Αποτελέσματα live αναζήτησης

Το briefing της ημέρας (23.03.2016)


Θέματα που αναφέρθηκαν

►Λίγο πριν την έναρξη των δηλώσεων - Οι προθεσμίες και οι δόσεις φόρου που ισχύουν σήμερα
 

Το ψηφισθέν νομοσχέδιο με τις αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος
 

Τρ. Αλεξιάδης: «Καμία σκέψη για κούρεμα καταθέσεων - Δίκαιη και αναλογική θα είναι η φορολογία στα αυτοκίνητα»
 

Χωρίς φορολογικό πιστοποιητικό το 2016 - Τροποποίηση των διατάξεων που αφορούν τα φορολογικά πιστοποιητικά των χρήσεων 2011, 2012 και 2013

Αποφάσεις Έκτακτου Γενικού Συμβουλίου Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ. στις 17 Μαρτίου 2016

Ολοκλήρωση κωδικοποίησης του ν. 1264/1982 «Για τον εκδημοκρατισμό του Συνδικαλιστικού Κινήματος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζομένων.»

► Κ.Υ.Α. αριθμ. 57796/2246/15.3.2016 Κάλυψη των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων καθώς και των ινστιτούτων ερευνητικών και εκπαιδευτικών κέντρων της αντιπροσωπευτικής τριτοβάθμιας οργάνωσης των εργαζομένων, σύμφωνα με τις υποπεριπτώσεις δδ) και εε) περίπτωσης β) της παρ. 6 του άρθ. 34 του Ν. 4144/2013.

►ΔΕΛ Β 1034289 ΕΞ 2016/1.3.2016 Εξαίρεση από την υποβολή, σύμφωνα με την 1065606/7222/ΔΕ−Β/18−7−2000 (ΦΕΚ 951 Β΄) ΑΥΟ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, συμφωνητικών που καταρτίζονται μεταξύ της εταιρείας PROTERGIA Α.Ε. με Α.Φ.Μ. 998384141 και των πελατών της λιανικής

►Άρθρα Οι αμοιβές διαχείρισης, η διανομή κερδών και η φορολογική μεταχείριση των πάσης φύσεως αμοιβών που δίνονται από ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης