Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αυτή είναι η τροπολογία για την μείωση του αφορολογήτου και την σύνδεσή του με τα τέκνα


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ

Παράγραφος 1
Με την παράγραφο αυτή μειώνεται ο φόρος που βαρύνει το φορολογούμενο με βάση την οικογενειακή κατάσταση. Η ωφέλεια αυτή αυξάνεται σε περίπτωση που αυτός έχει τέκνα εξαρτώμενα μέλη.

Παράγραφος 2
Με την παράγραφο αυτή αποσαφηνίζεται το φορολογητέο εισόδημα των ασκούντων ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα σε περίπτωση που λαμβάνουν ενισχύσεις του πρώτου πυλώνα της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής ή πράσινες και συνδεδεμένες ενισχύσεις ή αγροτικές αποζημιώσεις.

Παράγραφος 3
Νομοτεχνικές τακτοποιήσεις. Ειδικά η νομοτεχνική διόρθωση της περίπτωσης δ της παραγράφου 3 είναι αναγκαία δεδομένου ότι η αρμοδιότητα για την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων για την εισφορά αλληλεγγύης (του άρθρου 29 του ν. 3986/2011) έχει ήδη μεταβιβασθεί στον Γ.Γ Δημοσίων Εσόδων με την υπ’ αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 Υπουργική Απόφαση.

Παράγραφος 4
Με την παράγραφο αυτή εξομοιώνεται ο συντελεστής φορολόγησης των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν οι υπόχρεοι των περ. β', δ', ε', στ' και ζ' του άρθρου 45 που τηρούν απλογραφικά βιβλία με εκείνους που τηρούν διπλογραφικά βιβλία. Επισημαίνεται, ότι για τα πρόσωπα αυτά δεν εφαρμόζεται η περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν.4172/2013, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 47 του ν.4172/2013, όπως προστέθηκαν με το άρθρο 23 του ν.4223/2013 (βλέπε σχετική οικεία αιτιολογική έκθεση).
 


ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
Επί του Σχεδίου Νόμου με τίτλο «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις»

ΑΡΘΡΟ     

Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος
1.    Η παρ.2 του άρθρου 113 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Το άρθρο 16 του ν.4172/2013 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1. Ο φόρος που προκύπτει κατά την εφαρμογή του άρθρου 15 μειώνεται κατά το ποσό των χιλίων εννιακοσίων (1.900) ευρώ για το φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 11, όταν το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. Η μείωση του φόρου ανέρχεται σε χίλια εννιακόσια πενήντα (1.950) ευρώ για το φορολογούμενο με ένα (1) εξαρτώμενο τέκνο, σε δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ για δύο (2) εξαρτώμενα τέκνα και σε δύο χιλιάδες εκατό (2.100) ευρώ για τρία (3) εξαρτώμενα τέκνα και άνω. Εάν το ποσό του φόρου είναι μικρότερο των ποσών αυτών, η μείωση του φόρου περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος φόρου.»..


2.    Η παρ.3 του άρθρου 113 αντικαθίσταται ως εξής:

«Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του ν.4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής: «Ειδικά, για τους ασκούντες ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, στον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα περιλαμβάνονται εκ των άμεσων ενισχύσεων του Πυλώνα I της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής όπως αυτές ορίζονται, μόνο η βασική ενίσχυση καθώς και, κατά το ποσό που υπερβαίνουν τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ, οι πράσινες και συνδεδεμένες ενισχύσεις. Οι αγροτικές αποζημιώσεις στο σύνολό τους δεν περιλαμβάνονται στον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα».

3.    α. Στην παρ. 3 του άρθρου 43 Α που προστίθεται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.4172/2013) με την παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου, η φράση «της προηγούμενης παραγράφου» αντικαθίσταται με τη φράση «της παραγράφου 1».

β. Στην περ. α' της παραγράφου 4 του άρθρου 43 Α που προστίθεται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.4172/2013) με την παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου, η λέξη «βεβαιώνεται» αντικαθίσταται από τη λέξη «προσδιορίζεται».

γ. Στην περ. β' της παραγράφου 5 του άρθρου 43 Α που προστίθεται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.4172/2013) με την παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου, η λέξη «βεβαιώνεται» αντικαθίσταται από τη λέξη «υπολογίζεται».

δ. Στην παρ. 8 του άρθρου 43 Α που προστίθεται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.4172/2013) με την παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου, η φράση «με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών» αντικαθίσταται με τη φράση «με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων».

4.    Η παράγραφος 10 του άρθρου 113 (του νομοσχεδίου που έχει κατατεθεί στην βουλή) αντικαθίσταται ως εξής:

«10. Το δεύτερο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 58 του ν.4172/2013 (Α' 167) αντικαθίσταται ως εξής: «Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν οι υπόχρεοι των περ. β', δ', ε', στ' και ζ' του άρθρου 45 που τηρούν απλογραφικά βιβλία φορολογούνται με συντελεστή 29%».».

 
 

 
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 2 του Συντάγματος)
Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων»
Α. Με την υπόψη τροπολογία επέρχονται τροποποιήσεις σε ρυθμίσεις του νομοσχεδίου στο οποίο εντάσσεται και αφορούν τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013). Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, προβλέπονται τα ακόλουθα: 1
2.    Ορίζεται ότι εκ των άμεσων ενισχύσεων του Πυλώνα I της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής όπως αυτές ορίζονται, μόνο η βασική ενίσχυση καθώς και, κατά το ποσό που υπερβαίνουν τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ, οι πράσινες και συνδεδεμένες ενισχύσεις αποτελούν κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα για τους ασκούντες ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα. (Με τη ρύθμιση στο κατατεθέν νομοσχέδιο οι άμεσες ενισχύσεις του πρώτου πυλώνα της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, με εξαίρεση τις πράσινες και συνδεδεμένες, αποτελούν κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα).
3.    Προβλέπεται εφεξής ένας συντελεστής οριζόμενος σε 29% για τη φορολόγηση των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν οι αναφερόμενοι υπόχρεοι που τηρούν απλογραφικά βιβλία. (Σήμερα προβλέπεται συντελεστής 26% για φορολογητέο εισόδημα κάτω των 50.000 ευρώ και 33% για φορολογητέο εισόδημα άνω των 50.000 ευρώ).
Β. Από τις προτεινόμενες διατάξεις επέρχεται σύμφωνα με το αρμόδιο Υπουργείο, ετήσια αύξηση εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 200 εκ. ευρώ περίπου.

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΑ:
ΘΕΣΗ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
E-MAIL:

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ:

«Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών τταιγνίων και άλλες διατάξεις»
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ:
Παράγραφοι 1, 2 και 4 τροπολογίας επί του άρθρου 113 του σχεδίου νόμου που αφορά «Ρυθμίσεις Φορολογίας Εισοδήματος»


ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΥΧΟΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ:
Α: ΚΥΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
1.    Αναγκαιότητα
1.1.    Περιγράψτε το πρόβλημα (οικονομικό, κοινωνικό ή άλλο), το οποίο καθιστά αναγκαία την προώθηση και ψήφιση της αξιολογούμενης ρύθμισης 
Με την παράγραφο 1 μειώνεται ο φόρος που βαρύνει το φορολογούμενο με βάση την οικογενειακή κατάσταση. Η ωφέλεια αυτή αυξάνεται σε περίπτωση που αυτός έχει τέκνα εξαρτώμενα μέλη.
Με την παράγραφο 2 αποσαφηνίζεται το φορολογητέο εισόδημα των ασκούντων ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα σε περίπτωση που λαμβάνουν ενισχύσεις του πρώτου πυλώνα της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής ή πράσινες και συνδεδεμένες ενισχύσεις ή αγροτικές αποζημιώσεις. Με την παράγραφο 4 εξομοιώνεται ο συντελεστής φορολόγησης των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν οι υπόχρεοι των περ. β', δ', ε', στ' και ζ' του άρθρου 45 που τηρούν απλογραφικά βιβλία με εκείνους που τηρούν διπλογραφικά βιβλία.
1.2.    Αναφέρατε τους στόχους που επιδιώκει η αξιολογούμενη ρύθμιση συμπεριλαμβάνοντας επιπλέον τυχόν ποσοτικοποιημένα και ποιοτικά στοιχεία των επιδιωκόμενων στόχων και αποτελεσμάτων.
Με την παράγραφο 1 επιδιώκεται η μείωση φορολογικών βαρών λόγω οικογενειακής κατάστασης. Με την παράγραφο 4 επιδιώκεται η εξομοίωση του συντελεστή φορολόγησης των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν οι υπόχρεοι των περ. β', δ', ε', στ' και ζ' του άρθρου 45 που τηρούν απλογραφικά βιβλία με εκείνους που τηρούν διπλογραφικά βιβλία.
1.3.    Αναφέρατε αναλυτικά τις κοινωνικές και οικονομικές ομάδες που επηρεάζει άμεσα και αυτές που επηρεάζει έμμεσα η αξιολογούμενη ρύθμιση και προσδιορίστε τον λόγο της επιρροής

2.    Καταλληλότητα
2.1.    Αναφέρατε, εάν υπάρχουν, προηγούμενες προσπάθειες αντιμετώπισης του ίδιου ή παρόμοιου προβλήματος στην Ελλάδα και περιγράψτε αναλυτικά τα επιτυχή και τα προβληματικά σημεία των προσπαθειών αυτών
2.2.    Αναφέρατε τουλάχιστον ένα παράδειγμα αντιμετώπισης του ίδιου ή παρόμοιου προβλήματος σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΟΟΣΑ (εφόσον υπάρχει) και αιτιολογήστε τον λόγο για τον οποίο επιλέξατε τη συγκεκριμένη χώρα.
2.3.    Απαριθμήστε αναλυτικά τα διατάγματα και τις κανονιστικές πράξεις που πρέπει να εκδοθούν, προκειμένου να εφαρμοστεί πλήρως η αξιολογούμενη ρύθμιση και περιγράψτε για κάθε μία από αυτές τυχόν θέματα που πρέπει να προσεχθούν κατά την εφαρμογή της

3.    Συνέπειες στην Οικονομία
3.1    Αναφέρατε αναλυτικά ποιες κατηγορίες επιχειρήσεων αφορά η αξιολογούμενη ρύθμιση
Παρ.2 όλα τα φυσικά πρόσωπα.
Παρ.3 ασκούντες ατομική αγροτική επιχείρηση.
Παρ.5 επιχειρήσεις με απλογραφικά.
3.2    Αναφέρατε αναλυτικά την επίδραση της αξιολογούμενης ρύθμισης στη δομή της αγοράς
3.3    Μετρήστε το κόστος εγκατάστασης για νέες επιχειρήσεις πριν και μετά την αξιολογούμενη ρύθμιση, με την χρήση του «τυποποιημένου μοντέλου κόστους»
3.4    Αναφέρατε αναλυτικά την επίδραση της προτεινόμενης ρύθμισης στις λειτουργίες της παραγωγής και του μάρκετινγκ των επιχειρήσεων
3.5.    Αναφέρατε αναλυτικά και αιτιολογήστε την επίδραση της αξιολογούμενης ρύθμισης στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων
3.6.    Προσδιορίστε το διοικητικό βάρος των επιχειρήσεων που προκαλεί ή αφαιρεί η προτεινόμενη ρύθμιση, εφαρμόζοντας το «τυποποιημένο μοντέλο κόστους»
3.7 Προσδιορίστε ειδικότερα και μετρήστε αναλυτικά και ξεχωριστά το κόστος και τα οφέλη που θα προκύψουν από την προτεινόμενη ρύθμιση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
3.8.    Προσδιορίστε αναλυτικά τα οφέλη ή την επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, που αναμένεται να προκληθούν από την εξεταζόμενη ρύθμιση
Με    τις    προτεινόμενες    διατάξεις    της    παρ.1    προβλέπεται    αύξηση    των φορολογικών εσόδων το ύψος της οποίας δεν μπορεί να προσδιοριστεί.
Με    τις    προτεινόμενες    διατάξεις    της    παρ.4    προβλέπεται    αύξηση    των φορολογικών εσόδων το ύψος της οποίας δεν μπορεί να προσδιοριστεί.
3.9.    Προσδιορίστε αναλυτικά τυχόν συνέπειες της προτεινόμενης ρύθμισης στην εθνική οικονομία

4.    Συνέπειες στην κοινωνία και στους πολίτες
4.1.    Αναφέρατε τις προσδοκώμενες συνέπειες της προτεινόμενης ρύθμισης στην κοινωνία γενικά και στις επηρεαζόμενες κοινωνικές ομάδες ειδικά
4.2.    Αναφέρατε τα σημερινά δεδομένα για κάθε ένα τομέα και κάθε μία κοινωνική ομάδα που επηρεάζονται από την αξιολογούμενη ρύθμιση, όπως αυτά προκύπτουν από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία
4.3.    Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τα οφέλη που αναμένεται να προκύψουν για τον πολίτη από την προτεινόμενη ρύθμιση
4.4.    Αναφέρατε τα σημεία της προτεινόμενης ρύθμισης, τα οποία επιφέρουν βελτίωση των υπηρεσιών του Κράτους προς τον πολίτη
4.5.    Αναφέρατε τα σημεία της προτεινόμενης ρύθμισης, που απλουστεύουν τις διοικητικές διαδικασίες

5.    Συνέπειες στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον
5.1.    Περιγράψτε    ξεχωριστά    και    αναλυτικά τις    αναμενόμενες    συνέπειες της
αξιολογούμενης ρύθμισης για τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος και τη μείωση των περιβαλλοντικών κινδύνων

5.2.    Αναφέρατε περιληπτικά τα βασικά σημεία της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την προτεινόμενη ρύθμιση (εφόσον υπάρχει)
6.    Συνέπειες στη Δημόσια Διοίκηση και την απονομή της Δικαιοσύνης
6.1.    Περιγράψτε    ξεχωριστά    και    αναλυτικά τις    αναμενόμενες    συνέπειες της
αξιολογούμενης ρύθμισης για τη βελτίωση της λειτουργίας και της αποδοτικότητας της Δημόσιας Διοίκησης
6.2.    Αναφέρατε τις αναμενόμενες συνέπειες της αξιολογούμενης ρύθμισης στον τρόπο απονομής της Δικαιοσύνης (εφόσον υπάρχουν)

7.    Νομιμότητα
7.1    Αναφέρατε το πλαίσιο διατάξεων του Συντάγματος στο οποίο ενδεχομένως εντάσσεται η προτεινόμενη ρύθμιση
7.2.    Αναφέρατε τυχόν νομολογία των εθνικών δικαοτηρίων και ιδίως του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου, του Συμβουλίου της Επικράτειας, του Αρείου Πάγου ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου που αφορά θέματα συναφή με την προτεινόμενη ρύθμιση
7.3.    Αναφέρατε τις σχετικές διατάξεις και προβλέψεις του ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων που έχει κυρώσει η Ελλάδα, όπως επίσης και τυχόν νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
7.4.    Αναφέρατε τυχόν σχετικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

8.    Αρμοδιότητα
8.1.    Αναφέρατε τα υπουργεία που είναι συναρμόδια για τον σχεδίασμά και την προώθηση της αξιολογούμενης ρύθμισης, αιτιολογώντας ειδικά τους λόγους συναρμοδιότητας
8.2.    Αναφέρατε τις οργανικές μονάδες με τις οποίες υπήρξε συνεργασία του επισπεύδοντος υπουργείου κατά το στάδιο προετοιμασίας της εξεταζόμενης ρύθμισης Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης
8.3.    Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες, που θα είναι αρμόδιες για την εφαρμογή κάθε ξεχωριστής δράσης που προέρχεται από την εξεταζόμενη ρύθμιση
8.4.    Σε περίπτωση που η προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπει τη σύσταση νέου φορέα, υπηρεσίας, νομικού προσώπου, επιτροπής, συμβουλίου ή άλλου συλλογικού οργάνου, αναφέρατε συνοπτικά τη γνωμοδότηση της Διυπουργικής Επιτροπής της απόφασης Πρωθυπουργού Υ189/18-7-2006 (ΦΕΚ Β' 953) και επισυνάψτε τη μελέτη σκοπιμότητας και την οικονομοτεχνική μελέτη

9.    Τήρηση Νομοτεχνικών Κανόνων και Κωδικοποίηση
9.1.    Αναφέρατε τους νομοτεχνικούς κανόνες, οι οποίοι εφαρμόστηκαν κατά τη σύνταξη της προτεινόμενης διάταξης, με αναφορά στο εγχειρίδιο οδηγιών της Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΚΕ.Ν.Ε.)
9.2.    Προσδιορίστε τις διατάξεις που τροποποιεί, αντικαθιστά ή καταργεί η προτεινόμενη ρύθμιση και ιδίως αναφέρατε εάν υπάρχει ήδη κώδικας ρυθμίσεων συναφών με την προτεινόμενη
9.3.    Αναφέρατε τις εν γένει βελτιώσεις που επιφέρει η προτεινόμενη ρύθμιση στην έννομη τάξη και ειδικά τις διατάξεις που κωδικοποιεί ή απλουστεύει
9.4.    Προσδιορίστε τις διατάξεις της προτεινόμενης ρύθμισης που τροποποιούν εμμέσως υφιστάμενες ρυθμίσεις, χωρίς να τις καταργούν ρητώς και αιτιολογήστε την επιλογή αυτή

10.    Διαφάνεια - Κοινωνική συμμετοχή
10.1.    Αναφέρατε αναλυτικά τους κοινωνικούς εταίρους και εν γένει τα ενδιαφερόμενο μέρη που κλήθηκαν να λάβουν μέρος στην διαβούλευση για την προτεινόμενη ρύθμιση
10.2.    Περιγράψτε αναλυτικά τον τόπο, τον χρόνο και τη διάρκεια της διαβούλευσης, τους συμμετέχοντες σε αυτήν, και τη διαδικασία διαβούλευσης που επελέγη
10.3.    Αναφερθείτε στα αποτελέσματα της διαβούλευσης, αναφέροντας επιγραμματικά τις κυριότερες απόψεις που εκφράστηκαν υπέρ και κατά της προτεινόμενης ρύθμισης ή επιμέρους θεμάτων της
10.4.    Αναφέρατε τον σχεδίασμά που έχει γίνει για τον κοινωνικό διάλογο και τη διαβούλευση και στο στάδιο της εφαρμογής της προτεινόμενης ρύθμισης

Β: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

11.    Γενική Αξιολόγηση
11.1    Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά το πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει κάθε μία «άλλη διάταξη» που περιλαμβάνεται στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου
11.2    Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους κάθε «άλλη διάταξη» είναι αναγκαία και κατάλληλη να αντιμετωπίσει το αντίστοιχο πρόβλημα
11.3    Αναφέρατε χωριστά για κάθε μία «άλλη διάταξη» τους λόγους για τους οποίους έχει συμπεριληφθεί στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου
11.4.    Αναφέρατε χωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες κάθε μίας «άλλης διάταξης», συμπεριλαμβανομένων των συνεπειών στην οικονομία, την κοινωνία και τους πολίτες και στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον
11.5.    Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες που θα είναι αρμόδιες για την εφαρμογή κάθε «άλλης διάταξης».

12.    Διαφάνεια και Διαβούλευση
12.1.    Αναφέρατε επιγραμματικά τους κοινωνικούς εταίρους και εν γένει τα ενδιαφερόμενο μέρη που εκλήθησαν να λάβουν μέρος ατη διαβούλευση για κάθε μία προτεινόμενη «άλλη διάταξη», τον τόπο, τον χρόνο και τη διάρκεια της διαβούλευσης, τους συμμετέχοντες σε αυτήν, και τη διαδικασία διαβούλευσης που επελέγη, αιτιολογώντας τις επιλογές αυτές.
12.2.    Αναφέρατε επιγραμματικά τις κυριότερες απόψεις που εκφράστηκαν υπέρ και κατά της προτεινόμενης ρύθμισης ή επιμέρους θεμάτων της και προσαρτήστε στο παρόν τις απόψεις των φορέων που έλαβαν μέρος στη διαβούλευση για κάθε μία «άλλη διάταξη» χωριστά.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης