Αποτελέσματα live αναζήτησης

Η ΥΠΕΕ δίνει στην δημοσιότητα Νέο Οδηγό Ελέγχου Επιτηδευματιών για τα πρόσθετα Βιβλία του άρθρου 10

20 Σεπτέμβριου 2007 Σχόλια
  • Η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε.) σε συνέχεια της προσπάθειας για τη υποβοήθηση του ελεγκτικού έργου στον προληπτικό και προσωρινό έλεγχο, αλλά και γενικότερα για την πάταξη της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής θεώρησε αναγκαίο και χρήσιμο να επικαιροποιήσει τον οδηγό ελέγχου που αναφέρεται στα πρόσθετα βιβλία που τηρούν ορισμένες επιχειρήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ΚΒΣ (π.δ.186/1992) και ο οποίος αρχικά είχε εκδοθεί το Μάϊο του 2004 από το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.).
Η ΥΠΕΕ δίνει στην δημοσιότητα Νέο Οδηγό Ελέγχου Επιτηδευματιών για τα πρόσθετα Βιβλία του άρθρου 10

(Αριθ. Πρωτ.:11667/20-09-2007 Οδηγός ελέγχου επιτηδευματιών που τηρούν πρόσθετα βιβλία του άρθρου 10 του Κώδικα Βιβλίων Στοιχείων)

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε.) σε συνέχεια της προσπάθειας για τη υποβοήθηση του ελεγκτικού έργου στον προληπτικό και προσωρινό έλεγχο, αλλά και γενικότερα για την πάταξη της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής θεώρησε αναγκαίο και χρήσιμο να επικαιροποιήσει τον οδηγό ελέγχου που αναφέρεται στα πρόσθετα βιβλία που τηρούν ορισμένες επιχειρήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ΚΒΣ (π.δ.186/1992) και ο οποίος αρχικά είχε εκδοθεί το Μάϊο του 2004 από το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.).

Η επικαιροποίηση κρίθηκε αναγκαία για τους εξής λόγους:
α. Από το χρόνο έκδοσης του προηγούμενου οδηγού μέχρι σήμερα έχουν επέλθει σημαντικές νομοθετικές μεταβολές στις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ) με το νόμο 3522/2006/ΦΕΚ 276 Α΄/22.12.2006).

Συγκεκριμένα και συνοπτικά:
Με το νόμο 3522/2006, που ισχύει από 22-12-2006:
- Μεταβλήθηκαν, για ορισμένες κατηγορίες επιτηδευματιών, οι υποχρεώσεις τους ως προς τα πρόσθετα βιβλία που υποχρεούνται να τηρούν (εισερχομένων οχημάτων, μεταχειρισμένων αγαθών),
- Επεκτάθηκε η υποχρέωση τήρησης βιβλίου εκπαιδευομένων οδηγών και στους εκπαιδευτές μοτοποδηλάτων και μοτοσικλετών,
- επήλθαν μεταβολές ως προς το βιβλίο μεριδολογίου γιατρών
- επήλθαν μεταβολές ως προς το βιβλίο επίσκεψης ασθενών που τηρούν τα διαγνωστικά κέντρα,
- επεκτάθηκε η υποχρέωση τήρησης του βιβλίου ποσοτικής παραλαβής και σε άλλες περιπτώσεις (πάγια, φύλαξη, διαμεσολάβηση, αποθήκευση κ.λπ.),
- καταργήθηκαν για ορισμένες δραστηριότητες τα πρόσθετα βιβλία που τηρούσαν (βιβλίο συνδρομητών, βιβλίο παραγγελιών προκατασκευασμένων οικιών ή άλλων προκατασκευασμένων κτισμάτων),
- δόθηκε επί πλέον η δυνατότητα καταχώρησης των εξόδων πρώτης εγκατάστασης στα βιβλία της επιχείρησης, όταν αυτή συσταθεί.

β. Καθιερώθηκε με υπουργικές αποφάσεις, στα πλαίσια των εξουσιοδοτικών διατάξεων του Κ.Β.Σ. (άρθρο 38 περ. γ΄ , υποπερ. γη΄) και συναφών διατάξεων, η υποχρέωση:

1. Τήρησης βιβλίου κοστολογίου οικοδομών από τον επιτηδευματία που ασχολείται με την κατασκευή και πώληση οικοδομών. (Σχετ. η Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1039/9-3-2006 και εγκ. ΠΟΛ.1067/2-05-2006, οι οποίες
επισυνάπτονται ως παράρτημα 2).

2. Τήρησης πρόσθετων βιβλίων και έκδοση στοιχείων από τις επιχειρήσεις εκμίσθωσης βιντεοκασετών, DVD και λοιπών συναφών αγαθών.
(Σχετ. η Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1097/18-7-2006 και η εγκ. ΠΟΛ.1109/6-9-2006, οι οποίες επισυνάπτονται ως παράρτημα 2).
γ. Έχει συσταθεί η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε.) με νέο νομικό πλαίσιο (άρθρο 30 του ν.3296/2004 και Π.Δ.85/2005/ΦΕΚ 122 Α΄/25.5.2005).

Για τους λόγους αυτούς κρίθηκε αναγκαίο να εκπονηθεί και να κοινοποιηθεί ο νέος επικαιροποιημένος οδηγός ελέγχου με τον ίδιο τίτλο «Οδηγός ελέγχου επιτηδευματιών που τηρούν πρόσθετα βιβλία του ¶ρθρου 10 του ΚΒΣ», θεωρώντας ότι και αυτός ο οδηγός θα αποτελέσει ένα εργαλείο κατάλληλο, χρήσιμο, εύχρηστο και πρακτικό, κατ΄ αρχήν για όλους τους υπαλλήλους της ΥΠ.Ε.Ε., αλλά ακόμη και για τους
λοιπούς υπαλλήλους των Ελεγκτικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ., Π.Ε.Κ., Δ.Ε.Κ.). Για το λόγο αυτό κρίνεται σκόπιμο ο παρών οδηγός να αναπαραχθεί με ευθύνη των προϊσταμένων και να διανεμηθεί σε όλους τους ελεγκτές.

Η προσπάθεια αυτή είναι συνέχεια άλλων που προηγήθηκαν τα τελευταία χρόνια και αφορούσαν τους οδηγούς ελέγχου, πλαστών, εικονικών και νοθευμένων φορολογικών στοιχείων, αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών, καπνικών προϊόντων, για τα ναυτιλιακά καύσιμα, για το παραεμπόριο κ.λπ.

(Αριθ. Πρωτ.:11667/20-09-2007 Οδηγός ελέγχου επιτηδευματιών που τηρούν πρόσθετα βιβλία του άρθρου 10 του Κώδικα Βιβλίων Στοιχείων)


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης