Αποτελέσματα live αναζήτησης

Επιστολή Ε.Φ.Ε.Ε.Α. σχετικά με την υποβολή του αποδεικτικού φορολογικής δήλωσης στο Γ.Ε.ΜΗ. και με το αυτόματο κλείσιμο ανενεργών επιχειρήσεων

Επιστολή Ε.Φ.Ε.Ε.Α. σχετικά με την υποβολή του αποδεικτικού φορολογικής δήλωσης στο Γ.Ε.ΜΗ. και με το αυτόματο κλείσιμο ανενεργών επιχειρήσεων
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης

ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ: ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ 42-46 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 104 34
ΤΗΛ.: 210 8224111-210 8834483 FAX: 210 8834484
http://www.efeea.gr

Αθήνα 29 Ιανουαρίου 2016
Αρ.πρωτ. 1447

Προς  
τον Γ.Γ. Εμπορίου κ. Αντώνη Παπαδεράκη

Κοινοποίηση:

- Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Ο.Ε.Ε)
- Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΠΟΦΕΕ)     

ΘΕΜΑ1ο : Καταχώρηση στο  Γ.Ε.ΜΗ. του αποδεικτικού υποβολής της φορολογικής δήλωσης

Κύριε  Γενικέ ,

Σχετικά με το παραπάνω θέμα θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες:

1. Με την απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας υπ' αρίθμ. Κ1-884 οικ./19.4.2012 «Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων που καταχωρίζονται στη Μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ. των υπόχρεων προσώπων», καθορίζονται οι πράξεις και τα στοιχεία που καταχωρίζονται στη Μερίδα Γ.Ε.ΜΗ. (παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν. 3419/2005, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) και αφορούν στην εγγραφή και κάθε περαιτέρω καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. των υπόχρεων νομικών και φυσικών προσώπων.

2. Ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 της Κ.Υ.Α. 79752/30.12.2014, (για την οποία δόθηκαν οδηγίες με την εγκύκλιο  Αρ. πρωτ.: 97333/23.9.2015),  ορίζονται τα ελάχιστα στοιχεία τα οποία πρέπει να καταχωρούνται ετησίως στο Γ.Ε.ΜΗ για τις Ατομικές Επιχειρήσεις.

Επιπλέον των παραπάνω ορίζεται ως ελάχιστο ετησίως καταχωριζόμενο στο Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείο για τις προσωπικές εταιρείες, τις ατομικές επιχειρήσεις και τους λοιπούς υπόχρεους πλην των κεφαλαιουχικών εταιρειών το αποδεικτικό υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος αυτών. Η καταχώριση του στοιχείου αυτού θα γίνεται εντός δύο μηνών από την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, με ηλεκτρονικό τρόπο από τον υπόχρεο με ταυτόχρονη την καταβολή των τελών του στοιχείου δ. της παρ. 1 του ανωτέρω άρθρου 2.

(«δ΄ Το τέλος τήρησης της Μερίδας του υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ., που είναι ενιαίο για όλες τις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. ανά κατηγορία υπόχρεου, αποτελεί πόρο των επιμελητηρίων και καθορίζεται κατά νομική μορφή υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ., ως εξής»:


Κατά συνέπεια η υποχρέωση αυτή αφορά τις ΟΕ, ΕΕ, κ.λπ. και τις ατομικές επιχειρήσεις που είναι υπόχρεες εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ., ενώ δεν αφορά τις Ανώνυμες Εταιρίες, Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε.

Όπως προκύπτει από τη διατύπωση η καταχώριση του στοιχείου αυτού γίνεται εντός δύο μηνών από την υποβολή της φορολογικής δήλωσης και όχι από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής φορολογικών δηλώσεων (σημ. πέρυσι 31/8/2015).

Αποτέλεσμα αυτού είναι  ότι η κάθε  επιχείρηση που υπέβαλε δήλωση έχει διαφορετική ημερομηνία λήξης του διμήνου.

3. Κύριε  Γενικέ,

Σε προηγούμενο έγγραφο μας με αριθμό πρωτόκολλου 1376, προς τον πρόεδρο και τα μέλη της Κεντρικής Ένωσης  Επιμελητηρίων, (για το οποίο ουδέποτε πήραμε απάντηση) είχαμε επισημάνει τον τεράστιο φόρτο των Λογιστών/Φοροτεχνικών οι οποίοι έχουν υπερβεί προ πολλού τα όριά τους και ότι στην παρούσα χρονική στιγμή (σημ. ήταν η περίοδος με τις αλλεπάλληλες καταληκτικές προθεσμίες) με δεδομένο ότι η σύνταξη των φορολογικών δηλώσεων καθώς και η υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ, συγκεντρωτικών καταστάσεων τιμολογίων και η υποβολή ετήσιων πινάκων προσωπικού στο Υπουργείο εργασίας, αποτελούν τον πρωταρχικό μας στόχο, δεν υπάρχει η δυνατότητα χρόνου να ασχοληθούμε με την εν λόγω υποχρέωση  και να προβούμε στην υποβολή του αποδεικτικού προς το Γ.Ε.ΜΗ.

4. Έτσι προτείναμε και επανερχόμαστε στην πρόταση:

Το Γ.Ε.ΜΗ. να αναζητεί  και να αντλεί αυτόματα τα αποδεικτικά υποβολής των φορολογικών δηλώσεων από το Υπουργείο Οικονομικών.

Σημειώνουμε ότι δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να σχολιάσουμε το σωστό ή λάθος, δίκαιο ή άδικο της εν λόγω απόφασης, η δουλειά μας άλλωστε είναι να υλοποιούμε ορθά τους νόμους και τις εκάστοτε διατάξεις.

Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να εισπράττετε τα τέλη όπως προβλέπουν οι πιο πάνω διατάξεις και να αντλείτε τις πληροφορίες που θέλετε μέσω του taxis.

Σε μια εποχή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και της επείγουσας μείωσης γραφειοκρατικού κόστους είναι πέραν πάσης λογικής με απώτερο  σκοπό την είσπραξη των τελών, να ταλαιπωρείται ένας ολόκληρος κλάδος των Λογιστών / Φοροτεχνικών για ένα έγγραφο που εύκολα μπορεί να «τραβηχτεί» από το taxis. Δεν είναι δυνατόν να είμαστε οι άμισθοι καταχωρητές του ΓΕΜΗ.

Αυτό επιβάλει κατά την άποψη μας  η αρχή της χρηστής διοίκησης χωρίς να παραλείψουμε να προσθέσουμε ότι έχετε την ευκαιρία και πρέπει να προσφέρετε μια υπηρεσία στις επιχειρήσεις, απαλλάσσοντάς τες σε κάθε περίπτωση και από το  ενδεχόμενο να επιβληθούν πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής δικαιολογητικών.

Επειδή κατά συνέπεια το αίτημα είναι και αίτημα των σκληρά δοκιμαζόμενων από την παρατεταμένη οικονομική κρίση ατομικών επιχειρήσεων και προσωπικών εταιρειών που αγωνίζονται να επιβιώσουν,

Επειδή το κόστος των τελών πρέπει να είναι ανταποδοτικό και μια τέτοια ανταποδοτικότητα θα ήταν η αυτόματη μετάπτωση από το taxis του αποδεικτικoύ υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος αυτών,

Επειδή ακόμη δεν πρέπει η Διοίκηση να προκαλεί αδικαιολογήτως διοικητικό κόστος στους πολίτες και στις επιχειρήσεις,

Για τους λόγους αυτούς,
ζητάμε να κάνετε τις επιβαλλόμενες ενέργειες σε συνεργασία με το Υπ. Οικονομικών και την Δ.ΗΛΕ.Δ. της ΓΓΔΕ, προκειμένου να ενεργοποιηθεί η αυτόματη μεταφορά των παραπάνω εγγράφων στα αρχεία του ΓΕΜΗ με αντίστοιχη έκδοση ταυτότητας οφειλής για την καταβολή του προβλεπόμενου τέλους.     


ΘΕΜΑ 2ο: Αυτόματο κλείσιμο ανενεργών επιχειρήσεων.

Κύριε  Γενικέ

Πρέπει να καθοριστεί  μία σύντομη διαδικασία σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών για διακοπή ανενεργών επιχειρήσεων με συνοπτικές διαδικασίες.

Αυτή τη στιγμή το Υπουργείο Οικονομικών έχει αδρανοποιήσει το ΑΦΜ σε παρά πολλές επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν δραστηριότητα τα τελευταία χρόνια.

Ακόμη σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 3419/2005 Επέρχεται η λύση με την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ., με αποτέλεσμα να υπάρχει πρόβλημα στις εκπρόθεσμες διακοπές και επιβάρυνση των μελών των εταιρειών με πρόσθετες ασφαλιστικές εισφορές.

Τα ζητήματα όμως αυτά θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε κατά την επίσκεψη μας στο Γραφείο σας, καθώς επείγει και το μητρώο της εφορίας να καθαριστεί και να γνωρίζει το Υπ. Οικονομικών ποιες επιχειρήσεις είναι ενεργές, ενώ από την άλλη πλευρά, θα παύσει να χρεώνει ο ΟΑΕΕ επί χρόνια με ασφαλιστικές εισφορές σε εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα αχρεωστήτως, οι οποίες ούτε υπάρχουν και ούτε είναι σίγουρο ότι μπορούν να εισπραχθούν.


Με  εκτίμηση

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                                                   
Δημήτρης Τσαμόπουλος                                                      

Ο Γεν. Γραμματέας
Γιώργος Χριστόπουλος

_________________________________________________________

Αθήνα  1 Φεβρουαρίου 2016
                                                                                                                          
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σήμερα  1/2/2016 κλιμάκιο  του ΔΣ της ΕΦΕΕΑ αποτελούμενο από τον πρόεδρο Δημήτρη Τσαμόπουλο  και τα μέλη  Παντελή  Παναγιώτη,  Αθανασία Ζέρβα, και Αναστασία Αναστασίου συναντήθηκε με τον γενικό γραμματέα του Υπουργείου Εμπορίου  κύριο Αντώνη Παπαδεράκη και στελέχη του ΓΕΜΗ. Στη συνάντηση συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα που αφορούν  τον τρόπο λειτουργίας του ΓΕΜΗ:

1) Υποχρέωση υποβολής των βεβαιώσεων  φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων.
2) Θέματα εκπρόθεσμης διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας.
3) Θέματα ηλεκτρονικής γραφειοκρατίας.

Ο κύριος Γενικός δεσμεύτηκε στις επόμενες ημέρες σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών  να ελέγξει τη δυνατότητα κατά πόσο τα στοιχεία των ατομικών επιχειρήσεων  μπορούν να αντληθούν απευθείας από το taxis.

Όσον αφορά τις  εκπρόθεσμες διακοπές και με γνώμονα το κοινοτικό δίκαιο να υπάρξει  πάντοτε σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών η δυνατότητα αυτόματης  διακοπής  τουλάχιστον για τις επιχειρήσεις που αποδεδειγμένα δεν είναι σε λειτουργία ή  είναι σε εκκαθάριση πριν την  έναρξη  λειτουργίας  του ΓΕΜΗ  4/4/2011. 

Το Δ.Σ. πρότεινε επιπλέον την αντιστροφή του τρόπου διακοπής των επιχειρήσεων, δηλαδή να πραγματοποιείται πρώτα στο ΤΑΧΙS  με βάσει  το πραγματικό γεγονός και το ΤΑΧIS να ενημερώνει το ΓΕΜΗ.

Θα πρέπει αν μη τι άλλο οι υπηρεσίες του ΓΕΜΗ να εφαρμόζουν τουλάχιστον την κοινοτική οδηγία, κατά  την οποία η οποιαδήποτε δήλωση μεταβολών και η αντίστοιχη ανακοίνωση να ολοκληρώνεται  εντός 21 ημερών.
Το Δ.Σ. παρά το ότι διαφωνεί  στο ανωτέρω  χρονικό διάστημα ,το θεωρεί  (μεγάλο) είναι όμως ένα πρώτο βήμα  για τις 50-60 ημέρες που είναι σήμερα  ο μέσος  χρόνος ανακοίνωσης .
Το Δ.Σ. θεωρεί ότι έγινε μια ειλικρινής και  εποικοδομητική συζήτηση. Ανανέωσε το ραντεβού με τον Γενικό Γραμματέα μέσα στο μήνα Φεβρουάριο.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης