Αποτελέσματα live αναζήτησης

Η τροπολογία για την παράταση ασφαλιστικής κάλυψης ανέργων και ασφαλισμένων Ο.Α.Ε.Ε., Ε.Τ.Α.Α. και Ο.Γ.Α.

24 Φεβρουάριος 2016

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΣ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Στο σχέδιο νόμου: «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, Βαθμολογική Διάρθρωση Θέσεων, Συστήματα Αξιολόγησης, Προαγωγών και Επιλογής Προϊσταμένων (Διαφάνεια - Αξιοκρατία και Αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης)

Αριθμ. 48/7/2016

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 2 του Συντάγματος)

Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης Βαθμολογική Διάρθρωση Θέσεων, Συστήματα Αξιολόγησης Προαγωγών και Επιλογής Προϊσταμένων (Διαφάνεια-Αξιοκρατία και Αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης).

Α. Με την υπόψη τροπολογία, διευρύνονται οι περιπτώσεις των δικαιούχων άδειας άνευ αποδοχών, που δύναται να καλύπτονται για υγειονομική περίθαλψη, καταβάλλοντας οι ίδιοι την προβλεπόμενη εισφορά ασφαλισμένου και εργοδότη (σήμερα ισχύει μόνο για τους ασφαλισμένους φορέων ασθενείας που υπάγονται στον Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., και αφορά αποκλειστικά και μόνο τις άδειες άνευ αποδοχών για ανατροφή παιδιού).

Β. Από την προτεινόμενη διάταξη ενδέχεται να επέλθει δαπάνη επί των προϋπολογισμών των ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και λοιπών φορέων και κλάδων Υγείας, σε περίπτωση υιοθέτησης της προαναφερόμενης ρύθμισης, η οποία όμως αντιρροπείται από την καταβολή των προβλεπόμενων εισφορών των ασφαλισμένων.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ


1. Με τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 1 του ν. 3996/2011, είχε προβλεφθεί ως προϋπόθεση για τη θεώρηση του βιβλιαρίου υγείας για παροχές ασθένειας σε είδος μέχρι 29.2.2012, η συμπλήρωση πενήντα (50) ημερών ασφάλισης κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ή δεκαπεντάμηνο, όπως ορίζεται από τις διατάξεις του θεσμικού περί ΙΚΑ-ΕΤΑΜ νόμου, αντί των 100 ημερών ασφάλισης που έπρεπε να συμπληρώσουν σύμφωνα με το άρθρο 148 του ν. 3655/2008. Εν συνεχεία, η ισχύς της ευνοϊκής αυτής ρύθμισης, παρατάθηκε διαδοχικά με το άρθρο 138 του ν. 4052/2012, με το άρθρο 75 του ν. 4144/2013, με το άρθρο 18 του ν.4242/2014 (Α,50) και με το άρθρο 30 του ν.4320/15 μέχρι την 28-2-2016.

Λόγω των δύσκολων συγκυριών, αλλά πρωτίστως της αναγκαιότητας της ιατροφαρμακευτικής καλύψεως συμπολιτών μας που υποαπασχολούνται, με την προτεινόμενη διάταξη ...... παρατείνεται για ένα ακόμη έτος, δηλαδή από 1-3-2016 μέχρι την 28-2-2017, η ευνοϊκή ρύθμιση, δυνάμει της οποίας ασφαλισμένοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και τα μέλη οικογενειών αυτών, δικαιούνται παροχών ασθένειας σε είδος, εφόσον συμπληρώσουν πενήντα (50) ημέρες ασφάλισης.

2. Α. Με τις διατάξεις της υποπαραγράφου A3, του άρθρου πρώτου του ν.4254/2014 (Α' 85) και των παραγράφων 2 και 7 του άρθρου 30 του ν.4320/2015 (Α' 29) προβλέπεται για τους ασφαλισμένους:

α) Του ΟΑΕΕ που διέκοψαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα ή προέβησαν σε δήλωση αδράνειας εργασιών στη ΔΟΥ σύμφωνα με την ΠΟΛ.1102/14.7.2005 και δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου δευτέρου του ν.3845/2010 (Α,65) ή συνεχίζουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα και δεν είναι ασφαλισμένοι σε άλλο φορέα, να δικαιούνται οι ίδιοι και τα προστατευόμενα μέλη αυτών, παροχές ασθένειας σε είδος, μέχρι 28/2/2015, εφόσον οι οφειλές τους αφορούν τα έτη 2011,2012 και 2013 και ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού τους εισοδήματος για τα ανωτέρω έτη να μην υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ,

β) Του Τομέα Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του ΕΤΑΑ, οι οποίοι έχουν απολέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα λόγω οφειλών στον ασφαλιστικό τους φορέα, να δικαιούνται οι ίδιοι και τα προστατευόμενα μέλη αυτών, παροχές ασθένειας σε είδος μέχρι 28/2/2015 εφόσον οι οφειλές τους αφορούν τα έτη 2011, 2012 και 2013 και ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού τους εισοδήματος για τα ανωτέρω έτη δεν υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ,

γ) Του Τομέα Ασφάλισης Νομικών και του Τομέα Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών του Ε.Τ.Α.Α., οι οποίοι έχουν απολέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα λόγω οφειλών στον ασφαλιστικό τους φορέα, παρατείνεται για ένα έτος και μέχρι την 29.2.2016 για τους ίδιους και τα προστατευόμενα μέλη τους η ασφαλιστική κάλυψη για παροχές ασθένειας σε είδος εφόσον οι οφειλές τους αφορούν τα έτη 2011, 2012 και 2013 και ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού τους εισοδήματος για τα ανωτέρω έτη δεν υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ.

Λόγω των δύσκολων συγκυριών, αλλά πρωτίστως της αναγκαιότητας της ιατροφαρμακευτικής καλύψεως των ανωτέρω συμπολιτών μας, κρίνεται σκόπιμο να παραταθεί για ένα ακόμη έτος, δηλαδή από 1-3-2016 μέχρι την 28-2-2017, η ευνοϊκή ρύθμιση δυνάμει της οποίας ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ και του ΕΤΑΑ καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους δικαιούνται παροχών ασθένειας σε είδος από τον ΕΟΠΥΥ, εφόσον οι οφειλές τους αφορούν τα έτη 2011,2012 και 2013 και ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού τους εισοδήματος για τα ανωτέρω έτη δεν υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ.

Β. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. ΙΑ6 παρ 5 του ν.4093/2012, από 1/1/2013 καταβάλλεται από τον ΟΓΑ, η μηνιαία σύνταξη ανασφαλίστων υπερηλίκων του ν.1296/1982, εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι προϋποθέσεις που τίθενται από τις εν λόγω διατάξεις. Σε όσους χορηγείται σύνταξη κατ' εφαρμογή των ανωτέρω, καθώς και στα μέλη οικογενείας τους, παρέχεται υγειονομική περίθαλψη που είναι ίδια με αυτή που παρέχεται στους ασφαλισμένους του ΟΓΑ και με την ίδια διαδικασία (παρ. 2 άρθρου 2 του ν.1296/1982).

Λόγω της θεσμοθέτησης νέων προϋποθέσεων για τη χορήγηση σύνταξης σε ανασφάλιστους υπερήλικες πολίτες και επανεξέτασης βάσει τη περ. 5 της υποπαρ. ΙΑ6 του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (Α,222), σε όσους έγινε διακοπή της σύνταξης, με τις διατάξεις της υποπ. A3 περ. Γ άρθρου πρώτου του ν.4254/2014 δόθηκε η δυνατότητα να καλύπτονται για παροχές ασθένειας σε είδος από τον ΕΟΠΥΥ, στους ίδιους και στα προστατευόμενα μέλη οικογενείας τους, μέχρι 28/2/2015. Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν.4320/2015 (Α' 29) η ασφαλιστική κάλυψη στους υπερήλικες ασφαλισμένους του Ο.Γ.Α. παρατάθηκε μέχρι 29/2/2016. Επειδή μέχρι την παραπάνω ημερομηνία, δεν έχει επανεξεταστεί το δικαίωμα τους για επαναχορήγηση της σύνταξης και προκειμένου οι υπερήλικες και τα προστατευόμενα μέλη αυτών να μην μένουν ανασφάλιστοι για παροχές ασθένειας, παρατείνεται η ισχύς της παραπάνω διάταξης έτσι ώστε οι ανωτέρω υπερήλικες να καλύπτονται από τον ΟΓΑ για παροχές ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, για το χρονικό διάστημα από 1/3/2016 έως 28/2/2017.

3. Με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου δεύτερου του ν.3845/2010, προβλέφθηκε η κάλυψη από τον ΟΑΕΕ, της παροχής ιατρικής περίθαλψης για παροχές ασθένειας σε είδος στους ελεύθερους επαγγελματίες ασφαλισμένους στον ΟΑΕΕ, ηλικίας άνω των 30 έως 65 ετών, που διέκοψαν την άσκηση του επαγγέλματος τους, για δύο (2) έτη από τη διακοπή της ασφάλισης, εφόσον έχουν πραγματοποιήσει στην ασφάλιση οποιουδήποτε ασφαλιστικού οργανισμού εξακόσιες (600) ημέρες εργασίας ή δύο χρόνια.

Το κατώτατο όριο των εξακοσίων (600) ημερών εργασίας αυξάνεται ανά εκατόν είκοσι (120) ημέρες ή τέσσερις μήνες κάθε χρόνο μετά τη συμπλήρωση του τριακοστού (30ου) έτους της ηλικίας και μέχρι τη συμπλήρωση τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500) ημερών ή δεκαπέντε (15) ετών ασφάλισης. Για την κάλυψη της παροχής, με τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου 69 του ν.3863/2010, συστήθηκε στον ΟΑΕΕ ο «Ειδικός Λογαριασμός Επαγγελματιών» (ΕΛΕ) και θεσπίστηκε ατομική μηνιαία εισφορά ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ ύψους πέντε (5) ευρώ, από την οποία ποσοστό 60% (ποσό 3 ευρώ) κατανέμεται υπέρ του Ειδικού αυτού Λογαριασμού, συνεισπράττεται με τις τακτικές εισφορές του Οργανισμού και αποδίδεται μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΕ ανά τετράμηνο, με την ολοκλήρωση της είσπραξης της εισφοράς κάθε δεύτερου διμήνου του ΟΑΕΕ.

Για τους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ που είχαν διακόψει την άσκηση του επαγγέλματος τους και είχαν κάνει χρήση των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου δευτέρου του ν.3845/2010 ( α' 65) εφόσον παραμένουν άνεργοι, με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 30 του ν.4320/2015, +παρατάθηκε η ασφαλιστική κάλυψη για παροχές ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε είδος μέχρι την 29/2/2016.

Επειδή μεγάλος αριθμός ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ παραμένει ακάλυπτος για υγειονομική περίθαλψη τόσο ό ίδιος όσο και η οικογένειά του, με την προτεινόμενη διάταξη ....... παρατείνεται η ισχύς της ρύθμισης της παρ. 8 του άρθρου δεύτερου του ν.3845/2010, έτσι ώστε οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ, που διέκοψαν την άσκηση του επαγγέλματος τους, να συνεχίσουν να καλύπτονται για παροχές ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε είδος, μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2017.

4. Με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 30 του ν.4320/2015 παρατάθηκε για 12 ακόμα μήνες (έως 29-2-2016), η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για παροχές ασθένειας σε είδος για τους μακροχρόνια άνεργους, οι οποίοι είχαν κάνει χρήση της ρύθμισης της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν.2768/1999 όπως ισχύει, των οποίων η κάλυψη έληγε 28-2-2014. Οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν.2768/1999, αφορούν μακροχρόνια άνεργους, ηλικίας από 29 έως 55 ετών, που έχουν πραγματοποιήσει στην ασφάλιση οποιουδήποτε ασφαλιστικού οργανισμού εξακόσιες (600) ημέρες εργασίας.

Το κατώτατο όριο των εξακοσίων (600) ημερών εργασίας, αυξάνεται ανά εκατό (100) ημέρες κάθε έτος μετά τη συμπλήρωση του τριακοστού (30ου) έτους της ηλικίας και μέχρι το πεντηκοστό τέταρτο (54°) έτος της ηλικίας. Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις αυτές κάλυψη για παροχές ασθένειας σε είδος, ισχύει για δύο (2) έτη από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στην ασφάλιση και εφόσον ο άνεργος εξακολουθεί να παραμένει άνεργος.

Με την προτεινόμενη διάταξη ......, παρατείνεται η ισχύς της ευνοϊκής ρύθμισης της παρ. 1Β του άρθρου 18 του ν.4242/2014, έτσι ώστε οι ανωτέρω μακροχρόνια άνεργοι, των οποίων η ιατροφαρμακευτική κάλυψη λήγει την 29η/2/2016, να συνεχίσουν να καλύπτονται για παροχές ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε είδος, για το χρονικό διάστημα από 1-3-2016 έως 28-2-2017.

5. Με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 30 του ν.4320/2015 παρατάθηκε η ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων της επιχείρησης «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» και των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά για παροχές ασθένειας σε είδος από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., καθώς και των των μελών των οικογενειών τους, για ένα έτος και μέχρι την 29/2/2016, ανεξαρτήτως των ημερών ασφάλισης τους.

Επειδή οι εργαζόμενοι στις ανωτέρω επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν προβλήματα, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να συμπληρώσουν τις ελάχιστες χρονικές προϋποθέσεις για τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας και προκειμένου να μην μείνουν ανασφάλιστοι οι ίδιοι και τα μέλη οικογενείας τους, παρατείνεται για ένα ακόμη έτος η ασφαλιστική τους κάλυψη, για παροχές ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης από τον ΕΟΠΥΥ, έως 28/2/2017.

6. Οι εργαζόμενοι στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος και στα Ναυπηγεία Ελευσίνας καθώς και τα μέλη της οικογενείας τους καλύφθηκαν από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε είδος χωρίς προϋποθέσεις ημερών ασφάλισης για το διάστημα από 1-3-2009 έως 28-2- 2013, ενώ για το διάστημα από 1-3-2013 έως 29-2-2015 εφόσον συμπλήρωναν 50 ημέρες ασφάλισης. Για το διάστημα από 1-3-2015 έως 29-2-2016 οι ανωτέρω καλύφθηκαν για παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε είδος χωρίς προϋποθέσεις ημερών ασφάλισης.

Επειδή πολλοί εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις αυτές αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα υποαπασχόλησης ή ανεργίας, με συνέπεια να αδυνατούν να συγκεντρώσουν τον απαιτούμενο αριθμό ημερών ασφάλισης και προκειμένου να συνεχίσουν να καλύπτονται για παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε είδος οι ίδιοι και τα μέλη της οικογενείας τους από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κρίνεται σκόπιμο να θεσπισθεί διάταξη, ώστε οι ανωτέρω να καλύπτονται για παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε είδος από τον ΕΟΠΥΥ για το διάστημα από 1-3-2016 έως 28-2-2017 χωρίς την προϋπόθεση συμπλήρωσης ημερών ασφάλισης.

7. Οι πωλητές Λαϊκού Λαχείου υπήχθησαν στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με την αριθμ. 46338/5731/22.1.1948 απόφαση Υπουργού Εργασίας, όπως αντικαταστάθηκε με την αριθμ. 18023/1.220/3.4.1958 απόφαση και ίσχυσε έκτοτε και μέχρι 30.4.2014.

Με το ν.4183/2013 (Α' 186) κυρώθηκε και απέκτησε ισχύ νόμου η «Σύμβαση παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώματος παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας, προβολής και διαχείρισης των Κρατικών Λαχείων και άλλες διατάξεις», με την οποία το δικαίωμα του Ελληνικού Δημοσίου για την αποκλειστική λειτουργία, κυκλοφορία και εν γένει διαχείριση των Κρατικών Λαχείων μεταβιβάστηκε στην ΑΕ με την επωνυμία «Ελληνικά Λαχεία-Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής, Λειτουργίας-Κυκλοφορίας, Προβολής και Διαχείρισης Λαχείων». Παράλληλα τέθηκε σε αναστολή, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της εν λόγω Σύμβασης Παραχώρησης, δηλαδή από 1.5.2014, μεταξύ άλλων, η αριθμ. 46338/5731/22.1.1948 απόφαση υπουργού Εργασίας, όπως ισχύει, περί εγκρίσεως του Κανονισμού ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των πωλητών Λαϊκού Λαχείου, με αποτέλεσμα η εν λόγω κατηγορία εργαζομένων να βρίσκεται από την ημερομηνία αυτή ανασφάλιστη.

Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος με τις διατάξεις του άρθρου 29, του ν.4331/2015 (Α' 69) προβλέφθηκε ότι, με Απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ρυθμίζονται θέματα ασφάλισης των πωλητών λαϊκού λαχείου που υπάγονται στο Κεφάλαιο ΙΓ του Κανονισμού Ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, η καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την ασφάλισή τους στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Επειδή δεν έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές για την ασφάλισή τους στο έτος 2015 και δεν συμπληρώνουν τις ελάχιστες χρονικές προϋποθέσεις που απαιτούνται για χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας για παροχές ασθένειας (50 ημέρες ασφάλισης) προτείνεται διάταξη νόμου ώστε να καλυφθούν για υγειονομική περίθαλψη τα εν λόγω πρόσωπα και τα μέλη οικογενείας τους χωρίς την προϋπόθεση της συμπλήρωσης ημερών ασφάλισης.

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Άρθρο ...

1. Στο τέλος της παρ. ΙΑ του άρθρου 31 του α.ν.1846/1951 (Α'179), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. ΙΑ του άρθρου 138 του ν. 4052/2012 (Α' 41), την παρ. 2 του άρθρου 75 του ν. 4144/2013 (Α' 88), την παρ. ΙΑ του άρθρου 18 του ν. 4242/2014 (Α' 50) και την παρ. 1 του άρθρου 30 του ν.4320/2015 (Α' 29) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, καθώς και τα μέλη οικογενείας τους, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 33, για την περίοδο από 1.3.2016 έως 28.2.2017 καλύπτονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για παροχές ασθένειας σε είδος, εφόσον έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον πενήντα (50) ημέρες ασφάλισης είτε το προηγούμενο ημερολογιακό έτος είτε κατά το τελευταίο δεκαπεντάμηνο, χωρίς να συνυπολογίζονται οι ημέρες που πραγματοποιήθηκαν κατά το τελευταίο ημερολογιακό τρίμηνο του δεκαπενταμήνου.»

2. Στους ασφαλισμένους των περιπτώσεων Α', Β' και Γ της υποπαραγράφου Α.3. της παρ. Α' του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α' 85) και της παρ. 7 του όρθρου 30 του ν.4320/2015 (Α' 29) καθώς και στα προστατευόμενα μέλη αυτών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του οικείου φορέα, παρατείνεται το δικαίωμα παροχών ασθένειας σε είδος μέχρι 28.2.2017 με τις ίδιες προϋποθέσεις που ορίζονται από τις ανωτέρω διατάξεις.

3. Η ασφαλιστική κάλυψη των ασφαλισμένων του Ο.Α.Ε.Ε., ηλικίας άνω των 30 και έως 65 ετών που διέκοψαν την άσκηση του επαγγέλματος τους, έχουν κάνει χρήση των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου δεύτερου του ν. 3845/2010 (Α' 65) και παραμένουν άνεργοι και ανασφάλιστοι, παρατείνεται για ένα έτος και μέχρι τις 28.2.2017, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν οφειλές προς τον Ο.Α.Ε.Ε. ή έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους και τηρείται η ρύθμιση.

4. Η ασφαλιστική κάλυψη των ανέργων που έχουν κάνει χρήση των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 2768/1999 (Α' 273), της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 3996/2011 (Α' 170), της παρ. Α2 του άρθρου 138 του ν. 4052/2012 (Α' 41) και της παρ. 3 του άρθρου 75 του ν. 4144/2013 (Α' 88), της παρ. 1Β του άρθρου 18 του ν.4242/2014 (Α' 50) και της παρ. 4 του άρθρου 30 του ν.4320/2015 (Α' 29) παρατείνεται μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2017. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα αναφερόμενα στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 2768/1999 και ο Ο.Α.Ε.Δ. υποχρεούται να καταβάλει την προβλεπόμενη εισφορά στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς.

5. Στο τέλος της παρ. 1Β του άρθρου 31 του α.ν.1846/1951(Α' 179), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 26 του άρθρου 20 του ν. 4019/2011 (Α' 216) και με την παρ.4 του άρθρου 75 του ν. 4144/2013 (Α' 88), την παρ.ΙΓ του άρθρου 18 του ν. 4242/2014(Α" 50) και την παρ. 5 του άρθρου 30 του ν.4320/2015 (Α' 29) προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Οι εργαζόμενοι της επιχείρησης με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», καθώς και τα μέλη οικογενείας τους, που αναφέρονται στο άρθρο 33 του α.ν. 1846/1951 (Α' 179) για την περίοδο από 1.3.2016 έως 28.2.2017 καλύπτονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για παροχές ασθένειας σε είδος, χωρίς την προϋπόθεση της συμπλήρωσης των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης.
Οι εργαζόμενοι των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, καθώς και τα μέλη οικογένειάς τους που αναφέρονται στο άρθρο 33 του α.ν. 1846/1951 (Α'179), για την περίοδο από 1.3.2016 έως 28.2.2017 καλύπτονται από τον Ε.Ο.Π.Π.Υ. για παροχές ασθένειας σε είδος, χωρίς την προϋπόθεση της συμπλήρωσης των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης.»

6. Στο τέλος της παραγράφου 1Β του άρθρου 31 του α.ν.1846/10951 (Α' 179) όπως προστέθηκε με την παρ. 1Β της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του ν.3996/20111 (Α' 170), αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 26 του άρθρου 20 του ν.4019/2011 (Α'216) και προστέθηκε εδάφιο με την παράγραφο 6 του άρθρου 30 του ν.4320/2015 (Α'29) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι εργαζόμενοι της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης Περάματος και των Ναυπηγείων Ελευσίνας, καθώς και τα μέλη οικογενείας τους που αναφέρονται στο άρθρο 33 για την χρονική περίοδο από 1.3.2016 έως 28.2.2017 καλύπτονται από τον ΕΟΠΥΥ για παροχές ασθένειας σε είδος, χωρίς την προϋπόθεση της συμπλήρωσης απαιτούμενων ημερών ασφάλισης».

7. Στο τέλος της παραγράφου 1Β του άρθρου 31 του α.ν.1846/1951 (Α' 179) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι πωλητές Λαϊκού Λαχείου, οι οποίοι υπάγονται στο κεφάλαιο ΙΓ του Κανονισμού Ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, καθώς και τα μέλη οικογενείας τους, που αναφέρονται στο άρθρο 33 του α.ν.1846/1951 (Α' 179), για την χρονική περίοδο από 1.3.2016 έως 28.2.2017 καλύπτονται από τον ΕΟΠΥΥ για παροχές ασθένειας σε είδος χωρίς την προϋπόθεση της συμπλήρωσης απαιτούμενων ημερών ασφάλισης.»


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης