Αποτελέσματα live αναζήτησης

Βελτίωση του ποσοστού εξέτασης ενδικοφανών προσφυγών από τη Δ.Ε.Δ.

Μικρή μείωση παρουσιάζει το ποσοστό ενδικοφανών προσφυγών που απορρίπτονται λόγω της μη εξέτασής τους από την ΔΕΔ μέσα στην προβλεπόμενη από το νόμο προθεσμία. (120 ημέρες από την υποβολή της ενδικοφανούς προσφυγής)

Το ποσοστό των υποθέσεων που η ΔΕΔ προλάβαινε να εξετάσει μέσα στην προθεσμία ήταν κατά μέσο όρο 56,6% για το 2015. Το πρώτο δίμηνο του 2016 το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 62.3%

Ωστόσο για την εξέταση των αιτήσεών αναστολής τα ποσοστά  είναι απογοητευτικά. Από τις 329 αιτήσεις που έγιναν το πρώτο δίμηνο, μόνο 21 εξετάστηκαν (4 εγκρίθηκαν και 17 απορρίφθηκαν).

 

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ (Δ.Ε.Δ.) ΕΤΟΣ 2015 IAN ΦΕΒ ΜΑΡ 1ο Τρίμηνο 2016 ΕΤΟΣ 2016 συνολικά
ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ (στην αρχή της περιόδου) 1,947 2,062 2,224 2,054 2,062 2,062 0
Αριθ. Ενδικοφανών Προσφυγών 1,789 1,803 1,951 1,813 1,803 1,803 0
Αριθ. Αιτήσεων Αναστολής καταβολής 50% 158 259 273 241 259 259 0
ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΝΤΑΙ ΣΤΗ Δ.Ε.Δ. (στην περίοδο) 11,542 803 644 0 1,447 1,447 25,309
Αριθμός Ενδικοφανών Προσφυγών 9,702 619 517 1,136 1,136 20,720
Αριθμός Αιτήσεων Αναστολής καταβολής 50% 1,840 184 127 311 311 4,589
ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΕΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩθΗΚΑΝ (στην περίοδο) 9,688 471 655 0 1,126 1,126 18,907
Αριθ. Αποφάσεων που κάνουν δεκτή την προσφυγή (εν μέρει ή εν όλω) 470 28 38 66 66 1,909
Αριθ. Αποφάσεων που απορρίπτουν την προσφυγή *** 4,593 233 402 635 635 8,435
Αριθμός Προσφυγών για τις οποίες εξέπνευσε η προβλεπόμενη από το νόμο προθεσμία εξέτασης 4,204 210 215 425 425 8,142
***Ενδικ.προσφυγές ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ που ολοκληρώθηκαν με ρητή απόφαση 421 0 0 0 0 421
***έγινε δεκτή η προσφυγή 0 0 0 0 0 0
***απορρίφθηκε η προσφυγή 421 0 0 0 0 421
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ (στην περίοδο) 1,739 170 159 0 329 329 4,348
Αριθ. Αιτήσεων που εγκρίθηκαν 34 0 4 4 4 128
Αριθ. Αιτήσεων που απορρίφθηκαν 208 0 17 17 17 925
Αριθ. Αιτήσεων για τις οποίες εξέπνευσε η προβλεπόμενη από το νόμο προθεσμία εξέτασης 1,497 170 138 308 308 3,295
Û
ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ (στο τέλος της περιόδου) 2,062 2,224 2,054 0 2,054 2,054 2,054
Αριθ. Ενδικοφανών Προσφυγών 1,803 1,951 1,813 1,813 1,813 1,813
Αριθ. Αιτήσεων Αναστολής καταβολής 50% 259 273 241 241 241 241
% προσφυγών που εξετάστηκαν πριν από την προβλεπόμενη από το νόμο καταληκτική ημερομηνία (Βασικός Δείκτης - KPI) 56.6% 55.4% 67.2% 62.3% 62.3% 56.94%
% Aποφάσεων που κάνουν δεκτή την προσφυγή, εν μέρει ή εν όλω (***) 9.3% 10.7% 8.6% 9.4% 9.4% 18.46%
% Aποφάσεων που κάνουν δεκτή την αίτηση Αναστολής 14.0% #DIV/0! 19.0% 19.0% 19.0% 12.16%
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΗΤΗΣ ή ΣΙΩΠΗΡΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Αριθ. Αποφάσεων Δ.Ε.Δ. (ρητών ή σιωπηρών) που προσβάλλονται στα Διοικητικά Δικαστήρια * 5,418 276 237 513 513 10,100
Αριθ. Δικαστικών Προσφυγών (δικόγραφα) 5,191 261 216 477 477 9,655
% Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. που προσβλήθηκαν με δικαστική προσφυγή προς το σύνολο των ενδικοφανών προσφυγών που ολοκληρώθηκαν (ρητές αποφάσεις + σιωπηρές απορρίψεις) ** 53.92% 53.42% 53.42%
* Με βάση τις σχετικές δηλώσεις των φορολογουμένων
** Σωρρευτικό, από την έναρξη λειτουργίας της υπηρεσίας έως το τέλος της αναφερόμενης περιόδου.
***Από τον Αύγουστο '15 οι ρητές αποφάσεις επί ενδ/νών προσφυγών που αφορούν σε επιδόματα εμφανίζονται σε ξεχωριστό πεδίο
Σημείωση : Σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 63 του Ν. 4174/2013, η προσφυγή στα Διοικητικά Δικαστήρια χωρίς να προηγηθεί η διαδικασία της ενδικοφανούς προσφυγής, είναι απαράδεκτη.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης