι την επιλογή νέων προϊσταμένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4369/2016 (Α' 33)». 

10. Στο άρθρο 94 παράγραφος 4 του ν. 4387/2016 (Α'85) τα εδάφια 3 και 4 αντικαθίστανται ως εξής:
«Για τους ασφαλισμένους, οι οποίοι έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου υπάγονταν στην ασφάλιση του ΤΣΜΕΔΕ και κατέβαλλαν εισφορές υπέρ της Ειδικής Προσαύξησης, η επιπλέον παροχή θα υπολογίζεται, για κάθε έτος καταβολής επιπλέον εισφοράς, με ετήσιο συντελεστή αναπλήρωσης 0,075% για κάθε ποσοστιαία μονάδα (1%) επιπλέον εισφοράς. Ο συντάξιμος μισθός σε αυτήν την περίπτωση θα προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη τη βάση υπολογισμού της επιπλέον εισφοράς. Οι διατάξεις των άρθρων 8,14, 28 και 33 εφαρμόζονται αναλόγως.»

11. Στο άρθρο 94 παράγραφος 5 του ν. 4387/2016 (Α'85) τα εδάφια 2 και 3 αντικαθίστανται ως εξής:
«Για τους ασφαλισμένους που προέρχονται από το ΤΣΑΥ και έχουν υπαχθεί προαιρετικά στην ασφάλιση του Κλάδου Μονοσυνταξιούχων, η επιπλέον παροχή θα υπολογίζεται, για κάθε έτος καταβολής επιπλέον εισφοράς, με ετήσιο συντελεστή αναπλήρωσης 0,075% για κάθε ποσοστιαία μονάδα (1%) επιπλέον εισφοράς. Ο συντάξιμος μισθός σε αυτήν την περίπτωση θα προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη τη βάση υπολογισμού της επιπλέον εισφοράς. Οι διατάξεις των άρθρων 28 και 33 εφαρμόζονται αναλόγως.»

12. Στο άρθρο 101 παρ. 2 περ. β στο τέλος του δεύτερου εδαφίου η φράση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.» αντικαθίσταται με τη φράση «σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4369/2016 (Α'33).»

13. Το άρθρο 105 του ν. 4387/2016 (Α' 85) καταργείται.


Αθήνα, 18.05.2016

Οι Υπουργοί

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Γιώργος Κατρούγκαλος

Οικονομικών
Ευκλείδης ΤσακαλώτοςΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης