Αποτελέσματα live αναζήτησης

Το IASB προτείνει βελτιώσεις στη λογιστική για κοινούς διακανονισμούς

18 Σεπτέμβριου 2007 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) δημοσιοποίησε μία πρόταση δημόσιας διαβούλευσης για τη βελτίωση της λογιστικής για σχετικά με τους κοινούς διακανονισμούς . Το ED 9 Κοινοί διακανονισμοί προτείνει κάποια αντικατάσταση στο υφιστάμενο πρότυπο ΔΛΠ 31 Συμμετοχές σε κοινοπραξίες και αποτελεί την πρώτη σημαντική αναθεώρηση του προτύπου από την πρώτη του έκδοση το 1990...
Το IASB προτείνει βελτιώσεις στη λογιστική για κοινούς διακανονισμούς

Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) δημοσιοποίησε μία πρόταση δημόσιας διαβούλευσης για τη βελτίωση της λογιστικής για σχετικά με τους κοινούς διακανονισμούς . Το ED 9 Κοινοί διακανονισμοί προτείνει κάποια αντικατάσταση στο υφιστάμενο πρότυπο ΔΛΠ 31 Συμμετοχές σε κοινοπραξίες και αποτελεί την πρώτη σημαντική αναθεώρηση του προτύπου από την πρώτη του έκδοση το 1990.

Η αναθεώρηση αποτελεί επίσης μέρος του βραχυπρόθεσμου σχεδίου του IASB με το Αμερικανικό Συμβούλιο Προτύπων Χρηματοοικονομικής Λογιστικής (FASB) για την εξάλειψη των διαφορών ανάμεσα στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) και τις Γενικώς Αποδεκτές Λογιστικές Αρχές στις Η.Π.Α. (US GAAP).

Το βασικό σημείο εστίασης των προτάσεων έγκειται στις δύο πτυχές της τρέχουσας λογιστικής για τις κοινές ρυθμίσεις που το IASB θεωρεί ότι είναι εμπόδιο για τις εκθέσεις υψηλής ποιότητας.


Η τρέχουσα λογιστική για κοινούς διακανονισμούς ακολουθεί τη νόμιμη μορφή με την οποία λαμβάνουν χώρα οι δραστηριότητες. Αυτό δεν αντικατοπτρίζει πάντα τα συμβατικά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις στα οποία έχουν συμφωνήσει τα μέρη. Η αλλαγή του σημείου εστίασης στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτές θα προσφέρει μία πιο ρεαλιστική παρουσίαση των κοινών διακανονισμών στις οικονομικές εκθέσεις των εμπλεκόμενων μερών.

Το υφιστάμενο πρότυπο δίνει επιλογές στα άτομα που καταρτίζουν τις οικονομικές εκθέσεις όταν υπολογίζουν στα συμφέροντα σε κοινώς ελεγχόμενες οντότητες καθιστώντας δύσκολη τη σύγκριση των οικονομικών εκθέσεων. Το ED 9 Κοινοί διακανονισμοί προτείνει την αφαίρεση αυτής της επιλογής από τα αιτούμενα μέρη για την αναγνώριση τόσο των προσωπικών περιουσιακών στοιχείων επί των οποίων έχουν δικαιώματα όσο και των υποχρεώσεων για τις οποίες είναι υπεύθυνοι ακόμη και αν η κοινοπραξία λειτουργεί ως ξεχωριστή νομική οντότητα. Εάν τα μέρη δικαιούνται μόνο ένα μέρος του αποτελέσματος των δραστηριοτήτων, το καθαρό τους συμφέρον επί της επιχείρησης θα αναγνωριστεί χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του ιδίου κεφαλαίου.
Οι προτάσεις έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν στους χρήστες περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες που διεξαγάγει μία οντότητα σε κοινές ρυθμίσεις – συμπεριλαμβανομένης μίας περιγραφής της φύσης των κοινών ρυθμίσεων και περιληπτικών οικονομικών πληροφοριών σχετικά με τις συμμετοχές της σε κοινοπραξίες.

Μετάφραση XLence ΕΠΕ, www.xlence.gr
Εξειδικευμένοι μεταφραστές σε οικονομικών, τεχνικών και ιατρικών εγγράφων σε 35 διαφορετικές γλώσσες.Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης