Το briefing της ημέρας (03.02.2016)

Τα Briefing του κόμβου

3 Φεβρουάριος 2016
Taxheaven.gr

 


-->Αποχή από την υποβολή φορολογικών δηλώσεων αποφάσισαν οι λογιστές


-->Επισημάνσεις: Χρόνος κτήσης εισοδήματος και παρακράτησης φόρου στις Ο.Ε. - Ε.Ε.

-->Δόσεις φόρου εισοδήματος Φυσικών προσώπων

Φυσικών Προσώπων

Άρθρο 67 παρ 6 .ΚΦΕ

6. Ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων υπολογίζεται με βάση την ετήσια φορολογική δήλωση του φορολογούμενου και το ποσό της φορολογικής οφειλής καθορίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 31 και 32 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, κατόπιν έκπτωσης:
α) του φόρου που παρακρατήθηκε,
β) του φόρου που προκαταβλήθηκε,
γ) του φόρου που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή σύμφωνα με το άρθρο 9.
Σε περίπτωση που το ποσό του φόρου που προκαταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε είναι μεγαλύτερο από τον οφειλόμενο φόρο, η επιπλέον διαφορά επιστρέφεται.
Η καταβολή του φόρου γίνεται σε τρεις (3) ισόποσες διμηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουλίου και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου, από την προθεσμία υποβολής της δήλωσης.

 

Νομικών προσώπων

Άρθρο 68 παρ 3. ΚΦΕ

Η καταβολή του φόρου γίνεται σε οκτώ (8), κατ' ανώτατο όριο, ισόποσες μηνιαίες δόσεις από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται με την υποβολή της δήλωσης και οι υπόλοιπες επτά (7) μέχρι την τελευταία ημέρα του έβδομου μήνα από την υποβολή της δήλωσης, η οποία δεν μπορεί να εκτείνεται πέραν του ίδιου φορολογικού έτους. Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση η καταβολή του φόρου γίνεται εφάπαξ με την υποβολή της δήλωσης.

 

--> Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 2861 ΕΞ 20.1.2016 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)Αίτημα για ανάκληση και επανεξέταση της υπ' αριθμ. πρωτ. 1790/2015 Γνωμοδότησης της ΕΛΤΕ αναφορικά με τις εξωκεφαλαιακές εισφορές


-->Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας


--> Αρ. πρωτ.: οικ.171434/1.2.2016Καθορισμός υπόχρεων και υπολογισμός του τέλους διατήρησης δικαιώματος κατοχής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για το έτος 2015, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ Α' 143)


-->Ε.Ε.Τ.Ε. αριθμ. πράξης 58/ 18.1.2016/ 2.2.2016 -Ίδρυση και λειτουργία υποκαταστημάτων πιστωτικών ιδρυμάτων με έδρα σε τρίτη χώρα - Προληπτική Εποπτεία - Ανάκληση αδείας αυτών


-->Λιγότερες από 2.000 εταιρείες υπήχθησαν στο άρ. 99 του Πτωχευτικού Κώδικα από το 2012 μέχρι και σήμερα


-->Φορολογική κλίμακα με ανώτατο συντελεστή 50%


Εισόδημα Συντελεστής
Έως 25.000 22%
25.000-42.000 32%
42.000-60.000 42%
60.000+ 50%

Διαχρονικά τα κλιμάκια και οι ανώτατοι συντελεστές φορολογίας

Χρήση

Αριθμός

κλιμακίων

Αφορολόγητο

ποσό

Συντελεστής

κατώτατος

Συντελεστής

ανώτατος

1975-1979

19

ΟΧΙ

3

60

1980-1983

15

ΝΑΙ

11

60

1984

16

ΝΑΙ

12

63

1985-1986

18

ΝΑΙ

10

63

1987

18

ΝΑΙ

6

63

1988-1990

8

ΑΛΛΟ

18

50

1991

5

ΑΛΛΟ

18

50

1992-1993

5

ΝΑΙ

5

40

1994-2001

6

ΝΑΙ

5

45

2002-2004

4

ΝΑΙ

15

40

Πηγή Κλίμακας Π.Ο.Λ.

 

-->Ο χάρτης των εργαζόμενων και των μισθών στον ιδιωτικό τομέα (Πίνακες, γραφήματα)

Ενδιαφέροντα στατιστικά

Αριθμός επιχειρήσεων με εργαζομένους (222.281)

Αιθμός των εργαζομένων 1.673.732 (10.816.286)

Από το σύνολο των επιχειρήσεων οι 124.000 είναι ατομικές

Η πλειοψηφία των εργαζομένων αμοίβεται με 1000-1200

Η πλειοψηφία των εργαζομένων είναι από 30-44

Οι περισσότεροι εργαζόμενοι είναι στην Αττική 810361